Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

401 Vládní návrh zákona o ustanovení vládních komisařů pro stavby budov.
402 Vládní návrh zákona o stavební povinnosti.
403 Zpráva ústavně-právního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 6. listopadu 1920, č. 611 Sb. z. a n., o výplatě veřejných peněz, uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska, vydaném na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.
404 Odpověď min. národní obrany na interp. Šachla a Šabaty stran rychlého propuštění vojínů zemědělců a zemědělských dělníků ku pracím žňovým (tisk 89).
405 Odpověď předsedy vlády na interp. dr Witta a Smetany v příčině provedení zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům a přídělu půdy podle § 63 přídělového zákona na Těšínsku (tisk 300).
406 Odpověď min. veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interp. dr Ad. Procházky, dr J. Kovalika a dr J. Karase o zastoupení Ústřední Rady Orla Československého v poradním sboru pro tělesnou výchovu při ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (tisk 271).
407 Odpověď min. veřejných prací na interp. J. Thoře, Em. Trčky a J Kotrby v příčině nedostatku uhlí (tisk 196).
408 Odpověď min. zahraničních věcí na interpelaci Jelinka a dr Spiegela stran předložení mírových smluv atd. (tisk 31).
409 Odpověď min. vnitra a min. školství a nár. osvěty na interp Hartla o protiprávních násilných opatřeních vůči Němcům a obzvláště německému školství v Českém Dubě (tisk 144).
410 Odpověď min. veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interp. Perthenové ve věci vydání přechodných ustanovení k zákonu ze dne 14. dubna 1920 o zubním lékařství a zubní technice (tisk 209).
411 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří (tisk 332).
412 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1039), jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož pro obnovu starých i nových pořízení strojů (tisk 1208).
413 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1038) o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., provedeno nebylo (tisk 1211).
414 Vládní návrh zákona o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů.
415 Vládní návrh zákona o povinném známkování chmele.
416 Zpráva obchodne-živnostenského výboru o nariadení vlády republiky Československej zo dňa 5. októbra (října) 1920, č 559 Sb z a n., ktorým sa na novo upravuje obchod výrobkami železiarskych hutí.
417 Interpelácia Fr. Zimáka na min. vnútra v záležitosti rozpustenia sjazdu komunistov zo Slovenska v Lubochni
418 Naliehavá interpelácia Th. Matuščáka na min. vnútra v záležitosti nezákonného postupu četníkov v obci Kissag (ž. šárišská).
419 Odpověď předsedy vlády na interp. A. Friedricha o parcelaci Sclwarzenbergského velkostatku Citolib u Loun (tisk 224).
420 Odpověď min. veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interp. Al. Konečného o přesídlení československého ústavu pro výrobu ser do Ivanovic na Hané (tisk 168).
421 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 861), aby republika Československá přistoupila k mezinárodní smlouvě dané v Bernu dne 26. září 1906 o zákazu používati bílého (žlutého) fosforu při výrobě zápalek (usnesení posl. sněm. t. 363).
422 Návrh dr Mayra-Hartinga ve příčině zřízení hudebních komor
423 Interpelace dr Hellera a Löwa na min. financí ve příčině vybírání obecních přirážek berními úřady.
424 Návrh dr Mayra-Hartinga ve příčině zvýšení cenové hranice pro příslušnost soudů v právních sporech občanských.
425 Interpelace dr A. Naegle na min. vnitra ve příčině zákazu studentských odznaků.
426 Naléhavá interpelace Jelinka a Luksche na min. školství a národní osvěty ve věcech brněnského školství.
427 Interpelace Lipperta a Zulegera na min. pro zásobování lidu ve příčině zvýšení ceny povinných otrub rolníkům.
428 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 470) o rozšiření stížnostného práva finančnej prokuratúry (tisk 1242).
429 Súrna interpelácia V. Chlumeckého na min. vnútra v záležitosti násilného rozohnania soc. demokratického sjazdu v Lubochni.
430 Interpelace Špery na ministra veřejného zásobování ohledně kontroly nad výrobou bílého pečiva.
431 Interpelace K. Folbera na min. zahraničních věcí, ve věci nucených dělnických legitimací pro příslušníky ČSR v Německu.
432 Návrh B. Jakubky na změnu úrazového zákona ze dne 28. prosince 1887, ř. z. č. 1 z r. 1888, článku IV, § 6 změněného zákonem ze dne 10 dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n.
433 Návrh Č. J. Lisýho na vydání zákona o občanské vyživovací půjčce státu.
434 Interpelace Jos. Kouši na min. zahraničních věcí dr Ed. Beneše ohledně konsulátu republiky Československé ve Vídni.
435 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 288), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.
436 Interpelace dr Spiegela a Jelinka na vládu ve příčině prodloužení opční lhůty pro československou státní příslušnost.
437 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu J. Hucla a dr Horáčka na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř z., o přímých daních osobních zvýšením odpočítatelného maxima za pojišťovací prémii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk 437).
438 Interpelace dr E. M. Herzigové na min. pošt a telegrafů stran nedostatečnosti poštovní dopravy.
439 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 342) o trestání nedovoleného zcizování půdy.
440 Zpráva sociálně-politického výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n. a vládního nařízení, kterým se prodlužuje zmocnění obcí a společných bytových úřadů ku provádění zákona ze dne 30. října 1919, č. 592 Sb. z. a n.
441 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (tisk 395).
442 Zpráva rozpočtového výboru o nariadení vlády Československej republiky zo dňa 5. októbra 1920, č. 556 Sb. z. a n. o výpomoci při škodách válečných.
443 Zpráva rozpočtového výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1920, č 524 Sb. z a n., jímž se povoluje pojišťovnám vybírati drahotní přirážky.
444 Zpráva rozpočtového výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 12 října 1920 vydaném podle § 3 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr pod zárukou státu a jednotném súčtování zahraničního obchodu s bavlnou a bavlněného zboží.

Zpráva výboru živnostensko-obchodního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. října 1920, č. 566 Sb. z. a n., o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr pod zárukou státu a jednotném súčtování zahraničního obchodu s bavlnou a bavlněným zbožím.

445 Interpelace H. Hartla na ministerského předsedu ve příčině protizákonné nové úpravy drahotních přirážek válečným poškozencům.
446 Interpelace Meissnera na ministra vnitra ve příčině zákazu vánoční nadílky německým dětem v Jaktaři, okres opavský.
447 Interpelace E. Spiese na ministra pošt a telegrafů ve příčině zřízení poštovního a telegrafního ředitelství pro západočeský obvod lázeňský v Karlových Varech.
448 Návrh Hartla ve příčině příslušnosti ministerstva veřejných prací ve věcech vodních družstev.
449 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci Em. Hrubého stran nezákonného postupu při vyvlastňování akumulátorů a neplnění převzatých závazků firmy Tudor (tisk 289).
450 Odpověď ministra školství a národní osvěty a správce ministerstva financí na interpelaci Kroihera a Hrejsy (tisk 87), jakož i na interpelaci dr Stojana, dr Reyla, Ševčíka a Valouška o výplatě zvýšené kongruy, drahotní výpomoci a nákupního přídavku (tisk 92).
451 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci Hartla o odškodnění 'Hlavní správy německých studentských a žákovských nocleháren ve Vrchlabí' a 'Německého spolku pro Krkonoše' ve Vrchlabí za odebrané, ale nevrácené předměty (tisk 184).
452 Odpověď ministrů pro zásobování lidu a železnic na interpelaci inž. G. Oberleithnera a R. Meissnera o zprávách časopisů, že zmrzly brambory na severní Moravě a ve Slezsku (tisk 205).
453 Odpověď ministra vnitra na interpelaci Jelinka a Luksche týkající se anulování obecních voleb v Jihlavě (tisk 71).
454 Odpověď vlády na interpelaci J. Knesche o zabrání budovy zimní hospodářské školy v Hradišti a o jejím přeložení do Hostinného (tisk 183).
455 Vládní návrh zákona o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin.
456 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci dr Reyla o neosvobození ústavu hluchoněmých v Hradci Králové od placení příplatků za mlýnské výrobky (tisk 286).
457 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci J. Dúrčanského o gymnasiích náboženského rázu na Slovensku (tisk 267).
458 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu dr Fáčka na revisi minimálních cen předmětů, podrobených dani přepychové podle zákona ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n. (tisk 70).
459 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci J. Babky v záležitosti platů středoškolských profesorů z Čech na Slovensko definitivně jmenovaných (tisk 219).
460 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů (tisk 412)
461 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 362) o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 54, odst. 1. zákona ze dne 23. května 1883, č 83 ř. z., o evidenci katastru daně pozemkové.
462 Interpellácia J. Lažo na ministra školstva a národnej osvety v záležitosti obsadenia ruských biskupských stolic v Československej republike.
463 Interpelace Jílka, Ševčíka a dr Stojana na ministra pošt a telegrafů ohledně nedostatečných a tmavých místností na poštovním úřadě v Třebíči.
464 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1038) o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, č. 84 Sb z a n., provedeno nebylo (tisk 413).
465 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu (tisk 275) o dani z obchodu cennými papíry (tisk sen. 394).
466 Interpellácia Th. Walló na ministra železnic ohžadom vyzdvihnutia peňazí z nákladnej pokladnice pri železnici pre svoje súkromné obchodovanie železničních úradníkov.
467 lnterpellácia Th. Walló na ministra zemedelstva v záležitosti upravenia alkoholového zákazu.
468 Interpelace K. Friedricha na ministra spravedlnosti ve příčině styků s říšskoněmeckými soudy.
469 Interpelace E. Spiese ministrovi pošt a telegrafů ve příčině znovuzřízení přímého spojení jízdní poštou mezi Bečovem, Schönthalem a Útvinou.
470 Vládní návrh zákona o dopravních daních.
471 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 968), kterým se doplňuje resp. mění odst. 1, č. 1 zákona ze dne 11. března 1919, č. 140 Sb. z. a n., o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu Československého (tisk 1310).
472 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 530), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva, schvalující ujednání, přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně roku 1919 (tisk 1292).
473 Interpelace dr E. M. Herzigové na vládu stran domnělých mobilisačních příprav v okresu trutnovském.
474 Interpelace W. Lorenze na ministra železnic stran špatných železničních spojení a zdravotních závad ve vagónech buštěhradské dráhy.
475 Interpelace dr Naegle a dr Hilgenreinera na ministerského předsedu stran náhrady škod způsobených v listopadových nepokojích 1920 v Praze a jinde na četném německém majetku.
476 Návrh dr Wiechowskiho a A. Friedricha ve příčině propuštění německých státních zaměstnanců.
477 Návrh Fahrnera. dr Naegle. Jelinka, dr Mayra-Hartinga a E. Spiese stran propuštění německých státních zaměstnanců.
478 Zpráva obchodne-živnostenského výboru o nariadení vlády republiky Československej zo dňa 3. septembra 1920, č. 150 Sb. z. a n., oproti dosud platnému narizeniu ministerstva financií, obchodu a orby zo dňa 22. ledna 1915, č. r. z., týkajucého sa vývozu a provozu pytlôv.
479 Odpověď ministra vnitra na interpelaci V. Zavadila, K. Cífky a J. Ackermanna v příčině dopravního řádu v hlavním městě Praze (tisk 233).
480 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci dr A. Procházky o protináboženském vystupování učitele Jarosl. Juráška v Provodově (tisk 269).
481 Odpověď ministra obchodu, průmyslu a živností a ministra pro zásobování lidu na interpelaci Jelinka a Hartla o jednostranném přidělování úředně obhospodařovaných materiálií (tisk 124).
482 Odpověď vlády na interpelací Niessnera stran zacházení se senátory a poslanci při vyšetřující komisi v Jihlavě (tisk 94).
483 Interpelace O. Hrejsy k ministru školství a národní osvěty ve věci ochrany historických a uměleckých památností jakož i přírodních krás.
484 Interpelace dr J. Karase na ministra vyučování a národní osvěty ohledně stranického jednání učitelů ve škole.
485 Naléhavá interpelace K. Friedricha na ministerského předsedu stran přesunů vojska do německých okresů
486 Interpelace dr Spiegela, Jelinka, dr Mayra-Hartinga, Jessera a dr Naegle na vládu ve příčině hlasování v horním Slezsku.
487 Interpelace dr Ledebura-Wicheln, dr Spiegela a dr Naegle na celou vládu ohledně přesunů vojska do převážně německého území pohraničního.
488 Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona o povinném známkování chmele (tisk 415).
489 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 423), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem, sjednaná v Bernu 6. března 1920 (tisk 1408).
490 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920.
491 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1352) o ražbě drobných mincí (tisk 1477)
492 Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin (tisk 455).
493 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého (tisk sen. 364).
494 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci K. Folbera stran zajištění československých válečných poškozenců, žijících v cizině (tisk 262).
495 Interpellácia T. Walló na ministra železnic o predaji na nádražiach.
496 lnterpellácia F. Poliaka na ministra školstva a národnej osvety o nezdravých a československú vzájemnosť ohrožujúcich pomeroch na štátnom reál gymnáziume v Ružomberku
497 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 350), jímž se mění § 7 uvoz. zákona k obchodnímu zákonu ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z. r. 1863 a § 5 zákonného článku XXXVII (obchodního zákona) z r. 1875
498 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního zařízení ze dne 3 prosince 1920, č. 632 Sb. z. a n. o nadkontingentním příplatku za dodané obilí.
499 Zpráva výboru rozpočtového o návrhu J. Hucla a dr Horáčka na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z. pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914. č. 13 ř. z. o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací prémií v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk 265).
500 Naléhavá interpelace A. Lipperta, E. Spiese a Th. Zulegera na ministra vnitra stran přehmatů některých osob v místě Sytnu u Stříbra ve věcech nastávajícího sčítání lidu.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP