Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

501 Naléhavá interpelace Lipperta, Zulegera a Spiese na min. vnitra stran zabavení německých letáků ke sčítání lidu.
502 Interpelace dr Hellera a Jarolima na ministra železnic stran špatného stavu železnic.
503 Naléhavá interpelace A. Lipperta. E. Spiese a Th. Zulegera na min. vnitra stran kácení a násilného odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra.
504 Vládní návrh zákona, jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě.
505 Odpověď správce min. financí na interp. J. Havleny ohledně odmítání českých dělníků a dělnic v továrně na tabákové výrobky v Lanškrouně (tisk 277).
506 Odpověď předsedy vlády na interp. V. Ševčíka o stranickém a násilnickém vystupování vojska ve veřejnosti a na schůzích a o veřejných projevech jmenovitě o famosním přípisu pana generálního inspektora dr J. S. Machara (tisk 172).
507 Odpověď správce min. financí a min. pošt a telegrafů na interp. O Hrejsy ohledně jmenování úředníků VIII. a IX. hodn. tř. (tisk 307).
508 Odpověď min. sociální péče a min. zahraničních věcí na interp. K. Folbera ve věci repatriace českých horníků z Francie a odškodnění za zničený majetek ve válečném území (tisk 131).
509 Vládní návrh zákona, kterým se zavádí 24hodinové měření času.
510 Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu V. J. Klofáče a dr Ot. Krouského na řešení otázky bytové (tisk 169) a o vládním návrhu zákona v příčině ustanovení vládních komisařů pro stavbu budov (tisk 401)
511 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení podle § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení z 28. září 1920, č. 570 Sb. z. a n., kterým se upravuje obchod olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin.
512 Odpověď min. vnitra a min. spravedlnosti na interp. dr Karase a Kadlčáka v záležitosti stržení sloupu Nejsv. Trojice ve Slaném (tisk 126).
513 Odpověď min. národní obrany na interpelaci dr Ledebura-Wicheln o postavení bývalých poddůstojníků německé národnosti (tisk 311).
514 Odpověď min. vnitra na interp. dr C. E. Schmidta, Vettera-Lilie a Hartla o nepřístojnostech při vystavování pasů a přecházení hranic (tisk 142).
515 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1190) o splatnosti přímých daní státních a vybíraných přirážek samosprávných svazků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i poplatků přímo placených (tisk 1523).
516 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o ražbě drobných mincí (tisk 491).
517 Interpelace O. Hrejsy k správci min pro zásobování lidu v záležitosti nedostatečného zásobování nesamozásobitelů v okresu val.-klobouckém.
518 Návrh dr F. Mareše o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách.
519 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1062) o omezení práva stěhovacího (tisk 1441).
520 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Hrušovského, aby byl vydán zákon o zřízení trestních pracovních oddílů (tisk 262) a o vládním návrhu zákona (tisk.1123) o trestních pracovních o dílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz (tisk 1443).
521 Usnesení poslanecké sněmovny o vládní osnově zákona (tisk 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrhů posl. dr Matouška, Bergmana a dr Lukavského (tisk 679) na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 1471).
522 Interpelace dr Fáčka k min. předsedovi ohledně pořízení statistiky cen jako podkladu pro řešení otázek mzdových.
523 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny, týkajícím se vládního návrhu zákona (tisk 470) o rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury (tisk 428).
524 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. zahraničního výboru o usnesení posl. sněm o vládním návrhu (tisk 530), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva, schvalující ujednání, přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919 (tisk 472).
525 Zpráva 1. výboru rozpočtového, II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 4 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 12. října 1920, č. 576 Sb. z. a n., o měně na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, pokud tam nebylo kolkováno.
526 Zpráva výboru technicko-dopravního o usnesení posl. sněm. (tisk 471), obsahující zákon ze dne....., kterým se prodlužuje lhůta ku zřízení pobočného úřadu šekového v Brně, stanovena v čl. I. zákona ze dne 11. března 1919, č. 140 Sb z. a n.
527 Interpelace dr Koperniczkého a dr Hilgenreinera na vládu, ve příčině uvítání apoštolského nuncia v Bratislavě.
528 Interpelace dr Spiegela a Jelinka na vládu stran předložení materiálu k mírovým smlouvám.
529 Zpráva kulturního výboru o návrhu dr Fr. Krejčího, týkajícího se poměrů církvi a státu ve školství a veřejné správě (tisk 171).
530 Zpráva kulturního výboru o návrhu dr Fr. Krejčího na odloučení theologické fakulty od universit (tisk 86).
531 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Bechyně, dr Franke, dr Rašína, Šrámka a Švehly (tisk 1551), aby byl vydán zákon o stavebním ruchu (tisk 1572).
532 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1298), upravujícího starší smlouvy o těžbě dříví (tisk 1517).
533 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1437) o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921 (tisk 1533).
534 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1017) a o návrhu posl. H. Jokla (tisk 833), kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (tisk 1535).
535 Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 27. ledna 1921. č. 34 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod zvěří.
536 Odpověď min. veřejných prací na interp. dr Witta a Filipínského v záležitosti zkracování konsumentů značným procentem přimíseniny kamene v dodávaném uhlí (tisk 229).
537 Odpověď předsedy vlády na interp. dr Fáčka stran zrušení starých smluv o prodeji dříví ze státních lesů (tisk 301).
538 Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje článek II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z líhu.
539 Zpráva kulturního výboru o návrhu dr Mayra-Hartinga ve příčině zřízení hudebních komor (tisk 422).
540 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení posl. sněm. o vládním návrhu zákona o ražbě drobných mincí (tisk 491).
541 Zpráva sociálně-politického výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 3. září 1920, č 568 Sb. z. a n., jímž se stanoví příspěvková sazba pro pojištění úrazové pro Zemskou úřadovnu pro dělnické pojištění na Slovensku.
542 Odpověď min zemědělství a min. vnitra na interp. Fr. Šabaty a A. Šachla v záležitosti epidemie kulhavky a slintavky (tisk 200).
543 Vládní návrh zákona o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek.
544 Vládní návrh zákona o příslušnosti v záležitosti státních hranic a povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti.
545 Interpelace dr Hellera a Niessnera na min. spravedlnosti ve věci presidialisty nejvyššího soudu Karla Kolaci.
546 Interpelace Kiesewettera a Heckera na min. vnitra stran protizákonného postupu při sčítání lidu v Kocléřově, pol. okres Dvůr Králové.
547 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového o usnesení posl. sněmovny stran vládního návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o odpočivných požitcích státních zaměstnanců a učitelstva škol obecných a občanských (tisk 490).
548 Návrh Löwa a Lorenze na zařadění obcí Donic, Fischern, Drahovic, Doubí, Staré Role a Pirkenhammeru do stejné třídy aktivních přídavků jako Karlovy Vary.
549 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 3. prosince 1920, č. 631 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách piva.
550 Zpráva I výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 8. ledna 1921, č. 15 Sb. z. a n., o změně nejvyšších cen piva.
551 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru živnostensko-obchodního o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 19. listopadu 1920, č. 622 Sb. z. a n., o ceně marmelády a povidel z kampaně 1920/21.
552 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu dr J. Karase na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (tisk 213).
553 Interpelace dr F. Mareše na předsedu vlády o přetvoření zemské hospodářské akademie v Děčíně-Libverdě na vysokoškolský odbor německé vysoké školy technické v Praze s ponecháním na dosavadním místě.
554 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu K. Folbera na snížení daně z uhlí (tisk 285).
555 Zpráva 1. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 423), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem, sjednaná v Bernu dne 6. března 1920 (tisk 489).
556 Naléhavá interpelace dr Hellera a Niessnera na ministra věcí zahraničních o vyjednávání s Francií a Polskem.
557 Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15 dubna 1920, č. 337 Sb. z a n. vládního nařízení ze dne 1 července 1920, č. 419 Sb. z. a n. o nejvyšších cenách droždí.
558 Zpráva národohospodářského výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 24. června 1920. č. 408 Sb. z. a n., kterým se zrušuje po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. prosince 1919, č. 646 Sb. z. a n. o zákazu používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného konaku (čís. 621 Předs.).
559 Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 2 září 1920, č 499 Sb. z. a n., o úpravě spotřeby obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a máku (čís 1282 Předs.).
560 Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15/IV. 1920, č. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 25. června 1920, č. 404 Sb. z. a n., o přejímacích cenách obilí, luštěnin a plodin olejnatých (čís. 622 Předs.).
561 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci dr Z. Witta a A Smetany v záležitosti stanovení ušlého zisku pro dělníky porotce v obvodu krajského soudu v Novém Jičíně (tisk 266)
562 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci dr E M Herzigové o nedostatečnosti poštovní dopravy (tisk 438).
563 Odpověď vlády na interpelaci dr Mayra-Hartinga o ochraně koaliční svobody a koaličního práva dělnictva (tisk 251).
564 Odpověď předsedy vlády na interpelaci dr E. M. Herzigové o konfiskaci časopisu 'Ostböhmische Presse' v Trutnově (tisk 242).
565 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny ve příčině návrhu posl. Bechyně, dr Franke, dr Rašína, Šrámka a Švehly, aby byl vydán zákon o stavebním ruchu (tisk 531).
566 Odpověď ministra vnitra na interpelaci dr Krupky a dr Procházky ohledně pensionování četnického kapitána Michala Krejzlíka a jiných (tisk 336).
567 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci E. Spiese o zřízení ředitelství pošt a telegrafů pro západočeský obvod lázeňský v Karlových Varech (tisk 447).
568 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny, aby byl dán souhlas ke zvýšení rozpočtových položek kapitoly Nejvyšší správní soud na rok 1921.
569 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 24. června 1920, č. 406 Sb. z. a n., o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím (č. 612 Předs.).
570 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresní politické správy v Sušici za svolení ku trestnímu stíhání J. Štecla pro přestupek § 17, č. 5 nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 Sb. z. a n. (čís. 1131 Předs.).
571 Interpelace E. Hrubého a K. St. Sokola na ministerského předsedu o sčítání lidu ve Vrchlabí.
572 Návrh O. Hrejsy za zařazení celého soudního okresu Vizovice do V. obvodu pícninářského a soudního okresu napajedelského s výjimkou obcí řepařských do II. obvodu obilnářského.
573 Zpráva sociálně-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 521) o vládní osnově zákona (tisk 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrhů poslanců dr Matouška, Bergmana a dr Lukavského na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 679).
574 Zpráva výboru technicko-dopravního o vládnom návrhu zákona, ktorým sa sriaďuje Riaditežstvo československej štátnej dunajskej plavby v Bratislave (tisk 504).
575 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru technicko-dopravního o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 20. srpna 1920, č. 491 Sb. z. a n., o zákazu přeregistrování a prodeje československých říčních lodí do ciziny (čís. 1294 Předs.).
576 Interpelace Č. J. Lisého a dr A. Kloudy na ministerského předsedu o německých podvodech při sčítání lidu na Benecku a v Jablonci nad Jizerou v okresu jilemnickém.
577 Interpelace Č. J. Lisého a dr A. Kloudy na ministerského předsedu o sčítání lidu ve Lhotě Zálesní v okresu jilemnickém a v Dolní Branné v okresu vrchlabském.
578 Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona, kterým se zavádí 24hodinové počítání času (tisk 509).
579 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci dr J. Karase a J. Jílka o nedodržení maximálních cen ministerstvem pro zásobování lidu (tisk 268).
580 Odpověď ministra zahraničních věci na interpelaci K. Folbera ve věci nucených dělnických legitimací pro příslušníky ČSR. v Německu (tisk 431).
581 Vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku.
582 Vládní návrh zákona o změně státního nemovitého majetku.
583 Interpelace Meissnera na ministra spravedlnosti stran přehmatů justičních orgánů při únosu nedospělých dítek hraběnky Draškovichové.
584 Interpelace dr O. Přikryla na ministerského předsedu o státní pomoci proti vzrůstající nezaměstnanosti v Prostějově.
585 Interpelace dr O. Přikryla na ministra školství a národní osvěty v záležitosti zřízení školy pro dámské krejčovství při státní škole tkalcovské a krejčovské v Prostějově.
586 Návrh J. Smrtky na zařadění obcí Borohrádku, Velké Čermé, Malé Čermé, Číčové, Šachova, Zdelova a Žďáru n. Orlicí v pol. okrese rychnovském n. Kn. do obvodu bramborářského o dani z převodu majetku.
587 Zpráva národohospodářského výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1298), upravujícího starší smlouvy o těžbě dříví (tisk 532).
588 Návrh dr Wiechowskiho a dr Hellera, týkající se zákona o zřízení odborného oddělení báňského při německé vysoké škole technické v Praze.
589 Návrh Jelinka a Zulegera, týkající se starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků, obchodníků a rolníků.
590 Interpelace Hartla, dr Mayra-Hartinga, dr Naegle, Jelinka. Zulegera a Fahrnera na ministra věcí zahraničních ve příčině domnělého požadavku náhrady válečných škod od Německa.
591 Interpelace Zulegera, Knesche a dr Ledebura-Wicheln na ministry zemědělství a zásobování stran zvýšení kontingentu obilí.
592 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o dopravních daních (tisk 470).
593 Zpráva kulturního výboru o návrhu dr Witta, Cingra a Špery na zahájení přípravných prací ku převzetí dívčího lycea ve Sl. Ostravě zcela do státní správy a na přeměnu jeho ve vyšší reformní reálné gymnasium (tisk 32).
594 Interpelace Hartla na ministra železnic stran vynuceného českého úřadování na dráze Liberec-Jablonec-Tannvald.
595 Interpelace Hartla na ministra pošt stran úředního poslouchání telefonních rozhovorů.
596 Interpelace Hartla na minstra pošt o opatření, kteréž obyvatelstvo znepokojuje.
597 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921 (tisk 533).
598 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu zákona o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož z poplatků přímo placených (tisk 515).
599 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1016), kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy dani (tisk 1586)
600 Interpelace dr Hellera a Niessnera na veškerá ministerstva ve příčině vyhovění resolucím, kteréž senát přijal.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP