Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

101 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 22), kterým se pozměňují ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, čís 112 ř. z o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů (tisk 78).
102 Zpráva výboru ústavně-právního ohledně usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 220), kterým se mění lhůta stanovená v § 18. zákona o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou ze dne 6 února 1920, čís. 114 Sb. z. a n. (tisk 79)
103 Zpráva výboru technicko-dopravního o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 221) o prodloužení lhůty stanovené v § 28, bodě 4 zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z a n. (tisk 80)
104 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 287), jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti (tisk 81).
105 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 288), o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z a n. - pak patentálním invalidům a osobám, požívajícím pouze darů z milosti (tisk 82).
106 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 289) o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných (tisk 83)
107 Interpelace K. Fridricha a dr Naegle na min. zemědělství, týkající se organizačního řádu pro lesnické školy a přeměnění lesnické školy v Chebu na střední školu lesnickou.
108 Interpelace Linka, Löwa a dr Wiechowskiho na celou vládu ve věc přenechání mouky a obilí civilnímu obyvatelstvu průmyslových okresů ze zásob vojenské správy.
109 Interpelace dr Mayra-Hartinga a Hartla na min školství a národní osvěty ve věci zajištění německých dívčích středních škol.
110 Interpelace dr A. C. Stojana a Kadlčáka na min školství a národní osvěty ohledně požitků zemských inspektorů.
111 Interpelace dr Mayra-Hartinga a Jelinka na min. financí ve věci přiznání k dávce z majetku.
112 Návrh Hyrše na poskytnutí státní podpory rolníkům obce Hluboké, okres Chotěboř, kteří nevídanou průtrží mračen v měsíci dubnu r. 1920 na zasetých pozemcích velmi citelně byli poškozeni.
113 Interpelace dr Mayra-Hartinga, dr Spiegela a Hartla na min. financí ve věci hrozícího zrušení celního úřad,u v Litoměřicích.
114 Interpelace dr Mayra-Hartinga a dr Hilgenreinera na min. financí ve věci úpravy pensijních požitků civilních úředníků a osob vojenských, přeložených do výslužby.
115 Naléhavá interpelace Jelinka a Luksche na min. vnitra stran případů v Jihlavě
116 Naléhavá interpelace J, Luksche a Jelinka na min. vnitra, týkající se zákazu druhé župní tělocvičné slavnosti ve Znojmě.
117 Naléhavá interpelace Jessera a Jelinka na celou vládu o zjevech, týkajících se Těšínska.
118 Interpelace dr Hilgenreinera a Lipperta na min. národní obrany o zabrání studentského konviktu ve Stříbře.
119 Návrh Jos. Jelinka na zřízení 17_členného vyšetřovacího výboru.
120 Interpelace V. Ševčíka a Šachla na min. financí dr Engliše o vydání nařízení finančními úřady k zákonu z přírůstku na majetku ze dne 8. dubna 1920, č 309.
121 Interpelace dr Mayra-Hartinga a dr Hilgenreinera na min. financí o zkracování malých střadatelů bankovním kartelem.
122 Naléhavá interpelace Jelinka, dr Vettera-Lilie a inž. Oberleithnera na min. financí o jednání Žatecké odbočky bankovního úřadu s lombardními dlužníky.
123 Naléhavá interpelace Jelinka, Jessera a Luksche na min školství a nár. osvěty stran požitků zemských školních inspektorů.
124 Naléhavá interpelace Jelinka a Hartla na min. veřejných prací o jednostranném přidělování úředně obhospodařených materiálií.
125 Interpelácia V. Chlumeckého a Zimáka na mm. verejných prác ohžadne odpredávania tovaru zo štátnej železiarne v Podbrezovej firmou 'FOŽ' a spol.
126 Interpelace dr Karasa a Kadlčáka na min. vnitra a min. spravedlnosti v záležitosti stržení sloupu Nejsv. Trojice ve Slaném.
127 Naléhavá interpelace dr Ledebura-Wicheln a Hartla na min. předsedu o výroku ministerského předsedy.
128 Návrh dr Brabce a K. St. Sokola. aby výbor zahraniční v senátu prohlášen byl permanentním.
129 Návrh Fr. Valouška a Šabaty na změnu § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění republiky Československé.
130 Interpelace dr Ad. Procházky, J. Kadlčáka, Ant. Šachla a dr J. Mudroně na min. vnitra ohledně zastavení osobní dopravy na městských elektrických drahách v Praze.
131 Interpelace K. Folbera na min. pro sociální péči a min. pro záležitosti zahraniční ve věci repatriace českých horníků z Francie a odškodnění za zničený majetek ve válečném území.
132 Interpelace dr Naegle na ministra vnitra ve věci zákazu politických úřadů německým studentům nositi své barvy.
133 Naléhavá interpelace Jelinka a dr Spiegela na vládu ve věci zastavení 'Pressburger Zeitung'.
134 Interpelace Reyzla a Kiesewettera na ministra pro výživu a zásobování lidu a ministra vnitra o zásobovacích poměrech v okrese warnsdorfském, rumburském a šluknovském.
135 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci J. Kotrby, Em. Trčky a J. Thoře v příčině přídělu uhlí drožďárnám (tisk 12).
136 Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Jos. M Kadlčáka o zadržování výslužného učitelům v Československé republice (tisk 8).
137 Návrh Knesche, Zulegera, Lipperta a Spiese na změnu zákona o ochraně nájemníků.
138 Dotaz Hartla na ministerského předsedu týkající se státních úředníků, bydlících v Rumunsku a příslušejících do republiky Československé.
139 Interpelace dr Naegle a dr Spiegela na ministra pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu o zrušení ústavu pro zkoumání potravin při německé universitě v Praze.
140 Návrh R. Pánka a dr Fr. Krejčího ohledně osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance.
141 Odpověď ministra veřejných prací na dotaz J. Rozkošného a V. Sehnala v příčině dodání uhlí a benzinu na mlácení obilí (tisk 9).
142 Interpelace dr C. E. Schmidta, dr Vettera-Lille a Hartla na ministra vnitra o nepřístojnostech při vystavování pasů a přecházení hranic.
143 Interpelace dr Wiechovskiho, Kiesewettera a Perthenové na ministra pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu ohledně zrušení ústavu pro zkoumání potravin na německé universitě v Praze.
144 Interpelace Hartla na ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty o protiprávních opatřeních vůči Němcům a obzvláště německému školství v Českém Dubu.
145 Odpověď ministra financí na interpelaci dr Stojana o zadržených penězích při okolkování (tisk 61).
146 Odpověď ministrů zemědělství a financí na interpelaci V. Ševčíka o neprovádění melioračního zákona ze dne 19. prosince 1919 č. 21 Sb. z. a n. z r. 1920 (tisk 13).
147 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci J. Duchaja ohledně nedoručování poslaných peněz z Ameriky zdejšími bankami (tisk 52)
148 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci dr Witta v záležitosti praxe soudů rakouských při soudním vyrovnávání (tisk 62).
149 Odpověď ministra pověřeného správou ministerstva zemědělství na interpelaci R. Č. Šechla a Šabaty stran dodávání umělých hnojiv pro zemědělskou výrobu (tisk 38).
150 Odpověď ministra financí na interpelaci V. Ševčika a Šachla o vydání nařízení finančními úřady k zákonu z přírůstku na majetku ze dne 8. dubna 1920, č. 309 (tisk 120).
151 Odpověď ministerského předsedy na interpelaci dr B. Franty o plebiscitu na Těšínsku (tisk 29).
152 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci J. Klečáka o nákladech na učitelské síly při pokračovacích kursech na školách občanských (tisk 68).
153 Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci A. Svěceného v záležitosti ústavu pro rekonvalescenty v Tuchoměřicích (tisk 18).
154 Odpověď ministerského předsedy na interpelaci V. Zavadila v záležitosti Kolodějského zámku (tisk 39).
155 Odpověď ministerstva financí na interpelaci ohledně zásilek amerických (tisk 60).
156 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci Em. Trčky, J. Kotrby a Jos. Thoře stran přídělu uhlí živnostníkům pekařským na otop pecí k výrobě chleba (tisk 10).
157 Návrh dr E. M. Herzigové na zřízení německé babické školy v některém německém městě v Čechách.
158 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci E. Spiese ve věci vyplácení pohledávek založených u poštovní spořitelny vkladů a rent v plné měně československé poštovní spořitelnou ve Vídni, jež mu byla ministrem obchodu postoupena (tisk 51).
159 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci dr Ledebura-Wicheln o zastoupení producentů v komisi pro obchod ovocem a zeleninou a v komisi melasové (tisk 34).
160 Odpověď ministra věcí zahraničních na Interpelaci dr Mayra-Hartinga a Hartla o náhradě škody občanům Československým, usedlým před válkou v cizině (tisk 37).
161 Odpověď vlády na interpelaci Linka a dr Hellera týkající se přenechání kasáren městům k odstranění bytové nouze (tisk 65).
162 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci O. Hrejsy v záležitosti třídního zásobování (tisk 14).
163 Zpráva výboru národohospodářského o návrhu K. Sáblíka, O. Hrejsy a J. Hyrše na úpravu hospodaření příští sklizní obili a brambor (tisk 20)
164 Zpráva výboru národohospodářského o návrhu V. Ševčíka na zabezpečení výživy obyvatelstva Českoslov. republiky z nové sklizně, na zrušení ústředen, rekvisičního systému a uvolnění obchodu se všem životním potřebami (tisk 3)
165 Vládní návrh zákona o dohledu k obcím na Slovensku.
166 Interpelace O. Hrejsy. K. Sáblíka a J. Rozkošného na min. zemědělství ve příčině zdržování melioračních prací na_Moravě.
167 Interpelace Al. Konečného na min. národní obrany v záležitosti zatčení dr Karla Amerlinga, zakladatele a řídícího lékaře čsl. ústavu pro výrobu ser v Hranicích a jeho účetního rotmistra Vladimíra Barvíka.
168 Interpelace Al. Konečného na min. zdravotnictví o přesídlení československého ústavu pro výrobu ser do Ivanovic na Hané.
169 Návrh V. J. Klofáče a dr Ot. Krouského na řešení otázky bytové.
170 Návrh dr Ad. Procházky, dr J. Karase, dr J. Mudroně a dr L. Krupky na částečnou změnu zákona ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění.
171 Návrh dr Fr. Krejčího týkající se poměru církví a státu ve školství a veřejné správě.
172 Interpelace V. Ševčíka. J. Klimko. J. Dúrčanského a dr Kovalíka na předsedu ministerstva o stranickém a násilnickém vystupování vojska ve veřejnosti a na schůzích o veřejných projevech, jmenovitě o famosním přípisu generálního inspektora J. S. Machara.
173 Interpelace V. Ševčíka, Fr. Šabaty a J. Dúrčanského na min. zemědělství o provádění nařízení k meliorační novele z r. 1912-1919 č. 21/20, o návrzích smluv mezi státní a zemskou správou a vodními družstvy, jež vydány byly ministerstvem zemědělství.
174 Interpelace dr B. Franty a dr Brabce na správce min. financí v příčině zastavení výplaty dalších záloh na výslužní požitky starorakouských státních zaměstnanců.
175 Odpověď min. vnitra na interpelaci Cífky ohledně prováděcích nařízení k zákonům ze dne 17. prosince 1919 o úpravě právních a hmotných poměrů obecních a okresních zřízenců. (Tisk 64)
176 Odpověď min. vnitra na interpelaci dr Karase, Šabaty, Šachla a dr Procházky o násilném zabírání církevního majetku. (Tisk 67.)
177 Zpráva náměstka předsedy Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi 1. a 2. zasedáním prvého volebního období Národního shromáždění (s přílohami A-Ch).
178 Odpověď min. školství a nár. osvěty na interp dr J Karase. Šabaty, Šachla a dr Procházky ohledně násilného zabírání církevního majetku (tisk 66).
179 Naléhavá interpelace dr Hellera a Niessnera k min. předsedovi o vydání prováděcího nařízení k jazykovému zákonu.
180 Interpelace Jarolima, dr Hellera a Löwa na min. financí o vybírání 30procentní uhelné dávky z deputátního uhlí horníků-provisionistů.
181 Interpelace Linka a Heckera na min sociální péče o zvýšení podpor nezaměstnaným.
182 Interpelace Hartla k min. financí o vyplácení odpočinkových požitků pensistům Rakousko-uherské banky, kteří jsou usedlí v Československé republice a mají tam domovské právo.
183 Interpelace H. Knesche na min předsedu a min. zemědělství o zabrání budovy zimní hospodářské školy v Hradišti a o jejím přeložení do Hostinného.
184 Interpelace Hartla na min. národní obrany o odškodnění 'Hlavní správy německých studentských a žákovských nocleháren' ve Vrchlabí a 'Německého spolku pro Krkonoše' ve Vrchlabí za odebrané ale nevrácené předměty.
185 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 7), jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909. č. 98 mor. z. z., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích.
186 Odpověď min. vnitra na interp. dr Mayra-Hartinga o složení nového ženského správního výboru pro Čechy (tisk 63).
187 Odpověď min. vnitra na dotaz dr Mayra-Hartinga a dr Ledebura-Wicheln o schůzi komunistů na Staroměstském náměstí dne 12. června 1920 (tisk 45).
188 Odpověď min. vnitra na interp. D. Löwa a dr Hellera, týkající se vypovězení úředníka odborové organizace jako obtížného cizince okresním hejtmanem dr Sommerem v Teplé (tisk 49).
189 Interpelace dr A. Kloudy a dr Fr. Veselého na min. věcí zahraničních dr Ed. Beneše ve věci útoků na jeho čest podnikaných
190 Interpelace O. Hrejsy k min. národní obrany ve věci dovolené brancům zemědělcům
191 Interpelace F. Šťastného a J. Klečáka na min. sociální péče, min. spravedlnosti a min vnitra stran složení a prakse Nájemních senátů.
192 Naléhavá interpelace dr Hellera a Jarolima k min předsedovi o odstranění pomníku císaře Josefa v Teplicích
193 Interpelace Boh. Jakubky na min sociální péče v příčině změny nemocenského zákona.
194 Interpelace J. Kouši na min. financí, veřejných prací a sociální péče ohledně strašlivé bytové krise ve Velké Praze
195 Interpelace Em. Hrubého. dr Ant. Kloudy. K. St. Sokola a M. Zavorala na vládu republiky Československé v záležitosti soustavných revolt německých proti státu směřujících.
196 Naléhavá interpelace J. Thoře. Em. Trčky a J. Kotrby na min veřejných prací v příčině nedostatku uhlí.
197 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu Fr. Valouška a Šabaty na změnu § 5 zákona ze dne 15 dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění republiky Československé.
198 Návrh Smrtky a Lukeše, aby zřízen byl výbor státně-zřízenecký aby výboru tomu byl k projednání přikázán návrh sen. Pánka (tisk 140).
199 Interpelace H. Hartla a dr Mayra-Hartinga k min. předsedovi a min. vnitra o násilnostech, které byly spáchány při schůzi legionářů dne 28. října 1920 v Liberci
200 Interpelace Fr. Šabaty a Ant. Šachla na min. orby a min. vnitra v záležitosti epidemie kulhavky a slintavky.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP