Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1001 Zpráva I. zahraničního výboru a II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení posl sněm. (tisk 973) o vládním návrhu zákona (tisk 2651), kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou (tisk 2827)
1002 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. výboru ústavně-právního o usnesení posl. sněm. (tisk 966), týkající se návrhu posl Dubického, Koudelky, Drobného a Kaderky jako členů subkomitétu pro vyřízení návrhů (tisk 161, 331, 278 a 1005) ve věci drobných zemědělských pachtů (tisk 2779).
1003 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení posl. sněm. o vládním návrhu zákona (tisk 546) o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, č 20 ř z. a uher. zák. čl. LIII. z r. 1907 (tisk 949).
1004 Interpelace E. Trčky a J. Kotrby na min. financí ohledně neudržitelných poměrů na hlavním celním úřadě v Hybernské ulici.
1005 Interpelace E. Trčky. J. Kotrby a J. Thoře na min. veřejných prací, aby zákonné předpisy pro stavební ruch byly podřízenými úřady přesně a dochvilně vyřizovány.
1006 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. o vládním návrhu zákona (tisk 1200), o dani z obohacení a z převodu nemovitostí (tisk 967).
1007 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. o návrhu posl. R. Tayerle, F. Geršla a R. Klema na změnu § 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., který.m nově upraveny válečné přirážky k poplatkům a změněna některá ustanovení o poplatcích, dále o návrhu posl. Patzela a Knirsche na změnu zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., o poplatkové povinnosti (tisk 950).
1008 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 2715) o vládním návrhu zákona (tisk 2092), jímž se civilním a vojenským státním zaměstnanců,m, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí. stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n. (tisk 962).
1009 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 2648), jímž se.mění zákon ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a n., o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových (tisk 963).
1010 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 953) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky k jejich důchodům (tisk 2794).
1011 Zpráva I. výboru technicko-dopravního a II. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. ohledně vládního návrhu zákona (tisk 1360) o dani z vodní síly (tisk 26-9) (tisk sen. 959).
1012 Zpráva I. výboru technicko-dopravního a II. výboru sociálně-politického ohledně usnesení posl. sněm. (tisk 961) o vládním návrhu zákona (tisk 265.2), kterým se pozměňuje ustanovení § 5 zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n. o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílů na čisté.m zisk,u (tisk 2826).
1013 Zpráva rozpočtového výboru o usneseníu posl. snem. (tlač 2790) o vládnom návrhu zákona (tlač 2318), ktorým sa pozmeňujú niektoré ustanovizne základného čl. 1 z r. 1890, jednajúceho o verejných hradských (silniciach) a mýtach na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (tlač 976).
1014 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 979) ohledně návrhu posl. inž. L. Nováka a inž. Bečky (tisk 2679) na vydání zákona o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory (tisk 2831).
1015 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového o usnesení posl. sně,m. (tisk 977) k vládnímu návrhu zákona (tisk 1898) o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 2533).
1016 Zpráva rozpočtového výboru o usneseníu posl. snem. (tlač 964) o vládnom návrhu zákona (tlač 1542), ktorým sa mení niektoré ustanovenia zákonov o sožnom monopole (tlač 2699)
1017 Zpráva I. výboru sociálně-politického a 11. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněm. (tisk 982) o vládním návrhu zákona (tisk 2523) a o návrhu posl R. Tayerle (tisk 2135) na změnu zákona o podpoře nezaměstnaných (tisk 2830).
1018 Zpráva rozpočtového výboru o usneseníu posl. snem. (tlač 975) o vládnom návrhu zákona (tlač 2735) o prezatymnom zvýšení zaopatrovacích platov baníckych na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tlač 2835).
1019 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení posl sněm (tisk 981) k vládnímu návrhu zákona (tisk 2177), dále o návrhu posl. A Němce (tisk 900), o návrhu posl Schäfera (tisk 1370) a o návrhu posl. Skaláka (tisk 1817) o závodních radách (tisk 2836).
1020 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 955) k vládnímu návrhu zákona (tisk 1121) o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za r. 1921 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 2815).
1021 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl sněm. (tisk 965) o vládním návrhu zákona (tisk 1203) o změně některých ustanovení zákona o osobních daních přímých, týkajících se daně důchodové a daně z příjmu (tisk 2741)
1022 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl sněm. o vládním návrhu (tisk 1122) jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně důchodkové) za r. 1921 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (tisk 968)
1023 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl sněm. (tisk 954) o vládním návrhu zákona (tisk 1201), jímž se mění některá ustanovení uherských zákonných článků o dani z přijmu (důchodkové) (tisk 2797).
1024 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení posl sněn (tisk 899) o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné (tisk 2098).
1025 Zpráva I. rozpočtového výboru, II. výboru sociálně-politického o usnesení posl. sněm. (tisk 948) o vládním návrhu zákona (tisk 2223). na poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze (tisk 2596).
1026 Zpráva I. rozpočtového výboru, II. výboru ústavně-právního o usnesení posl. sněm (tisk 969) o vládním návrhu zákona (tisk 1398), kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní (tisk 2825)
1027 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru ve věci usnesení posl sněm. o vládním návrhu zákona (tisk 1397), o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním (tisk 978)
1028 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr (tisk 765).
1029 Odpověď min. veřejných prací na interp Č. J. Lisého o zvyšování cen uhlí (tisk 797).
1030 Odpověď min. financí na interp. dr. Hellera a Niessnera ohledně navrácení zadržených bankovek chudým a nezaměstnaným osobám (tisk 806).
1031 netisknuto.
1032 Návrh R. Pánka a dr. Brabce na další odložení splátek na úvěry, poskytnuté ve státní ošacovací akci
1033 Interpelace dr. A. Kloudy a V. Donáta min. školství a nár. osvěty a min. veřejných prací v příčině umístění veřejné občanské školy v arcibiskupském zámku v Červené Řečici.
1034 Odpověď min. železnic na interp. K. Sáblíka a O. Hrejsy v záležitosti úpravy železničního spojení Velkého Meziříčí s pražskými rychlíky v Okříškách (tisk 688).
1035 Interpelace A. Friedricha na min. zemědělství stran výkupu propachtovaných pozemků.
1036 Interpelace dr. Hellera a dr. Wiechowskiho na min předsedu a min financí stran zacházení s bankovními úředníky
1037 netisknuto.
1038 Interpelace dr. Hellera a Niessnera Na veškeré ministerstvo ohledně činnosti pozemkového úřadu.
1039 Zpráva výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona o výkupu dráhy Rakovník-Louny (tisk 863)
1040 Zpráva výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona o výkupu místní dráhy Počeradec-Vrskmany (tisk 864)
1041 Návrh dr. Wiechowskiho a dr. Hellera na vydání zákona o lékařských pomocných silách při nemocnicích, případně léčebných a ošetřovacích ústavech, které souvisejí s lékařskými fakultami universitními.
1042 Naléhavá interpelace dr. Hellera a Perthenové na ministerského předsedu stran událostí v Ústí n. Lab.
1043 Odpověď předsedy vlády. min. sociální péče, min. obchodu a min. zemědělství na interp. dr. O. Přikryla o státní pomoci proti vzrůstající nezaměstnanosti v Prostějově (tisk 584)
1044 Odpověď min. vnitra na interp. dr. Karase ve příčině násilného zabrání katolického chrámu v Libušíně, dne 28 října 1920 (tisk 235).
1045 Odpověď min. železnic a min. pošt a telegrafů na interp. dr. Horáčka v příčině vyhlášení nových jízdních řádů (tisk 792).
1046 Dodatek k odpovědi min. obchodu spolupověřeného správou Úřadu pro zahraniční obchod k interp. dr. Witta v záležitosti zadání stavby budovy pro exposituru Vývozní a dovozní komise v Mor. Ostravě (tisk 621)
1047 Odpověď min. pošt a telegrafů na interp. dr. O. Přikryla o rekonstrukci místní telefonní sítě v Prostějově (tisk 918)
1048 Odpověď předsedy vlády na interp. Č. J. Lisého o zamýšleném novelisování zákonů pozemkové reformy (tisk 735)
1049 Odpověď min. školství a nár. osvěty na interp. dr. Ad. Procházky ohledně československé církve (tisk 741)
1050 Vládní návrh zákona, kterým se upravuje povinnost vrátiti neb vydati věc movité ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných
1051 Odpověď vlády na interp. dr. F. Veselého o zabrání statků rodiny Habsburské a upravení právních poměrů na velkostatku Konopišti (tisk 88).
1052 Odpověď min. sociální péče na interp. O. Hrejsy ve věci praxe zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně při výkladu § 25 zákona ze dne 20 února 1920. č. 142 Sb. z. a n. (tisk 841)
1053 Odpověď vlády na interp. dr. Spiegela ohledně uveřejnění mírových smluv ve Sbírce zákonů a nařízení (tisk 876).
1054 Odpověď min. zahraničních věcí na interp. dr. Hellera ve příčině interviewu ve 'Westminster Gazette' (tisk 805)
1055 Odpověď předsedy vlády na interp. inž. Oberleithnera ve příčině škod způsobených povodní v pohoří Praděda (tisk 803)
1056 Odpověď min. zahraničních věcí na interp. dr. Ledebura-Wicheln stran projevu, který učinil předseda čsl. delegace na mezinárodní parlamentární obchodní konferenci v Lisaboně (tisk 811)
1057 Odpověď předsedy vlády, min. financí a min. obchodu na interp. Hartla stran uspokojení československých věřitelů dřívější rakousko-uherské vojenské správy (tisk 56).
1058 Odpověď předsedy vlády a ministra financí na interpelaci Vettera-Lilie stran loterních půjček rok. společnosti Červeného kříže nalézající se v likvidaci (tisk 57)
1059 Odpověď ministra zemědělství na interpelaci E. Spiese a Zulegera ve příčině odebírání koní, kteří vojenskou správou byli rolníkům vydávání (tisk 701).
1060 Odpověď ministra vnitra na interpelaci dr. A. Naegle o příčině zákazu, jímž úřady zapověděly německým studujícím nositi studentské odznaky (tisk 816).
1061 Vládní návrh zákona o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické
1062 Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění státních zaměstnanců.
1063 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci W. Niessnera a dr. K. Hellera stran pronásledování brněnského sociálně-demokratického deníku 'Volksfreund' státním zástupcem (tisk 662)
1064 Odpověď ministra financí na interpelaci Špery v záležitosti výplaty zvýšení odpočivného tak tzv. staropensistům (tisk 793).
1065 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci J Kouši ohledně konsulátu republiky Československé ve Vídni (tisk 434)
1066 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci dr. F. Krejčího ve příčině ustanovení učitele náboženství československého v Trhových Svinech (tisk 844)
1067 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci E Hrubého ve věc odsouzení obce Libkovice u Duchcova proto, že se dožadovala českého účtu za veřejné elektrické osvětlení a nepřijala německého účtu (tisk 840).
1068 Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci dr. O. Přikryla o požadavcích subalterních lékařů všeobecné nemocnice v Praze (tisk 988)
1069 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci dr. Hellera a Niessnera o požitcích a služebních poměrech soudních sluhů a podúředníků (tisk 817)
1070 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci dr. O. Přikryla v záležitosti regulace odpadu Hloučely v Prostějově (tisk 923).
1071 Odpověď ministra sociální péče a ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci B. Jakubky o stávce lékařů v nemocenských pokladnách (tisk 737).
1072 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci A Konečného o odvolání a propuštění zákonem neodůvodněném některých učitelů ze Slovenska (tisk 850).
1073 Odpověď ministrů sociální péče, spravedlnosti a vnitra na interpelaci F. Šťastného a J. Klečáka o složení a praxi nájemních senátů (tisk 191)
1074 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci dr. O. Přikryla v záležitosti stavby poštovní budovy pro poštovní a telegrafní úřad 2 v Prostějově (tisk 920)
1075 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci Č. J. Lisého o vývozu exkontingentního uhlí (tisk 795)
1076 Odpoveď ministra s plnou mocou pre správu Slovenska na interpeláciu dr. C. E. Schmidta pre odloženie saisony nemeckého divadla v Bratislave (tisk 651).
1077 Odpověď ministra financí, ministra zemědělství a správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci J. Babky ve věci včelařství a vydání zákona vztahujícího se na včelařství (tisk 649)
1078 Odpověď ministra zemědělství na interpelaci Hrejsy, Sáblika a Rozkošného o zdržování melioračních prací na Moravě (tisk 166), jakož i na interpelaci Ševčíka, Šabaty a Dúrčanského o prováděni nařízení k meliorační novele a o návrzích smluv mezi státní, zemskou správou a vodními družstvy, jež vydány byly ministerstvem zemědělství (tisk 173).
1079 Odpověď ministra věcí zahraničních na interpelaci dr. Hellera ve příčině repatriace uprchlíků a osob vypovězených (tisk 664).
1080 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci Č. J. Lisého o výhradě uhlí u dolu 'Gott mit uns' (tisk 798)
1081 Připomínky pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne 12. srpna 1921 o jmenování úředníků v kancelářské službě (tisk 1009).
1082 Připomínky pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne 12. srpna 1921 jímž se částečně mění zákon o osobních daních přímých (tisk sen 933).
1083 Zpráva národohospodářského výboru o návrzích Hucla a F. Kroihera (tisk 685), dr. Ledebura-Wicheln (tisk 707), týkajících se vypracování zákona o scelování pozemků
1084 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci E. Hrubého ve příčině vojenských posádek ve Vrchlabí a v Trutnově, jich definitivního ponechání v těchto městech a náležitého ubytování (tisk 914).
1085 Odpověď vlády na interpelaci dr. Hellera a Niessnera stran hrozící hospodářské krise a opatření proti ní, a o účastenství na tzv. hospodářských sankcích vůči Německu (tisk 689)
1086 Odpověď ministra vnitra na interpelaci dr. E. M Herzigové ohledně zlepšení kinematografických představení k účelu lidové výchovy (tisk 874)
1087 Odpověď vlády na interpelaci V. J. Klofáče o přehmatech civilní správy v Podkarpatské Rusi (tisk 849).
1088 Odpověď vlády na interpelaci O. Hrejsy a Fr. J. Kroihera ohledně výkladu resoluce senátu N. S. R. Č. z 18. listopadu 1920 a resoluce poslanecké sněmovny z 25. listopadu 1920 o nouzové výpomoci duchovenstva (tisk 794).
1089 Odpověď ministrů sociální péče, financí a veřejných prací na interpelaci Josefa Kouši ohledně bytové krise ve Velké Praze (tisk 194).
1090 Odpověď ministrů vnitra, financí a zahraničních věcí na interpelaci Č. J. Lisého v záležitosti odškodnění obětí rakouské persekuce a postupu při vyplácení náhrady (tisk 687).
1091 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci J. Smrtky ve příčině užívání názvu škola občanská (tisk 855)
1092 Návrh dr. J. Karase na vydání vládního nařízení za účelem bránění lichvě životními potřebami.
1093 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n. (tisk 801) o přeměně statku obecního ve kmenové jmění obecní.
1094 Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona na zřízení ústavu Slovanského a ústavu Orientálního (tisk 763).
1095 Interpelace dr. Hellera a Niessnera na ministra věcí zahraničních ve příčině tajných smluv.
1096 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 865) o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy.
1097 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 789) o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1098 netištěno.
1099 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 227) o původcovu právu k literárním, hudebním, uměleckým a fotografickým dílům.
1100 Zpráva imunitního výboru o žádostech krajského soudu v Liberci, zemského trestního soudu v Brně, hlavnoslúžnovského úřadu ve Zvoleni, sedrie v Prešově, sedrie v Trenčíně a okresního soudu ve Svitavách za souhlas k trestnímu stíhání H. H a r t l a pro zločin pobuřování podle § 65 a, b, tr. z., J. L u k s c h e pro zločin pobuřování podle § 65 a tr. z., J. J e l i n k a a J. L u k s c h e pro přečin schvalování nezákonných skutků dle § 305 tr. z. F. J e s s e r a pro zločin pobuřování podle § 65 tr. z. a přečin podle § 302 tr. z., V. C h l u m e c k é h o pro zločin pobuřování dle § 173 uh. zák tr. J. D ú r č a n s k é h o pro zločin pobuřování dle § 172 uh. zák. tr. a J. K l i m k o pro zločin pobuřování dle § 172 uh. zák. tr. (čís. předs. 3007, 2949, 2922, 2563, 2750, 1511 a 2323).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP