Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

701 Interpelace E. Spiese a Zulegera na ministra zemědělství ve příčině odebrání koní, kteří vojenskou správou byli rolníkům vydáni.
702 Naléhavá interpelace dr. Ledebura-Wicheln, Jelinka, Zulegera a dr. Naegle na ministra věcí zahraničních v záležitosti zúčastnění se sankci proti Německu.
703 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci V. Ševčíka a J. M. Kadlčáka ve příčině provedení článku IV. zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 306 Sb. z. a n., kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a měšťanských. (Min. výnos dtto 31 prosince 1920, č. 40897) (tisk 620).
704 Odpověď předsedy vlády na interpelaci dr. Naegle a dr. Hilgenreinera stran náhrady škod, způsobených v listopadových nepokojích 1920 v Praze a jinde na četném německém majetku (tisk 475).
705 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci dr. Hellera a Niessnera ve věci rady nejvyššího soudu Karla Kolacího (tisk 545).
706 Vládní návrh zákona o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih.
707 Návrh dr. Ledebura-Wicheln na vydání zákona, kterým má se usnadniti slučování polních a lesních pozemků.
708 Návrh dr. Ledebura-Wicheln na bezodkladné zrušení Pozemkového úřadu
709 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci Hartla o opatření, kteréž obyvatelstvo znepokojuje (tisk 596).
710 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci Jelinka a Luksche ve věcech brněnského školství (tisk 426).
711 Odpověď ministra vnitra na interpelaci dr. A. Naegle ve věci zákazu politických úřadů německým studentům nositi barvy (tisk 132) a v příčině zákazu studentských odznaků (tisk 425)
712 Vládní návrh zákona o nakladatelské smlouvě.
713 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci dr. Hellera a Niessnera ve příčině dalšího používání Karla Kolacího ve službě soudní (tisk 665).
714 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci dr. Spiegela a Jelinka stran předložení materiálu k mírovým smlouvám (tisk 528).
715 Dodatek k odpovědi ministra sociální péče na interpelaci K. Folbera stran zajištění československých válečných poškozenců žijících v cizině (tisk 262).
716 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci O. Hrejsy ve věci dovolené brancům zemědělcům (tisk 190).
717 Odpověď ministra vnitra na interpelaci Kiesewettera a Heckera stran protizákonného postupu při sčítání lidu v Kocléřově, politický okres Dvůr Králové (tisk 546).
718 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci Hartla stran úředního poslouchání telefonních rozhovorů (tisk 595).
719 Odpověď vlády na interpelaci dr. O. Přikryla o ochraně občanů Čsl. republiky před neoprávněným zdaňováním rakouskou vládou (tisk 647).
720 Odpověď vlády na interpelaci dr. Koperniczkého ve příčině uvítání apoštolského nuncia v Bratislavě (tisk 527).
721 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 615), ve věci vládního návrhu zákona (tisk 1199) o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (tisk 1538).
722 Odpověď ministra obchodu co správce Úřadu pro zahraniční obchod k interpelaci dr. Witta v záležitosti zadání stavby budovy pro exposituru Vývozní komise v Mor. Ostravě (tisk 621)
723 Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu F. Poliaka o nezdravých a československú vzájomnosť ohrozujúcich pomeroch na štátnom reálnom gymnáziume v Ružomberku (tlač 496)
724 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci K. Friedricha o zaopatření vysloužilých poddůstojníků (tisk 338).
725 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů.
726 Interpelace Špery na ministra financí ohledně obsazování míst v tabákové továrně ve Svitavách.
727 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci O. Hrejsy v záležitosti nedostatečného zásobování nesamozásobitelův v okresu val.-klobouckém (tisk 517).
728 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci Jelinka, Fritsche a Jessera stran povýšení zemských školních inspektorů do V. hodn. třídy od 1. září 1919 (tisk 652).
729 Odpověď vlády na interpelaci dr. Spiegela ve příčině prodloužení opční lhůty pro čsl. státní příslušníky (tisk 436).
730 Návrh R. Pánka na změnu zákona ze dne 7. ledna 1920, č 31 Sb. z. a n., kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích.
731 Návrh V. Klofáče na svolání meziministerské porady ve věcech legionářských
732 Interpelace dr. O. Přikryla na mm. školství a národní osvěty v záležitosti zrušení německého státního gymnasia v Hranicích
733 Interpelace V. Klofáče, dr. C. Horáčka. A. Svěceného a dr. Brabce k min předsedovi a min. školství a národní osvěty o nutnosti úpravy mezikonfesních poměrů a užívání budov bohoslužebných na Podkarpatské Rusi
734 Interpelace V. Klofáče k mm. národní obrany o zastavení výplaty odbytného těm poddůstojníkům z povolání (certifikatistům), kteří po převratu přestoupili do státní civilní služby.
735 Interpelace Č. J. Lisého na min. předsedu o zamýšleném novelisování zákonů pozemkové reformy
736 Návrh V. Klofáče a F. Šťastného na změnu nařízení min vnitra s mm. obchodu. mm veřejných prací a min financí ze dne 28. dubna 1910, jímž se vydávají bezpečnostní ustanovení policejní pro jízdu samohybných vozidel (automobilů, motorových vlaků a motorových kol).
737 Interpelace B. Jakubky a J. V. Klečáka na min. sociální péče a min zdravotnictví a tělesné výchovy o stávce lékařů v nemocenských pokladnách
738 Návrh Č. J. Lisého na okamžité knihovní převzetí zabraných velkostatků ve smyslu zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z a n a provedení pozemkové reformy na nich..
739 Interpelace Filipinského, Špery, Lorence, Časného. Smetany a dr. Witta na předsedu vlády republiky Československé v příčině oddalování vyvlastnění pozemků velkostatku liechtensteinského
740 Interpelace dr. Ad. Procházky a Fr. Valouška na min. předsedu jako min. vnitra o násilnostech páchaných příslušníky církve československé proti katolíkům v Dubicku.
741 Interpelace dr. Ad. Procházky na min školství a národní osvěty ohledně tak zvané církve československé.
742 Odpověď vlády na interpelaci. dr. Spiegela v příčině hlasování v Horním Slezsku (tisk 486)
743 Odpověď min. vnitra na interp. Jelinka a Luksche o událostech jihlavských (tisk 115)
744 Odpověď min. financí na interp O Hrejsy v záležitosti výměny bankovek Rak uherské banky s falešným kolky a falsifikátů bankovek (resp. státovek) československých (tisk 230)
745 Odpoveď min. školstva a národnej osvety na interp. I. Lažo v záležitosti obsadení biskupských stolcov v Československej republike (tisk 462)
746 Odpověď předsedy vlády a min. financí na interp Jana Kotrby o vymáhání dani (tisk 623).
747 Naléhavá interpelace dr. Spiegela a dr. Ledebura-Wicheln na vládu stran uvedení československo-francouzské obchodní úmluvy v platnost.
748 Interpelace dr. Hellera a Niessnera na min. věci zahraničních o ubytování vojsk Wrangelovy armády v Československu.
749 Interpelace K. Friedricha na mm zdravotnictví a těl. výchovy stran zřízení německých babických kursů
750 Interpelace dr. Hellera a Löwa na m. spravedlnosti stran činnosti okresního soudce Wislischela v Podbořanech
751 Interpelace Löwa a dr. Hellera na min. vnitra stran tak zvaných okresních pomocných fondů u politických okresních správ.
752 Návrh V. Klofáče a F. Šťastného na vydání zákona o státních cvičebních kursech pro řidiče automobilů.
753 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tisk 1040) zákona ohžadom mimoriadnej župnej prirážky na Slovensku (tisk 1877).
754 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1612), jímž se doplňuje zákon ze dne 22 července 1919, č. 438 Sb z. a n. o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (tisk 1848)
755 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromážděni ku schválení obchodní úmluva mez Československem a Francií a s ní související dopravní úmluva mez Československem a Francii.

Dodatek k t. 755. Závěrečný protokol připojený k obchodní úmluvě mez Francií a Československem.

756 Odpověď min. obchodu na interp. dr. Soukupa a Svěceného v záležitosti uzavření všech hostinců a kaváren v Praze (tisk 389)
757 Odpověď min. obchodu na interp. dr. Hellera a Niessnera ve věc uzavření všech hostinských a kavárenských místností v Praze (tisk 388)
758 Odpověď vlády na interp. Jelinka ohledně pamětního spisu předloženého r. 1919 mírové konferenci a pojednávajícího o problému Němců v Čechách (tisk 211)
759 Odpověď min. školství a národní osvěty na interp. Lipperta, Zulegera a dr. Spiegela o zrušení německé obecné školy v Malešicích, okres stříbrský (tisk 222)
760 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona o původcovu právu k literárním, hudebním, uměleckým a fotografickým dílům (tisk 227)
761 Odpověď min. školství a nár. osvěty na interp. O. Hrejsy o ochraně historických a uměleckých památností jakož i přírodních krás (tisk 483).
762 Odpověď předsedy vlády na interp Č J. Lisého o německých podvodech při sčítání lidu na Benecku a v Jablonci n. Jiz. v okresu jilemnickém (tisk 576).
763 Vládní návrh zákona o zřízení ústavu Slovanského a Orientálního.
764 Vládní návrh zákona o potírání pohlavních nemocí.
765 Vládní návrh zákona o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr
766 Vládní návrh zákona o řádu volení v obcích
767 Vládní návrh zákona o ochraně znaku a jména Červeného kříže
768 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (tisk 1426) a o návrhu posl Draxla a dr. Vrbenského (tisk 587) na zvýšení přídavku a mimořádného platu hornickým provisionistům (tisk 2023)
769 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1364), kterým se za vádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty (tisk 1988).
770 Odpověď min. financí na interp. J Kroihera a O. Hrejsy o nepředpisování a nevybírání a daní velkým podnikům průmyslovým a zemědělským (tisk 646)
771 Odpověď min. školství a nár. osvěty na interp. dr. O Přikryla v záležitosti živnostenských škol pokračovacích v Prostějově (tisk 648).
772 Odpověď min. železnic na interp. Th. Walló o prodeji na nádražích (tisk 495).
773 Odpověď min. školství a nár. osvěty na interp. dr. O. Přikryla v záležitosti zřízení školy pro dámské krejčovství při státní škole tkalcovské a krejčovské v Prostějově (tisk 585).
774 Odpověď min. školství a nár. osvěty na interp. dr. F. Mareše a dr. B. Franty o vyučování ženským ručním pracím na státním reálném gymnasiu v Strážnici (tisk 645).
775 Odpověď min. železnic na interp. dr. E. M. Herzigové ve příčině železničního spojení se severními Čechy (tisk 700)..
776 Odpověď min. zahraničních věcí na interp. Hartla, dr. Mayra-Hartinga, dra Naegle, Jelinka, Zulegera a Fahrnera ve příčině domnělého požadavku náhrady válečných škod od Německa (tisk 590).
777 Odpověď min. železnic na interp. dr. Hellera a Jarolima stran špatného stavu železnic (tisk 502).
778 Odpověď min. školství a nár. osvěty a min. vnitra na interp. dr. Naegle, dr. Hilgenreinera, dr. Mayra-Hartinga a dr. Spiegela v záležitosti zkrácení německé universitní kliniky dětské v českém nalezinci (tisk 33) a na interp dr. Wiechowskiho, dr. Hellera a Linka v téže věci (tisk 44).
779 Odpověď správce min. pro zásobování lidu na interp. Zulegera, Knesche a dr. Ledebura-Wicheln stran zvýšení kontingentu obilí (tisk 591).
780 Odpověď předsedy vlády na interp. Č. J. Lisého a dr. A. Kloudy o sčítání lidu ve Lhotě Zálesní v okresu jilemnickém a v Dolní Branné v okresu vrchlabském (tisk 577).
781 Odpověď min. školství a nár. osvěty na interp. Lipperta, dr. Spiegela a dr. Hilgenreinera o nepovolení německé občanské školy pro město Touškov (tisk 221)
782 Zpráva kulturního výboru o návrhu dr. F Mareše o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (tisk 518).
783 Zpráva komise Nár shromáždění pro kontrolu dávky z majetku a z přírůstku na majetku.
784 Odpověď vlády na interp. dr. Hellera a Niessnera ve příčině vyhověni resolucím, kteréž senát přijal (tisk 600).
785 Odpověď předsedy vlády na interp. dr. F Mareše o přetvoření zemské hospodářské akademie v Děčíně-Libverdě na vysokoškolský odbor německé vysoké školy technické v Praze s ponecháním na dosavadním místě (tisk 553)
786 Vládní návrh zákona, kterým se povoluje zcizení několika pozemků města Frýdku
787 Odpověď min. školství a nár. osvěty na interp. Hartla o nerovnoměrném zastoupení Němců a Čechů v jejich autonomních úřadech školních (tisk 693).
788 Vládní návrh zákona, kterým se omezuje prodej, pokud se týče pronájem budov nebo části budov, v nichž zařízeny jsou očistné lázně.
789 Vládní návrh zákona o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rus.
790 Návrh Kadlčáka na vydání včelařského zákona pro republiku Československou..
791 Návrh V. Švece na doplnění § 9 zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n. kterým se mění obecní statek v kmenové obecní jmění
792 Interpelace dr. Horáčka na ministra železnic v příčině vyhlášení nových jízdních řádů.
793 Interpelace Špery k ministru vnitra v záležitosti výplaty zvýšení odpočivného tzv. staropensistům
794 Interpelace O. Hrejsy a F. J. Kroihera k vládě ohledně výkladu resoluce senátu N. S. R. Č. z 18. listopadu 1920 a resoluce posl. sněm z 25. listopadu 1920. o nouzové výpomoci duchovenstvu.
795 Interpelace Č. J. Lisého k min. veřejných prací o vývozu exkontigentního uhlí.
796 Interpelace Č. J. Lisého k min. veřejných prací o plánu pro zásobování uhlím.
797 Interpelace Č. J. Lisého k min. veřejných prací o zvyšování cen uhlí
798 Interpelace Č. J. Lisého k ministru veřejných prací o výhradě uhlí z dolu "Gott mit uns"
799 Návrh K. Sáblíka na poskytnutí státní podpory zemědělcům v některých obcích okresu žďárského, postižených průtrží mračen a krupobitím
800 Návrh O. Hrejsy na udělení podpory soudnímu okresu val klobouckému na Moravě, průtrží mračen poškozenému.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP