Pátek 22. května 1925

Začátek schůze ve 3 hod. 50 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

199 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Malypetr, inž. Novák, Šrámek, Udržal, dr. Winter; za ministerstvo financí měřičský rada inž. Bednář.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 342. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolené udělil jsem: na dnešní schůzi pp. posl. dr. Hrubanovi, Čundrlíkovi a Jos. Fischerovi; na týden p. posl. Stejskalovi - vesměs pro neodkladné zaměstnání.

Chorobou omluvili se pp. posl. Šamalík, Špaček a Koudelka.

Lékařská vysvědčení předložili p. posl. Staněk, Ježek, Laube, Pohl, Houser, Kamelský, Jos. Kříž, J. Černý z klubu soc.-demokratického, Němec, Darula a Krejčí.

Dodatečně předložil lékařské vysvědčení p. posl. Böhr.

Člen ústavního soudu dr. Bedřich Bobek, jmenovaný členem tohoto soudu z terna, navrženého Národním shromážděním, sdělil přípisem ze dne 22. května 1925, že, obdržev ověřující list poslanecký, oznámil předsedovi ústavního soudu svoji resignaci na členství v ústavním soudu, jež jest podle §u 1, odst. 6 zákona ze dne 9. března 1920, č. 162 Sb. z. a n., neslučitelno s mandátem poslaneckým.

Volební soud v Praze sdělil pod čís. 194/25 své usnesení ze dne 25. dubna 1925, jímž bylo nalezeno, že posl. Jaroslav Rychtera jest zbaven poslaneckého mandátu a že na mandát takto uprázdněný nastupuje náhradník z téže kandidátní listiny téhož volebního kraje JUDr. Bedřich Bobek, odborový přednosta ministerstva vnitra v Praze.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 6. května 1925, čís. 32.971/1925-7, že na místo posl. Jaroslava Rychtery, který pozbyl mandátu poslaneckého, povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance dr. Bedřicha Bobka, odborového přednostu v ministerstvu vnitra v Praze, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaný pan poslanec dostavil se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přikročím ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, pan poslanec ke mně přistoupí a slovem "slibuji" a podáním ruky vykoná slib.

Žádám o přečtení slibovací formule a p. poslance dr. Bobka žádám, aby ke mně přistoupil a vykonal slib. (Poslanci povstávají.)

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda: Pan posl. dr. Bobek.

Posl. dr. Bobek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Od volebního soudu v Praze došel přípis ze dne 24. dubna 1925, čís. 185/25, kterým se ověřují volby těchto pánů poslanců:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Františka Světlíka, nesídelního kanovníka a redaktora "Našince" v Olomouci, který nastoupil po Al. Kaderkovi, jenž nálezem volebního soudu ze dne 20. prosince 1924, čís. 599, zbaven byl poslaneckého mandátu,

Julia Johna, těžařského tajemníka v Ústí nad Labem, který nastoupil po Eduardu Hausmannovi, jenž mandátu se vzdal,

Josefa Pajgera, kovorobotníka ve Vrútkách, který nastoupil po zemřelé Anně Sychravové,

Eduarda Löwy, horníka v Horním Litvínově, který nastoupil po zemřelém Arnoštu Hirschovi.

Předseda: Přípisem čís. 610/24 ze dne 24. dubna 1925 sdělil volební soud opravu svého usnesení ze dne 22. května 1920, čís. pres. 31/20, jímž verifikována byla volba MUDra Wolframa Lehnerta, obvodního lékaře v Horním Růžodole, za poslance Národního shromáždění. Toto usnesení opravuje se v tom směru, že verifikována jest volba MUDra Václava Lehnerta za poslance Národního shromáždění.

Posl. Rouček přípisem ze dne 25. dubna 1925 a posl. Jos. Kříž přípisem ze dne 27. dubna 1925 oznámili, že vystoupili z klubu poslanců komunistické strany Československa a stali se členy klubu neodvislých komunistických poslanců.

Dále byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Ant. Černého za posl. Lehockého; klub poslanců čsl. národní demokracie posl. dr. Matouška za posl. G. Navrátila; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Leibla za posl. Kaufmanna; klub poslanců čsl. strany lidové posl. Fr. Navrátila, Adámka a Sedláčka za posl. dr. Mazance, Čuříka a Koška.

Předseda: Došly některé spisy od vlády a od senátu. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Náměstek předsedy vlády sdělil přípisem ze dne 22. dubna 1925, č. j. 10.295/25 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení návrh zákona o letectví.

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 22. dubna 1925 k tisku 2094 sen., že senát usnesl se ve 262. schůzi dne 22. dubna 1925 na tom, aby lhůta podle §u 43 úst. listiny daná senátu k projednání usnesení posl. sněmovny (tisk 4973) o vládním návrhu zákona, jímž se provádí § 105 úst. listiny (zákona ze dne 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. a n.), byla prodloužena o 3 měsíce.

Předseda senátu sdělil, že senát přijal:

ve 255. a 257. schůzi dne 24. a 26. března 1925 osnovy:

zákona, kterým se ku všeobecné nemocnici v Praze připojuje vojenská nemocnice v Praze-II a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice v Praze (tisk 2092 sen.),

zákona, kterým se prodlužuje promlčecí lhůta pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček (tisk 2093 sen.);

ve 257. schůzi dne 26. března 1925 (zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu sen.) osnovy:

zákona o ochraně nájemníků (tisk 2106 sen.),

zákona o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině (tisk 2115 sen.),

zákona o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky (tisk 2116 sen.) - (přípisy ze dne 26. března 1925);

ve 257. a 258. schůzi dne 26. a 31. března 1925 osnovy:

zákona, ktorým sa s prozatýmnou platnosťou upravujú niektoré ustanovenia obecného sriadenia v Podkarpatskej Rusi (tisk 2117 sen.),

zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 2118 sen.),

zákona o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) (tisk 2119 sen.) - (přípisy ze dne 31. března 1925);

ve 259. a 261. schůzi dne 2. a 3. dubna 1925 osnovy:

zákona, kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance (tisk 2120 sen.),

zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty) (tisk 2121 sen.);

ve 260. schůzi dne 3. dubna 1925 (zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu) osnovy:

zákona o nedělích, svátcích a památných dnech republiky Československé (tisk 2126 sen.),

zákona o dávkách na úřední úkony ve věcech správních (tisk 2127 sen.) - (přípisy ze dne 3. dubna 1925);

ve 262. a 263. schůzi dne 22. a 23. dubna 1925 osnovu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, čís. 347 Sbírky zák. a nař., o akciové bance cedulové (tisk 2131 sen.);

ve 263. schůzi dne 23. dubna 1925 (zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu) osnovu zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání (tisk 2133 sen.) - (přípisy ze dne 23. dubna 1925) a to vesměs ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou.

Předseda:

Došly tyto dotazy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. E. Bobka a druhů ministrovi spravedlnosti, jak opavský zemský soud vyřídil žádost o zápis do rejstříku;

posl. dr. Kafky, Kostky a druhů ministrovi vnitra, že kadaňská politická okresní správa zakázala pořádati "Dominový večírek" v Kadani dne 7. března t. r.;

posl. dr. Kafky ministrovi vnitra, že fašisté přepadli "Deutsches Haus" v Praze;

posl. Fr. Navrátila a druhů ministru veř. prací o výnosu ministerstva veř. prací č. j. 25 d 1916 ai 1924, č. m. 89.892-1924 ze dne 15. února 1925;

posl. dr. Keibla ministrovi soc. péče o složení úřednictva Všeobecného pensijního ústavu po stránce národní;

posl. Patzela ministrovi pošt a telegrafů o přeložení poštmistra Richtra z Hory Sv. Kateřiny;

posl. inž. Junga ministrovi vnitra, že bylo odepřeno přiznati státní občanství válečnému invalidovi;

posl. Kostky, dr. Kafky a druhů:

ministrovi financí o vykoupení rakouských předválečných rent,

vládě, kdy budou státním úředníkům vyplaceny příspěvky k platu;

posl. Patzela:

ministrovi veř. prací o 10%ní účasti zaměstnanců ve státních důlních podnicích na zisku,

ministrovi soc. péče, aby podpora v nezaměstnanosti nebo státní příspěvek byly rozšířeny na stavební dělníky jako dělníky sezonní,

ministrovi vnitra, že jáchymovská okr. politická správa zakázala vyvěšovati oznámení v obchodních místnostech;

posl. Patzela ministrovi veř. prací, že říšsko-německý dělník byl vypovězen z Petrovic u Ústí n. Labem;

posl. inž. Kalliny ministrovi soc. péče, že válečné vdově Terezii Eltnerové z Rybář č. 383 u Karlových Varů nebyl vyplacen vdovský důchod;

posl. Schuberta ministrovi železnic a ministrovi vnitra o náležitém chování železničního úředníka ve Staňkově;

posl. Patzela předsedovi vlády, aby pohořelým v Jáchymově byla odepsána záloha, kterou jim poskytl stát;

posl. dra Luschky, Schälzkyho a druhů ministrovi vnitra o rozpuštění obecního zastupitelstva v Kravařích;

posl. Knirsche ministrovi spravedlnosti o úřední odpovědi na zprávy uveřejňované Baeranem o poměrech v trestnicích;

posl. Patzela:

ministrovi školství a nár. osvěty o subvenci pro hudební školu v Bečově nad Teplou,

ministrovi věcí zahraničních o vypovídání dělnictva z Jugoslavie,

ministrovi železnic o chování českých železničních úředníků v německém jazykovém území,

ministrovi soc. péče o vyplácení podpory v nezaměstnanosti v okrese sušickém,

ministrovi vnitra, že sušická okr. politická správa zakázala odznaky;

posl. dr. Patejdla ministru vnitra pro protizákonný postup farní správy ve Volarech na Šumavě;

posl. H. Bergmanna ministru financí o výnosu ministerstva financí ze dne 27. ledna 1925, čís. 10622/25-VII-18;

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrom spravedlnosti a financií o pensii vdovy po Pavlovi Bacsárovi vo Veľkých Kapušanoch;

posl. inž. Kalliny:

ministrovi soc. péče, že nebyla vyřízena žádost Josefa Fassmanna z Bohatic č. 71 u Karlových Varů o kapitalisaci invalidního důchodu, podaná dne 8. prosince 1924 u zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze,

ministrovi financí, aby Františku Langovi, obchodníku z Karlových Varů, dům "Zwei Prinzen", byly vráceny peníze zadržené při okolkování bankovek;

posl. Knirsche ministrovi vnitra o úpravě automobilové dopravy o nedělích a svátcích;

posl. Krause ministrovi spravedlnosti o rozhodnutí presidia pražského zemského civilního soudu, jímž byla zamítnuta žádost města Mimoně, aby mu byly zapůjčeny staré pozemkové knihy, uložené u tohoto zemského soudu, k bádání o domácích dějinách a k vedení zákonitě předepsané obecní pamětní knihy, a to proto, že žádost tohoto německého města měla býti podána česky;

posl. dr. Luschky ministru věcí zahraničních o ratifikaci smluv o úpravě pensijních nároků v nástupnických státech;

posl. Geršla:

ministru zemědělství stran přídělu daně prostého po případě levnějšího cukru pro krmení včel,

ministru financí stran vyřízení memoranda Svazu zemských ústředí spolků včelařských republiky Československé v Praze o příděl daně prostého nebo levnějšího cukru pro krmení včel;

posl. inž. Junga ministrovi školství a nár. osvěty, že němečtí profesoři nebyli povýšeni "z politických důvodů",

posl. dr. Patejdla ministru vnitra o přijetí majora Luksche k četnictvu;

posl. R. Bergmana, Maška a druhů vládě ve příčině novelisace zákona, kterým se mění obecní statek v kmenové jmění obecní;

posl. dr. Gagatko předsedovi vlády jako předsedovi min. rady o násilném zapisování dětí jako uniatů do matrik obce Velká Kopaňa na Podkarpatské Rusi;

posl. Patzela:

ministrovi vnitra, že v Českém Krumlově byla zakázána taneční zábava,

ministrovi pošt a telegrafů, jakým jazykem úřaduje trutnovský telegrafní úřad;

posl. Hrušovského:

ministru financí ve věci koupě domu pro finanční ředitelství v Báňské Bystřici;

posl. dr. Körmendy-Ékesa:

ministrovi školstva o odnárodňování obce Čečejovce,

predsedovi vlády a ministrovi zahraničia o poškodení a vedomom ošialení štátnych občanov československých vo Spojených Štátoch Severoamerických,

ministrovi pošt a telegrafov o krivde národnostných menšín, páchanej poštovými razítkami;

posl. dr. Lelleyho:

ministrovi školstva a nár. osvety o penzionovaní Heleny Sommerovej, učiteľky štát. detskej opatrovne v Sabinove,

ministrovi financií o liknavom zpätnom poukázaní okolkovaných peňazí Jána Mészárosa v Tardošked,

ministrovi financií o preložení štátnej mincovne v Kremnici,

ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska pre zneuživania spáchané veliteľom četníckej hliadky vo Farkašde a pre nekorektnosti okresného náčelníka;

posl. Patzela ministrovi financí o výslužném berního správce ve výslužbě Františka Müllera;

posl. dr. Lodgmana ministrovi soc. péče o důchodu válečného poškozence Otty Wernera z Ústí nad Labem;

posl. Simma ministrovi nár. obrany, že liberecká posádka byla pro pohotovost dne 1. května vyzbrojena střelami dum-dum;

posl. Jos. Fischera ministrovi pošt a telegrafů o nápisu "Národní jednota pošumavská" na poštovním úřadě v Blatně;

posl. Patzela ministrovi vnitra o státním občanství Josefa Lászloffyho z Doks;

posl. Krause ministrovi obchodu, že Tomáši Baťovi ze Zlína bylo prominuto předložení průkazu způsobilosti pro vykonávání obuvnické živnosti;

posl. inž. Kalliny:

ministrovi železnic o slevách jízdného pro spolky,

ministrovi soc. péče, že válečnému invalidovi Janu Schubertovi ze Šmídeberku nebyl vyplacen doplatek invalidního důchodu,

ministrovi věcí zahraničních o mimořádně vysokých poplatcích za vydávání pasů v Polsku,

ministrovi zdravotnictví a tělesné výchovy o mimořádně vysokých poplatcích za vydávání pasů v Polsku;

posl. H. Bergmanna:

ministru vnitra a ministru pro správu Slovenska o úpravě poměrů obecních a obvodních notářů na Slovensku,

ministru financí a železnic o výkladu zákona ze dne 23. července 1919, čís. 457 Sb. z. a n.,

vládě o pensijních příspěvcích státních zaměstnanců, majících již nárok na 100%ní výslužné;

posl. Geršla ministru spravedlnosti o otřesené důvěře občanstva k některým soudcům u okresního soudu v Prostějově;

posl. Al. Kříže ministru financí o propočítávání osobní daně z příjmu berní správou v Třeboni;

posl. H. Bergmanna:

ministru veř. zdravotnictví a tělesné výchovy, že nezodpověděny dotazy ze dne 7. ledna 1924 a 11. prosince 1924,

ministru vnitra, že nezodpověděny dotazy ze dne 8. února, 12. května a 27. května 1924,

ministru zemědělství, že nezodpověděny dotazy ze dne 13. února 1924,

ministru soc. péče o nezodpověděných dotazech;

posl. Čuříka:

ministru sociální péče o pensích, resp. nárocích, vyplývajících pro některé zaměstnance brněnské Zbrojovky z členství bývalého "Versorgungsinstitut für Zivilbedienstete im k. u. k. Arsenal in Wien",

ministru nár. obrany v téže věci;

posl. Knirsche min. financí o finančních manipulacích českých velkých bank s garančním fondem;

posl. Krause ministrovi vnitra, že bylo zakázáno shromáždění, které německá národní strana chtěla konati dne 25. března 1925 v Úštěku;

posl. Windirsche:

ministrovi pošt a telegrafů o ztrátě poštovních zásilek,

ministrovi školství a nár. osvěty o zrušení jednotřídní obecné školy v Kunraticích u Liberce;

posl. Hrušovského ministru vnitra o zamítnuté apelaci Bohumila Růžičky, kontrolního

hospodářského úředníka cukrovaru v Trebišově na Slovensku;

posl. dr. Patejdla ministru financí, že se neprovádí zákon o úsporných opatřeních ve státní správě u legionáře Kukly, naddozorce finanční stráže;

posl. Slavíčka ministru obchodu o povolování výroby a prodeje zmrzliny příslušníkům italským.

Odpovědi:

min. školství a nár. osvěty:

na dotaz posl. Sedláčka a druhů o nedovolené kolportáži brožury "Jana Žižky z Trocnova" na školách okresu hodonínského,

na dotaz posl. Pěnkavy a druhů o protináboženské agitaci učitele Eduarda Vaněčka na obecné škole ve Velíši,

na dotaz posl. dr. Hrubana, Fr. Navrátila a druhů, proč dosud nejsou systemisována místa definitivních učitelů náboženství římsko-katolického na státní české reálce a státní české měšťanské škole v Šumperku,

na dotaz posl. Sladkého a druhů ve věci školské stávky ve Sloupnici u Litomyšle,

na dotaz posl. dr. W. Feierfeila, Scharnagla a druhů o prováděcím nařízení k malému školskému zákonu;

min. železnic:

na dotaz posl. Johanise o zlepšení železničního spojení Prahy s Pošumavím,

na dotaz posl. Patzela o jazyku na dělnických legitimacích,

na dotaz posl. Krause o špatném osvětlování vlaků, o poměrech na podmokelském nádraží, o stále se opakujících nehodách na státních drahách, o chování českých průvodčích k německým cestujícím a o jednání Arnošta Masopusta, železničního zaměstnance v Něm. Jablonném vůči tamějšímu městskému úřadu,

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o železničnom zamestnancovi Kolomanu Bornemiszu v Kriváni,

na dotaz posl. dr. Lelleyho vo veci prepustenia Štefana Gigela, železničiara,

na dotaz posl. Kurťaka o přeložení na odpočinek Petra Roszpopa,

na dotaz posl. inž. Junga ve věci neunifikovaného úředníka Košicko-Bohumínské dráhy Rudolfa Swatosche;

min. financí:

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa min. školství a nár. osvěty ve věci pense vdovy po učiteli Zoltánovi Onódiovi ve Vajanech,

na dotazy posl. H. Bergmanna:

o poměrech pohraniční stráže,

o poměrech u berní správy v Brandýse n. L.,

na dotaz posl. Slavíčka ve věci naddozorce finanční stráže Josefa Vaněčka z Bobrova na Slovensku,

na dotaz posl. dr. Schollicha o dodatečném soupisu cenných papírů,

na dotazy posl. dr. Körmendy-Ékesa:

prečo museli úradníci vrátiť v korunách československých požitky, ktoré dostali v tak zv. bielych bankovkách,

o výměně válečných půjček,

o výčepní licenci a trafice Abrahama Holländera ve Smolníku,

o zadržení pense Ludvíka Csacskó, vrchního rady státní pokladny,

o pensi Anny Ivaneczkyové, roz. Vahaleczové, pensionované dělnice továrny na tabák v Košicích,

na dotaz posl. H. Bergmanna v záležitosti povolení úlev státním zaměstnancům při placení daní,

na dotaz posl. Al. Kříže v záležitosti povolení přepravního řízení na Vitorazsku,

na dotaz posl. Simma o daňových předpisech pro dělníky a zaměstnance,

na dotaz posl. Kostky, dr. Kafky a druhů o výměně rakouských předválečných rent,

na dotaz posl. Vahaly o vrchním berním správci Karlu Augustovi,

na dotaz posl. Krause stran vrácení spořitelní knížky čís. 16.607 filiálky litoměřické "Volksbank" v České Lípě Antonínu Janouchkovi v Mimoni;

min. financí po dohodě s min. soc. péče na dotaz posl. Patzela o zadání hlavního skladu tabáku v Karlových Varech;

min. financí v dohodě s min. soc. péče na dotaz posl. Jaši a Svobody o zločinné a svévolné akci továrníka Löwa z Helenína a Malého Beranova u Jihlavy, směřující k odvezení jmění za hranice státu a bezdůvodnému zastavení provozu v jeho podnicích;

min. nár. obrany:

na dotaz posl. dr. Kafky, že nebyl převzat intendant v záloze Bedřich Killiches z Olomouce-Novosadů,

na dotaz posl. inž. Junga, že chirurg světového jména byl zařaděn jako zdravotní vojín v záloze,

na dotaz posl. Füssyho o pošlapání dětí Štefana Kiczindiho vojenskými jezdci,

na dotaz posl. Böhra, Schälzkyho a druhů o úpravě pensijních nároků příslušníků bývalého četnictva pro Bosnu a Hercegovinu, kteří mají domovské právo v Československé republice,

na dotaz posl. Šamalíka, že Fr. Prudkovi v Rakvicích u Hustopeče bez náhrady odebrán byl přiřknutý kůň,

na dotaz posl. Koska o snižování katolického náboženství a zřízení církve katolické při t. zv. osvětových přednáškách ve vojsku;

vlády:

na dotaz posl. Pika a soudr. ve věci přídělu panství chotěšovského obci Plzeňské,

na dotaz posl. H. Bergmanna o poměrech mladé generace státního úřednictva;

předsedy vlády a min. spravedlnosti na dotaz posl. Patzela o zákonném zajištění listovního tajemství;

min. předsedy, min. spravedlnosti a min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o dopisu Bartoloměje Krpelce, školského inspektora v Ipolských Šahách, kterým urazil římsko-katolické duchovenstvo a o trestním řízení, které bylo proto proti němu zavedeno;

min. s plnou mocou pre správu Slovenska:

na dotazy posl. dr. Lelleyho:

pre nezákonný postup okresného náčelníka v Parkáni,

o vymahaní kobliny recko-kath. duchovného Andreja Zimu,

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o zastavení penzie Alberta Schoppe, učiteľa v Rožňave,

na dotaz posl. Tausika o zneužitiu úradnej moci prednostou politického oddelenia košickej policie;

min. vnitra:

na dotazy posl. H. Bergmanna:

o nezákonných srážkách drahotních přídavků na nevlastní dítě četnického vrchního strážmistra Juraje Szigetiho, předepsaných četnickou odbornou účtárnou,

ve věci výnosu zem. politické správy v Praze o výplatě odměn podle zákona z 22. prosince 1924, č. 289 Sb. z. a nař.,

na dotaz posl. Roudnického a druhů, proč není dosud vyřízeno odvolání v záležitosti propůjčení římsko-kat. kostela v Novém Městě n. Met. církvi československé,

na dotaz posl. Knejzlíka o konfiskacích časopisu "Hlasatele" v Přerově, "Severomoravského Kraje" v Zábřeze, "Kojetínských Listů" v Kojetíně a "Holešovských Listů" v Holešově,

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese v záležitosti propuštění notáře Michala Szentimreyho,

na dotaz posl. dr. Mazance a spol. o repertoiru Národního divadla,

na dotaz posl. Patzela o vyloučení obce Bezdězu z okresu dubského,

na dotazy posl. inž. Junga:

že policejní ředitelství v Mor. Ostravě zakázalo pořádati zábavu,

o potrestání města Opavy za příčinou návštěvy presidenta republiky;

min. vnitra a min. financí na dotaz posl. Böhra, E. Bobka, dr. Luschky a druhů o závěře vkladů několika spořitelen;

min. vnitra a min. s plnou mocí pro správu Slovenska na dotaz posl. dr. Lelleye o poukázání platových nedoplatků a pense Karlu Košňárovi, pensionovanému obec. notáři;

ministrů vnitra, s plnou mocí pro správu Slovenska a financí na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o pensi vdovy po župním pensistovi Alexandru Lányim v Gelnici;

min. soc. péče:

na dotazy posl. Patzela:

o invalidovi Antonínu Pichlovi z Grünu,

aby byly uznány nároky několika válečných poškozenců na důchod,

na dotaz posl. Sauera, že válečné vdově Anně Vöthové v Bratrušově nebyl vyplácen vdovský důchod,

na dotaz posl. inž. Kalliny o důchodu válečného invalidy Bedřicha Loose ze Sedlce č. 21,

na dotaz posl. Pechmanové o vypovězení úřednice M. Pospíšilové v Brně,

na dotaz posl. Sladkého o zlepšení životních poměrů staropensistů horních a hutních závodů,

na dotaz posl. V. Marka a druhů, řízený na min. průmyslu, obchodu a živností, ve věci zavedení úplného nedělního klidu v chebských živnostech,

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese o rentě Ludvíka Pongó v Kiskövesde;

min. pošt a telegrafů:

na dotaz posl. Patzela, že nebyl přijat k dopravě telegram s označením adresního místa "Budweis",

na dotaz posl. Kreibicha, že poštovní úřady na Slovensku odmítají dopravu časopisu " Internationale Presse-Korrespondenz",

na dotaz posl. Pika ve věci poštovného v obcích Velké Plzně,

na dotaz posl. Votruby, Rosolové a soudr. o šekovém úřadě v Brně;

min. veř. prací a min. financí na dotaz posl. Koudelky o vodních záplavách na středním Labi a o související s tím úpravě středního Labe;

min. veř. prací na dotaz posl. Patzela o složení bytových komisí pro hornické obytné domy;

min. zemědělství na dotaz posl. Adámka a druhů o úpravě času vyučovacího na lidové škole hospodářské ve Stračově;

min. spravedlnosti:

na dotaz posl. Tausika o trest. oznámení na vládního radu dr. Jaroslava Klímu, pol. řed. v Bratislavě,

na dotaz posl. Schuberta o jazykovém utlačování Němců v soudním okrese dobřanském;

min. obchodu:

na dotaz posl. dr. Lelleyho o označování provozoven zubních techniků,

na dotaz posl. Slavíčka, že bylo nařízeno otevříti úředně uzavřené provozovací místnosti restaurantu v Praze I., Celetná ul. č. 13 n.;

min. pro zásobování lidu na dotaz posl. dr. Luschky a Budiga o opatřeních k lepšímu zhodnocení pohotových zásob bramborů.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5137. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Lodgmana pro přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

5138. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Litoměřicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Lodgmana pro přečin podle § 14, č. 2 a 3, zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.

5139. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v České Lípě za souhlas k trest. stíhání posl. Krause pro přečin podle § 14, čís. 5 a pro přečin podle § 18, čís. 2 zákona na ochranu republiky.

5140. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. Tománka pro přečin pomluvy tiskem podle § 1 a § 3, bod 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914.

5141. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Čes. Budějovicích za souhlas k trest. stíhání posl. dr. E. Feyerfeila pro přestupek podle čl. 1, V. zákona č. 8 z r. 1863, dále pro přečin podle § 14, čís. 3 a pro přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n.

5142. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. Daruly pro přečin pomluvy podle § 1 a § 3, odst. II, čís. 1 a 2, § 9, čís. 6 zák. čl. XLI z r. 1914.

5145. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Ml. Boleslavi ze dne 13. ledna 1925, č. T 118/24/2, za souhlas k trest. stíhání posl. Dubického pro urážky na cti spáchané tiskem proti dr. inž. Čapkovi.

5146. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Písku ze dne 4. února 1925, čís. Tk.-79/25/1, za souhlas k trest. stíhání posl. Toužila pro přečin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.

5147. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas k trest. stíhání posl. inž. Kalliny pro přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

5152. Vládny návrh zákona, ktorým sa zmeňujú niektoré ustanovenia uh. obchodného zákona zák. čl. XXXVII/1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení.

5155. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou sjednaná v Athénách dne 8. dubna 1925.

5156. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje § 79 zák. čl. XVI/1884 o právu původském.

5157. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. dubna 1925.

5159. Vládní návrh zákona, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby.

5158. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě dne 7. dubna 1925.

5163. Vládní návrh zákona o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP