Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

801 Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje ustanovení § 5 zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n. kterým se mění obecní statek v kmenové jmění obecní.
802 Naléhavá interpelace dr. Hellera a Niessnera na ministerského předsedu a na ministra pro zásobování lidu ve příčině zabezpečení vyživovacího plánu pro příští hospodářský rok.
803 Naléhavá interpelace inž. Oberleithnera, Jessera, Vettera-Lilie, Meissnera a Fritsche na veškerou vládu ve příčině škod způsobených povodní v pohoří Praděda
804 Interpelace Hartla na ministra pošt a telegrafů ve příčině nesprávného předepisování telefonní půjčky.
805 Interpelace dr. Hellera a Niessnera na ministra věcí zahraničních ve příčině interviewu ve 'Westminster Gazette'.
806 Interpelace dr. Hellera a Niessnera na ministra financí ohledně navrácení zadržených bankovek chudým a nezaměstnaným osobám
807 Interpelace F. Linka, Polacha a Löwa na minstra železnic ohledně vybudování železniční trati Hlučín-Annaberg jako nouzové stavby
808 Interpelace Linka a Polacha na ministra financí ve příčině cla prostého dovozu zeleniny do okresu frývaldovského
809 Interpelace Hartla a dr. Naegle na ministra pošt a telegrafů ohledně neslýchaného porušení listovního tajemství.
810 Naléhavá interpelace dr. Mayra-Hartinga a dr. Spiegela na vládu ve příčině zamýšleného prý oktroje vyživovacího plánu cestou nařizovací
811 Interpelace dr. Ledebura-Wicheln na ministra věcí zahraničních stran projevu, který učinil předseda čs. delegace na mezinárodní parlamentární obchodní konferenci v Lisaboně
812 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. prosince 1920, č. 638 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, č. 501 Sb. z. a n., o rozšíření pravomoci policejního komisařství v Moravské Ostravě na Hlučínsku.
813 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. dubna 1921, č. 168 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje platnost zákonů o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsku.
814 Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu O. Hrejsy (tisk 630) na vydání zákona ve smyslu čl. XI. zák. ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n. o přiznání výhod zákona zaměstnancům, dosud nepřevzatým.
815 Zpráva rozpočtového výboru o zprávě komise Národního shromáždění pro kontrolu dávky z majetku a z přírůstku na majetku (tisk 783).
816 Interpelace dr. A. Naegle na ministra vnitra ve příčině zákazu, jímž úřady zapověděly německým studujícím nositi studentské odznaky.
817 Interpelace dr. Hellera a Niessnera na ministra spravedlnosti stran požitků a služebních poměrů soudních sluhův a podúředníků
818 Vládní návrh zákona, kterým se uděluje obci liberecké povolení, aby převzala záruku za závazky Liberecké spořitelny.
819 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci Č. J. Lisého o nedostatečném a nepravidelném zásobování průmyslových okresů severovýchodních Čech (tisk 675).
820 Odpověď ministra vnitra na interpelaci Hartla a K. Friedricha, týkající se zneužití zákona ze dne 14 dubna 1920, č 267 Sb z. a n. (tisk 692)
821 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 768) ve věci vládního návrhu zákona o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (tisk 1426) a o návrhu poslance Draxla a dr. Vrbenského (tisk 587) na zvýšení přídavků a mimořádného platu hornickým provisionistům (tisk 2023).
822 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 769) ve věc vládního návrhu zákona (tisk 1364), kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty (tisk 1988).
823 Zpráva 1. výboru technicko-dopravního a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 19 května 1921, kterým se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 348 Sb. z a n. o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (tisk 754)
824 Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje článek II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dam z lihu (tisk 538).
825 Zpráva národohospodářského výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. ledna 1921, č. 31 Sb. z. a n. kterým se zrušují předpisy o omezení spotřeby masa i tuku.
826 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. živnostensko-obchodního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. listopadu 1920, č 619 Sb. z. a n., kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou.
827 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru a III. živnostensko-obchodního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 16 listopadu 1920, č. 620 Sb. z. a n., jimž se stanoví prodejní ceny lihu a lihovin.
828 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. živnostensko-obchodního výboru a III. rozpočtového výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. října 1920, č. 581 Sb. z. a n., o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 192-21.
829 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu, týkajícím se povolení zcizení několika pozemků města Frýdku (tisk 786).
830 Zpráva I ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny tisk 753 (vládní návrh tisk 1040) o mimořádné župní přirážce na Slovensku.
831 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci dr. O. Přikryla o přídělu sbírek ze zrušené německé státní reálky v Prostějově (tisk 674).
832 Odpověď ministra vnitra na interpelaci Špery ohledně rozpouštění obecních zastupitelstev na Moravě (tisk 684).
833 Z.práva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů (tisk 725)
834 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 422), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní smlouva mezi Československem a král. Srbů, Chorvatů a Slovinců, sjednaná v Bělehradě připojenou notou ze dne 9. září a uvedená v prozatímní platnost nařízením vlády republiky Československé ze dne 18. května 1920, č. 379 Sb. z. a n. (tisk 1639). (S přílohou k t. 834).
835 Odpověď ministrů financí a sociální péče na interpelaci Niessnera a dr. Hellera o povznesení výroby perleťových knoflíků na jižní Moravě (tisk 293)
836 Návrh O. Hrejsy, aby uloženo bylo příslušným ministerstvům, by umožnila, urychlila a upravila vývoz koní, hovězího a vepřového dobytka, jakož i masa za hranice.
837 Návrh R. Pánka na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. února 1920, č. 128 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry a denní platy (denní mzdy) výpomocných sluhů u státních úřadů a ústavů a stanoví normální obnosy, jež tvoří základ při vyměřováni zaopatřovacích platů, a nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry a platy kancelářského pomocného personálu v státních úřadech a ústavech
838 Návrh R. Pánka na úpravu služebních poměrů vrchních dozorců vězňů v trestnicích a věznicích soudů sborových.
839 Interpelace R. Pánka k vládě republiky Československé ve věci generální stávky bankovního úřednictva.
840 Interpelace E. Hrubého na ministra spravedlnosti v záležitosti odsouzení obce Libkovic u Duchcova proto, že dožadovala se českého účtu za veřejné elektrické osvětlení a nepřijala německého účtu v našem národním státě.
841 Interpelace O. Hrejsy k ministru sociální péče v záležitosti praxe zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně při výkladu § 25 zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n.
842 Interpelace dr. Soukupa, Svěceného, Dědice a dr. Hellera na ministerského předsedu a na ministra financí ohledně zasahování bankovního úřadu republiky Československé do stávky bankovních úředníků.
843 Interpelace Č. J. Lisého na ministra vnitra a na ministra národní obrany ohledně zákazu průvodu českého občanstva a čsl.vojska k hrobu zastřelených čsl. vojínů v Jihlavě.
844 Interpelace dr. Fr. Krejčího k ministru školství a národní osvěty ve příčině ustanovení učitele náboženství československého v Trhových Svinech.
845 Interpelace dr. Horáčka na ministra železnic v příčině zřízení ústředního nádraží v Praze
846 Návrh dr. Fáčka, dr. Horáčka a dr. Kloudy. aby nařízení vlády republiky čsl. ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., bylo doplněno.
847 Návrh dr. E. M. Herzigové, týkající se změny normálního statutu pro nemocnice ze dne 12. března 1890, č 17504.
848 Návrh dr. Fáčka a Šťastného na změnu celních sazeb pro automobily a motorové pluhy a motory z ciziny dovážené
849 Interpelace V. J. Klofáče k vládě republiky Československé o přehmatech civilní správy v Podkarpatské Rusi.
850 Interpelace A. Konečného na ministra školství a nár. osvěty o odvolání a propuštění zákonem neodůvodněném některých učitelů ze Slovenska
851 Interpelace dr. Fáčka, dr. Horáčka, dr. Karase, F. Jiráska a Šťastného k ministru financí v příčině provedení resoluce senátu k zákonu o splatnosti přímých daní ze 16. března 1921, č. 116 Sb. z. a n.
852 Vládní návrh zákona, kterým se částečně mění slezský zemský zákon ze dne 25. června 1895, č. 48 z. a n., o poplatcích za prohlídku dobytka a masa a slezský zemský zákon ze dne 29. dubna 1897, č. 27 z. a n., o poplatcích za dobytčí pasy. 853
853 Odpověď předsedy vlády na interpelaci E. Hrubého a K St. Sokola o sčítání lidu ve Vrchlabí (tisk 571).
854 Vládní návrh zákona o trestní ochraně představitelů moci ústavní.
855 Interpelace J. Smrtky na ministra školství a národní osvěty ve příčině užívání názvu škola občanská.
856 Odpověď vlády na interpelaci E. Hrubého, dr. A Kloudy, K. St. Sokola a M. Zavorala v záležitosti soustavných revolt německých, proti státu směřujících.
857 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1773), kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (tisk 2288).
858 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1626) o povinném známkování chmele.
859 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 1940) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa sriaďuje Riaditežstvo československej štátnej dunajskej plavby v Bratislave (tisk 2428).
860 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 2038) o vládním návrhu zákona (tisk 1466), kterým se pozměňují ustanovení §§ 32, 33, 34, 35, 40, 45, 48 a 49 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství (tisk 2444).
861 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 1905) o návrhu senátora dr. Karase a o návrhu posl. dr. Mazance (tisk 1012) na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (tisk 2447).
862 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 1647) o návrhu J. Hucla a dr. Horáčka na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř z., pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací prémií v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk 2468).
863 Vládní návrh zákona o výkupu dráhy Rakovník-Louny.
864 Vládní návrh zákona o výkupu místní dráhy Počeradec-Vrskmany.
865 Vládní návrh zákona o užití nemovitostí pro telegrafy.
866 Vládní návrh zákona, kterým se udílí povolení ku zcizení pozemků města Opavy
867 Vládní návrh zákona o nákazách zvířecích.
868 Zpráva kulturního výboru o návrhu dr. Fr. Krejčího ve příčině pohřbívání ohněm (tisk 91)
869 Vládní návrh, kterým se předkládají ku schválení Národnímu shromážděni osnovy hospodářských ujednání, uzavřených v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou.
870 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci dr. Hellera a Niessnera o ubytování vojsk Wrangelovy armády v Československu (tisk 748).
871 Zpráva ústavně-právního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. února 1921, č. 82 Sb. z a n., o soudcovském příročí pro živnostníky poškozené válkou.
872 Odpověď vlády na interpelaci Lukeše o rektifikaci hranic v Horním Slezsku (tisk 686).
873 Interpelace dr. Hellera. dr. Wiechowskiho, dr. Soukupa, Svěceného a Dědice na ministerského předsedu a ministra financí ohledně zasažení bankovního úřadu do stávky bankovních úředníků.
874 Interpelace dr. E. M. Herzigové na ministra vnitra ohledně zlepšení kinematografických představení k účelu lidové výchovy.
875 Naléhavá interpelace Reyzla a Löwa na ministra pro zásobování lidu ve příčině za zamýšleného odebrání chlebových a moučných lístků domácnostem s příjmem nad 10.000 Kč
876 Interpelace dr. Spiegela a Jelinka na vládu ohledně uveřejnění mírových smluv ve Sbírce zákonů a nařízení
877 Naléhavá interpelace Zulegera a Luksche na ministerského předsedu a ministra pro zásobování lidu ve příčině vyživovacího plánu.
878 Návrh dr. Mayra-Hartinga a inž. Oberleithnera na zřízení hudebních komor.
879 Odpověď ministra školství na interpelaci dr. O. Přikryla v záležitosti zrušení německého státního gymnasia v Hranicích (tisk 732).
880 Návrh dr. Naegle, dr. Hilgenreinera, dr. Mayra-Hartinga, dr. Spiegela a Hartla na vydání zákona o zřízení státní německé obchodní a národohospodářské vysoké školy v Ústí n. L., jakožto oddělení německé vysoké školy technické v Praze.
881 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865), jímž se žádá povolení úvěru 10 milionů Kč ku tlumení moru a nákaz zvířecích (tisk 2179)
882 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2365) o záměně 6% státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky.
883 Usnesení -poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1736), jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích (tisk 2225).
884 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu dr. Hellera a dr. Wiechowskiho na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 331 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy (tisk 385)..
885 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže (tisk 767).
886 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé z 18. února 1921, č 65 Sb. z. a n
887 Vládní návrh zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústav. listiny.
888 Vládní návrh zákona o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
889 Odpověď min. veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interp. K. Friedricha stran zřízení německých babických kursů (tisk 749)..
890 Odpověď min. vnitra a min. spravedlnosti na interp. dr. Ledebura-Wicheln stran procesu o rozvod hraběte Ivana Draškoviče (tlsk 390) a interp. Meissnera.stran přehmatů justičních orgánů při únosu nedospělých dítek hraběnky Draškovičové (tisk 585).
891 Odpověď min. spravedlivosti na interp. dr. Hellera a Löwa o činnosti okres. soudce Wislischela v Podbořanech (tisk 750)..
892 Odpověď min. pošt a telegrafů na interp. Hartla ve příčině nesprávného předpisování telefonní půjčky (tisk 804).
893 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním nařízení ze dne 9. června 1921, č. 215 Sb. z. a n., kterým vydána přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech
894 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 799), kterým prodlužuje se lhůta v §§ 2 a 3 zákon a ze dne 5. listopadu 1919, č. 599 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě notářství (tisk 2041).
895 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1821), kterým se předkládá ku schválení Nár. shromáždění smlouva uzavřená v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou o státním občanství (tisk 2343).
896 Návrh Kadlčáka, Klofáče. Niessnera a dr. Soukupa na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, č 328 Sb. z a n. o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu
897 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1621), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů východočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 2530)
898 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1866), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 2497).
899 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1543) o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné (tisk 2098).
900 Odpověď předsedy vlády na interp Filipínského v příčině oddalování vyvlastnění pozemků velkostatku liechtensteinského (tisk 739)..


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP