Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1201 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru a III. technicko-dopravního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Biňovce, inž. Bečky, Dubického, Bezděka a Langra (tisk 1157) na vydání zákona o stavebním ruchu.
1202 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Hanšpachu za vydání Josefa Reyzla pro přestupek urážky na cti podle § 496 tr. z. (č. 716 Předs.).
1203 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců dr. Holitschera, Palme a Kirpalové (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 3169).
1204 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tlač 2894), ktorým sa predkladajú k schváleníu Národnému shromaždeniu: 1. smluva obchodná a plavebná, 2 záverečný protokol k obchodnej smluve s prílohami, 3. dohoda o výsadách a užahčeniach v prospech československého prevozu v terstskom prístave, 4 úmluva finančno-právna, 5. protokol o stanovení úveru Italie na účet vlády československej za dodávky válečného materiálu a živín a 6. obchodná úmluva s protokolom, uzavretá dňa 23. brezna 1921 v Ríme medzi republikou Československou a krážovstvom Italským (tlač. 3341).
1205 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení posl. sněm. (tisk 1165) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů (tisk 725), a o návrhu posl. dr. Černého, dr. Bartoška, dr. Dolanského a dr. Wintera na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátního řádu (tisk posl. sněm. 1964).
1206 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm (tisk 1166) o vládním návrhu zákona (tisk 3203), jímž se prozatímně upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (tisk 3297).
1207 Návrh dr. Fr. Krejčího ve příčině úpravy vyučování němčině na středních školách.
1208 Vládní návrh zákona, kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových.
1209 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodného, II. výboru zahraničného stran usnesení posl. snem (tisk 1204) o vládnom návrhu (tlač 2894), ktorým sa predkladajú k schváleníu Národnému shromaždeniu: 1. smluva obchodná a plavebná, 2. záverečný protokol k obchodnej a plavebnej smluve s prílohami, 3. dohoda o výsadách a užahčeniach v prospech československého prevozu v terstskom prístave, 4. úmluva finančno-právna, 5. protokol o stanovení úveru Italie na účet vlády československej za dodávky válečného materiálu a živín a 6. obchodná úmluva s protokolom, uzavreté dňa 23. brezna 1921 v Ríme medzi republikou Československou a krážovstvom Italským (tlač 3341).
1210 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 3222) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 789) o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 3347).
1211 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3164), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní úprava o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsaná v Paříži dne 15. listopadu 1920 (tisk 3353).
1212 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3151), jímž se upravuje vyučování v naukách moderních, v moderních jazycích, v krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji (tisk 3349).
1213 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3165 a příloha), kterým se stanoví změna finančního zákona ze dne 17 prosince 1920, č. 682 Sb. z. a n. a dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic pro rok 1921 (tisk 3373).
1214 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3319) o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení (tisk 3379)
1215 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3195) o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého za statků a majetku. připadlých podle mírových smluv československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového (tisk 3381)
1216 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 3323) o obmedzení pôsobnosti porôt na Podkarpatskej Rusi (tisk 3383)
1217 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3262). jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně důchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (tisk 3378)
1218 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3263) o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkapatskou Rus (tisk 3377).
1219 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Pohla, dr. Haase, Brožíka a Draxla (tisk 3250), aby byl vydán zákon, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání (tisk 3374)
1220 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3086) na přistoupení Československé republiky k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20 května 1875 v Paříži (tisk 3376)
1221 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3387) o soupisu právních nároků a závazků čsl. příslušníků vůči cizincům (tisk 3413)
1222 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2804), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění úmluva uzavřená v Paříži dne 18 ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Československou o statcích, právech a zájmech soukromých (otištěná při svrchu citovaném vládním návrhu) (tisk 3283).
1223 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 969), jimž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě (tisk 3400)
1224 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3364) o mimořádné župní přirážce na Slovensku (tisk 3406)
1225 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3153), jímž se povoluje úvěr až do výše 500,000,000 Kč na opatření výzbroje výstroje zásob a různého vojenského materiálu (tisk 3370)
1226 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3365), kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou (tisk 3388).
1227 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3366), jimž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých Podkarpatské Rusi (tisk 3404).
1228 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého, Slavíčka a Sajdla (tisk 1476), aby upravena organizace dívčích škol odborných a právní učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395)
1229 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3369), kterým se vydávají přechodná ustanovení ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového (tisk 3408)
1230 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2424) o vojenských požitcích zaopatřovacích (tisk 3401)
1231 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3001) o vystěhovalectví (tisk 33389).
1232 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3337), jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým společnostem Labské a Dunajské (tisk 3405)

K čís. tisku 1232. Dodatek k usnesení posl. sněm.o vládním návrhu zákona (tisk 3337), jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým společnostem Labské a Dunajské (tisk 3405)

1233 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněm.(tisk 1187) o vládním návrhu zákona (tisk 2736), kterým se doplňují a mění dosavadní předpisy o pojišťovnách
1234 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněm.(tisk 1219) o vládním návrhu zákona (tisk 969), jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě.
1235 Zpráva výboru sociálně-politického stran usnesení posl. sněm. (tisk 1219) o návrhu posl. Pohla, dr. Haasa, Brožíka, a Draxla (tisk 3750), aby byl vydán zákon, kterým se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnaní.
1236 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1216) týkajícím se vládního návrhu zákona (tisk 3323) o omezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.
1237 Odpověď min. národní obrany na interp. V. Klofáče o zastavení výplaty odbytného těm poddůstojníkům z povolání (certifikatistům), kteří po převratu přestoupili do státní civilní služby (tisk 734).
1238 Interpelace dr. Spiegela a dr. Naegle na vládu o zabavení německých novin 'Bohemia' ze dne 1. listopadu 1921.
1239 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1227) o vládním návrhu zákona, jimž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi.
1240 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1213) o vládním návrhu zákona (tisk 3165 a příloha),kterým se stanoví změna finančního zákona ze dne 17. prosince 1920, č. 682 Sb. z. a n., a dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic na rok 1921
1241 Naléhavá interpelace Jarolima, dr. Hellera a Löwa o hospodářských poměrech při těžbě hnědého a kamenného uhlí v Československu a o hrozícím zastavení práce všech horníků.
1242 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona (tisk 1102), kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (tisk 1123)
1243 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1226), jež týče se vládního návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje. aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou (tisk 1226)
1244 Naléhavá interpelace dr. Soukupa, Ackermanna, Jakoubky a Jaroše na vládu o stávce v průmyslu hornickém.
1245 Naléhavá interpelace J. Klečáka vládě ve příčině hornické stávky.
1246 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1214) o vládním návrhu zákona o prozatímní dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení
1247 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1210) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk 789) o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1248 Zpráva I. zahraničního výboru a II. ústavně- právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1186) o vládním návrhu (tisk 3197), kterým se předkládá ku.schválení Národnímu shromáždění úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o vedení rakousko-československé hranice a některých souvislých otázkách, uzavřená v Praze dne 10. března 1921.
1249 Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 3151) přijatém poslaneckou sněmovnou (tisk 3349), jímž se upravuje vyučování v naukách obchodních, v moderních jazycích, v krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji (tisk 1212).
1250 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1231), stran vládního návrhu zákona o vystěhovalectví (tisk 3001).
1251 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. výboru zahraničního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1211), které týče se vládního návrhu zákona, jímž se žádá, by Národní shromáždění schválilo mezinárodní dopravu o zřízení ústředního patentního úřadu v Paříži dne 15. listopadu 1920.
1252 Zpráva I. rozpočtového výboru a II. branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny ve příčině vládního návrhu zákona, jímž se povoluje úvěr až do výše 500.000.000 Kč na opatření výzbroje, výstroje, zásob a různého vojenského materiálu (tisk sen. 1225).
1253 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. živnostensko-obchodního výboru a III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1232) o vládním návrhu zákona (tisk 3337), jímž se upravuje poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské
1254 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1222), jež týče se vládního návrhu, kterým se žádá, by Národní shromáždění schválilo úmluvu, učiněnou v Paříži dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Československou o statcích, právech a zájmech soukromých.
1255 Zpráva l kulturního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1228) o návrhu posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého, Slavíčka a Sajdla (tisk 1476), aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395)
1256 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1242) o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1102), kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu
1257 Zpráva I ústavně-právního výboru, II. národohospodářského výboru a III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1215) k vládnímu návrhu zákona (tisk 3195) o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku připadlých podle mírových smluv československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového.
1258 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1221) o vládním návrhu zákona (tisk 3387) o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků vůči cizincům
1259 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1229) o vládním návrhu zákona (tisk 3369), kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8 dubna 1920 č 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového
1260 Zpráva I. ústavně-právního výboru a,II. rozpočtového výboru týkající se usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1224) o vládním návrhu zákona (tisk 3364) o mimořádné župní přirážce na Slovensku.
1261 Zpráva I. zdravotního výboru, II. zahraničního výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1188) o vládním návrhu (tisk 3007), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění návrh na přístup republiky Československé k mezinárodní úpravě o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví, podepsané dne 9 prosince 1907 v Římě.
1262 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu O Hrejsy na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Sušicích, pol. okres Uherské Hradiště (tisk 1133).
1263 Zpráva I. rozpočtového výboru a I. sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1190) k vládnímu návrhu zákona (tisk 2319) stran státní záruky výrobním a pracovním družstvům dělnickým (tisk 3314).
1264 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru národohospodářského o usnesení posl. sněm. (tisk sen 1191) k vládnímu návrhu zákona (tisk 2320) stran státní záruky zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní (tisk 3315)
1265 Zpráva 1. výboru rozpočtového a II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1192) k vládnímu návrhu zákona (,tisk 2321) o státní záruce svazům družstev živnostenských (tisk 33,17).
1266 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení posl. sněm., jež týče se změny zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláře sněmovny poslanců a senátorů (tisk 1185).
1267 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. dr. Franke, dr. Mazance, dr. Meissnera, dr. Lukavského a K. Sonntága (tisk 33,11) na změnu jednacího řádu posl. sněm. (tisk 3391).
1268 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 12.17) k vládnímu návrhu zákona (tisk 3262), jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně důchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (tisk 3378).
1269 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. k vládnímu návrhu zákona o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 1218).
1270 Zpráva I. technicko-dopravního, II. zahraničního výboru (tisk 1220) o vládním návrhu (tisk 3086) na přistoupení Československé republiky k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané 20. května 1875 v Paříži.
1271 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru branného a III. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk sen. 1230) o vládním návrhu zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích.
1272 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení posl. sněm. týkajícím se usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk 538), kterým se doplňuje článek II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu (tisk 1196)..
1273 Zpráva výboru zdravotního o usnesení posl. sněm. o návrhu posl. dr. Holitschera, Palme a Kirpalové (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 1203).
1274 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu dr. Fr. Soukupa na změnu jednacího řádu senátu (tisk 1167).
1275 netisknuto.
1276 netisknuto.
1277 netisknuto.
1278 netisknuto.
1279 Vládní návrh zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
1280 netisknuto.
1281 netisknuto.
1282 netisknuto.
1283 netisknuto.
1284 netisknuto.
1285 netisknuto.
1286 Vládní návrh zákona, kterým se mění článek XIX. zákona o celním sazebníku ze dne. 13. února 1906, č. 20 ř. z. a článek XIX. uherského zákonného článku LIII. z roku 1907.
1287 Připomínky pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne 16. února 1922, jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým společnostem Labské a Dunajské (tisk sen. 1253).
1288 Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, čís. nař. ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z.
1289 Návrh Šachla a Šabaty stran změny zákona ze dne 17. března 1918. č. 82 Sb. z. a n., o prozatímní ochraně lesů.
1290 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3438), kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal výpůjčky také v cizí měně (tisk 3445).
1291 Vládní návrh zákona o úpravě osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek.
1292 Vládní návrh zákona, kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací.
1293 Vládní návrh zákona o ražbě dalších drobných mincí.
1294 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm., týkajícím se vládního návrhu zákona kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal výpůjčky také v cizí měně (tisk 1290).
1295 Návrh inž. J. Klimko na poskytnutie pomoci pohorelcom obci Slov. Raslavice, okres Bardiov, župa Šariš
1296 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3436), kterým se prodlužuje účinnost zákona z 21. prosince 1921, č. 482. Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 3458).
1297 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1296) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona z 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.
1298 Návrh Polacha, A. Friedricha a dr. Wiechowskiho ve příčině stabilisace mimořádných požitků státních úředníků, jakož i na úroveň postavení staropensistů s novopensisty.
1299 Návrh J. Lukeše na stanovení nových předpisů, které osoby mohou býti v ošetřování v ústavech pro choromyslné..
1300 Návrh J. Lukeše na stanovení minimálního počtu žactva pro normální třídu veřejných obecných škol vícetřídních, jakož i pro veřejné školy občanské, kde jest jich v obcí více téhož vyučovacího jazyka.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP