Pátek 18. září 1925

 

Začátek schůze v 1 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

234 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, dr. Hodža, dr. Kállay, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Šrámek, Udržal, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 361. schůzi poslanecké sněmovny.

Ministerstvo vnitra sdělilo

přípisem ze dne 20. července 1925, č. 50.500/1925-7, že na místo posl. V. Marka, který se vzdal mandátu poslaneckého, povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance Michala Rustlera, generalmajora ve výslužbě, bytem v Doubravě, a že mu vydalo ověřující list poslanecký;

přípisem ze dne 12. září 1925, č. 61.111/1925-7, že na místo posl. dr. Engliše, který se vzdal mandátu poslaneckého, což oznámil přípisem ze dne 2. září 1925, povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance dr. Cyrila Svozila, advokáta v Prostějově, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaní pp. posl. dostavili se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsali slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, a to v jazyku českém a německém, a pp. poslanci ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji" po případě "ich gelobe".

Žádám o přečtení slibovacích formulí. (Poslanci povstávají.)

Jmenované pp. poslance žádám, aby ke mně přistoupili k vykonání slibu.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

"Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten, sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben."

Předseda: Pan posl. Rustler.

Posl. Rustler (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Předseda: Pan posl. dr. Svozil.

Posl. dr. Svozil (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Dovolené udělil jsem na dnešní schůzi posl. dr. Kaminskému, Krejčímu, Hamplovi a Konečnému pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvil se p. posl. Tayerle.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Jan Černý (soc. dem.) a Matzner.

Posl. dr. Medinger žádá o udělení dovolené do konce října 1925 pro cestu do ciziny.

Posl. Palme žádá o udělení dovolené do 25. září 1925 pro neodkladné záležitosti.

Posl. E. Bobek žádá o udělení 14denní dovolené z rodinných důvodů.

Posl. Füssy žádá o udělení dovolené do 9. října 1925 a posl. dr. Körmendy-Ékes na 1 měsíc pro neodkladné rodinné záležitosti.

Budeme hlasovati.

Sněmovna jest schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením těchto dovolených, které jsem uvedl, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolené tyto jsou uděleny.

Předseda vlády sdělil přípisy:

ze dne 20. července 1925, č. j. 4461/S m. r., že president republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 20. července 1925 opětovné žádosti ministra železnic Stříbrného za zproštění úřadu ministra železnic a pověřil řízením ministerstva železnic ministra pro zásobování lidu dr. Frankeho;

ze dne 4. září 1925, č. j. 5455/1075/S m. r., že vláda republiky Československé zvolila ve schůzi konané dne 4. září 1925 podle ustanovení §u 71 úst. listiny náměstkem předsedy vlády ministra soc. péče dr. Wintera.

Posl. Krejčí, Kunst a Teska oznámili, že přestali býti členy klubu komunistické strany v Československu, a dále oznámili současně s klubem neodvislých poslanců komunistických v Československu, že stali se členy tohoto klubu.

Rovněž posl. Kučera současně s klubem neodvislých poslanců komunistických v Československu oznámil, že stal se členem tohoto klubu.

Posl. Mikle oznámil přípisem ze dne 13. září 1925, že zastupuje v posl. sněmovně stranu "Krajinska Sedliacka Strana" (Országos Paraszt Párt).

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců čsl. strany socialistické posl. dr. Patejdla za posl. Špatného; klub poslanců "Bund der Landwirte" posl. dr. Hanreicha za posl. dr. Spinu.

Předseda: Při úmrtí lotyšského ministra zahraničních věcí Meierovicse zaslal jsem soustrastný telegram předsedovi sněmu (Sajma) v Rize.

V odpověď došel mne poděkovací telegram místopředsedy Alberingse. Žádám o jeho přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Račte přijmouti, pane předsedo, můj upřímný dík za projev účasti při tragickém úmrtí našeho ministra zahraničních věcí Meierovicse, ztrátě to, jež uvrhla Lotyšsko do hlubokého smutku.

Předseda: Došly některé spisy ze senátu. Žádám jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda senátu sdělil:

přípisem ze dne 8. července 1925, k tisku 2169 sen., že senát ve 272. a 273. schůzi dne 2. a 8. července 1925 projednal a schválil Prozatímní obchodní dohodu mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednanou v Athénách dne 8. dubna 1925 (tisk 2169);

přípisem ze dne 8. července 1925, k tisku 2166 sen., že senát projednal ve 272. a 273. schůzi dne 2. a 8. července 1925 a schválil Prozatímní úpravu obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednanou v Praze dne 8. května 1924 (tisk 2166);

přípisem ze dne 9. července 1925, k tisku 2176 sen., že senát ve 273. a 274. schůzi dne 8. a 9. července 1925 projednal a schválil "Dodatkovou úmluvu k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřenou v Praze, dne 4. května 1921", podepsanou dne 27. listopadu 1924 ve Vídni (tisk 2176);

přípisem ze dne 8. července 1925, k tisku 2167 sen., že senát projednal ve 272. a 273. schůzi dne 2. a 8. července 1925 zprávu ústavně-právního výboru k usnesení posl. sněmovny (tisk 2094) o vládním návrhu zákona, jímž se provádí § 105 úst. listiny, a přijal osnovu zákona ve znění odchylném od usnesení poslanecké sněmovny.

Předseda: Žádám za sdělení dalších došlých spisů, totiž naléhavých interpelací a dotazů.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Naléhavé interpelace:

posl. Windirsche a druhů vládě o zvrácených a drahých opatřeních ministerstva pro zásobování lidu;

posl. Tauba, Hackenberga, Dietla a druhů vládě, že I. dávkový řád ze dne 18. června 1925 byl vydán protizákonně;

posl. Hillebranda, Hoffmanna, Deutschové a druhů ministru školství a nár. osvěty o novém rušení německých škol a školních tříd.

Dotazy:

posl. Zeminové, Špatného, Slavíčka, Trnobranského, Langra, Sladkého, Práška a spol. ministru zemědělství o nepřetržitém porušování ministerského nařízení o volném přístupu do lesů a sbírání lesních plodin v Československé republice;

posl. Kurťaka:

ministru vnitra:

o propuštění okresního podnáčelníka Pavla Grimma,

o bývalém notáři Vasilu Dallošovi,

o škodách způsobených povodní v obci Rakasovu,

ministrovi školství a nár. osvěty, že Josef Citrovský nebyl přijat do služeb,

ministru zemědělství:

že Fedor Milčevič, pomocník mistra v Rahově, byl dán do výslužby,

že Ivan Zacharovič, smluvní dělník v Rahově, byl dán do výslužby;

posl. Koška a druhů ministru nár. obrany o disposicích vojenské správy pro vojenská cvičení u Vel. Boru;

posl. Sedláčka a druhů ministru školství a nár. osvěty o provokativním, náboženský cit katolických dítek urážejícím činu učitele Vincence Vozára ve Vlčnově;

posl. Patzela:

ministru vnitra, aby četnickému strážmistrovi v. v. Jindřichu Schönlandovi z Varnsdorfu byla propočítána služební doba,

ministru nár. obrany o odbytném kancelářských pomocníků v Chebu,

min. pošt. a telegrafů, že se porušuje listovní tajemství,

ministru obchodu, jak se nakládá s německými hostinskými po stránce jazykové;

posl. Fr. Navrátila a druhů ministru nár. obrany o provokačním činu posádkového vojenského velitelství v Josefově;

posl. Koška a druhů ministru veř. prací o poskytnutí podpory okresu mnichovohradištskému na stavbu mostu přes řeku Jizeru u Bakova;

posl. Tausika ministru veř. prací o poměrech v solivarech v Solnohradech a v Prešově;

posl. Füssyho:

ministru nár. obrany o umiestení Vincenta Vendégh-a vo vojenskej nemocnici,

ministrovi nár. obrany a ministrovi zemedelstva vo veci vojenských cvičení polných hospodárov, polnohospodárskej čeľadi a žencov,

ministru vnútra o úprave požitkov župnej penzistky vdovy po Gabrielovi Szücs;

posl. dr. Korlátha:

celej vláde o prevedení zákonov čís. 287/1924 a 310/1924,

ministrovi vnútra o zvýšení penzie četníckeho strážmajstra Imricha Hadellu;

posl. dra Körmendy-Ékese:

ministrovi školstva a nár. osvety o urážlivom postupe správy učňovskej školy v Košiciach,

ministrovi financií o výmene dosiaľ nevymenených alebo podľa príliš nízkeho kľúča vymenených neokolkovaných bankoviek v pomere 1: 1, 1: 2 alebo 1: 4 v území okresov Kráľ. Chlumec a Kapušany;

posl. dr. Lelleye:

ministrovi vnútra o neľudskom jednaní četníctva v Köbölkute,

ministrovi financií o liknavom vybavovaní peňazí zadržaných pri okolkovaní bankoviek,

ministrovi vnútra:

o slúčení obcí Magyarszögyén a Németszögyén,

o prevzatí do služby, poťažne penzionovaní Jozefa Bellovického, býv. sriadenca vysokej školy báňskej a lesníckej v Štiavnici,

ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o bezzákonom postupe obecného notára v Kremnici;

posl. Slavíčka, Podzimkov a Vápeníka ministru vnitra o stálém nebezpečí a rozpínavosti německého občanstva v Horním Litvínově a o řádění komunistů tamtéž;

posl. Sauera a druhů ministru financí o placení dávky z majetku poplatníků v obci Sobotíně v politickém okrese šumperském;

posl. Kreibicha:

ministru soc. péče o propuštění úředníka Karla Liewehra,

ministru zahraničí o vypovězení československé dělnické delegace z Bulharska;

posl. Čuříka ministru nár. obrany o zadávání konfekčních prací v zájmu podomáckého dělnictva na Boskovsku;

posl. Šamalíka a druhů:

ministrům zemědělství, vnitra, železnic a financí o poskytnutí rychlé a vydatné pomoci krajům a obcím na Oslavansku a okolí, postiženým živelnými pohromami,

ministru financí:

o úpravě poplatků a nařízení o pálení slivovice,

ohledně předpisu daně z důchodku,

ministerstvu zemědělství, vnitra, železnic a financí ohledně poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím na Slovensku, živelnými pohromami postiženým,

ministru nár. obrany o zařizování vojenských cvičení v době žňové;

posl. Bezděka a druhů:

ministru školství a nár. osvěty o zanedbávání Moravy po stránce staveb budov středních škol,

ministru soc. péče o zakoupení zbytkového statku Clam-Martinicova pro útulek prostitutek;

posl. dr. Patejdla ministru vnitra ve věci svěření hodnosti velitele státní policie v Užhorodě Vladimíru Klímovi;

posl. dr. Spiny a dr. Luschky ministru školství a nár. osvěty o protizákonném členství v místních školních výborech;

posl. Simma ministrovi vnitra o zákazu barev při 14. okresní tělocvičné slavnosti německého tělocvičného spolku "Eiche" v Prostředním a Horním Lánově;

posl. dr. E. Feyerfeila ministrovi železnic o nenáležitém postupu železničních zaměstnanců;

posl. inž. Kalliny ministrovi soc. péče:

že nebyla vyřízena věc důchodu Edvarda Künzla z Dalovic u Karlových Varů,

že se Frant. Müllerovi z Drahonic č. 96 u Karlových Varů nevyplácí invalidní důchod,

že Anně Lamerové z Kadaně č. 401 nebyl vyplacen doplatek vdovského důchodu,

že válečné vdově Anně Martererové z Tuhnic č. 53 u Karlových Varů nebyl vyplacen sirotčí důchod a část důchodu vdovského;

posl. H. Bergmanna:

ministru obchodu ohledně pomoci českému lidu v okrese Šilperském,

vládě:

v záležitosti přeřadění služebních míst do vyšší třídy místního přídavku,

ohledně pomoci českému lidu v okresu Šilperském,

ministru nár. obrany:

o přiznání slovenské a podkarpatoruské výhody civilním zaměstnancům vojenské správy na Slovensku,

o činnosti vojenského zvěrolékaře Kaválka ve Staré Boleslavi,

ministru zemědělství ohledně pomoci českému lidu v okrese Šilperském,

ministru soc. péče, ministru veřejných prací a ministru školství a nár. osvěty v téže věci,

ministru železnic a financí o poměrech pensistů košicko-bohumínské dráhy,

ministru vnitra:

v záležitosti proti duchu zákona čís. 286/1924 prováděné restrikce u četnictva,

o službě v telefonní centrále zemského četnického velitelství v Bratislavě,

o hospodaření s oděvním výměrkem výkonného četnictva,

o nahrazení ztrát vzniklých příslušníkům četnictva při maďarském bolševickém vpádu na Slovensko v r. 1919,

ve věci nového "Přehlídkového předpisu" četnictva,

o pohotovostní službě výkonného četnictva na Slovensku,

o nelidském zacházení s výkonnými gážisty četnictva při soustředění,

ve věci výnosu ministerstva vnitra č. 5677/13/24 ze dne 20. dubna 1925, jímž jsou zkráceni býv. náhradní četníci při jmenování vrchními strážmistry tím, že jim není tato doba před 28. říjnem 1918 započtena do postupové lhůty pro hodnost vrchního strážmistra,

o provádění restrikce u četnictva,

o pensionování legionáře četn. strážmistra Bedřicha Fojtla v Báňské Bělé,

ministru financí o postupu berních správ na Slovensku při vyměřování daně z příjmu státním zaměstnancům,

ministru veř. prací ve věci cestmistra-čekatele Josefa Noska ve Svaljavě;

posl. Windirsche ministrovi pošt a telegrafů o poměrech u pošty poškozujících dopravu;

posl. Al. Kříže ministru spravedlnosti o poměrech u okr. soudu ve Strakonicích;

posl. Krause:

ministrovi financí, aby peníze, zadržené při soupisu, byly co nejrychleji uvolněny,

ministru pošt a telegrafů, že poštovní úřad v Děčíně nedopravil dopis, poněvadž byl zaslán do města označeného německy;

posl. dr. Földessyho ministru financí v záležitosti Parkáňského přístavu;

posl. dr. Luschky a Schälzkyho ministrovi financí o návrhu poslanců V. Marka, dr. Luschky, Schälzkyho a druhů (tisk 3535) o dovolení užívati k ukládání listin nadačních, sirotčích a jiných, dílčích dlužních úpisů, vydaných městem Opavou;

posl. Szentiványiho ministrovi financií o konaní pojednávaní dane dôchodkovej v sídlach okresných;

posl. Schuberta ministrovi zemědělství o postupu při zadávání regulačních prací na řece Blánici.

Předseda: Dále došly některé odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odpovědi:

min. pošt a telegrafů:

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o křivdě národnostních menšin, páchané poštovními razítky,

na dotaz posl. Patzela, aby v Mladých Bukách v okresu trutnovském bylo vybudováno telefonní spojení;

min. soc. péče:

na dotaz posl. dr. Korlátha v záležitosti punčochárny Úvěrního družstva v Šárošorosi,

na dotaz posl. inž. Kalliny, že válečnému invalidovi Janu Schubertovi ze Šmídeberku nebyl vyplacen doplatek invalidního důchodu,

na dotaz posl. H. Bergmanna, Slavíčka a spol. stran předlohy zákona o vybavení stát. zaměstnanců z dluhů,

na dotaz posl. Kreibicha o propuštění úředníka Karla Liewehra;

min. vnitra:

na dotaz posl. dr. Kafky, Kostky a druhů, že kadaňská okres. politická správa zakázala pořádati "Dominový večírek" v Kadani dne 7. března 1925,

na dotaz posl. Geršla a Konečného stran nezákonného postupu okresní politické správy v Prostějově a zemské pol. správy v Brně, ve věci provádění zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 87 Sb. z. a n., o zajišťování bytů pro stát. zaměstnance obývané dosud jiným státním zaměstnancem,

na dotaz posl. Patzela o odepření zbrojního pasu v Dubé;

min. vnitra a železnic na dotaz posl. Schuberta o nenáležitém chování železničního úředníka v Staňkově;

min. vnitra a financí na dotaz posl. dr. Luschky o likvidaci podílu podpůrného svazu dílovedoucích a průmyslových úředníků v Brně z majetku bývalého vídeňského ústředního svazu;

min. financí a vnitra na dotaz posl. Sladkého ve věci unifikace místního přídavku obcí sloučených ve Velkou Ostravu;

min. financí:

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrům zahraničí a financí o pensi Antonie Péchyové roz. Jánossyové v Nové Vsi Pečovské,

na dotaz posl. Sladkého ve věci hlavního skladu tabáku v Hranicích na Moravě,

na dotaz posl. Stivína o zrušení zvláštní dávky z vína v lahvích (páskové daně),

na dotaz posl. Sladkého o zadávání trafik v Bílovci a na Bílovecku ve Slezsku,

na dotaz posl. dr. Patejdla, že se neprovádí vládní nařízení ze dne 18. října 1923, kterým se upravují služební poměry pohraniční finanční stráže,

na dotaz posl. Vápeníka o provádění restrikce ve finanční správě,

na dotaz posl. Nejezchleba-Marchy o poměrech na panství de Forestově Veveří Rosice na Moravě,

na dotaz posl. Wenzela, aby byla opět zřízena celní expositura Jindřichovice pod Smrkem-silnice a dovolena automobilová doprava po této celní silnici,

na dotaz posl. Knejzlíka o hromadném ukládání pokut pro přestupek zákona o domácích zabijačkách,

na dotaz posl. dr. Lelleya o liknavom vybavovaní peňazí zadržaných pri okolkovaní bankoviek,

na dotaz posl. Szentiványiho v zálež. zamenenia bankoviek vydaných Rakúsko-Uhorskou bankou a súcich vlastníctvom obyvateľov obce Maďarských Zahoran (okres feledský);

min. financí a soc. péče na dotaz posl. Patzela, jak se nakládá s válečným slepcem trafikantem Löhnertem z Ústí n./L.;

vlády na dotaz posl. Tausika o neodkladné pomoci finanční pohořelým ve Spišských Vlaších;

předsedy vlády na dotaz posl. Sauera a Schuberta o postupu olomoucké obvodové úřadovny Státního pozemkového úřadu proti opavskému spolku pro chov ryb;

min. školství a nár. osvěty:

na dotaz posl. Sladkého o výstavbě českých státních škol na Těšínsku,

na dotaz posl. Sedláčka a druhů o nepřípustném chování učitele Františka Gottwalda ve Vracově vůči katolickým dětem,

na dotaz posl. H. Bergmanna o poměrech na německé státní reálce v Lokti,

na dotaz posl. Knejzlíka o vládním nařízení čís. 51 ze dne 4. dubna 1925,

na dotaz posl. Sladkého o zachování okresních školních úřadů a jejich dnešní kompetence v budoucí (župní) organisaci školské,

na dotaz posl. Rýpara a druhů o potrestání žákyně Magdaleny Jarošové na obecné škole ve Vřesině na Hlučínsku tamním učitelem Paličkou a řídicím tamní školy Janem Krejčím,

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o odnárodňování obce Čečejovce;

min. obchodu na dotaz posl. Slavíčka o povolování výroby a prodeje zmrzliny italským příslušníkům;

min. zemědělství na dotaz posl. Šamalíka, Fr. Navrátila, Kopřivy a druhů o pomoci rolnictvu na Slovensku, postiženému zničením ozimin;

min. veř. prací na dotaz posl. Rýpara a druhů o postátnění silnice Opava-Hlučín a Mor. Ostrava;

min. nár. obrany:

na dotaz posl. Šamalíka a druhů o zařizování vojen. cvičení v době žňové,

na dotaz posl. Patzela o odbytném kancelářským pomocníkům v Chebu,

na dotaz posl. Schälzkyho a druhů, že odvodní komise v Novém Bohumíně dne 18. dubna 1925 bezohledně nakládala s Vilibaldem Ciastonem,

na dotaz posl. H. Bergmanna ve věci státních zaměstnanců-invalidů ve vojenských úřadech.

Předseda: Posl. Slavíček oznámil, že podatelé naléhavé interpelace tisk 5259, ve věci útoku papežské stolice proti presidentu a vládě republiky Československé, netrvají na rozpravě.

Dne 6. srpna 1925 byly poštou tiskem rozeslány zprávy.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

5295. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností o vládním návrhu (tisk 5270) zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou.

5296. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Kreibicha pro přečin urážky presidenta republiky podle §u 11, čís. 1 a 2 zákona na ochranu republiky.

5297. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Sedorjaka pro přečin podle §u 70, §u 332 tr. z. a přestupek podle §u 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n.

5298. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu ve Zlíně za souhlas s trest. stíháním posl. Koutného pro zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.

Předseda: Dne 6. srpna 1925 byly poštou tiskem rozeslány odpovědi.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

5209. Odpovědi:

I. min. spravedlnosti na interp. posl. Toužila a soudr. o nových zbytečných konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze (tisk 5154/III),

II. min. spravedlnosti na interp. posl. Tománka a spol. o zabavení č. 245 časopisu "Slovák" ze dne 26. října 1924 (tisk 5148/II),

III. min. financí na interp. posl. Füssyho a spol. o zdanění pozemků poblíž řeky Ipoly, které leží v území maďarského státu (tisk 5066/IX),

IV. min. vnitra a min. s plnou mocí pro správu Slovenska na interp. posl. Szentiványiho a druhů o odepření státního občanství Jurajovi Boldizsárovi, evang. reform. duchovnímu v Mochovcích (tisk 4748/I),

V. min. financí na interp. posl. Krause a druhů o neuvěřitelných přehmatech finančních činovníků, o chování vrchního finančního rady Zentnera a že Josef Bitterlich a Josef Neumann z Filipova, oba trestaní, netěšící se dobré pověsti, byli přijati ke špehování pro finanční stráž (tisk 5040/VII),

VI. min. vnitra na interp. posl. Tesky a soudr. o rozpuštění "Ústředního svazu obuvníků v Československé republice" v Praze (tisk 4143),

VII. min. vnitra na interp. posl. Mikulíčka a soudr. o zneužití úřední moci drem Jílkem, úředníkem okresní správy politické v Uherském Brodě na veřejné schůzi lidu v Nezdenicích dne 29. března 1925 (tisk 5133/VI),

VIII. min. spravedlnosti na interp. posl. Hlinky a spol. o zabavení "Slováka" ze dne 22. ledna 1925, č. 17 (tisk 5154/II),

IX. min. vnitra na interp. posl. Housera, Kučery a soudr. o politickém stranictví a odstrkávání komunistické strany Československa při jmenování okresních správních komisí (tisk 4990/IV),

X. min. vnitra na interp. posl. Warmbrunna, Bubníka a druhů o zneužívání policejní moci k účelům stranicko-politickým, zvláště k špiclování (špehování) komunistické strany (tisk 5068),

XI. min. vnitra na interp. posl. inž. Kalliny a druhů o neuvěřitelné censurní praxi karlovarského policejního komisařství (tisk 5148- VII),

XII. min. vnitra na interp. posl. J. Fischera a druhů o zabavení časopisu "Deutscher Landbote" ze dne 20. března 1925 (tisk 5154/VI),

XIII. min. železnic na interp. posl. Simma a druhů, že železniční zaměstnanec František Sýkora od staničního úřadu v Tiefenbachu-Desné koná vadně službu a týrá strany (tisk 5089/I),

XIV. min. spravedlnosti na interp. posl. dr. Kafky a druhů o jednání pražského státního zastupitelství (tisk 5040/V),

XV. min. železnic a financí na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o svévolném zvýšení cen jízdného na drahách (tisk 5055/II),

XVI. min. školství a nár. osvěty a min. vnitra na interp. posl. dr. Jabloniczkého a druhů o státní příslušnosti učitelek, působících na školách levických Milosrdných sester, a o povolení jejich další činnosti (tisk 5055/V),

XVII. min. spravedlnosti na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o zabavení kalendáře "Deutschnationaler Taschenzeitweiser" na rok 1925 (tisk 5133/IV),

XVIII. min. spravedlnosti na interp. posl. Skaláka a soudr. o nových zbytečných konfiskacích "Rudého Práva" v Praze (tisk 5148/I),

XIX. min. obchodu, průmyslu a živností ve shodě s ministrem zahraničních věcí a ministrem vnitra na interp. posl. Najmana a druhů o podomním obchodování příslušníků král. SHS. t. zv. Bosňáků (tisk 4824/I),

XX. min. vnitra na interp. posl. Böhra, E. Bobka a druhů o neodůvodněné konfiskační praksi (tisk 5089/II),

XXI. min. financí na interp. posl. Tauba, Pohla, Schillera a druhů o bezohledném vymáhání berních nedoplatků (tisk 5050/VIII).

Předseda: Počátkem schůze byly rozdány zprávy.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

5308. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Bečko pro přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 a přestupek podle §u 41 přestupkového zákona.

5309. Zpráva výboru imunitního o žádosti sedrie v Prešově za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro výroky na schůzi dne 27. června 1924 v Prešově konané a kvalifikované jako: 1. přečin rušení obecného mír u podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, 2. přečin urážky presidenta republiky podle §u 11, č. 2 téhož zákona, 3. přečin utrhání československé vládě, osobně min. předsedovi Švehlovi podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 4. zločin výzvy k trestním činům podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky; pro výroky na schůzi dne 6. dubna 1924 v Prešově konané a kvalifikované jako: 1. přečin utrhání na cti četnictvu podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 2. přečin utrhání na cti ministerstvu s plnou mocí pro správu Slovenska podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 3. přečin utrhání na cti dr. Mičurovi podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 4. přečin utrhání na cti vládě Československé republiky podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 5. přečin utrhání na cti podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca policejní ředitel dr. Klíma, 6. přečin utrhání na cti min. předsedovi Švehlovi podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2 téhož zákona, 7. přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, 8. přestupek šíření nepravdivých zpráv podle §u 18, č. 1 téhož zákona.

5310. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Kosicích za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro přečin ublížení na cti podle §u 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a podle §u 78 zák. čl. XL z r. 1879.

5311. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Tausika pro přečin podle §u 14, č. 5, §u 14 č. 1 zákona na ochranu republiky, pro dvojnásobný přečin utrhání na cti dr. Mičurovi a sborovému soudu v Košicích podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2, §u 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914 a pro trojnásobný přečin urážky na cti podle §u 2, §u 4, odst. II, §u 6 téhož zák. článku.

Předseda: Počátkem schůze bylo tiskem rozdáno usnesení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

5316. Usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny (tisk sen. 2094 a 2167) k vládnímu návrhu zákona (tisk posl. sněm 2002 a 4973), jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.).

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány některé vládní návrhy.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

5305. Vládní návrh zákona o poskytnutí zápůjčky, po případě záruky pro úvěrní družstva Podkarpatské Rusi.

5306. Vládní návrh zákona o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi.

5314. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná v Praze dne 6. srpna 1925 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1925, č. 180 Sb. z. a n.

5315. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Druhá dodatková úmluva ze dne 27. července 1925 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921.

5319. Vládní návrh finančního zákona republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1926.

5322. Vládní návrh zákona o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatřeních k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány některé interpelace.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

5290. Interpelace:

I. posl. Křepka, Szentiványiho a druhů předsedovi vlády, min. vnitra, min. financí a min. s plnou mocí pro správu Slovenska, jak obecní starostové a obecní notáři v německých obcích na Slovensku, dále okresní a berní úřady užívají jazyků, jakož i o působnosti obecních starostů,

II. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty, aby konečně byly zřízeny okresní školní výbory v Českém Těšíně a ve Fryštátě,

III. posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a druhů min. školství a nár. osvěty, aby konečně byly zřízeny okresní školní výbory v Českém Těšíně a ve Fryštátě,

IV. posl. Windirsche a druhů vládě o zavedení cla na superfosfát,

V. posl. Heegera, Jokla, Hillebranda a druhů min. nár. obrany o vyzývavém chování kapitána Františka Syrového, od pěšího pluku č. 34,

VI. posl. Schweichharta, Schillera, Grünznera a druhů min. školství a nár. osvěty o zrušení německé jednotřídní obecné školy v Náhlově,

VII. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o zrušení německé jednotřídní obecné školy v Náhlově,

VIII. posl. Hoffmanna, Johna a druhů min. školství a nár. osvěty o zrušení německé občanské školy v Českém Dubě,

IX. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o zrušení německé občanské školy v Českém Dubě,

X. posl. Tauba, Deutschové, Häuslera a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o zrušení německé dvoutřídní obchodní školy v Jihlavě,

XI. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o zrušení německé dvoutřídní obchodní školy v Jihlavě,

XII. posl. Windirsche a druhů min. železnic o nesprávných úsporných opatřeních na železnicích,

XIII. posl. Blažka a soudr. min. železnic o nedostatečném provádění intimace a stabilisace železničních zaměstnanců k 1. lednu a 1. červenci 1925,

XIV. posl. Hellera a druhů min. vnitra o zabavení časopisu "Deutsche Landheimat" v Litoměřicích,

XV. posl. inž. Junga a druhů min. spravedlnosti o zabavení periodického časopisu "Jungdeutsches Volk",

XVI. posl. Hancku a spol. vláde resp. min. železníc vo veci kriklavého zneužívania reštrikčného zákona č. 286/1924 v tom smysle, že kým na Slovensko do železničných služieb prekladaní sú z Čiech noví českí zamestnanci, zatiaľ zamestnanci Slováci vo svojom rodnom kraji sú neodôvodnene ako "prebytoční" zo služieb prepúšťaní a existenčne nivočení.

5301. Interpelace:

I. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů vládě o vyplácení osobních přídavků německým středoškolským profesorům působícím na Slovensku,

II. posl. Witticha, Grünznera, Hoffmanna a druhů vládě o vyplácení osobních přídavků německým středoškolským profesorům působícím na Slovensku,

III. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o agitaci mezi německými dítkami pro českou menšinovou školu v Železné Rudě Městysi,

IV. posl. Leibla, Schustera a druhů min. školství a nár. osvěty o agitaci mezi německými školními dítkami pro českou menšinovou školu v Železné Rudě Městysi,

V. posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a druhů min. školství a nár. osvěty o útisku německého obyvatelstva na Hlučínsku v oboru školství,

VI. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o útisku německého obyvatelstva na Hlučínsku v oboru školství.

VII. posl. Böllmanna a druhů min. spravedlnosti o zabavení periodického časopisu "Heimat" v Žatci.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP