Čtvrtek 15. října 1925

Předseda: Kdo souhlasí s §em 1 v této větě, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a druzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a druhů je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 1 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 1 je přijat podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o §§ 2 a 3 podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. §§ 2 a 3 jsou schváleny podle zprávy výborové.

Teď je zde ještě doplňovací návrh pp. posl. Koutného a druhů k §u 3. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Doplňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

2. V §u 3 budiž připojeno za slovo "požitků" ještě "nebo darů z milosti".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným doplňovacím návrhem pp. posl. Koutného a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a druhů k §u 3 je zamítnut.

O §u 4 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 4 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 5 budeme hlasovati zase podle zprávy výborové positivně.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 5 je schválen podle zprávy výborové a tím současně byl zamítnut návrh pp. posl. Koutného a druhů povahy negativní.

O §u 6 budeme hlasovati podle úpravy, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

4. § 6 nechť zní:

"(1) Pojištěnec má nárok:

a) na poskytování lékařské pomoci, čítajíc v to i pomoc při porodu, přispění porodní asistentky, jakož i potřebných léčiv a jiných therapeutických pomůcek, a na péči zubolékařskou;

b) na podporu v těhotenství, v šestinedělí a za kojení;

c) na nemocenské;

d) na pohřebné;

e) na nemocenské ošetřování příslušníků rodiny.

(2) Příslušníci rodiny mají nárok na dávky uvedené v odst. (1), lit. a), b), d)."

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 6, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a druzi, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, § 6 v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a druhů je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 6 podle zprávy výborové, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, § 6 je schválen podle zprávy výborové.

Teď je zde návrh pp. posl. Koutného a soudr. na vsunutí tří nových paragrafů za § 6 osnovy výborové.

Prosím, aby návrh ten byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

5. Za § 6 budiž vložen nový paragraf:

"(1) Jestliže pojištěnec požívající léčebné péče přestane míti průběhem nemoci nárok na služební požitky a jest bez zaměstnání, jež nepodléhá některému ze zákonů o nemocenském pojištění, přísluší mu léčebná péče po dobu nemoci.

(2) Po tutéž dobu přísluší tomuto pojištěnci, počínajíc dnem, kterým mu byly zastaveny služební požitky, nemocenské podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, a to podle té mzdové třídy, do které by patřil, kdy by byl pojištěn u příslušné nemocenské pojišťovny pro pojištění zaměstnanců."

Za § 6 budiž vložen další nový paragraf:

"Podpora v těhotenství nejméně 400 Kč vyplatí se v posledním měsíci těhotenství na lékařské vysvědčení. Podpora v šestinedělí činí nejméně 600 Kč. Premie za kojení, nejméně 100 Kč týdně, vyplatí se matkám své děti kojícím až do doby 12 týdnů."

Za § 6 budiž vložen-ještě další nový paragraf:

"(1) Zemře-li pojištěnec, přísluší pozůstalým příslušníkům, kteří obstarali pohřeb, pohřebné ve výši 25% ročních požitků. Stejné pohřebné poskytuje se i tehdy, zemře-li rodinný příslušník starší 14 let. Za zemřelé rodinné příslušníky do 2 roků věku poskytuje se 10%, do dokonaného 14. roku 15% ročních požitků.

(2) Obstará-li pohřeb osoba, jež není rodinným příslušníkem, přísluší jí náhrada výloh až do výše pohřebného, jež by pojištěnci jinak náleželo.

(3) Nárok na úmrtné zůstává tím nedotčen."

Předseda: Kdo souhlasí s těmito třemi novými paragrafy, jež navrhují pp. posl. Koutný a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

K §u 7 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

6. V §u 7 budiž v odst. (1), lit. a) a v odst. (2) v obou případech za výraz "(manžel)" vsunut výraz "družka (druh)".

Předseda: Kdo souhlasí s §em 7 v této úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 7 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 7 je schválen podle zprávy výborové.

K §u 8 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

7. V §u 8 budiž za první větu vsunuta věta:

"V tomto smyslu se pokládají porodnice za nemocnice."

Předseda: Kdo souhlasí s §em 8 v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 8 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 8 je schválen podle zprávy výborové.

O §§ 9 a 10 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 9 a 10 jsou schváleny podle zprávy výborové.

K §u 11 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

8. V §u 11 budiž odst. 2 škrtnut.

V §u 11, odst. 3 budiž za slovo "výloh" vloženo "jen v případě naléhavém; jinak".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 11, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 11 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 11 je schválen podle zprávy výborové.

O §§ 12 až 14 incl. budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 12 až 14 incl. jsou schváleny podle zprávy výborové.

K §u 15 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

9. V §u 15, odst. 2 budiž výraz "po jednom" nahrazen výrazem "po dvou" a slova "ministerstvo vnitra, ministerstvo financí" vypuštěna.

V §u 15, odst. 3 nechť druhá a třetí věta znějí:

"Předsedu, oba místopředsedy a dva další členy, jakož i dva jejich náhradníky zvolí ze svých členů ústřední sbor."

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 15, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 15 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 15 je schválen podle zprávy výborové.

K §u 16 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

10. V §u 16 nechť odst. 1 zní:

"Pro obvod každého okresního úřadu zřídí se okresní sbor léčebného fondu, složený ze čtyř členů zvolených pojištěnci ze řad pojištěnců a ze zástupce okresního úřadu, jmenovaného přednostou tohoto úřadu. Zároveň se členy sboru volí pojištěnci stejný počet náhradníků. Okresní sbor volí ze svého středu předsedu. Okresní lékař zúčastní se schůzí okresního sboru s hlasem poradním."

Předseda: Kdo souhlasí s §em 16 podle tohoto návrhu pp. posl. Koutného a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 16 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 16 je schválen podle zprávy výborové.  

O §§ 17 a 18 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 17 a 18 jsou schváleny podle zprávy výborové.

K §u 19 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

11. V §u 19 budiž číslice 4 nahrazena číslicí 3.

Předseda: Kdo souhlasí s §em 19 v této úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 19 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 19 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 20 budeme hlasovati rovněž podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 20 je schválen podle zprávy výborové.

K §u 21 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

12. V §u 21, odst. 3 budiž konec tohoto odstavce od slov "a může" škrtnut a nahrazen ustanovením: "V takovém případě jest vypsati volby do 4 neděl po rozpuštění okresního sboru. Po dobu rozpuštění vykonává ústřední sbor povinnosti okresního sboru svým zástupcem."

Předseda: Kdo souhlasí s §em 21 v této úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s §em 21 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 21 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 22 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, § 22 je schválen podle zprávy výborové.

K §u 23 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

13. V §u 23 budiž odst. 2 škrtnut.

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 23, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s §em 23 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 23 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 24 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. § 24 je schválen podle zprávy výborové.

K §u 25 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

14. V §u 25 budiž na konci prvé věty připojeno: "po dohodě se všemi ústřednami odborových organisací veřejných zaměstnanců."

V §u 25 budiž čís. 8 škrtnuto.

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 25, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s §em 25 podle zprávy výborové, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, § 25 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 26 budeme hlasovati opět podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, § 26 je schválen podle zprávy výborové.

O §§ 27 a 28 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 27 a 28 jsou schváleny podle zprávy výborové a tím současně jest zamítnut negativní návrh na škrtnutí těchto paragrafů, jejž podali pp. posl. Koutný a soudr.

O §u 29 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, § 29 je schválen podle zprávy výborové.

K §u 30 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

16. V §u 30 nechť odst. 2 při současném škrtnutí odstavce 3 zní: "Pojistné hradí zaměstnavatel."

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 30, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 30 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 30 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 31 nedám hlasovati v úpravě eventuálního návrhu pp. posl. Koutného a soudr., ježto byl u §u 30 zamítnut pozměňovací návrh týchž pp. poslanců, a budeme tedy o §u 31 hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 31 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 32 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 32 je schválen podle zprávy výborové a tím současně byl zamítnut negativní návrh pp. posl. Koutného a soudr.

O §u 33 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 33 je schválen podle zprávy výborové.

K §u 34 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

19. V §u 34, odst. 2 buďtež slova "a ministerstva financí" škrtnuta.

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 34, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a druzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a druhů je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 34 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 34 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 35 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 35 je schválen podle zprávy výborové.

K §u 36 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a druhů. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

20. V §u 36, odst. 4 buďtež slova "a ministerstva financí" škrtnuta.

Předseda: Kdo souhlasí s §em 36 v této úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a druzi, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a druhů je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 36 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 36 je schválen podle zprávy výborové.

K §u 37 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a druhů. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

21. V §u 37, odst. 1 budiž částka 5,000.000 Kč nahrazena částkou 6,000.000 Kč.

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 37, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a druzi, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a druhů je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 37 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 37 je schválen podle zprávy výborové.

O §§ 38 až 40 incl. budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 38 až 40 incl. jsou schváleny podle zprávy výborové.

K §u 41 je pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a druhů. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.:

22. V §u 41 nechť odst. 1 při současném škrtnutí odstavce 2 zní:

"Rozhodčí soud rozhoduje v pětičlenném sboru. Předsedu, jeho náměstky, přísedící, z nichž jeden musí býti lékař, a jejich náhradníky volí členové okresních sborů na dobu tří let. Předseda a jeho náměstkové musí býti znalí práv."

§u 41, jak ji navrhují pp. posl. Koutný a druzi, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Koutného a druhů je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 41 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 41 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati najednou o §§ 42 až 45 incl., dále o nadpisech jednotlivých hlav, jejich úseků, jakož i o nadpise a úvodní formuli zákona, a to podle zprávy výborové, neníť k tomu jiných návrhů.

Kdo s tím souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím §§ 42 až 45 incl., dále nadpisy jednotlivých hlav, jejich úseků, jakož i nadpis a úvodní formule zákona jsou schváleny podle zprávy výborové.

Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém podle zprávy výborové, a to ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu.

Druhé čtení provedeme, bude-li této osnově přiznáno řízení zkrácené podle § 55 jedn. řádu, při vyřizování dalšího, totiž 18. odstavce pořadu dnešní schůze.

Zbývá nám ještě rozhodnouti o návrzích resolučních.

Jsou to tři resoluce výboru sociálně-politického, doporučené také výborem rozpočtovým, jež jsou obsaženy v tištěné zprávě a jež tudíž nedám čísti.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím tři resoluce výboru sociálně politického, doporučené také výborem rozpočtovým, jsou schváleny.

Vyřízen je odst. 17 pořadu schůze.

Přejdeme k odstavci 18, jímž jest:

18. Návrh, aby řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu vyřízeny byly osnovy:

a) zákona o poplatcích za úřední úkony československých zastupitelských úřadů (tisk 5365),

b) zákona, jímž se promíjí překážka platnosti některých sňatků vyhlášených nebo uzavřených před duchovními církve československé a řecko-východní (tisk 5381),

c) zákona o nemocenském pojištění veř. zaměstnanců (tisk 5364).

K odůvodnění tohoto návrhu uvádím, že zamýšlené zkrácené řízení vztahuje se - jak patrno - toliko na zkrácení prvým a druhým čtením jmenovaných osnov. Přiznáním zkráceného řízení bude vyhověno zájmům těch, kdož uzákonění těchto předloh netrpělivě očekávají.

Dám o návrhu tom hlasovati.

Kdo tedy souhlasí, aby jmenovaným osnovám přiznáno bylo zkrácené řízení podle §u 55 jedn. řádu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím zkrácené řízení bylo přiznáno těmto třem osnovám a přikročíme ihned ke druhému čtení jich.

Je to nejprve:

Ad 18a). Druhé čtení osnovy zákona o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky (tisk 5365).

Zpravodajem výboru zahraničního za nepřítomného a omluveného posl. Koudelku stanovím předsedu téhož výboru p. posl. Stivína a zpravodajem za výbor rozpočtový je též p. posl. Stivín.

Má pan zpravodaj nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Stivín: Nikoli.

Předseda: Není tomu tak. Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve snění shodném s předchozím usnesením senátu.

Teď jest nám provésti:

Ad 18b). Druhé čtení osnovy zákona, kterým se promíjí překážka platnosti sňatků, při nichž vyhlášky neb oddavky vykonali duchovní církve československé nebo řecko-východní (tisk 5381).

Zpravodajem za výbor ústavně-právní je p. posl. dr. Hnídek.

Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Nikoliv.

Předseda: Není tomu tak, budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Konečně jest nám provésti:

Ad 18c). Druhé čtení osnovy zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (tisk 5364).

Zpravodajem za výbor soc.-politický je p. posl. H. Bergmann, zpravodajem za výbor rozpočtový p. posl. R. Chalupa.

Mají páni zpravodajové nějaké korektury?

Zpravodaj posl. H. Bergmann: Nikoliv.

Zpravodaj posl. R. Chalupa: Rovněž ne.

Předseda: Není tomu tak, budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Přerušuji projednávání pořadu dnešní schůze a přistoupíme k ukončení jejímu.

Předem učiním ještě některá presidiální sdělení.

Byla provedena změna ve výboru. Žádám o její sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. nár. demokracie vyslal do výboru zemědělského posl. R. Bergmana za posl. Zavřela.

Předseda: Mezi chůzí byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5406. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze ze dne 15. července 1925, čís. Tl XIV k trest. stíhání posl. Kaufmmanna pro přečin proti bezpečnosti cti tiskem.

5407. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci ze dne 22. července 1925, č. Tk VIII 1826/24, za souhlas s trest. stíháním posl. Kreibicha pro přečin podle §u 15 zákona na ochranu republiky.

5408. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě ze dne 22. července 1925, čís. Tk IX 773/25, za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Schollicha pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky.

5409. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě ze dne 22. července 1925, č. Tk IX 772/25, za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Brunara pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky.

Předseda (zvoní): Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra, v pátek dne 16. října 1925 ve 12 hod. v poledne s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1923 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 5362).

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Uh. Hradišti za souhlas s trest. stíháním posl. Mikulíčka pro přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §u 487 a §u 488 tr. zák. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. z. z r. 1863 (tisk 5402).

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Myslivce pro přečin proti bezpečnosti cti tiskem (tisk 5403).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Sedorjaka pro přečin podle §u 2, §u 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 5404).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Kaufmanna pro přečin proti bezpečnosti cti tiskem (tisk 5406).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. Kreibicha pro přečin podle §u 15 zákona na ochranu republiky (tisk 5407).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Schollicha pro přečin podle §u 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 5408).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. soudu v Opavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr. Brunara pro přečin podle §u 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 5409).

9. Zpráva výboru zemědělského k vládnímu návrhu (tisk 5306) zákona o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi (tisk 5405).

10. Návrh, aby řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu vyřízena byla osnova zákona o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi (tisk 5405).

Jsou snad nějaké námitky proti tomuto mému návrhu? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 25 min. večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP