Čtvrtek 15. října 1925

Další návrhy na vsunutí tří nových paragrafů za § 6 osnovy žádají podporu v těhotenství a v šestinedělí, nemocenské, pohřebné, při ošetřování příslušníků rodiny, rozšíření léčebné péče i na dobu, kdy pojištěnec pozbude nároku na služební požitky, a výplatu nemocenského po tu dobu podle zákona o nemocenském pojištění.

Návrhy se dále přidržují původního návrhu zesnulého dr. Grubera a pokud se týče podpory v těhotenství, jdou ještě dále, navrhují 400 Kč, dále nejméně 600 Kč, příspěvky za kojení 100 Kč, a to po dobu 12 týdnů. Dále navrhují výplatu úmrtného ve výši 25 %, a to nejen při úmrtí příslušníka rodiny, nýbrž podle původní osnovy i při úmrtí příslušníka do dvou roků 10%, do 12 let 15% ročních požitků. Podle návrhu k §u 11 má býti poskytnuto hrazení tarifních výloh jen v případě velmi naléhavém. V §u 25 má býti škrtnuto čís. 8, totiž ustanovení o přispívání pojištěnce při dožadování se léčebné pomoci.

Pozměňovací návrhy, jak již bylo zdůrazněno panem referentem výboru sociálně politického, mají kořeny své v původním návrhu vládním, kde ovšem nebyly známy nutné předpoklady, totiž nebyla známa statistická data a nebyly známy také názory z kruhů mimo státní zaměstnance. Opatření statistických dat vedlo nutně v daných poměrech k opatrnějšímu poskytování dávek na jedné straně a na druhé straně ke zvýšení pojistných dávek pojištěnců.

Dále byla přijata zásada, že státní zaměstnanec má býti pojištěn, nikoli v nemoci zaopatřen. To ovšem vedlo k tomu, aby stát jako zaměstnavatel účastnil se na všeobecném nemocenském pojištění stejným nákladem a risikem a ovšem také stejným právem.

Důsledek těchto opatření je spoluúčast, kontrola státu v nemocenském pojištění státních zaměstnanců. Velká řada pozměňovacích návrhů, jako podpory v těhotenství, prémie za kojení a výplata při úmrtí, přehlížejí fakt, že státní zaměstnanci budou používati léčebné péče a že státní zaměstnanci pevně ustanovení po tuto dobu požívají plného nároku, totiž svého služného, a že do jisté míry by zde byly poskytnuty podpory dvakráte.

Vývody p. kol. Koutného neodpovídají skutečnosti. Pan kol. Koutný zdůraznil, že nutno tam, kde se tvoří nadhodnota, tuto nadhodnotu obrátiti ve prospěch těch, kteří ji vyrábějí. Zde však běží o stát, který nevytváří žádných nadhodnot. Stát na jedné straně vybírá, kolik potřebuje ke své správě, a na druhé straně vydává. Je štěstí, když skutečně vybírá jen tolik, kolik potřebuje, aby na druhé straně tolik mohl vydati. To v našem státě doposud není, teprve letošní rozpočet zdá se, že jest úplně v rovnováze.

Pan kol. Koutný zdůraznil, že všechny pojišťovací dávky platí jeden stát, totiž Rusko. Kdybychom přihlíželi ke skutečným poměrům, jaké jsou v Rusku, myslím, že za daných poměrů nebylo by to žádnou zásluhou. Vždyť stát byl sám suverenním pánem, byl sám zaměstnavatelem, sám výrobcem a neposkytoval více svým zaměstnancům, než čeho k životu potřebovali. Jistě tedy po této stránce stát byl povinen, aby tyto prostředky na nemocenské pojištění sám v plné míře poskytoval.

Pan kol. Koutný přehlédl, když se odvolával tato zpráva týká se poměrů v Rusku, které byly v r. 1920, snad v r. 1921. Od té doby poměry se značně změnily. Ani tam dnes stát neposkytuje pojištění úplně zdarma, nýbrž také i tam je zavedeno skutečné pojišťování. Ostatně bylo by potřeba zjistiti, zdali všechno, o čem pan kol. Koutný mluvil, neexistuje pouze na papíře, a bylo by třeba slyšeti ruské dělníky, jak ve skutečnosti prakticky nemocenské pojištění jest prováděno. Všude v všech státech upouští se od zaopatření státního, všude zavádí se nemocenské pojištění. A tu jest naprosto s podivem, že pan kol. Koutný rozdává tak značné částky dnes při projednávání pojištění nemocenského státním zaměstnancům, aniž by přihlížel, kolik dostávají ostatní dělníci za daleko zhoršených poměrů při větších dávkách.

Nemůžeme vůbec podceňovati těchto pozměňovacích návrhů. Byli bychom rádi, kdyby některé z nich mohly býti uskutečněny, ale přece nemůžeme se zbaviti dojmu že tyto návrhy jsou dělány s velmi lehkou myslí a že se naprosto nepočítá s nějakou úhradou, ba dovolím si tvrditi, že jsou dělány v předpokladu, že nebudou vůbec realisovány. Dávám na uváženou státním zaměstnancům, aby sami rozhodli, co skutečně jest myšleno v zájmu jejich a co se pohybuje po hranicích demagogie. Nikdo však nemůže upříti, že skutečně nemůžeme se připojiti k těm, kteří by dnes měli odvahu, aby tato naléhavá předloha byla ještě oddalována. Již ustanovení §u 45, kdy účinnost vejde v platnost po 9 měsících, po 6 měsících teprve začne fungovati správa, jest dostatečnou závorou, aby dobrodiní tohoto pojištění státní zaměstnanci nepocítili. Nemůžeme žádným způsobem přispívati k tomu, aby za těch nejistých poměrů politických, které jsou, tato předloha propadla, aby musila prodělati znovu křížovou cestu, aby státní zaměstnanci musili rok nebo i déle čekati, než tato předloha vejde v platnost. Z důvodů uvedených dovoluji si předlohu tak, jak byla projednána v senátě a v sociálně politickém a rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny, znovu beze změny doporučiti ke schválení. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.) Byly podány některé pozměňovací návrhy a míním vzhledem k nim dáti hlasovati tímto způsobem:

Nejprve bychom hlasovali o §u 1, a to v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 2 a 3 bychom hlasovali podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů, a pak o dodatku navrženém pp. posl. Koutným a soudr. k §u 3.

O §u 4 bychom hlasovali podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 5 bychom hlasovali rovněž podle zprávy výborové positivně; přijetím nebo nepřijetím bude rozhodnuto též o negativním návrhu pp. posl. Koutného a soudr.

O §u 6 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

Pak bychom hlasovali o 3 nových paragrafech, jež navrhují pp. posl. Koutný a soudr. vsunouti za § 6 osnovy výborové. Kdyby byly přijaty, změnilo by se očíslování dalších paragrafů osnovy výborové.

O §u 7 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §u 8 hlasovali bychom nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 9 a 10 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 11 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 12 až 14 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 15 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §u 16 hlasovali bychom nejprve v úpravě navržené pp. posl. Koutným a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 17 a 18 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O § 19 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §u 20 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 21 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §u 22 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 23 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

o §u 24 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 25 hlasovali bychom nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §u 26 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §§ 27 a 28 budeme hlasovati rovněž podle zprávy výborové; přijetím nebo nepřijetím bude rozhodnuto též o negativním návrhu na škrtnutí obou paragrafů pp. posl. Koutného a soudr.

O §u 29 budeme hlasovati podle zprávy výborové, ježto není pozměňovacích návrhů.

O §u 30 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

Bude-li přijat pozměňovací návrh pp. posl. Koutného a soudr. k §u 30, dal bych hlasovati o eventuálním návrhu týchž pp. poslanců k §u 31; nebude-li přijat návrh pp. posl. Koutného a soudr. k §u 30, dal bych o §u 31 hlasovat ihned podle zprávy výborové.

Rovněž kdyby byl eventuální návrh pp. posl. Koutného a soudr. k §u 31 zamítnut, dal bych o §u 31 hlasovati podle zprávy výborové.

O §u 32 budeme hlasovati podle zprávy výborové positivně. Přijetím nebo nepřijetím

bude rozhodnuto též o negativním návrhu pp. posl. Koutného a soudr.

O §u 33 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 34 dal bych hlasovati nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §u 35 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů.

O §u 36 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr., nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §u 37 hlasovali bychom nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 38 až 40 budeme hlasovati podle zprávy výborové, neníť k nim pozměňovacích návrhů.

O §u 41 hlasovali bychom nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Koutného a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 42 až 45, dále o nadpisech jednotlivých hlav, jejich úseků, jakož i o nadpise a úvodní formuli zákona, dal bych hlasovati podle zprávy výborové, ježto není pozměňovacích návrhů.

Je snad nějaká námitka proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyla.)

Není ji. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Konstatuji, že sněmovna je způsobilá se usnášeti.

K §u 1 je návrh pp. posl. Koutného a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Koutného a soudr.

1. V §u 1, odst. 1 budiž v lit. d) připojeno za slovo "požitky" ještě "nebo dary z milosti".

V §u 1, odst. 1 budiž na konci připojeno ustanovení:

"f) osoby uvedené v předchozích odstavcích a) až e), jichž služební poměr byl přerušen a které při této příležitosti obdržely odbytné. V tomto případě jsou pojištěny podle tohoto zákona po dobu, která odpovídá poměrům jejich posledních služebních požitků a vyplaceného odbytného."


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP