Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1301 Návrh J. Lukeše na poznačování letopočtu na knihách odborných a učebnicích
1302 Návrh J. Lukeše na zjištění počtu státních zaměstnanců a agendy v roce 1913 a 1921.
1303 Vládní návrh zákona, jimž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a Podkarpatské Rus.
1304 Návrh Polacha, A, Friedricha a dr Wiechowskiho na změnu zákona ze dne 21. prosince 1921. č. 495 Sb. z. a n
1305 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3475) o ochraně nájemníků (tisk 3518)
1306 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3261) o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (tisk 3446).
1307 usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3424), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským, uzavřená výměnou not vyslanectví republiky Československé v Madridu ze dne 18. listopadu 1921 a ministerstva zahraničních věcí království Španělsko ze dne 19. listopadu 1921 (tisk 3450)
1308 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3440) o provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech dle čl. 304 mírově smlouvy Versailleské, 256 mírové smlouvy St. Germainské, 239 mírové smlouvy Trianonské a 188 mírové smlouvy Neuilleské (tisk 3460).
1309 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3437), kterým se částečně zrušuje zák. čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních a mění některá opatření podle něho vydaná (tisk 3463).
1310 Usnesení poslaneckej snemovny o vládnom návrhu (tlač 3434), ktorým sa predkladá,Národnému shromaždeniu úmluva stanoviaca definitivný dunajský štatút, podpísaná v Paríži dňa 23. červenca 1921 (tlač 3466).
1311 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3429), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromážděni obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřená v Praze dne 4 května 1921, se závěrečným protokolem, jakož i

a) příloha k čl. XII.: úlevy v pohraničním styku';

b) příloha k čl. XII.: 'úmluva vzájemné podpory při celním odbavování':

c) příloha k § 8 (2): 'ustanovení o předběžném sloučení československých a rakouských pohraničních celních a pasových kontrolních úřadů':

d) příloha k čl. XII.: 'dohoda o nákazách zvířecích':

e) příloha k čl. XII.: 'dohoda o vzájemném uznání vysvědčení o zkouškách zboží':

f) příloha k čl. XII.: 'dohoda o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných zbraních' (tisk 3476).

1312 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3477), jímž se doplňuje. zákon ze dne 19 března 1876, č. 28 ř. z., o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními (tisk 3516).
1313 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu posl. A. Dietla (tisk 2698) a o návrhu posl. Patzela (tisk 1844) na změnu §§ 85 a 100 hlavy I. zákona z 13. ledna 1913 č. 13 ř. z. a z 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., o dani výdělkové (tisk 35.17).
1314 Interpelace J. Thoře ministru železnic v záležitosti zkrácené dopravy mezi Prahou a severovýchodem.
1315 Zpráva I technicko-dopravního výboru, II. živnostensko-obchodního výboru a III. rozpočtového výboru k připomínkám pana presidenta republiky (tisk 1287) k vrácenému zákonu ze dne 16. února 1922. jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým paraplavebním společnostem Labské a Dunajské
1316 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1293) o ražbě dalších drobných mincí
1317 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1292), kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací
1318 Návrh Č. J. Lisého na vydáni zákona, kterým se přeměňuje státní pozemkový úřad v ministerstvo pro pozemkovou reformu.
1319 Zpráva 1. ústavně-právního výboru a II sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1288), kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, čís. nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z
1320 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1286), kterým se mění článek XIX. zákona o celním sazebníku ze dne 13 února 1906, č 20 ř z. a článek XIX. uherského zákonného článku LIII. z roku 1907.
1321 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1306) k vládnímu návrhu zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23
1322 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1305) o vládním návrhu zákona o ochraně nájemníků
1323 Návrh dr F. Krejčího na vydání nařízení o úpravě vyučování němčině na školách středních.
1324 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1308) o vládním návrhu zákona stran provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech dle čl. 304 mírové smlouvy Versailleské, 256 mírové smlouvy St Germainské, 239 mírové smlouvy Trianonské a 188 mírové smlouvy Neuilleské
1325 Návrh dr Witta a A. Smetany o nové úpravě uhelné dávky.
1326 Návrh dr F. Krejčího na vydání zákona o zřízení hudebnických komor
1327 Návrh O. Hrejsy, J. Cholka a F. Šťastného na další prováděni zákona ze dne 11. června 1901, ř. z č. 66, o stavbě vodních drah a provedení úpravy řek
1328 Naléhavá interpelace Fahrnera, dr Naegle, dr Mayra-Hartinga, Zulegera a Jelinka na vládu ve příčině použití sankcí proti Německu
1329 Naléhavá interpelace dr Hellera a Niessnera na ministra věcí zahraničních ve příčině použití sankcí proti Německu.
1330 Interpelace A. Konečného na ministra školství a nár. osvěty, na minstra vnitra, na ministra sociální péče a na ministra zahraničí ve příčině verbování a posílání nezkušených dívek, členek t. zvané Marianské družiny žen a dívek při kostele Redemptoristů sv. Michala v Brně, Dominikánská ul 7., do kláštera Božs. Srdce Páně (Benedictine convent of the sacred heart) v Lisle ve státě Illinos U. S. A
1331 Návrh Fahrnera, K. Friedricha, dr Hilgenreinera a dr Herzigové na změnu živnostenského řádu.
1332 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 764) o potírání pohlavních nemocí.
1333 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1312) o vládním návrhu zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 19. března 1876, č. 28 ř. z., o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními
1334 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1208), kterým se stanoví spotřební dávka z tabáku, sloužící za základ ku vyměřování trestu při důchodkových přestupcích tabákových.
1335 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1291) o úpravě osvobození osob exterritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek.
1336 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru živnostensko-obchodního a III. výboru rozpočtového o zprávě dr Fr. Soukupa jako člena čsl.. delegace o VII mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně.
1337 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1307) o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským, uzavřená výměnou not vyslanectví republiky Československé v Madridu ze dne 18 listopadu 1921 a ministerstva zahraničních věcí království Španělského ze dne 1 9. listopadu 1921.
1338 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1311) týkajícím se vládního návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou uzavřená v Praze dne 4. května 1921, se závěrečným protokolem, jakož i a) příloha k čl. XII.: 'úlevy v pohraničním styku': b) příloha k čl. XII.: 'úmluva vzájemné podpory při celním odbavování': c) příloha k § (2): 'ustanovení o předběžném sloučeni československých a rakouských pohraničních celních a pasových kontrolních úřadů': d) příloha k čl. XII.: 'dohoda o nákazách zvířecích': e) příloha k čl. XII.: 'dohoda o vzájemném uznání vysvědčení o zkouškách zboží': f) příloha k čl. XII.: 'dohoda o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných zbraních'.
1339 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1313) o návrhu posl. A. Dietla a o návrhu posl. Patzela na změnu §§ 85 a 100 hlavy I. zákona z 13. ledna 1913, č 13 ř z a z 23. ledna 1914, č. 13 ř z., o dani výdělkové.
1340 Zpráva ústavno-právneho výboru o usnesenu poslaneckej snemovne (tlač 1309) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa čiastočne zrušuje zák čl. LXIII. z r. 1912 o výnimečných opatreniach a menia sa niektoré opatreria dža neho vydané.
1341 Návrh Fahrnera na poskytnutí dovolené učedníkům a mladistvým pomocným dělníkům.
1342 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 869), kterým se předkládají ke schválení Národnímu shromáždění osnovy hospodářských ujednání, uzavřených v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou.
1343 Zpráva 1. výboru zahraničného, II. výboru technicko-dopravního o usneseníu poslaneckej snemovny (tlač 1310) o vládnom uávrhu, ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu úmluva stanoviaca definitivný dunajský štatút, podpisaná v Paríži. dňa 23. červenca 1921.
1344 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru technicko-dopravního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1164) týkajícím se vládního návrhu zákona, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z a n., jenž týká se prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a mění některá ustanoveni zákona ze dne 11 ledna 1897, č. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech).
1345 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1279) o upotřebení částí správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
1346 Návrh Špery na sestátnění zemských středních škol na Moravě.
1347 Návrh Špery na vydání zákona o převzetí ubytování četnictva na náklad státu
1348 Návrh Lisého na ochranu drobných pachtů.
1349 Súrna interpellácia F. Zimáka na vládu v záležitosti znehodnocovania potravín a požívatin a mýlného aplikovania rakúských predpisov na slovenské územie..
1350 Návrh Špery. jímž se vláda vyzývá, aby přenesla dozor zvěrolékařský posud v ministerstvu zemědělství se nalézající na ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
1351 Súrna interpellácia F. Zimáka na vládu v záležitosti cirkevných daní a povinností, takzvaných koblín alebo rokovín zavedených na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1352 Návrh J. Petříka na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921. č. 313 Sb. z a n.. o obnově drobných zemědělských pachtů.
1353 Návrh inž. J. Klimko na poskytnutie pomoci pohorelcom obce Ruská-Nová-Ves, okres Prešov, župa Šáriš.
1354 Návrh Č. J. Iisého na prominutí příspěvků na opatření strojených hnojiv obcím, okresům, župám, zemím a drobným vlastníkům půdy.
1355 Interpelace Hartla na ministra financí ve příčině konečné úpravy pensijních požitků bosensko-hercegovinských pensistů, kteří jsou československými státními občany
1356 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2107), kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922 (tisk 3602).
1357 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3552) o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu (tisk 3609).
1358 usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3559) o dani výdělkové pravovárečných měšťanstev (pravovárečných komunit) (tisk 3607).
1359 Vládní návrh zákona, jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, č. 446 Sb. z. a n., dále nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 25. listopadu 1919, č. 8428 pres., a zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 480 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek na léta 1921 a 1922.
1360 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3527), kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr republice Rakouské (tisk 3687).
1361 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 563) o úpravě požitků pro mužstvo čs. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (tisk 3650).
1362 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3589), jimž se mění některá ustanovení zákona o dani z cukru (tisk 3672).
1363 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Langr.a, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického (tisk 3308) na mimořádné opatření bytové péče (tisk 36675).
1364 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3539) o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími (tisk 3680).
1365 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3553) o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou (tisk 3681)..
1366 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tlač 3338), ktorým sa predkladá k schváleníu Národnému shromaždeniu obchodná úmluva uzavrená dňa 20. října 1921 vo Varšave medzi republikou Československou a Polskom (tisk 3686).
1367 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3544), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, jakož i smlouva mezi Německou říší a Československou republikou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových a závěrečný protokol, podepsané v Praze dne 31. prosince 1921 (tisk 3729).
1368 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3586), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, podepsaná ve Vídni dne 18. února 1922 (tisk 3721).
1369 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3699) o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem (tisk 3733).
1370 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3590) o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 3715).
1371 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona tisk 3652), jímž se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony (tisk 3716).
1372 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3531), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a říší Německou o ochraně právní a právní pomoci ve věcech občanských podepsaná v Praze dne 20. ledna 1922 (tisk 3722).
1373 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3196) na ratifikaci 'Mezinárodní úmluvy o zřízení Mezinárodního Ústavu zimného' (tisk 3720)
1374 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3416) o bratrských pokladnách (tisk 3745).
1375 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3724), jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (tisk 3751).
1376 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 3598) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 764 a 1332) o potírání pohlavních nemocí (tisk 3726).
1377 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl sněm. k vládnímu návrhu zákona o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28 říjnem 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou (tisk 1365).
1378 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. k vládnímu návrhu zákona o způsobe vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi dlužníky nebo věřiteli československými a cizími (tisk 1364).
1379 Zpráva 1. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněmovny ohledně vládního návrhu zákona (tisk 3699) o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem (tisk 1369).
1380 Zpráva I. rozpočtového výboru, II. zahraničního výboru o usnesení posl. sněm. o vládním návrhu zákona, kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr republice Rakouské (tisk 1360).
1381 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3591) o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu (tisk 3677).
1382 Naléhavá interpelace Hartla, dr Spiegela a dr Mayra-Hartinga na veškerou vládu ve příčině násilností českých vojínů a legionářů při německé turnérské slavnosti v Litoměřicích.
1383 Naléhavá interpelace Jelinka, dr Mayra-Hartinga. dr Naegle a Zulegera na vládu ve příčině použití částky 2,500.000 Kč, povolené parlamentem pro všeobecné účely lidového vzdělání.
1384 Naléhavá interpelace Knesche na ministra sociální péče o nemocenské pojistné povinnosti vlastních příslušníků rodiny, kteří jsou zaměstnáni v hospodářství zemědělců
1385 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1362) o vládním návrhu zákona, jímž se mění některá ustanoveni zákona o dani z cukru.
1386 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1371) k vládnímu návrhu zákona, jimž se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony.
1387 Zpráva 1. výboru zahraničního a II výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1367) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, jakož i smlouva mezi Německou říší a Československou republikou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových a závěrečný protokol, podepsané v Praze dne 31 prosince 1921.
1388 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1357) o vládním návrhu zákona o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu.
1389 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1368) o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o urovnání tuzemského a cizozemského zdaněni, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých dani, podepsaná ve Vídni dne 18 února 1922.
1390 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o dani výdělkové pravovárečných měšťanstev (pravovárečných komunit) (tisk 1358).
1391 Návrh dr Naegle, dr Hilgenreinera. dr Mayra-Hartinga, dr Spiegela a Hartla stran zákona o zřízení odborného oddělení pro hornictví a hutnictví při německé vysoké škole technické v Praze.
1392 Návrh dr Naegle, dr Hilgenreinera, dr Mayra-Hartinga, dr Spiegela a Hartla na vydání zákona o zřízení státní německé obchodní a národohospodářské školy v Ústí n. L., jakožto oddělení německé vysoké školy technické v Praze.
1393 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3551), jimž se prodlužuje platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923.
1394 usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. J Koudelky a A Černého (tisk 3435) na novelisaci zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů (tisk 3770).
1395 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2650), kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před soudy (tisk 3774)
1396 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3734) na poskytnuti bezúročné státní zápůjčky 15,000.000 Kč na nejnutnější investice města Českého Těšína (tisk 3769)
1397 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. R Berana (tisk 3668) a návrhu Jos. Adámka a Jos. Šamalíka (tisk 3731) na změnu zákona ze dne 22. prosince 1920, č 683 Sb. z a n. o opatření strojených hnojiv v roce 1921 (tisk 3772).
1398 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3725) o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a Podkarpatské Rusi (tisk 3749).
1399 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3728) o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva (tisk 3750).
1400 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3723) o sborech stráže bezpečnosti (tisk 3752).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP