Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

601 Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu (tisk 414) ve věci osnovy zákona o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů.
602 Státní účet (pokladní) za listopad a prosinec 1918
603 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1491), jímž mění se zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n., o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním § 63 zákona ze dne 30 ledna 1920. č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 1689).
604 Zpráva sociálně-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o omezení práva stěhovacího (tisk posl sněm. 1441) a návrhu dr Witta na vydání zákona, jímž se omezuje právo stěhováci
605 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 346) ve věci osnovy zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n.
606 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci dr Hellera, Jarolima a Bartha o zatčeních v Mostě a Chomutově (tisk 337).
607 Odpověď ministra Národní obrany na interpelaci Hartla a dr Herzigové stran sdělení vídeňského časopisu 'Deutsche Arbeiterpresse' (tisk 339).
608 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Táboře, aby Josef Šáda byl vydán ke stíhání pro přestupek § 13 zákona z 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (čís 1693 Předs.).
609 Odpověď ministra vnitra na interpelaci H. Hartla a dr Mayra-Hartinga o násilnostech, které byly spáchány při schůzi legionářů dne 28. října 1920 v Liberci (tisk 199).
610 Odpověď předsedy vlády na interpelaci H. Hartla v příčině protizákonné nové úpravy drahotních přirážek válečným poškozencům (tisk 445).
611 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci E. Spiese o znovuzřízení přímého spojení jízdní poštou mezi Bečovem, Schönthalem a Útvinou (tisk 469).
612 Odpověď správce ministerstva pro zásobovánf lidu na interpelaci Lipperta a Zulegera ve příčině zvýšení ceny povinných otrub rolníkům (tisk 427).
613 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Bechyně, dr Franke, dr Rašína, Šrámka a Švehly (tisk 1566) na vydání zákona o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé (tisk 1585).
614 Usnesení poslanecké sněmovny o pozměňovacím návrhu poslanců Udržala, Stivína, dr Franke, Šrámka, dr Lukavského a Mlčocha ku zprávě ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 800 a 1097), kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obci, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 1741).
615 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1 199) o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (tisk 1538).
616 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Svitavách za svolení k trestnímu stíhání Fr. Jessera pro zločin podle § 65 tr. z. a přečin podle § 302 tr z (čís. 1339 Předs.).
617 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas k trestnímu stíhání H. Hartla pro zločin podle § 65 a, b, tr. z. (č 1132 Předs.).
618 Odpověď ministra sociální péče a ministra železnic na interpelaci V Švece v příčině nezaměstnanosti dělnictva v jižních Čechách (tisk 218).
619 Zpráva I. výboru národo-hospodářského, II. výboru rozpočtového a III. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.. vládního nařízení ze dne 20. ledna 1921, č. 21 Sb. z. a n., jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu a doplňují zákon ze dne 29. února 1880, č. 37 ř. z., o ochraně před morem skotu a tlumení tohoto moru a zák. čl VII z r 1888 o úpravě zvěrolékařství.
620 Interpelace V. Ševčíka a J. M. Kadlčáka na ministra školství a národní osvěty ve příčině provedení článku IV. zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 306 S,b. z. a n., kterým se přechodně upravují právní závazky učitelstva na veřejných školách obecných a měšťanských. (Min. výnos dtto 3.1. prosince 1920, č. 40.897).
621 Interpelace dr Witta na ministra obchodu v záležitosti zadání stavby budovy pro exposituru Vývozní komise v Moravské Ostravě.
622 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 520) o návrhu posl. Hrušovského, aby byl vydán zákon o zřízení trestních pracovních oddílů (tisk 262 posl. sněm.) a vládním návrhu zákona o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz (tisk 1123 posl. sněm.).
623 Interpelace J. Kotrby k ministerskému předsedovi a ministru financí o vymáhání daní.
624 Zpráva rozpočtového výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Bechyně, dr Franke. dr Rašína, Šrámka a Švehly (tisk 1566) na vydání zákona o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé (tisk 1585).
625 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona stran zcizení státního nemovitého majetku (tisk 581)..
626 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona stran směny nemovitého státního majetku (tisk 5882).
627 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1649), jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (tisk 1765).
628 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1651) o státní investiční půjčce dopravní (tisk 1770).
629 Zpráva I. výboru branného a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona a o návrhu poslance H Jokla, kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (tisk 534)
630 Návrh O. Hrejsy na vydání zákona ve smyslu čl. XI. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., o přiznání výhod zákona č. 541 Sb. z. a n. zaměstnancům, dosaváde nepřevzatým
631 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 614) ve věci zákona, kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 1741 posl. sněm.).
632 Usnesení poslanecké sněmovny o návrzích posl. J. Dubického (tisk 832), J. Koudelky (tisk 570), Zierhuta (tisk 260), dr Hahna (tisk 285), Zierhuta (tisk 442) a dr Lehnerta (tisk 4) na doplnění zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (tisk 1500).
633 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1466), kterým se pozměňují ustanovení § 34 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného.hospodářství (tisk 1766).
634 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1541), o přechodných ustanoveních u daně domovní pro místa spojená s městy Prahou, Brnem a Olomoucem (tisk 1758)..
635 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1611), kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 331 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy.
636 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 274), ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákonov o súdnej prislušnosti a súdnom pokračovaní v občanských veciach a o prejednaní pozostalosti a o návrhu posl. Elišky Purkyňovej (tisk 754), o zmene civilného súdneho poriadku (tisk 1836).
637 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1504), kterým se mění ustanovení § 1154 b) obč. zákoníka (tisk 1827).
638 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1628), kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919.
639 Odpověď ministra vnitra na interpelaci J. Lažo, Š. Kady a J. Babky v záležitosti nouze obyvatelstva krajů válkou poškozených (tisk 298).
640 Odpověď ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty na interpelaci dr Mayra-Hartinga, dr Naegle a dr Spiegela o německém zemské divadle v Praze (tisk 294).
641 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (tisk 627).
642 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu zákona o státní investiční,půjčce dopravní (tisk 628).
643 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 638), týkajícím se zákona, kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919.
644 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 635) o vládním návrhu zákona (161 1), kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 331 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy.
645 Interpelace dr F. Mareše a dr B. Franty na ministra vyučování a náro,dní osvěty o vyučování ženským ručním pracem na gymnasiu ve Strážnici na Moravě
646 Interpelace F. J. Kroihera a O. Hrejsy na ministra financí o nepředpisování, případně nevybírání daní velkým podnikům průmyslovým i zemědělským.
647 Interpelace dr O. Přikryla na předsedu ministerstva o ochraně občanů Čsl. republiky před neoprávněným zdaňováním rakouskou vládou.
648 Interpelace dr O. Přikryla na ministra školství a národní osvěty v záležitosti živnostenských škol pokračovacích v Prostějově.
649 Interpellácia J. Babku na vládu, zvlášte na ministrov zemedelstva a verejného vyživovania vo veci včelárstva a vydania zákona, vzťahujúceho sa na včelárstvo.
650 Interpelace dr Reyla a F. Šabaty k předsedovi ministerstva jako ministru vnitra ohledně zákazu ohlašování výstupů z církve s kazatelen.
651 Interpelace dr C. E. Schmidta na zplnomocněného ministra pro správu Slovenska ve příčině odložení saisony německého divadla v Bratislavě.
652 Interpelace Jelinka, Fritsche a Jessera na ministra školství a národní osvěty stran povýšení zemských školních inspektorů do V. třídy hodnostní od 1. září 1919.
653 Návrh dr Naegle, dr Hilgenreinera, dr Mayra-Hartinga, dr Spiegela a Hartla stran zákona o zřízení odborného oddělení bánského při německé vysoké škole technické v Praze.
654 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci K. Friedricha ve příčině styků s říšskoněmeckým soudy (tisk 468).
655 Odpověď vlády na interpelaci dr Mayra-Hartinga, dr Spiegela, Hartla a Hübnera o událostech v Dobranově u České Lípy dne 21. listopadu 1920 (tisk 254).
656 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci Špery ohledně kontroly nad výrobou bílého pečiva (t. 430)
657 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci dr A Kloudy, dr F. Veselého a dr O. Krouského o neoprávněné domovní prohlídce u advokáta dr Ivana Dolynského v Užhorodě (tisk 287).
658 Návrh D. Löwa, F. Linka a dr Wiechowskiho stran předložení zákona o poskytování vyživovacích příspěvků příslušníkům nováčků povolaných k činné službě.
659 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru technicko-dopravního o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1466), kterým se pozměňují ustanovení § 34 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z a n., o úpravě uhelného hospodářství (tisk sen 633).
660 Zpráva výboru technicko-dopravního o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z a n. vládního nařízení ze dne 23. září 1920, č. 546, o úpravě úhrad ze smluv o zařízení a provozu drah a vleček, o jejich připojení a o úpravě smluvních sazeb přepravních.
661 Návrh Löwa. Lorenze a Perthenové na změnu zákona ze dne 20 února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců.
662 Naléhavá interpelace Niessnera a dr Hellera na ministra spravedlnosti stran pronásledování brněnského sociálně-demokratického deníku 'Volksfreund' státním zástupcem.
663 Interpelace Jelinka na ministra národní obrany, ministra obchodu a ministra financí ve příčině zadávání vojenských dodávek.
664 Interpelace dr Hellera a Biessnera na ministra věcí zahraničních ve příčině repatriace uprchlíků a osob vypovězených.
665 Interpelace dr Hellera a Niessnera na ministra spravedlnosti ve příčině dalšího používání pana Kolaci ve službě soudní.
666 Interpelace Luksche na ministra pro zásobování lidu a na ministra obchodu ve příčině úpravy mlecího řízení na hranicích rakouských.
667 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 351) ve věci osnovy zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24 července 1919, č. 469 Sb. z. a n.
668 Odpověď předsedy vlády na interpelaci dr Fáčka ohledně pořízení statistiky cen jako podkladu pro řešení otázek mzdových (tisk 522).
669 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci Jílka, Ševčíka a dr Stojana o nedostatečných a tmavých místnostech poštovního úřadu v Třebíči (tisk 463).
670 Odpověď ministra obchodu v dohodě se správcem ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci V Zavadila ve příčině stále se množících podniků vyrábějících lihoviny tzv. studenou cestou (tisk 396).
671 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci K Friedricha a dr Ledebura-Wicheln, aby byl zrušen zákon o dávce moučné a z chlebových lístků (tisk 253)
672 Odpověď vlády na interpelaci Jelínka ve věc zastavení 'Pressburger Zeitung' (tisk 133).
673 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci Linka a dr Hellera o poruše v do,dávání mouky do německých průmyslových okresů a o nákupu obilí v cizině (tisk 215).
674 Interpelace dr O. Přikryla na ministra školství a národní osvěty o přídělu sbírek zrušené německé státní reálky v Prostějově.
675 Interpelace Č. J. Lisého na ministra výživy ohledně nedostatečného a nepravidelného zásobování průmyslových okresů severovýchodních Čech.
676 Návrh dr Witta a Smetany na vydání zákona, jímž se poskytuje po dobu mimořádných drahotních poměrů úředníkům státních báňských úřadů mimořádný drahotní příspěvek.
677 Návrh R. Pánka na změnu zákonů ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., ze dne 19 března 1920, č. 186 a 195 Sb. z. a n., jimiž se upravují poměry státních zaměstnanců, jakož zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných a požitky československého četnictva a vojska.
678 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 637) o vládním návrhu zákona (tisk 1504), kterým se mění ustanovení §1154 b) obč. zákoníka.
679 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 599), o vládním návrhu (tisk 1016), kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní (tisk 1586).
680 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákonov o súdnej príslušnosti a súdnom pokračovaní v občanských veciach a o prejednaní pozostalosti a o návrhu posl Elišky Purkyňovej o zmene civilného súdného poriadku (tisk 636).
681 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. technicko-dopravního o vládním návrhu zákona (tisk 544) o příslušnosti v záležitosti státních hranic a povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti.
682 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 543) o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek.
683 Interpelace dr Franty, dr Horáčka, Klofáče, Svěceného a Zavorala na ministra věcí zahraničních v záležitosti událostí v Maďarsku.
684 Interpelace Špery na ministra vnitra ohledně rozpouštění obecních zastupitelstev na Moravě.
685 Návrh J, Hucla a F. Kroihera, aby ministrem zemědělství byla vydána osnova jednotného zákona: I. o scelování pozemků pro celé území Čsl. republiky, II. o dělení společných pozemků, III. o úpravě užívacích a správních práv ohledně pozemků společných, IV. o scelování lesů a očisťování jich od enkláv.
686 Interpelace J. Lukeše vládě o rektifikaci hranic v Horním Slezsku.
687 Interpelace Č. J. Lisého na ministra vnitra, ministra financí a ministra zahraničních věcí v záležitosti odškodnění obětí rakouské persekuce a postupu při vyplácení náhrady.
688 Interpelace K. Sáblíka a O. Hrejsy na ministra železnic v záležitosti úpravy železničního spojení Velkého Meziříčí s pražskými rychlíky v Okříškách.
689 Naléhavá interpelace dr Hellera a Niessnera na veškeré ministerstvo stran hrozící hospodářské krise a opatření proti ní, a o účastenství na tzv. hospodářských sankcích vůči Německu.
690 Odpověď ministra vnitra na interpelaci Meissnera o zákazu vánoční nadílky německým dětem v Jaktaři, okres opavský (tisk 446).
691 Odpověď ministra vnitra na interpelaci A. Lipperta, E. Spiese a Th. Zulegera stran skácení a násilného odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra (tisk 503)
692 Interpelace Hartla a K. Friedricha na ministerského předsedu jako správce ministra vnitra, týkající se zneužití zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 267 Sb. z. a n.
693 Interpelace Hartla na ministra školství a národní osvěty ve příčině nerovnoměrného zastoupení Němců a Čechů v jejich autonomních školních úřadech.
694 Odpověď předsedy vlády na interpelaci dr E. M. Herzigové stran domnělých mobilisačních připrav v okresu trutnovském (tisk 473), na interpelaci K. Friedricha stran přesunů vojska do německých okresů (tisk 485) a na interpelaci dr Ledebura-Wicheln, dr Spiegela a dr Naegle ohledně přesunů vojska do převážně německého území pohraničního (tisk 487).
695 Odpověď ministra financí na interpelaci dr Hellera a Löwa ve příčině vybírání obecních přirážek berními úřady (tisk 423).
696 Odpověď ministra vnitra na interpelaci dr Procházky, J. Kadlčáka, A. Šachla a dr J. Mudroně ohledně zastavení osobní dopravy na městských elektrických drahách v Praze (tisk 130).
697 Odpověď mistra školství a národní osvěty na interpelaci dr Karase o stranickém jednání učitelů ve škole (tisk 484).
698 Zpráva výboru technicko-dopravního o návrhu Hartla ve příčině příslušnosti ministerstva veřejných prací ve věcech vodních družstev (tisk 448).
699 Zpráva výboru technicko-dopravního o dodatečném schválení podle § 3 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 4. března 1921, č. 92 Sb. z. a n., o zrušení zákazu jízdy soukromými osobními automobily (čís. 2097 Předs).
700 Interpelace dr E. M. Herzigové na ministra železnic ve příčině železničního spojení se severními Čechami.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP