Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

301 Interpelace dr Fáčka k min. předsedovi stran zrušení starých smluv o prodeji dříví ze státních lesů.
302 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 471) o zcizení státního nemovitého majetku.
303 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 31), kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku.
304 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 389), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
305 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 30) o ochraně děti v cizí péči a dětí nemanželských.
306 Návrh dr Ad. Procházky. dr J. Karase, dr J. Mudroně a dr L. Krupky na vydání zákona o vyměření zvláštních služebních přídavků soudcům, čekatelům soudcovským a konceptním úředníkům státního zastupitelství.
307 Interpelace O. Hrejsy k min. financí a pošt a telegrafů ohledně jmenování úředníků VIII. a IX. hodn. třídy.
308 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Berouně za souhlas ku stihání dr J. Karase pro přestupek § 312 event. § 314 tr. z (Čís. 1110 Předs.).
309 Zpráva výboru pro prozkoumání zprávy Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mez 1. a 2. zasedáním prvého volebního období Národního shromáždění (tisk sen 177). S přílohami A-Ch.
310 Návrh dr Hellera a Bartha na změnu nového zákona o Pozemkovém úřadě.
311 Interpelace dr Ledebura-Wicheln k min. národní obrany o postavení bývalých poddůstojníků německé národnosti.
312 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 565), kterým se určuje podle § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n. doba organizace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských.
313 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 887) o opatření strojených hnojiv v roce 1921.
314 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 710), jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu.
315 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1027), kterým se vláda zmocňuje, aby jmenovala ústřední správní komisi pro sjednocenou obec. pražskou.
316 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 895), jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8,000.000 Kč.
317 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 521), jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 22. července 1919, č. 446 Sb. z a n. o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek na rok 1920.
318 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 529) o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé.
319 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 798), kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rus některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích.
320 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 858), kterým se opravuje § 7 opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920. č 583 Sb z. a n., o měně na Československém Těšínsku.
321 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 711) o změně zákona ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb z. a n. o zvláštní dávce, z vína v lahvích a zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n. o všeobecné dani nápojové.
322 Usnesení poslanecké sněmovny vládním návrhu zákona (tisk 709), jímž se upravují clo na automobily
323 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 564) o mimořádné výpomoc vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.
324 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 815) o zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva, neb jejich pozůstalým - vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č 142 Sb. z. a n. - a patentálním invalidům, jímž jsou vyměřeny požitky zaopatřovací, podle dosud platných vojenských zaopatřovacích zákonů a nařízení.
325 Odpověď na interpelaci dr Z Witta v záležitosti zabraňování poklesu cen a zastavování výroby se strany továrníků a z toho vznikající nezaměstnanost dělnictva (tisk 48)
326 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 722) o převzetí soukromých železnic do správy státní
327 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se mění způsob zdaňování piva (tisk 1037).
328 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 721), kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci a o návrhu poslance L. Kučery (tisk 935) na změnu jednotlivých ustanovení nemocenského zákona ze dne 30. března 1888, č. 33 ř. z.
329 Odpověď min. sociální péče na interp. Meissnera o přezkoušení pozměňovacích návrhů k zaopatřovacímu zákonu ze dne 20. února 1920 (tisk 223).
330 Odpověď min. národní obrany na interp. dr Hilgenreinera a Lipperta o zabrání studentského konviktu ve Stříbře (tisk 118).
331 Odpověď min. pro zásobování lidu na interp. W. Lorenze a D. Löwa, týkající se. zásobení německých okresů v západních Čechách a to: Aše, Chebu, Falknova, Lokte, Kraslice, Jáchymova, Kar. Varů a Nýdku (tisk 58).
332 Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří.
333 Odpověď min. sociální péče na interp. dr Fáčka, stran provedení zákona ze dne 5. února 1920. č. 89 Sb. z. a n., o pensijním pojištění (tisk 234).
334 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Opavě za vydání dr Zikmunda Witta pro přestupek § 488 a 496 v trestní věci Jan Moškoř ca dr Z. Witt (čís 1199 předs.).
335 Interpelace inž. G. Oberleithnera na celou vládu o postupu okresní politické správy v Mor. Šumperku.
336 Interpelace dr Krupky a dr Procházky na min. vnitra ohledně pensionování četnického kapitána Michala Krejzlíka a jiných.
337 Naléhavá interpelace dr Hellera, Jarolima a Bartha k min. spravedlnosti o zatčeních v Mostě a Chomutově.
338 Interpelace K. Friedricha na min. národní obrany o zaopatření vysloužilých poddůstojníků.
339 Interpelace Hartla a dr Herzigové k min. národní obrany stran sdělení vídeňského časopisu 'Deutsche Arbeiterpresse'.
340 Odpověď předsedy vlády zároveň min. vnitra a min. pro zásobování lidu na interp. dr J. Brabce ohledně zřízení sboru pro občanskou kontrolu pro velká střediska průmyslová (tisk 98).
341 Odpověď min. pro zásobování lidu na interp. V. Švece v příčině nepravidelného zásobování moukou (tisk 217).
342 Vládní návrh zákona o trestání nedovoleného zcizování zabrané půdy.
343 Odpověď min. sociální péče na interp. Fr. Linka a A. Heckera o zvýšení podpor nezaměstnaným (t 181).
344 Odpověď správce min. financí na interp Löwa o náhradě zabavených stokorun (tisk 204).
345 Odpověď min. vnitra na interp. J. Luksche a Jelinka o zákazu druhé župní tělocvičné slavnosti ve Znojmě (tisk 116).
346 Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24 července 1919, č. 471 Sb. z. a n.
347 Zpráva imunitního výboru ve věci W. Lorenze, starosty ve St. Rolavě, proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z. (č 583 Předs.).
348 Zpráva imunitního výboru o žádosti okres. soudu v Hanšpachu za vydání Jos. Reyzla pro přečin urážky na cti podle § 496 tr. z (č. 716 Předs.).
349 Odpověď min. školství a nár. osvěty na interp. Niessnera, dr Wiechowskiho a dr Hellera ve věci zrušení německých středních škol v Břeclavě, Hranicích a Prostějově (tisk 93).
350 Vládní návrh zákona, jímž se mění § 7 uvoz. zákona k obchodnímu zákonníku ze dne 17 prosince 1862, č. 1 ř z 1863 a § 5 zák. čl. XXXVII (obchodního zákona) z roku 1875.
351 Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24 července 1919, č. 469 Sb. z. a n.
352 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu, kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rus některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích.
353 Zpráva I. rozpočtového výboru a II. ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
354 Odpověď správce mm. financí na interp. V. Sehnala a Ot. Hrejsy stran neoprávněného postupu berních správ při přípravných pracech pro dávku z majetku a z přírůstku na majetku (t 85).
355 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o zcizení státního nemovitého majetku (usnesení posl. sněm. t 302)
356 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8,000.000 Kč (usnesení poslanecké sněmovny tisk 316).
357 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze 24. červa 1920, č. 402 Sb z. a n. o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími.
358 Zpráva rozpočtového výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 24 června 1920, č. 401 Sb. z. a n., jímž zrušuje se nařízení z 3. února 1919, č. 95 Sb. z. a n. o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů.
359 Zpráva rozpočtového výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. ze dne 15. dubna 1920, č 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 28 září 1920, č. 550 Sb. z. a n. o osvobození darů pro národní fond Masarykův od daní a poplatků.
360 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu senátora dr Vl. Fáčka (tisk 69) na zrušení zákona ze dne 25. června 1919, čís. 378 Sb. z. a n., kterýmž se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. července 1919, č. 432 Sb. z a n.
361 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 165) o dohledu k obcím na Slovensku.
362 Usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 528), kterýmž se mění § 54. odst. 1 zákona ze dne 23 května 1883, č 83 ř z., o evidenci katastru daně pozemkové (tisk 1068).
363 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 861), aby republika Československá přistoupila k mezinárodní smlouvě dané v Bernu dne 26 záři 1906 o zákazu používati bílého (žlutého) fosforu při výrobě zápalek (tisk 1053).
364 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3), jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého (tisk 1098).
365 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci dr Mayra-Hartinga, dr Spiegela a Hartla ve věci hrozícího zrušení celního úřadu v Litoměřicích (tisk.113).
366 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci dr Mayra-Hartinga a dr Hilgenreinera ve věci úpravy pensijních požitků civilních úředníků a osob vojenských, přeložených do výslužby (tisk 114).
367 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci dr Mayra-Hartinga a dr Hilgenreinera o zkracování malých střadatelů bankovním kartelem (tisk 121).
368 Prozatímní odpověď ministra národní obrany na interpelaci Al. Konečného v záležitosti zatčení dr Karla Amerlinga, zakladatele a řídícího lékaře čsl. ústavu pro výrobu sér v Hranicích a jeho účetního rotmistra Vladimíra Barvíka (tisk 167).
369 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci dr B. Franty stran zastavení výplaty dalších záloh na výslužní požitky starorakouských státních zaměstnanců (tisk 174).
370 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci Jarolima o vybírání 30% uhelné dávky z deputátního uhlí horníků a provisionistů (tisk 180).
371 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci Hartla o vyplácení odpočivných požitků pensistům Rakousko-uherské banky, kteří jsou usedlí v republice Československé a mají tam domovské právo (tisk 182).
372 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci dr E. M Herzigové ve věci stranického úřadování okresní nemocenské pokladny ve Dvoře Králové (tisk 203).
373 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci F. Jiráska, B. Ecksteinové a J. Cholka o podloudném obchodování plzeňského pivovaru ječmenem a sladem (tisk 228).
374 Odpověď ministra vnitra na interpelaci A. Friedricha a dr Wiechowskiho o stejnokrojích pro politické úředníky (tisk 236).
375 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci dr Hellera a Niessnera o přijímání právních praktikantů německé národnosti (tisk 237).
376 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci Meissnera a Friedricha o nevyplácení kuponů uznaných předválečných dluhů (tisk 239).
377 Odpověď ministra železnic na interpelaci Jelinka a dr Spiegela o odstranění závad na trati severozápadní dráhy Litoměřice-Ústí (tisk 252).
378 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci J. Jílka a V. Ševčíka o zdlouhavém vyřizování žádostí invalidů za přidělování trafik (tisk 270).
379 Odpověď vlády na interpelaci dr Spiegela a dr Mayra-Hartinga o úmluvách Československé republiky s říší Německou (tisk 292).
380 Odpověď ministra zemědělství na interpelaci K. Friedricha a dr Naegle o organisačním řádě pro lesnické školy a přeměnění lesnické školy v Chebu na střední školu lesnickou (tisk 107).
381 Odpověď předsedy vlády na interpelaci dr Hellera a Niesssnera o vydání prováděcího nařízení k jazykovému zákonu (tisk 179).
382 Odpověď vlády na interpelaci H. Hartla o postupu Pozemkového úřadu, urážejícím veškeré právní pojmy, při pronajímání bud v Krkonoších (tisk 202).
383 netištěno.
384 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny ohledně vládního návrhu zákona (tisk 31), kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku (tisk 303).
385 Návrh dr Hellera a dr Wiechowskiho na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č 331 Sb. z a n. o zemském správním výboru pro Čechy.
386 Odpověď ministra vnitra na interpelaci Reyzla, dr Hellera a Niessnera stran provádění volebního řádu do obcí (tisk 73).
387 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci dr Mayra-Hartinga a Jelinka ve věci přiznání k dávce z majetku (tisk 111).
388 Naléhavá interpelace dr Hellera, Niessnera, dr Soukupa a Svěceného na ministry vnitra, zásobování a železnic ve věci uzavření všech hostinských a kavárenských místností v Praze.
389 Naléhavá interpelace dr Soukupa, Svěceného, dr Hellera a Niessnera na ministry vnitra, zásobování a železnic v záležitosti uzavření všech hostinců a kaváren v Praze.
390 Interpelace dr Ledebura-Wicheln na min. vnitra stran procesu o rozvod hraběte Ivana Draskoviche.
391 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, č 344 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Zemský hospodářský úřad pro Podkarpatskou Rus na základě zákona ze dne 15 dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.
392 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, č. 398 Sb. z. a n., kterým prodlužuje se příročí povolené nařízením ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb z a n.
393 Dodatečná zpráva zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 225), kterým se předkládá smlouva o hranicích podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem dne 10. srpna 1920 v Sévres.
394 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 275) o dani z obchodu cennými papíry (tisk 1026).
395 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1028), kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (tisk 1191).
396 Interpelace V. Zavadila na min. obchodu v příčině stále se množících podniků, vyrábějících lihoviny tzv. cestou studenou.
397 Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu R. Pánka na vydání zákona, kterým se zrušuje úřední pojmenování 'sluha' u zaměstnanců ve státní službě nebo ve službě podniků a fondů státem spravovaných a nahrazuje titulem 'zřízenec' (tisk 273).
398 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. branného výboru a III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny ohledně vládního návrhu zákona, kterým se zvyšují zaopatřovací požitky vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a patentálním invalidům, jimž jsou vyměřeny požitky zaopatřovací podle dosud platných vojenských zaopatřovacích zákonů a nařízení (tisk 324).
399 Zpráva I. branného výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 564) o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti (tisk 323).
400 Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 30) usnesenému poslaneckou sněmovnou na ochranu dětí v cizí péči a dětí nemanželských (tisk sen. 305).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP