Čtvrtek 29. ledna 1925

Začátek schůze ve 3 hod. 50 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, dr. inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

211 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, Srba, Šrámek, Udržal; za ministerstvo financí min. taj. Rozvoda.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 320. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou dodatečně jsem udělil na schůze v týdnu od 14.-21. prosince 1924 posl. dr. Kubišovi; na dnešní schůzi posl. Petrovickému a Ulrichovi; na schůze v tomto týdnu posl. Hausmannovi vesměs pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvili se posl. dr. Dérer, Stenzl, dr. Winter, Schubert a Jan Černý (soc. dem.) na. tento týden, posl. Rozsypalová do konce tohoto měsíce.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Deutschová, Kunst a Stodola.

Volební soud v Praze sdělil přípisem ze dne 20. prosince 1924, čís. 599/24, svůj nález z téhož dne, podle něhož Alois Kaderka pozbyl mandátu poslaneckého a za jeho nástupce uznán František Světlík, redaktor "Našince" v Olomouci. Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 16. ledna 1925, čís. 3242-7/1925, sdělilo obsah téhož nálezu a oznámilo, že novému poslanci kanovníku Františku Světlíkovi vydalo ověřující list.

Jmenovaný pan poslanec dostavil se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle § 22 ústavní listiny a § 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací jazykem slibu, to jest českým, pan posl. František Světlík ke mně přistoupí a slovem "slibuji" a podáním ruky vykoná předepsaný slib.

Žádám p. sněm. tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a p. posl. Světlíka aby přistoupil ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Předseda: Pan posl. Světlík.

Posl. Světlík (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda (zvoní): Předseda vlády oznámil:

přípisem ze dne 3. ledna 1925, čís. 7/1076/25/S, změnu ve vzájemném zastupování členů vlády, sděleném 3. června 1924 pod č. 3831/S, v tom směru, že ministra dr. Markoviče jak pro obor ministerstva unifikačního, tak pro obor ministerstva školství zastupovati bude ministr veřejných prací Srba;

přípisem ze dne 26. ledna 1925, čís. 477/1075/S, že vláda ve schůzi z téhož dne podle ustanovení §u 71 úst. listiny zvolila ministra železnic Stříbrného náměstkem předsedy vlády.

Dále došly přípisy volebního soudu. Žádám za sdělení jich.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Volební soud v Praze přípisem ze dne 19. prosince 1924, čís. 606/24, sdělil svůj nález z téhož dne a téhož čísla, kterým jednak jako nepřípustné, jednak jako bezdůvodné zamítnuty byly stížnosti proti prvním volbám ve volebním kraji čís. XXIII (Podkarpatská Rus), vykonaným dne 16. března 1924.

Od volebního soudu v Praze došel přípis ze dne 19. prosince 1924, čís. 170/24, že se ověřují volby poslanců, zvolených ve volebním kraji XXIII (Podkarpatská Rus):

dr. Josefa Gátiho, advokáta v Užhorodě; Ivana Mondoka, redaktora v Užhorodě; Emanuela Šafranko, mlyn. dělníka v Užhorodě; Mikuláše Sedorjaka, tov. dělníka ve Vel. Bočkově; dr. Andreje Gagatko, advokátního koncipienta v Užhorodě; dr. Endre Korlátha, advokáta v Užhorodě; dr. Josefa Kaminského, tajemníka v Užhorodě, nastoupivšího za Vasila Ščereckého, vzdavšího se mandátu; inž. Jaromíra Nečasa, stav. rady kanceláře presidenta republiky, a Ivana Kurťaka, zemědělce v Hustu.

Dále došel přípis ze dne 20. prosince 1924, čís. 607/24, že se ověřují volby poslanců: dr. Františka Samka, generálního sekretáře Obchodní a živnostenské komory v Praze, nastoupivšího místo posl. Václava Veverky, jenž se mandátu vzdal; Rudolfa Schillera, konduktéra v Podmoklech, nastoupivšího místo zemřelého poslance Karla Čermaka; Josefa Siváka, školního dozorce v Prievidze, nastoupivšího místo zemřelého poslance Arnolda Boboka; Aloise Sauera, rolníka ve Slavoníně u Olomouce, nastoupivšího za zemřelého poslance Františka Röttela.

Předseda: Žádám za sdělení dalších došlých oznámení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Posl. Rychtera oznámil přípisem dne 30. prosince 1924, že vystoupil z klubu poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu.

Také klub republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu sděluje, že posl. Rychtera byl usnesením výkonného výboru rep. strany zemědělského a malorolnického lidu ze strany vyloučen a tak přestal býti členem klubu toho.

Posl. Kaiser oznámil přípisem ze dne 5. ledna 1925, že se vzdal svého poslaneckého mandátu.

Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 13. prosince 1924, čís. 82.824/7-1924 sdělilo, že na ověřujícím listě poslance dr. Lehnerta opravilo křestní jméno Wolfram na Václav, kteréžto zjištěno bylo jako jeho správné křestní jméno, dle čehož i v německém překladu ověřujícího listu uvedené jméno Wolfram má býti nahrazeno správným: "Wenzel".

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 15. ledna 1925, č. j. 1184/25 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů.

Předseda: Žádám o sdělení spisů, došlých ze senátu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 12. prosince 1924, že senát projednal ve 237., 238. a 239. schůzi dne 10., 11. a 12. prosince 1924 zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu zprávu rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2015) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1925, a schválil státní rozpočet a finanční zákon pro rok 1925 (tisk 2020 sen.).

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 17. prosince 1924, že senát přijal ve 240. a 241. schůzi dne 16. a 17. prosince 1924 osnovu zákona o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské (tisk 2022 sen.).

Předseda senátu sdělil, že senát přijal:

(přípisy ze dne 19. prosince 1924:)

zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu ve 243. schůzi dne 19. prosince 1924 osnovu

zákona o prodloužení, účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 2035 sen.),

zákona, kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4, zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 2041 sen.),

zákona o výši daně z cukru (tisk 2042 sen.),

zákona, jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c, zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých (tisk 2043 sen.),

zákona, kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách (tisk 2044 sen.),

zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (tisk 2045 sen.);

(přípis ze dne 20. prosince 1924:)

ve 245. schůzi dne 20. prosince 1924 osnovu zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925 (tisk 2047 sen.);

(přípisy ze dne 19. prosince 1924:)

bez zkráceného řízení:

ve 241. a 244. schůzi dne 17. a 19. prosince 1924 osnovu

zákona, kterým se ustanovuje doba nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi (tisk 2023 sen.),

zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady (tisk 2024 sen.),

zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech (tisk 2028 sen.);

ve 242. a 244. schůzi dne 17. a 19. prosince 1924 osnovu

zákona o zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní (tisk 2029 sen.),

zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 2030 sen.);

(přípis ze dne 22. prosince 1924:)

ve 247. schůzi dne 22. prosince 1924 zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu osnovu zákona, kterým vláda má býti zmocněna k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 2056 sen.);

(přípisy ze dne 22. prosince 1924:)

ve 247. schůzi dne 22. prosince 1924 (říze

ním zkráceným podle §u 55 jedn. ř. senátu) osnovu

zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti (tisk 2057 sen.),

zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců (tisk 2058 sen.),

zákona, kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 2059 sen.),

zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (tisk 2060 sen.),

zákona, kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích (tisk 2061 sen.),

zákona o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925 (tisk 2062 sen.) a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Předseda: Byly podány naléhavé interpelace:

posl. Dietla, dr. Czecha, Pohla a soudr. vládě o opatřeních proti drahotě;

posl. Skaláka a soudr. vládě o opatření vlády proti rostoucí drahotě.

Došly některé dotazy. Žádám o sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. Adámka min. železnic o zadání naturálního bytu ve stanici Pardubice;

posl. H. Bergmanna:

min. nár. obrany a soc. péče v záležitosti státních zaměstnanců - invalidů ve vojenských úřadech,

ministru financí o poměrech u berní správy v Brandýse n. Labem,

ministru veř. prací o poměrech výkonných zaměstnanců státní stavební služby (cestmistrů, poříčných, jezných a plavidelníků),

ministru vnitra stran výnosu zemské správy politické v Praze o platě odměn podle zákona ze dne 22. prosince 1924, čís. 289 Sb. z. a nař.;

posl. Tausika:

min. nár. obrany o náhlém úmrtí vojína Simoviče v Košicích,

min. vnitra o zneužití úřední mocí přednostou politického oddělení košické policie;

posl. dr. Schollicha:

vládě o složení zemských výborů a zemských správních komisí,

min. financí o dodatečném soupisu cenných papírů;

posl. dr. Lelleyho:

ministrovi železníc vo veci prepustenia Štefana Gigela, železničiara,

ministrovi soc. pečlivosti o invalidnej rente Jána Tótha vo Veľkých Šuranoch,

ministrovi školstva a nár. osvety o rodinnom prídavku štátnych profesorov,

ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska pre nezákonný postup okresného náčelníka v Parkányi;

posl. Füssyho ministrovi nár. obrany vo veci Fraňa Németha v Komárne, býv. kancelárského oficianta nemocnice čsl. divizie čís. 10, ktorý bol z miesta prepustený veliteľom nemocnice na základe falošných anonymných dopisov bez penzie a bez disciplinárneho vyšetrovania;

posl. Patzela:

předsedovi vlády a ministrovi financí:

o zařazení města Jáchymova do vyšší třídy místních přídavků,

o zařazení města Trmic do vyšší třídy místních přídavků,

ministrovi pošt a telegrafů, že nebyl přijat telegram do Budějovic,

ministrovi železnic o jazyku na dělnických legitimacích,

ministrovi železnic, že železničním zaměstnancům v Ústí n. Labem bylo zakázáno se spolčovati;

posl. inž. Kalliny:

min. vnitra o zákazu plakátů s černo-červeno-zlatým okrajem,

min. soc. péče, že se válečnému invalidovi Janu Stengelovi, bydlícímu v Sedlci u Karlových Varů č. 37, nevyplácí invalidní důchod, jenž mu již byl přiznán;

posl. dr. Keibla ministru zdravotnictví a tělesné výchovy o jednojazyčných českých plakátech na děčínských nádražích;

posl. inž. Junga ministrovi vnitra, že policejní ředitelství v Moravské Ostravě zakázalo pořádání zábavy;

posl. Slavíčka ministru financí ve věci naddozorce finanční stráže Josefa Vaněčka z Bobrova na Slovensku;

posl. Šamalíka:

ministru nár. obrany, že Fr. Prudkovi v Rakvicích u Hustopeče bez náhrady odebrán byl přiřknutý kůň,

ministru školství a nár. osvěty ve příčině rozhodnutí, zdali řídící učitelé mohou býti představenými svých manželek na týchž školách, kde společně vyučují;

posl. Al. Kříže:

ministru financí v záležitosti daňových odpisů u firmy "Akciová společnost na fezy" ve Strakonicích,

ministru vnitra o požitcích bývalého četnického závodčího N. Ludačky, nyní obecního tajemníka v Německém Benešově;

posl. dr. Lodgmana ministrovi veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy o pensijních požitcích po zemřelém obvodním lékaři dru Emilu Riedlovi v Terezíně;

posl. Schuberta ministrovi spravedlnosti o jazykovém utlačování Němců v soudním okrese dobřanském;

posl. Kreibicha ministrovi pošt a telegrafů, že poštovní úřady na Slovensku odmítají dopravovati časopis "Internationale Presse Korrespondenz";

posl. Krause ministrovi železnic o špatném osvětlování vlaků, o poměrech na podmokelském nádraží, o stále se opakujících nehodách na stát. drahách, o chování českých průvodčích k německým cestujícím a o jednání Arnošta Massopusta, železničního zaměstnance v Něm. Jablonném vůči tamějšímu měst. úřadu;

posl. dr. Hrubana, Fr. Navrátila a druhů ministru školství a nár. osvěty, proč dosud nejsou systemisována místa definitivních učitelů náboženství římsko-katolického na státní české reálce a státní české měšťanské škole v Šumperku;

posl. Šamalíka, Fr. Navrátila, Kopřivy a druhů ministrovi zemědělství o pomoci rolnictvu na Slovensku, postiženému zničením ozimin;

posl. Schälzkyho a druhů min. železnic o odepření překladu smlouvy olomouckého ředitelství státních drah s firmou E. Machold v Bruntále;

posl. Böhra, Schälzkyho a druhů min. vnitra o úpravě pensijních nároků příslušníků bývalého četnictva pro Bosnu a Hercegovinu, kteří mají domovské právo v Československé republice.

Odpovědi:

předsedy vlády:

na dotaz posl. Adamovského a druhů o systému propouštění úřednic, zaměstnaných ve státním úřadě statistickém,

na dotaz posl. Sladkého ve věci nepřístojného provádění pozemkové reformy na Valašsku a na Bohumínsku,

vlády na dotaz posl. Stodoly o pomoci povodní v dubnu t. r. poškozeným v obcích župy košické;

ministra železnic:

na dotaz posl. Sladkého o neudržitelných poměrech na nádraží ve Studénce (Slezsko),

na dotaz posl. dr. Raddy o neslýchaném chování pokladního úředníka na Wilsonově nádraží,

na dotaz posl. Koudelky o stavbě nádraží v Kolíně a Čes. Brodě,

na dotaz posl. Koška a druhů o jednotném propočítání sazeb dopravních na místních drahách,

na dotaz posl. Koška a druhů o stranickém postupu při jmenování úředníků u státních drah v Plzni,

na dotaz posl. H. Bergmanna o zařadění tiskařů čsl. drah do skupiny oficiantů,

na dotaz posl. dr. Lelleyho o zaopatrení detí Štefana Kubo;

ministra školství a nár. osvěty:

na dotazy posl. Roudnického a druhů:

o zřizování zvláštních oddělení pro vyučování náboženství na škole v Chrašticích u Mirovic,

o vystupování zemského inspektora Vojtěcha Beneše proti katechetům,

o trpění porušování právního řádu se strany státních politických úřadů správních,

o urážlivém vystupování učitele Josefa Maška v Dol. Břežanech vůči církevnímu kanonickému visitátoru;

na dotazy posl. Rýpara a druhů:

o vyučování náboženství podle osnovy pro kursy při občanských školách,

v záležitosti rodičů a dětí Ignáce a Ludmily Nasadilových v Mohelnici na Moravě,

o jednání učitele Fraise v Ústí na Moravě, okres Hranice, oproti dětem školním,

o veřejném dotazu okr. škol. výboru a okr. politické správě v N. Jičíně na Moravě v "Novinách z pod Radhoště" na jednání řídícího učitele Machače v Hostašovicích;

ministra pošt a telegrafů na dotazy posl. Patzela:

o přijímání do poštovní služby,

o vydání seznamu účastníků šekového řízení v jazyku německém;

na dotazy posl. Hampla:

proč není vyplacena dělníkům u správy oddělení telegrafního a telefonního v Plzni III náhrada podle § 1154 b) obč. zák.,

že se nevyplácí mzda za hodiny přes čas dělníkům, zaměstnaným u poštovního úřadu Plzeň 3;

na dotaz posl. V. Marka, Scharnagla a druhů, že se nedodává pošta obyvatelům osady "Na Dole" u nádraží Novy Kostel (okres vildštejnský);

na dotaz posl. Knirsche a druhů o chování českého poštmistra ve Velemíně;

ministra nár. obrany:

na dotaz posl. Kučery o poškozování Bia invalidů biografem vojenského zátiší v Milovicích;

na dotaz posl. Patzela o odbytném bývalého poddůstojníka z povolání Alfréda Mayerla;

na dotaz posl. dr. Luschky o události způsobené letcem o opavském sjezdu německých katolíků;

na dotaz posl. dr. Lodgmana o pensi účetního poručíka Karla Bachmanna, nyní v Piliczabě u Budapešti;

ministrů nár. obrany a spravedlnosti na dotaz posl. H. Bergmanna a Slavíčka v záležitosti chování se Alfréda Aichelberga v Jistebnici;

ministrů nár. obrany, financí a zemědělství na dotaz posl. Schuberta o polních cvičeních ve střelbě na ostro u střelnice v Dobřanech;

ministra soc. péče:

na dotaz posl. Sladkého ve věci propouštění dělnictva v bohumínské drátovně;

na dotaz posl. Bezděka a druhů o provádění zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců;

ministra financí na dotazy posl. Patzela:

o pensi Bedřicha Scheinera z Jáchymova,

aby berní správa v Dubé vrátila slevu z dávky z majetku,

o dávce ze zisku Ferdinanda Pscherera, majitele prodejny tabáku v Kraslicích;

na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a soudr. o poukázání pense bývalému hlavnímu županovi maďarskému ve Spiši Ctiborovi Mariassymu;

na dotaz posl. Mašaty o zpoplatňování trhových smluv, uzavřených členem Národního shromáždění, panem velkostatkářem Maškem v Želči u Tábora;

na dotaz posl. inž. Kalliny, že peníze zadržené Marii Beerové v Teplé při okolkování bankovek nebyly dosud ještě vráceny;

na dotaz posl. Trnobranského o neudržitelných poměrech u finančního ředitelství v Košicích;

na dotaz posl. dr. Dérera ve věci státních dodávek a nezaměstnanosti v továrně "Tekla" v Uh. Skalici na Slovensku;

ministrů spravedlnosti a vnitra na dotaz posl. Geršla, Konečného a druhů stran konfiskační prakse státního zastupitelstva a krajského soudu v Olomouci a okresní politické správy v Prostějově;

ministrů spravedlnosti, financí a s plnou mocí pro správu Slovenska na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese o zvýšení pense Štěpána Tobáka, býv. dozorce vězňů při sedriální věznici v Košicích;

ministrů spravedlnosti a financí na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese o pensi Vilibalda Herbsta, pensionovaného správce pozemkové knihy ve Filakové;

ministrů spravedlnosti a pro zásobování lidu na dotaz posl. Dubického a spol. o pronásledování producentů mléka na okrese smíchovském;

ministra vnitra:

na dotaz posl. Jar. Marka o postupu ministerstva vnitra ve věci trestního řízení proti dopisovatelům do stavovského listu "Četnický

Obzor" a zneužití listovního a redakčního tajemství;

na dotaz posl. inž. Kalliny o postupu karlovarské státní policie;

na dotaz posl. Koutného o protizákonném stavu správy obce Lužic u Hodonína;

na dotaz posl. dr. Kafky o prodeji nadačních budov v Kuksu;

na dotaz posl. dr. Lehnerta o složení okresní správní komise pro Liberec-venkov;

ministrů obchodu a vnitra na dotaz posl. Patzela o postupu znojemské okresní správy politické proti obci Vrbovci;

ministra pro zásobování lidu na dotaz posl. Krause o vrácení nouzových podpor, které povolilo býv. c. k. místodržitelství v Praze a které byly vyplaceny středostavovským organisacím;

ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy:

na dotaz posl. inž. Kalliny, proč se nevyřizuje žádost o koncesování živnosti masérské;

na dotaz posl. Zeminové a druhů o vybudování ústavu pro kojence na Moravě;

ministra zemědělství na dotaz posl. Patzela o pensi lesního dělníka Františka Strunze z Jáchymova.

Dodatek k odpovědi ministra soc. péče na dotaz posl. Tayerle o nedodržování osmihodinné doby pracovní a nočního klidu v pekařství.

Předseda: Počátkem schůze byla tiskem rozdána usnesení a zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5038. Usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk. sen. 887 a 2016) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny.

5039. Usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 2008 a 2031) o zcizení státního mlýna v Nymburce.

5030. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Mondoka k trestnímu stíhání pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky.

5031. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. dr. Gátiho k trestnímu stíhání pro přečin podle § 15, č. 1 a 3, zák. č. 50/23, pro přečin urážky na cti důstojnického sboru čsl. armády podle § 2, 4, odst. 2 a 8, č. 3 zák. čl. XLI z roku 1914, pro pře čin podle § 18, č. 3 zák. na ochranu republiky a pro přečin podle § 15, č. 3 citovaného zákona.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány některé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

4990. Interpelace:

I. posl. dr. Spiny a druhů předsedovi vlády o postupu pozemkového úřadu při přidělování rozptýlené půdy od lichtensteinského dvora v Chornicích, politickém okrese oravská Třebová,

II. posl. dr. Schollicha, inž. Junga, Schälzkyho, Stenzla a druhů min. vnitra o obecníc volbách v Karvinné v okrese frýštátském v československém Slezsku,

III. posl. dr. Schollicha a druhů předsedovi vlády o přehmatech železniční a celní správy proti jazykovému právu,

IV. posl. Housera, Kučery a soudr. min. vnitra o politickém stranictví a odstrkování komunistické strany Československa při jmenování okresních správních komisí,

V. posl. dr. Keibla a druhů min. soc. péče o zemské úřadovně I. Všeobecného pensijního ústavu pro zaměstnance v Praze,

VI. posl. dr. Schollicha a druhů min. školství a nár. osvěty o poměrech ve slezské zemské školní radě,

VII. posl. dr. Lehnerta a druhů min. železnic o nejistotě dopravy na československých státních drahách,

VIII. posl. dr. Keibla a druhů min. školství a nár. osvěty o nenáležitém odstrčení několika skutečných učitelů ustanovených na státních průmyslových školách,

IX. posl. dr. Schollicha a druhů předsedovi vlády jako předsedovi min. rady o úřadování opavské úřadovny státního pozemkového úřadu,

X. posl. Mikulíčka a soudr. min. vnitra o četnickém teroru při stávce na stavbě dráhy Veselí-Myjava,

XI. posl. Hlinku a spol. min. školstva a nár. osvety v záležitosti reformovaného gymnasiuma v Košiciach,

XII. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. vnútra o poukázání požitkov penzistom župy komárnanskej.

5013. Interpelace:

I. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů vládě o porušování jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., při správě německého školství,

II. posl. Schäfera, Hoffmanna, Blatné a druhů vládě o porušování jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., při správě německého školství,

III. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. zahraničních věcí a min. školství a nár. osvěty, že se nevyplácejí požitky a vdovská pense po gymnasijním profesorovi Josefu Nowakovi,

IV. posl. inž. Kalliny a druhů min. vnitra o neslýchané konfiskační praksi,

V. posl. dr. W. Feierfeila, dr. Luschky, Scharnagla, Budiga a druhů vládě o fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatku,

VI. posl. dr. W. Feierfeila, dr. Luchky, Scharnagla, Budiga a druhů vládě o přídělu zbytkových statků a prodeji celých velkých majetků pozemkových,

VII. posl. Hancku a spol. min. školstva a nár. osvety vo veci zneužitia úradnej moci št. školským inšpektorom v Lučenci,

VIII. posl. Krause a druhů min. spravedlnosti o přehmatech českolipského státního zastupitelství a o zatčení úředníka severočeského závodu pro zpeněžení kůží, jehož nelze ospravedlniti zákonnými ustanoveními,

IX. posl. dr. Lodgmana, Knirsche a druhů min. spravedlnosti o hrubých přečinech dozorců vězňů,

X. posl. Patzela, dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila a druhů min. vnitra, jak se zachovaly politické úřady k výletu německých vysokoškolských studentů do Ústí nad Labem,

XI. posl. inž. Kalliny a druhů min. vnitra, aby byl vydán opis (duplikát) povolení, uděleného kdysi německému tělocvičnému spolku v Mariánských Lázních nositi palaše a spolkový prapor.

5032. Interpelace:

I. posl. dr. Raddy a druhů min. vnitra o novém neodůvodněném zabavení časopisu "Mährischer Grenzbote" v Jihlavě,

II. posl. Grünznera, Beutela, Kirpalové a druhů min. železnic, že ředitelství Praha-Sever omezuje spolčovací a shromažďovací svobodu železničních zaměstnanců,

III. posl. Simma a druhů min. vnitra o neoprávněné censuře článku, jenž vyšel pod titulem "Pět let pozemkového úřadu" v časopise "Der Güterbeamte" ze dne 15. listopadu 1924,

IV. posl. Jokla, Heegera, Uhla a druhů min. národní obrany o výplatě mimořádných výpomocí důstojníkům a rotmistrům,

V. posl. Křepka a druhů min. financí, že česko-lipský berní úřad žádá remunerace od obecních úřadů,

VI. posl. Mikulíčka a soudr. min. vnitra o konfiskaci časopisu "Zemědělec" v Praze,

VII. posl. Windirsche a druhů předsedovi vlády o provádění statistiky žní na rok 1924.

Předseda: Dále počátkem schůze byly tiskem rozdány některé odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

4974. Odpovědi:

I. min. věcí zahraničních na interpelaci posl. dr. Korlátha a druhů o krivdách způsobených obyvatelstvu města Tečova tím, že hranice státu ještě nejsou upraveny (tisk 4596/I),

II. min. vnitra a min. školství a národní osvěty na interpelaci posl. dr. Korlátha a druhů o bídných dotacích učitelů církevních škol lidových v Podkarpatské Rusi (tisk 4596/III),

III. min. financí na interpelaci posl. Sedorjaka a soudr. o zastřelení Nikolaje Draškába z Velkého Bočkova finanční stráží (tisk 4781/II),

IV. min. s plnou mocou pre správu Slovenska na interpeláciu posl. Tománka a spol. o štatáriumu v obci Boleráz (tisk 4636/VII),

V. min. spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o zabavení periodického tiskopisu "Tagesbote aus Mähren" ze dne 13. září 1924 (tisk 4898/VI),

VI. min. spravedlnosti na interpelaci posl. Kostky a druhů o zabavení periodického týdenníku "Wirtschaft", VI. ročník, č. 13 (tisk 4898/V),

VII. min. spravedlnosti na interpelaci posl. J. Mayera a druhů o zabavení č. 102 časopisu "Deutscher Landruf" ze dne 2. září 1924 (tisk 4841/VIII),

VIII. předsedy vlády a min. obchodu v dohodě s ministrem železnic, financí a soc. péče na interpelaci posl. dr. Kubíčka, Černého a soudr. o nynějším hospodářském stavu v zastupitelském okresu novoměstském n. M. (tisk 3954/II),

IX. min. spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Lelleyho a soudr. pro neprávnickou úřední činnost dr. Stolla, soudce u okresního soudu ve Velkém Sevljuši (tisk 4892/XIII),

X. min. vnitra na interpelaci posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o policejním zákazu zpívati píseň "Wir hatten gebauet ein stattliches Haus" (tisk 4926/XV),

XI. min. vnitra na interp. posl. dr. Labaye a spol. o stranickém postupu trnavského okresního náčelníka a tamního četnictva na shromáždění lidu v Trnavě (tisk 4835),

XII. min. ver. zdravotníctva a telesnej výchovy a min. školstva a nár. osvety na interp. posl. Andreja Hlinku a spol. v záležitosti mladých slovenských lekárov (tisk 4443/XI),

XIII. min. financí na interp. posl. Tománka a spol. ve věci leopoldovského státního lihovaru (tisk 4443/IV),

XIV. vlády na interp. posl. Blažka a soudr. o stranickém postupu státního pozemkového úřadu ve věci přídělu rozptýlené půdy ze dvora Pnětluky v okresu lounském (tisk 4857/I),

XV. min. vnitra na interp. posl. dr. Gažíka a druhů v záležitosti četnictva na Slovensku (tisk 4617/VII),

XVI. min. soc. péče na interp. posl. Tausika a soudr., že průmyslové podniky v okresu novovesském na Slovensku porušují beztrestně zákon o osmihodinné době pracovní (tisk 4793/VI),

XVII. min. spravedlnosti na interp. posl. Blažka a soudr. o konfiskaci časopisu "Zájmy železničáře" č. 27 z 10. září 4857/VI),

XVIII. min. spravedlnosti na interp. posl. Skaláka a soudr. o konfiskaci "Rudého Práva" ústředního "deníku komunistické strany v Praze (tisk 4885/I),

XIX. min. spravedlnosti na interp. posl. Skaláka a soudr. o konfiskaci překladu anglické brožury R. G. Ingersolla "O bibli, bájích a zázracích" (4952/X).

5035. Odpovědi:

I. min. nár. obrany na interp. posl. J. Mayera a druhů, že hlídky leteckého sboru v Chebu přepadly občany (tisk 4617/III)

II. min. vnitra na interp. posl. V. Marka a druhů o zákazu užívání místopisného označení "Egerland" (tisk 4385/VII),

III. min. vnitra na interp. posl. Kirpalové, Beutela, Schweichharta a druhů o zákazu volnomyšlenkářské schůze v Trmicích (tisk 4178/XII),

IV. min. vnitra na interp. posl. dr. Raddy a druhů, jak volební soud vyřizuje stížnosti (tisk 4952/VIII),

V. vlády na interp. posl. Zierhuta, dr. Hanreicha a druhů o dlouhodobých pachtýřích a uchazečích o půdu od dvora Vítberk na panství Potockého ve Slezsku v obcích Nová Ves a Loučky (4926/IV),

VI. vlády na interp. posl. Zierhuta, dr. Luschky a druhů o nezákonitém postupu státního pozemkového úřadu při provádění pozemkové reformy na dvoře Sádku v okresu bruntálském ve Slezsku (tisk 4841/VII),

VII. min. soc. péče na interp. posl. Tausika a soudr. o neudržitelné správě nemocenských pokladen na Slovensku (tisk 4898/III),

VIII. min. spravedlnosti na interp. posl. Hackenberga a druhů o zabavení časopisu "Socialdemokrat" (tisk 4857/IX),

IX. min. financí na interp. posl. J. Mayera a druhů o přímo neudržitelných poměrech na solném trhu (tisk 4592/VII),

X. min. vnitra na interp. posl. Krause, dr. Keibla a druhů, že okresní správa politická zakázala protestní schůzi v Šluknově (tisk 4885/VIII),

XI. min. železnic na interp. posl. Schäfera, Hausmanna a druhů, že dne 28. října nebyla uznávána platnost dělnických týdenních lístků (tisk 4903/VI),

XII. min. zahraničních věcí na interp. posl. Kreibicha a soudr., že Společnost Národů vměšuje se do vnitřních záležitostí Svazu Sovětských Socialistických Republik (tisk 4898/VII),

XIII. min. spravedlnosti na interp. posl. dr. Brunara a druhů o zabavení č. 71. časopisu "Brünner Montagsblatt" (tisk 4952/V),

XIV. vlády na interp. posl. dr. Luschky a druhů o protizákonných koupích velkostatků (tisk 4898/I),

XV. min. zemědělství na interp. posl. J. Mayera, J. Fischera a druhů o škodách způsobených povodní na plodinách ve volebním okresu Cheb-Karlovy Vary (tisk 4885/IX),

XVI. min. vnitra na interp. posl. inž. Junga a druhů, že opavské policejní ředitelství zakázalo píseň "Wenn alle untreu werden" (tisk 4892/II),

XVII. min. financí na interp. posl. Kostky a druhů ze dne 12. září 1924 o nezákonitých předpisech daně přepychové z pronájmu zařízených pokojů v soukromých lázeňských domech v letech 1920 a 1921 (tisk 4892/I),

XVIII. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. inž. Kalliny a druhů o postupu žatecké okresní politické správy proti německé obecné škole ve Velemyšlevsi (tisk 4256/VII),

XIX. min. spravedlnosti na interp. posl. Skaláka a soudr. o nových konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze (tisk 4841/I),

XX. min. soc. péče na interp. posl. Tausika a soudr., že v textilní továrně firmy Tiberghien v Trenčíně se porušují ustanovení o osmihodinné době pracovní a předpisy bezpečnostní a zdravotní (tisk 4885/III),

XXI. min. železnic na interp. posl. Mikulíčka, Koutného a druhů o nedostatečných čekárnách nádražních ve stanicích Otrokovice, Malenovice, Luky, Zlín, Přítluky a Želechovice na trati Otrokovice-Vizovice (tisk 4885/V),

XXII. min. školstva a nár. osvety na interrp. posl. dr. Budayho a spol. vo veci štátnej ludovej školy v Podbrehoch-Lehôtke (tisk 4636/I),

XXIII. min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na interp. posl. Koutného, Mikulíčka a soudr. o tyfové epidemii v Baťově továrně na obuv ve Zlíně (tisk 4885/II),

XXIV. min. železnic na interp. posl. Blažka a soudr. o zlořádech na hradeckém ředitelství státních drah (tisk 4793/VII).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP