Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

901 Odpověď min. železnic na interp. F. Linka, Polacha a Löwa ohledně vybudování trati Hlučín-Annaberg jako nouzové stavby (tisk 807).
902 Odpověď min. pro zásobování lidu a správce min. průmyslu. obchodu a živností na interp. Luksche o úpravě mlecího řízení na hranicích rakouských (tisk 666).
903 Odpověď min. zahraničních věcí na interp. dr Ledebura-Wicheln, Jelinka, Zulegera a dr Naegle v záležitosti zúčastnění se sankcí proti Německu (tisk 702).
904 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2091), kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921 (tisk 2529).
905 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2369), kterým se mění ustanovení § 96 zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých (tisk 2647).
906 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2146) o dani ze zapalovadel (tisk 2680).
907 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1197), kterým se blíže upravuje dávka (z majetku a přírůstku na majetku) u majetku zabraného (tisk 2681).
908 Odpověď min. národní obrany. min. obchodu a min. financí na interp. Jelinka ve příčině zadávání vojenských dodávek (tisk 663).
909 Odpověď min. financí na interp. Špery ohledně obsazování míst v tabákové továrně ve Svitavách (tisk 726).
910 Návrh dr Horáčka na zlepšení osobní dopravy na železničních tratích v okolí velkých měst.
911 Interpelace Em. Hrubého na min národní obrany ve příčině placení náhrad, které důstojnictvu jsou předpisovány a ze služného strhovány.
912 Interpelace Em. Hrubého na min. předsedu ve příčině boykotu českých živnostníků a továrních dělníků v národnostně smíšeném území v Čechách.
913 Interpelace Em. Hrubého na celou vládu, zejména pak na min. předsedu, ve příčině urážlivého jmenování republiky Československé v německém tisku.
914 Interpelace Em. Hrubého na min. národní obrany ve příčině vojenských posádek ve Vrchlabí a v Trutnově, jich definitivního ponechání v těchto městech a náležitého ubytování.
915 Interpelácia Chlumeckého a Matuščáka na min. vnútra a spravedlivosti v záležitosti cenzúry v Baňskej Bystrici na Slovensku.
916 Interpelácia inž. J. Klimko na min. soc. pečlivosti poť. financie vo veci udelenia peňažnej podpory 'Stavebnímu družstvu železničiarov v Prešove'.
917 Súrna interpelácia Chlumeckého a dr Hellera na celú vládu o plánovitej persekucií robotníckého hnutia v Československu.
918 Interpelace dr O. Přikryla na min. pošt a telegrafů v záležitosti rekonstrukce telefonní sítě v Prostějově.
919 Interpelace dr O. Přikryla na min. železnic v záležitosti přestavby nádraží severní dráhy v Prostějově.
920 Interpelace dr O. Přikryla na min. pošt a telegrafů v záležitosti stavby poštovní budovy pro poštovní a telegrafní úřad II. v Prostějově.
921 Interpelace dr O. Přikryla na min. předsedu v záležitosti ochrany českých menšin ve východní Moravě.
922 Interpelace F. Časného na min. financí ohledně nízké výměry pozemkové daně u severomoravských velkostatků.
923 Interpelace dr O. Přikryla na min. veřejných prací v záležitosti regulace mlýnské strouhy v Prostějově.
924 Interpelácia Th. Walló na min. výučby o nepochopitelnom jednostranném zamitnuti teho, že aby bolo nezodpovedajúce vyšetrovanie z vyslechom svedkov navrhovaných otcem o vylúčeni jeho syna žiaka Jána Taubingera, ze všetkych strednych škol v B Bystrici obnoveno, a dla správnych dôvodov objektivne provedené
925 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 861) týkajícím se usnesení senátu (tisk 1905) o návrhu dr J. Karase (tisk sen. 213) na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (tisk sen. 552).
926 Odpověď min, vnitra na interp. Löwa o tzv. pomocných fondech při okresních správách politických (tisk 751).
927 Naléhavá interpelace Knesche na min. školství a národní osvěty ve příčině slučování německých a českých školních okresů
928 Interpelace Fahrnera, Hartla, dr Herzigové a dr Spiegela na vládu stran událostí, které se sběhly v Ústí n L. dne 31 července t. r.
929 Naléhavá interpelace Luksche a Zulegera na veškerou vládu ve příčině hospodaření s cukrovkou ze sklizně 1921
930 Interpelace dr Wiechowskiho a dr Hellera na min. školství a nár. osvěty a na min vnitra ve příčině neudržitelných poměrů na německých universitních klinikách. jež umístěny jsou v zemských ústavech
931 Zpráva I národohospodářského výboru a II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk sen. 834), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní smlouva mezi Československem a král. Srbů. Chorvatů a Slovinců, sjednaná v Bělehradě připojenou notou ze dne 9. září 1919 a uvedená v prozatímní platnost nařízením vlády republiky Československé ze dne 18 května 1920, c 379 Sb. z. a n.
932 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1626) o povinném známkování chmele (tisk 858)
933 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (usnesení senátu tisk 1647) o návrhu J Hucla a dr Horáčka na částečnou změnu zákona ze dne 25 října 1896, č 220 ř z., pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř z. o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací prémii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk 2468).
934 Návrh Fr. Hybše na volnění melasy z kampaně 1921-22.
935 Návrh Fr. Hybše na poskytnutí podpory zemědělcům v okresu mělnickém. postiženým krupobitím.
936 Návrh O. Hrejsy na vyzvání vlády, aby zřídila komisi pro reformu státní správy a provedla revisi pensionováni státních zaměstnanců
937 Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu Kadlčáka, Klofáče, Niessnera a dr Soukupa na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 328 Sb. z. a n., o organisací kanceláře sněmovny poslanecké a senátu (tisk 896).
938 Zpráva I. technicko-dopravního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2444), (usnesení senátu tisk 2038) o vládním návrhu zákona (tisk 1466), kterým se pozměňují ustanovení §§ 32, 33, 34, 35, 40, 45, 48 a 49 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství (tisk 860)
939 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2179) k vládnímu návrhu zákona (tisk 1865), jimž se žádá povolení úvěru 10,000.000 Kč ku tlumení moru a nákaz zvířecích (tisk 881).
940 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2225) o vládním návrhu zákona (tisk 1736), jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích (tisk sen. 883).
941 Zpráva I výboru technicko-dopravního a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2529) k vládnímu návrhu zákona (tisk 2091), kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v r. 1921 (tisk sen. 904).
942 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2647), o vládním návrhu zákona (tisk 2369), kterým mění se ustanovení § 96 zákona ze dne 25 října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých (tisk sen. 905).
943 Interpelace Em. Hrubého na ministra spravedlnosti v záležitosti nepřípustného jednání soudce Fritsche v Duchcově, který nutil českého svědka, aby vypovídal německy
944 Interpellácia J. Lazo na ministra vnútra v záležitosti nešetrenia národnostných a jazykových práv ruskej menšiny na Slovensku
945 Interpellácia Chlumeckého na ministra vnútorných zaležitosti a ministra spravedlnosti v záležitosti cenzurnej prakse periodíčnej tlače na Slovensku.
946 Zpráva rozpočtového výboru o usneseníu poslaneckej snemovne (tisk sen. 906) o vládnom návrhu zákona (tisk 2146) o dani zo zapalovadel (tisk 2680)
947 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2288) stran vládního návrhu zákona (tisk 1773), kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (tisk sen. 857).
948 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2223) na poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze (tisk 2596).
949 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 546) o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, č. 20 ř. z. a uher. zák. čl. LIII. z roku 1907 (tisk 2506).
950 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců R. Tayerle, F. Geršla a R. Kleina (tisk 1258) na změnu § 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., kterým nově upraveny válečné přirážky k poplatkům a změněna některá ustanovení o poplatcích, dále o návrhu poslanců Patzela a Knirsche (tisk 1594) na změnu zákona ze dne 7 ledna 1920, č. 3,1 Sb. z. a n. o poplatkové povinnosti a o petici č. pet. 922 (tisk 2534)
951 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2009), kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo tisk 2591)
952 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2361), kterým se zřizuje 'Nadání Arnošta Denise' (tisk 2714)
953 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2653), kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky k jejich důchodům (tisk 2794)
954 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1201), jímž se mění některá ustanovení uherských zákonných článků o dani z příjmu (důchodkové) (tisk 2797).
955 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1121) o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za rok 1921 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 2815).
956 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců A. Čuříka, B. Bezděka, Vrabce, dr Mazance a dr Dolanského (tisk 49), na vydání zákona proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (tisk 2832)
957 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu R.Bechyně, dr E. Franke, dr Al. Rašína. Šrámka a Švehly (tisk 2807) na změnu zákona ze dne 20 prosince 1918. č 93 Sb. z a n., o platu presidenta Československé republiky (tisk 2828)
958 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců dr K. Kramáře, dr Lukavského a dr Rašína (tisk 222), na vydání zákona o zřízení úsporné komise parlamentní (tisk 2824)
959 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1,360) o dani z vodní sily (tisk 2639).
960 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 281 1) o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství (tisk 2833).
961 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2652), kterým se pozměňují ustanovení § 5 zákona ze dne 25. února 1920, č 143 Sb. z a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku (tisk 2826).
962 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2092), jímž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí, stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z a n. (tisk 2715)
963 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslance Brodeckého (tisk 1240), jímž se mění zákon ze dne 18 února 1919, č. 89 Sb. z. a n., o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových (tisk 2648).
964 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1542), jímž se mění některá ustanovení zákonů o solním monopolu (tisk 2699).
965 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1203) o změně některých ustanovení zákona o osobních daních přímých, týkajících se daně důchodové a daně z příjmu (tisk 2741).
966 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Dubického, Koudelky, Drobného, Kaderky, Hackenberga, Mikulíčka Zavřela a Zierhuta jako členů subkomitétu pro vyřízení návrhů (tisk 161, 331, 2 78 a 1005) ve věci drobných zemědělských pachtů (tisk 2779).
967 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1200) o dani z obohacení. a z převodu nemovitosti (tisk 2785).
968 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tlač. 1122), ktorým sa pre Slovensko a Podkarpátsku Rus ustanovujú válečné prirážky ku priamym daniam s výminkou dane důchodkovej na rok 1921 a dočasne sa zrušujú niektoré ustanovenia o priamych daniach (tlač. 2834).
969 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1398), kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní (tisk 2825)
970 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2365) o záměně 6% státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky (tisk 882)
971 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1197), kterým se blíže upravuje dávka (z majetku a přírůstku na majetku) u majetku zabraného (tisk 907).
972 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1196), kterým se mění zákon ze dne 11. prosince 1919 č 658 Sb. z a n., a zákon ze dne 29. ledna 1920, č. 70 Sb. z. a n. o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové (tisk 2713).
973 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 265,1), kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou (tisk 2827)
974 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1601) o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu (tisk 2816).
975 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2735) o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 2835).
976 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tlač. 2318), ktorým pozmenujú sa niektoré ustanovizne zákonného čl. I. z r. 1890, jednajúceho o verejných hradských (silniciach) a m 2700).
977 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1898) o druhotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 2533)
978 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1897) o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním (tisk 2784)
979 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. inž. L. Nováka a inž. Bečky (tisk 2679) na vydání zákona o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory (tisk 2831).
980 Zpráva výboru technicko-dopravního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 859) k vládnímu návrhu zákona (tisk 2428) jímž se zřizuje Ředitelství československé dunajské plavby v Bratislavě.
981 Usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu zákona (tisk 2177) návrhu posl. A. Němce (tisk 900), dále o návrhu posl. Schäfera (tisk 1370) a o návrhu posl. Skaláka (tisk 1871) o závodních radách (tisk 2836)
982 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2523) a o návrhu posl. Tayerle, Roschera, Hampla a Marka (tisk 2135) na změnu zákona o podpoře nezaměstnaných (tisk 2830).
983 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 5. srpna 1921 ve příčině překročení státního rozpočtu na r. 1921 (č. presid. 2820)
984 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se vydávají prozatímní ustanovení o veřejných notářích na Slovensku a Podkarpatské Rusi (tisk 894)
985 Zpráva I výboru rozpočtového a II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1866), jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné hodnotě 50,000,000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 898)
986 Zpráva I výboru rozpočtového a II.výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1621), jimž se povoluje užití dílčích dluhopisů východočeské 5% zemské investiční půjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné hodnotě jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních sirotčích a podobných kapitálů (tisk 897).
987 Návrh dr Naegle a K. Friedricha vládě, aby při právních a státovědeckých fakultách tuzemských universit, zřídila a obsadila co nejdříve stolice pro náuku o soukromém hospodářství.
988 Interpelace dr O. Přikryla na ministra zdravotnictví v záležitosti požadavků subalterních lékařů všeobecné nemocnice v Praze.
989 Interpelace O. Hrejsy k ministru financí v záležitosti nesprávné praxe berní správy v Holešově v případě předpisování všeobecné daně z převodu statků a pracovních výkonův.
990 Návrh V. Švece na používání lesního steliva a zachování slámy ku krmení dobytka.
991 lnterpellácia inž. J. Klimko na vládu vo veci rozšírenia zákona zo dňa 17. decembra 1919, č. 3 Sb. z. a n., a zákona zo dňa 3. marca 1921, č 99 Sb z a n., na zamestnancov a ich rodiny z územia predtým uhorského.
992 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru branného o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 5. srpna 1921 ve příčině zákona, kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (tisk 951)
993 Zpráva zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 1821), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění smlouva uzavřená v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říši Německo,u o státním občanství (tisk 2343) (tisk sen. 895)
994 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu zákona o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu (tisk 974)
995 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 6. srpna 1921 ve příčině zákona stran státní výpůjčky na úhradu schodku z moučného hospodářství (tisk 960).
996 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2713) ve příčině změny zákona o dani z obratu a dani přepychové (tisk 972).
997 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k návrhu poslanců R. Bechyně, dr E. Franke, dr Al. Rašína,Šrámka a Švehly (tisk 2807) na změnu zákona ze dne 20. prosince 1918, č 93 Sb z a n. o platu presidenta Československé republiky (tisk 957).
998 Zpráva I výboru kulturního a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2361), kterým se zřizuje 'Nadání Arnošta Denise' (tisk 952)
999 Zpráva ústavně-právního výboru (tisk 956) o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2832) na vydání zákona proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních vzhledem na návrh posl. A. Čuříka (tisk 49)
1000 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněm. (tisk 958) ve věci návrhu posl. dr K. Kramáře, dr Lukavského a dr Rašína (tisk 222) na vydání zákona o zřízeni úsporné komise parlamentní (tisk 2824)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP