Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1101 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 1050), týkajícím se zákona, kterým se upravuje povinnost vrátiti neb vydati věci movité ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných.
1102 Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje nařízení vládní ze dne 21. července 1921, č. 240 Sb. z. a n. o úpravě užívání pozemků za podíl jich naturálního výnosu v Podkarpatské Rusi a opětně prodlužují lhůty stanovené článkem VII. tohoto nařízení
1103 Návrh dr A. Stránského na vydání zákona,proti spekulací valutou čs. republiky
1104 Návrh Č. J. Lisého na vydání zákona, kterým se přeměňuje státní pozemkový úřad v ministerstvo pro pozemkovou reformu..
1105 Návrh R. Pánka stran dosazení komisí pro zjednodušení státní správy a způsobu úřadování v úřadech státních, jakož i v podnicích a fondech státem spravovaných (S přílohou: Srovnávací tabela všech státních,zaměstnanců v RČS dle stavu 1. ledna 1921 a stát. zaměstnanců v býv. Rakousku, pokud se týče území naší republiky dle stavu v r. 1918)
1106 Zpráva 1. národohospodářského výboru a 11. zahraničního výboru k vládnímu návrhu (tisk 869), kterým se předkládají ku schválení Národnímu shromáždění osnovy hospodářských ujednání, uzavřených v Praze dne 29 června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou.
1107 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1922 (tisk 3127 a 3168)
1108 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci Em. Hrubého ve příčině placeni náhrad, které důstojnictvu jsou předpisovány a ze služného strhovány (tisk 911)
1109 Interpelace dr Ledebura-Wicheln na ministra financí stran berní revise v továrně 'Münzer-Hůtte' v Ústí n L.
1110 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tlač. 2425), ktorým sa upravuje právo premlčania k vymeriavaniu a vymáhaniu daní a dávok v Podkarpatskej. Rusi (tlačivo 287).
1111 Návrh O. Hrejsy na zrušení § 10 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z a n., týkající se opatření strojených hnojiv v r. 1921.
1112 Návrh dr A. Procházky na částečnou změnu trestních zákonů.
1113 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1299), kterým se částečně mění § 3 zákona ze dne 13 března 1919, č. 139 Sb. z. a n. jimž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (tisk 1642).
1114 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1107) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1922.
1115 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2145), kterým se mění ustanovení § 1164 všeob. obč. zákona (tisk 2744)
1116 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu Národního shromáždění (tisk 2896) týkajícího se návrhu senátora dr F. Mareše o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (tisk 3206)
1117 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 3020) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen 765 a 1028) ohledně zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr (tisk 3211).
1118 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3172), jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, č. 248 Sb. z a n., o dalším prozatímním zvýšeni zaopatřovacích platů hornických (tisk 3226)..
1119 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3199), kterým se lhůta stanovená v § 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n.) prodlužuje do konce roku 1922 (tisk 3225).
1120 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tlač. 3171), ktorým sa predlžuje doba organizácie riadnych súdov prvej a druhej stolice, určená dža § 99 ústavnej listiny zo dňa 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., zákonom zo dňa 22 prosinca 1920, č. 691 Sb. z. a n., pre obvody súdnych tabúl v Bratislave a v Košiciach (tlač. 3224) a o petícii Svazu československých sudcov v Prahe, č. 1805 pet. posl. snem.
1121 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2367), kterým se předkládá obchodní smlouva, uzavřená dne 23. dubna 1921 mezi republikou Československou a královstvím Rumunským Národnímu shromáždění ku schválení (tisk 3220).
1122 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Vyš Svidniku za vydání J. Lažo pro přečin urážky na cti podle § 2 z. čl. 41 z r. 1914 (uher. zák.) (č. předs. 2706).
1123 Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1102), kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu.
1124 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru zdravotního stran vládního návrhu zákona (tisk 1061) o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické
1125 Návrh V. Donáta a K. Sáblíka ohledně provádění veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky
1126 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1113) o vládním návrhu zákona (tisk 1299), kterým se mění částečně § 3 zákona ze dne 13. března 1919. č. 139 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (tisk 1642)
1127 Interpelace Hartla a inž. Oberleithnera na min vnitra stran nepřístojného výměru okresní politické správy ve Šternberku
1128 Zpráva rozpočtového výboru a ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 888), o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na. Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1129 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1110), o vládnom návrhu (tlač. 2425), ktorým sa upravuje právo,premlčania k vymeriavaniu a vymáhaniu daní a dávok v Podkarpátskej Rusi (tlač. 2837).
1130 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. sociálně-politického výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 2744) o vládním návrhu zákona (tisk 2145), kterým se mění ustanovení § 1164 všeob. obč. zákona (tisk 1115).
1131 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 1119) o vládním návrhu zákona (tisk 3199), kterým se lhůta stanovená v § 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n.), prodlužuje do konce roku 1922 (tisk 3225).
1132 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení posl. sněm (tisk 1118) o vládním návrhu zákona (tisk 3172), jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, č. 248, Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (tisk 3226).
1133 Návrh O. Hrejsy na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Sušicích. pol okres Uherské Hradiště
1134 Zpráva ústavne-právneho výboru o usnesenu posl. snem. (tlač. 1120) o vládnom návrhu zákona (tlač. 3171), ktorým sa predlžuje doba organizácie riadnych súdov prvej a druhej stolice, určená dža § 99 úst list. zo dňa 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n. zákonom zo dňa 22 prosinca 1920, č. 691 Sb. z a n., pre obvody súdnych tabúl v Bratislave a v Košiciach (tisk 3224) a o petícii Svazu československých sudcov v Prahe. č 1805 pet. posl snem.
1135 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3134), jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod (tisk 3244)
1136 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2061) o vybírání zdravotní přirážky k přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fordu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé (tisk 3243).
1137 Návrh Jos. Lukeše na reorganisaci státních hřebčinců.
1138 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3275), kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (tisk 3290)
1139 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3274), na změnu případně doplnění zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 16 a 17 Sb. z. a n. z r. 1920 a na zrušení zákona ze dne 12. srpna 1921. č. 289 Sb. z. a n (tisk 3285).
1140 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 390), který.m se mění § 17 zákona ze dne 25 února 1919. č. 84 Sb. z. a n. o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění (tisk 3271).
1141 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3216) o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku (tisk 3257)
1142 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3215) o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijní,m pojištění (tisk 3256)
1143 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3170), kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a mění se některá jeho ustanovení (tisk 3253).
1144 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1780), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů. jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175 000000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20 ledna 1921, č. 27 Sb. z a n. (tisk 3255)
1145 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3207), kterým se vláda zmocňuje, aby upravila pensijní pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi tisk 3246).
1146 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3108), jimž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5 české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 3254).
1147 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3008), kterým se předkládá ke schválení 'Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem', uzavřená dne 10. září 1919 v Saint-Germain en Laye (tisk 3248).
1148 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona o zápisu elektrických vedení všeužitečných podniků do pozemkových knih (tisk 706).
1149 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3219), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 18. března 1921, č. 120 Sb. z. a n., o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (tisk 3258).
1150 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3218), kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o směnečných poplatcích (tisk 3269).
1151 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2429), kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (tisk 3268).
1152 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3189), jímž se prodlužují platnost čl. I., č. 3, 4 a 11 zákona ze dne 18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1920 a opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 4 srpna 1920, č. 480 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva, a jímž se mění další jeho ustanovení tisk 3273).
1153 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3.183), kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922 (tisk 3270).
1154 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Kleina, Johanise, Hirsche, Malé a Witticha (tisk 3184), aby vydán byl zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti (tisk 3272).
1155 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců inž. Bečky, Biňovce, Dubického, Langra a Bezděka (tisk 3214) na prodloužení omezení práva stěhovacího (tisk 3287).
1156 usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3264), kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro rok 1922 (tisk 3289).
1157 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Biňovce, inž. Bečky, Dubického, Bezděka a Langra (tisk 3249) na vydání zákona o stavebním ruchu (tisk 3306).
1158 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3284) o správě sjednocené obce pražské po 1 lednu 1922 (tisk 3310).
1159 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3312) o prodloužení působnosti zákona ze dne 22 prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. a o změně zákonů ze dne 30. března 1888, č. 33 ř. z. ze dne 20. listopadu 1917, č. 457 ř. z., ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n a ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z a n. o nemocenském pojištěni dělníků
1160 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3316) o prodloužení účinnosti zákona ze dne 8 dubna 1920, č 275 Sb. z. a n. o ochraně nájemníků
1161 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců R Tayerle a A. Roschera (tisk 3154) na doplnění a změnu zákona ze dne 12 srpna 1921, č. 322 Sb. z a n. o podpoře nezaměstnaných (tisk 3309)
1162 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3266), kterým se určuje peníz 130.000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (tisk 3305).
1163 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3265), kterým se není a doplňují některá ustanoveni zákona ze dne 20 února 1920, č. 142 Sb. z a n. o požitcích válečných poškozenců (tisk 3291)
1164 usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 219), kterým se doplňují ustanoveni zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n. jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a mění některá ustanovení zákona ze dne 11 ledna 1897. č 30 ř. z.. jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech (tisk 3296)
1165 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk 2547), kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů, a o návrhu poslanců dr Černého, dr Bartoška, dr Dolanského a dr Wintera (tisk 1964) a vydání zákona kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátního řádu (tisk 3278)
1166 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrh,u zákona (tisk 3203), jímž se prozatímně upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (tisk 3297)
1167 Návrh dr F. Soukupa, A. Svěceného. V. Donáta, J. Rozkošného, M. Zavorala, J. Kadlčáka, dr B. Franty, dr J. Brabce, V. Klofáče. dr O. Krouského a E..Trčky na změnu jednacího řádu senátu
1168 Zpráva 1. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 3255) o vládním návrhu zákona (tisk 1780), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20 ledna 1921, č 27 Sb. z. a n. (tisk 1144)
1169 Odpověď vlády na interpelaci dr Hellera a Niessnera ohledně činnosti Státního pozemkového úřadu tisk 1038)
1170 Interpelace Hartla a dr Naegle na ministra pošt a telegrafů stran jazykových přehmatů u poštovního šekového úřadu.
1171 Návrh dr Naegle, dr Mayra-Hartinga, dr Spiegela, dr Hilgenreinera. Hartla a Fahrnera na zřízeni německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci.
1172 Návrh dr Naegle. dr Spiegela, dr Mayra-Hartinga, Zulegera, Hartla a Fahrnera na vydání zákona o zřízení německé vysokoškolské fakulty lesnické v Československé republice.
1173 Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny úředních obvodů.
1174 Návrh dr Naegle, dr Mayra-Hartinga, dr Spiegela. dr Hilgenreinera a Hartla na přeložení sídla německé university v Praze
1175 Návrh dr Naegle, dr Spiegela. dr Mayra-Hartinga, dr Hilgenreinera a Hartla na pře ložení německé vysoké školy technické do německého území
1176 Zpráva kulturního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1116) o usnesení senátu (tisk 782), které se týká návrhu dr Mareše o zřizování a zařizování vysokých škol.
1177 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1117) o vládním návrhu zákona týkajícím se zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr.
1178 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o směnečných poplatcích (tisk 1150).
1179 Zpráva I živnostensko-obchodního výboru a II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1135) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušuje úřad pro zahraniční obchod.
1180 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru zahraničního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1147) o vládním návrhu (tisk 3008), kterým se předkládá ke schválení 'Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem', uzavřená dne 10. září 1919 v Saint-Germain en Laye.
1181 Zpráva 1. zahraničního výboru a II. živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1121) o vládním návrhu (tisk 2367), kterým se předkládá obchodní smlouva, uzavřená dne 23. dubna 1921 mezi republikou Československou a královstvím Rumunským Národnímu shromáždění ke schválení.
1182 Zpráva I. rozpočtového výboru a II. sociálně-politického výboru o návrhu R. Pánka (tisk 730) na změnu zákona ze dne 7. leda 1920, č. 31 Sb. z. a n., kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích.
1183 Zpráva rozpočtového výboru o připomínkách pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne 12 srpna 1921, jímž se částečně mění zákon o osobních daních přímých (tisk 1082).
1184 Zpráva rozpočtového výboru o účetní závěrce nejvyššího účetního kontrolního úřadu za r 1920 (č. 2700 předs).
1185 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Čsl. (tisk 3019 o návrhu senátorů Kadlčáka, Klofáče, Niessnera a dr Soukupa (tisk sen 896) a o návrhu poslanců inž. Botto, Buřívala, dr Czecha a dr Hrubana (tisk 3136) na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, č 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu (tisk 3348).
1186 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3197), kterým se předkládá. ku schválení Národnímu shromáždění úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o vedeni rakousko-československé hranice a některých souvislých otázkách, uzavřená v Praze dne 10. března 1921 (tisk 3293).
1187 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2736), kterým se doplňují a mění dosavadní předpisy o pojišťovnách (tisk 3292).
1188 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3007), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění návrh na přístup republiky Československé k mezinárodní úpravě o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví, podepsané dne 9. prosince 1907 v Římě (tisk 3281).
1189 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. inž. Bečky, Biňovce, Dubického, Langra a Bezděka (tisk 3214) na prodlouženi omezení práva stěhovacího (tisk 1155)
1190 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2319) o státní záruce výrobním a pracovním družstvům dělnickým (tisk 3314)
1191 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2320) o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní (tisk 3315).
1192 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2321) o státní záruce svazům družstev živnostenských (tisk 3317)
1193 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1140) o vládním návrhu zákona (tisk 390), kterým se mění § 17 zákona ze dne 25 února 1919, č. 84 Sb. z. a n. o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění
1194 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1146) o vládním návrhu zákona (tisk 3108), jimž se povoluje užiti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních. sirotčích a podobných kapitálů
1195 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk posl. sněm 2429), schváleného usnesením poslanecké sněmovny (tisk posl. sněm 3268). kterým se mění a doplňují ustanoveni o soudních poplatcích (tisk sen. 1151)
1196 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk 538) kterým se doplňuje č. II. zákona ze dne 22 prosince 1920, č. 687 Sb. z a n. jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu (tisk 824)
1197 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu o návrhu dr Hellera a dr Wiechowskiho (tisk 385) na změnu zákona ze dne 14 dubna 1920. č. 331 Sb. z a n. o zemském správním výboru pro Čechy (tisk 884).
1198 Zpráva I. sociálně-politického výboru a ll rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1163) o vládním návrhu zákona (tisk 3265), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20 února 1920. č. 142 Sb. z a n. o požitcích válečných poškozenců
1199 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1154) o návrhu poslanců Kleina, Johanise. Hirsche. Malé a Witticha (tisk 3184), aby vydán byl zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti (tisk 3272)
1200 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1153) o vládním návrhu zákona (tisk 3183), kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP