Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

201 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 640) o nouzové výpomoc civilním a vojenským stát. zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.
202 Interpelace H. Hartla k vládě o postupu Pozemkového úřadu, urážejícím veškeré právní pojmy při pronajímání bud v Krkonoších.
203 Interpelace dr E. M. Herzigové k min. sociální péče ve věci stranického úřadování okresní nemocenské pokladny ve Dvoře Králové.
204 Interpelace Löwa na min. financí o náhradě zabavených stokorun.
205 Interpelace inž. G. Oberleithnera a R. Meissnera na min. pro zásobování lidu a min. železnic o zprávách časopisů, že zmrzly brambory na severní Moravě a ve Slezsku.
206 Odpověď min. školství a národní osvěty na interp. dr Hilgenrenera o hromadném uzavírání německých škol a tříd (tisk 76).
207 Odpověď min. spravedlnosti na interp. Löwa, Bartha a dr Hellera o provedení zákona ze 27 května 1919. č. 318 Sb. z. a n. (tisk 22).
208 Naléhavá interpelace K. Friedricba, dr Spiegela a Hartla na vládu o událostech v Teplicích.
209 Interpelace Perthenové na min. veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve věci vydání přechodných ustanovení k zákonu ze dne 14. dubna 1920 o zubním lékařství a zubní technice.
210 Odpověď vlády na interp. dr Mayra-Hartinga a dr Ledebura-Wicheln o povolávání německých úředníků do ústředních státních úřadů (tisk 35).
211 Naléhavá interpelace Jelinka, dr Spiegela, dr Naegle, Zulegera, dr Mayra-Hartinga a Fabrnera na vládu ohledně pamětního spisu předloženého r. 1919 mírové konferenci a pojednávajícího o problému Němců v Čechách.
212 Naléhavá interpelace K. Friedricha na min. předsedu o událostech v Chebu.
213 Návrh dr J. Karase na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních.
214 Naléhavá interpelace dr Hellera a dr Wiechowskiho na ministerského předsedu o událostech v Praze.
215 Naléhavá interpelace Linka a dr Hellera na ministra zásobování o poruše v dodávání mouky do německých průmyslových okresů a o nákupu obilí v cizině.
216 Naléhavá interpelace Jelinka, dr Spiegela, dr Naegle, dr Mayra-Hartinga a Jessera na vládu o pražských událostech dne 16. a 17. listopadu 1920.
217 Interpelace V. Švece na ministra pro zásobování lidu stran nepravidelného zásobování moukou.
218 Interpelace V. Švece na ministra sociální péče stran nezaměstnanosti dělnictva v jižních Čechách.
219 Interpelácia J. Babku na ministra školstva a národnej osvety v záležitosti platov stredoškolských profesorov z Čiech na Slovensko definitivne menovaných.
220 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 640) o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných (tisk 201).
221 Naléhavá interpelace Lipperta, dr Spiegela a dr Hilgenreinera na ministra školství a národní osvěty o nepovolení německé občanské školy pro město Touškov.
222 Naléhavá interpelace Lipperta, Zulegera a dr Spiegela na ministra školství a národní osvěty o zrušení německé obecné školy v Malšicích, okres Stříbro.
223 Interpelace Meissnera ministru sociální péče o přezkoušení pozměňovacích návrhů k zaopatřovacímu zákonu ze dne 20. února 1920.
224 Interpelace A. Friedricha, Linka a dr Hellera na ministra zemědělství o parcelaci Schwarzenbergského velkostatku Citolib u Loun.
225 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění RČS:

1. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé dne 4. června 1920 v Trianonu podepsaná;

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Bulharskem na straně druhé dne 27. listopadu 1919 v Neuilly sur Seine podepsaná;

3. smlouva o hranicích podepsaná Čelným mocnostem spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem dne 10. srpna 1920 v Sévres.

4 smlouva mezi Italií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatskem a Československem o úpravě vzájemných vztahů dne 10. srpna 1920 v Sévres podepsaná.

Přílohy k č. t. 225:

Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Maďarskem, protokol a deklarace ze dne 4. června 1920 (Trianon);

mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Bulharskem a protokol, podepsané v Neuilly sur Seine dne 27. listopadu 1919;

smlouva hraniční, podepsaná v Sévres 10 srpna 1920;

smlouva mezi cesionářskými státy rakousko-uherské monarchie, podepsaná v Sévres 10. srpna 1920.

226 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci dr A. C. Stojana a Kadlčáka ohledně požitků zemských inspektorů (tisk 110).
227 Vládní návrh zákona o původcovu právu k literárním, hudebním, uměleckým a fotografickým dílům.
228 Interpelace F. Jiráska, B. Ecksteinové a J. Cholka na ministra zásobování týkající se podloudného obchodování ječmenem a sladem plzeňským pivovarem.
229 Interpelace dr Witta a Filipínského na ministra veřejných prací v záležitosti zkracování konsumentů značným procentem přimíšeniny kamene v dodávaném uhlí.
230 Interpelace O. Hrejsy ministru financí v záležitosti výměny bankovek rakouskouherské banky s falešnými kolky a falsifikátů bankovek československých.
231 Návrh J. Babky. J. Lažo a Š. Kady, aby zrušen byl zákon ze dne 15. dubna 1919, č. 210 o úpravě poměrů družstev na Slovensku.
232 Návrh J. Procházky, J. Lorence a A. Měchury na zavedení státního monopolu obchodu s lihem.
233 Interpelace V. Zavadila. K. Cífky a J. Ackermanna na ministra vnitra stran dopravního řádu v hlavním městě Praze.
234 Interpelace dr Fáčka na minstra sociální péče stran provedení zákona ze dne 5. února 1920. č. 89 Sb. z. a n., o pensijním pojištění.
235 Interpelace dr J. Karase na ministerského předsedu jako ministra vnitra stran násilného zabrání katolického chrám u v Libušíně (okresní hejtmanství Slanské) dne 28. října 1920.
236 Interpelace A. Friedricha a dr Wiechowskiho ministru vnitra o stejnokrojích pro politické úředníky.
237 Interpelace dr Hellera a Niessnera ministrovi spravedlnosti o přijímání právních praktikantů německé národnosti.
238 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci dr Mayra-Hartinga a Hartla ve věci zajištění německých dívčích středních škol (tisk 109).
239 Interpelace Meissnera a Friedricha na ministra financí o nevyplacení kuponů uznaných předválečných dluhů.
240 Odpověď ministra sociální péče a ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci A Svěceného v záležitosti ústavu pro rekonvalescenty v Tuchoměřicích (tisk 18) dodatkem k odpovědi tisk 153.
241 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci B. Jakubky stran změny nemocenského zákona (tisk 193)
242 Interpelace dr E. M. Herzigové. Hartla a dr Mayra-Hartinga na ministerského předsedu o konfiskaci časopisu 'Ostböhmische Presse' v Trutnově.
243 Návrh dr E. M. Herzigové. a dr Hilgenreinera stran zrušení opatření Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920, č. 494 o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků a chleba.
244 Odpověď předsedy vlády na interpelaci Jessera a Jelinka o zjevech, týkajících se Těšínska (tisk 117).
245 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Sabinově a vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas k trestnímu stihání inž. J. Klimko pro přestupek proti bezpečnosti cti (čís. 700 a 701 Předs).
246 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas k trestnímu stíhání V Lorenze pro přečin § 5 tr z., § 20 č. 2 čís. nařízení ze 24. III. 1917, č 130 ř. z a § 20 Sb čís. nařízení ze 24 III. 1917. č. 131 ř. z. (čís 745 Předs.).
247 Odpověď vlády na interpelaci Linka ve věci přenechání mouky a obilí civilnímu obyvatelstvu průmyslových okresů ze zásob vojenské správy (tisk 108).
248 Návrh Zulegera a Luksche ohledně organizace Pozemkového úřadu.
249 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci Jelinka, Vettera-Lilie a inž. Oberleithnera o jednání Žatecké odbočky bankovního úřadu s lombardními dlužníky (tisk 122).
250 Odpověď ministra vnitra na interpelaci dr Hellera. Niessnera a Jarolima stran složení zemské správní komise pro Čechy (tisk 55).
251 Interpelace dr Mayra-Hartinga na veškerou vládu o ochraně koaliční svobody a koaličního práva dělnictva.
252 Interpelace Jelinka a dr Spiegela na ministra železnic o odstranění závad na trati severozápadní dráhy Litoměřice-Ústí.
253 Interpelace K. Friedricha a dr Ledebura-Wicheln k ministrovi financí, aby byl zrušen zákon o dávce moučné a z chlebových lístků.
254 Naléhavá interpelace dr Mayra-Hartinga, dr Spiegela, Hartla a Hübnera k vládě o událostech v Dobranově u České Lípy dne 21. listopadu 1920.
255 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1921 (tisk 561).
256 Návrh dr Soukupa a dr Hellera na zrušení vládního nařízení z 19 prosince 1919, č. 662 Sb. z. a n.
257 Návrh dr Hellera a dr Soukupa na zrušení vládního nařízení z 19 prosince 1919. č. 662 Sb. z. a n.
258 Návrh dr Soukupa a dr Hellera na doplnění zákona z 31 ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n. o ztrátě mandátu člena obecního zastupitelstva.
259 Návrh dr Hellera a dr Soukupa na doplnění zákona z 31. ledna 1919. č. 75 Sb. z. a n. o ztrátě mandátu člena obecního zastupitelstva.
260 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci V Chlumeckého ohledně odprodeje tovarů ze státních železáren v Podbrezové firmou 'Fož' (tisk 125)
261 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 7), jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909, č. 98 mor. z. z., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích (tisk 185)
262 Interpelace K. Folbera na ministra pro sociální péči stran zajištění československých válečných poškozenců, žijících v cizině.
263 Návrh V. Ševčíka. dr Krupky. J. Kadlčáka. F. Šabaty a A. Šachla na změnu opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920 o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů (č. 586 Sb. z. a n.)
264 Návrh V. Ševčíka. J. Jílka a dr Krupky na změnu nařízení vlády ze dne 2 září 1920 o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.
265 Návrh J. Hucla a dr Horáčka na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896. č. 220 ř. z. pokud se týče novely ze dne 23 ledna 1914, č 13 ř. z., o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací prémii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu.
266 Interpelace dr Z. Witta a A. Smetany na ministra spravedlnosti v záležitosti stanovení ušlého zisku pro dělníky porotce v obvodu krajského soudu v Novém Jičíně.
267 Interpellácia J. Dúrčanského na ministra školstva a národnej osvety o gymnáziach náboženského rázu na Slovensku.
268 Interpelace dr J. Karase a J. Jílka na ministra zásobování o nedodržení maximálních cen ministerstvem pro zásobování lidu.
269 Interpelace dr A. Procházky a J. Kadlčáka na ministra školství o protináboženském vystupování učitele Jaroslava Juráška v Provodově.
270 Interpelace J. Jílka a V. Ševčíka na ministra financí o zdlouhavém vyřizování žádosti invalidů za přidělování trafik.
271 Interpelace dr A. Procházky, dr J. Kovalika a dr J. Karase na předsedu vlády a na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ohledně provedení zákona o zřízení poradního sboru pro tělesnou výchovu.
272 Návrh A. Šachla a F. Šabaty na změnu branného zákona ze dne 19. března 1920.
273 Návrh R. Pánka na zrušení úředního pojmenování 'sluha' u zaměstnanců ve státní službě nebo ve službě podniků a fondů státem spravovaných.
274 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, č. 409 Sb. z. a n., kterým se vydávají prozatímní ustanovení o vyklizení najatých místností.
275 Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz dr Naegle a dr Spiegela (tisk 139), jakož i dr Wiechowskiho. Kiesewettera a A. Perthenové (tisk 143) ohledně zrušení ústavu pro zkoumání potravin při německé universitě v Praze.
276 Odpověď ministra školství a nár. osvěty na interpelaci Jelinka. Fritsche, Jessera a Luksche stran požitků zemských školních inspektorů (tisk 123).
277 Interpelace J. Havleny na ministra financí ohledně odmítání českých dělníků a dělnic v továrně na tabákové výrobky v Lanškrouně.
278 Návrh F. Šťastného na změnu nařízení vlády republiky Československé č. 633 ze dne 2. prosince 1919, kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí.
279 Návrh dr A. Kloudy. dr F. Veselého, dr J. Brabce. dr F. Soukupa. dr Horáčka a J. Lukeše, aby vydán byl zákon o soudcovských přídavcích služebních.
280 Odpověď ministra železnic na interpelaci V Chlumeckého a Zimáka ohledně zavedení dělnických vlaků na trati Zvoleň-Červená Skála mezi Báňskou Bystricí a Podbrezovou, jakož i mezi Podbrezovou a Polhorou (tisk 96).
281 Odpověď ministra zemědělství na interpelaci J. Thoře, E. Trčky a J Kotrby stran přídělu dříví, dřevo obrábějícím živnostníkům (tisk 84).
282 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci O. Hrejsy ohledně zařadění soudního okresu vizovského na Moravě do II. obvodu podle tabulek Brdlíkových (tisk 90).
283 Vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení § 24. odst. 2. zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z. o sestavení seznamů znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavění a provozování železnic.
284 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny týkajícím se vládního návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1921 (tisk 255).
285 Návrh K. Folbera na snížení daně z uhlí.
286 Interpelace dr Reyla k ministru pro zásobování lidu o neosvobození ústavu hluchoněmých v Hradci Králové od placení příplatku za mlýnské výrobky.
287 Interpelace dr A. Kloudy, dr F. Veselého a dr O. Krouského na ministra spravedlnosti o neoprávněné domovní prohlídce u advokáta dr Ivana Dolynského v Užhorodě.
288 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ku schválení smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
289 Interpelace E. Hrubého k ministru veřejných prací stran nezákonného postupu při vyvlastňování akumulátorů a neplnění převzatých závazků firmy Tudor.
290 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu, kterým se mění ustanovení § 24, odst. 2 zákona ze dne 12. února 1878, č. 30 ř. z., o sestavení seznamů znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavění a provozování železnic (tisk 283).
291 Zpráva zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 225), kterým se předkládají:

1. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé dne 4. června 1920 v Trianonu podepsaná;

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Bulharskem na straně druhé dne 27. listopadu 1919 v Neuilly sur Seine podepsaná;

3. smlouva o hranicích podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem dne 10. srpna 1920 v Sévres;

4. smlouva mezi Italií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatskem a Československem o úpravě vzájemných vztahů dne 10. srpna 1920 v Sévres podepsaná.

292 Interpelace dr Spiegela a dr Mayra-Hartinga vládě o úmluvách Československé republiky s německou říší.
293 Interpelace Niessnera a dr Hellera k ministru financí a ministru sociální péče o povznesení výroby perleťových knoflíků na jižní Moravě.
294 Interpelace dr Mayra-Hartinga, dr Naegle a dr Spiegela k ministerskému předsedovi a ministrovi vnitra o německém zemském divadle.
295 Odpověď ministra pro zásobování lidu a ministra vnitra na interpelaci Reyzla a Kiesewettera o zásobovacích poměrech v okrese varnsdorfském, rumburském a šluknovském (tisk 134).
296 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci Hartla, týkající se státních úředníků, bydlících v Rumunsku a příslušejících do republiky Československé (tisk 138).
297 Návrh H. Hartla na zařadění úvěru do rozpočtu, z něhož by se poskytovaly zálohy věřitelům bývalé vojenské správy.
298 Interpellácia J. Lažu, Š. Kadu a J. Babku na ministra vnútra v záležitosti núdze obyvatežstva krajov vojnou poškodených
299 Návrh Hartla na změnu vojenského zaopatřovacího zákona ze dne 20. února 1920.
300 Interpelace dr Witta a Smetany na ministerského předsedu stran provedení zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům a přídělu půdy podle § 63 přídělového zákona na Těšínsku.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP