Pondělí 15. prosince 1924

Těsnopisecká zpráva

o 313. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 15. prosince 1924.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Došlo od vlády

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápisy schváleny

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 4978), kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4. zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 4993)

Řeč zpravodaje posl. dr. Hnídka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Práška

Řeč posl. Pika

Doslov zpravodaje posl. dr. Hnídka

Hlasování odloženo

2. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 4943) zákona o výši daně z cukru (tisk 4954)

Řeč zpravodaje posl. Roudnického

Oznámen zástupce ministerstva financí

Hlasování odloženo

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3793) zákona, jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c, zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých (tisk 4836)

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr. Samka

Zpravodaj posl. dr. Nosek vzdal se slova

Osnova přijata v prvém čtení

Ad 1. Hlasování o zprávě výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 4978), kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4. zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 4993)

Osnova přijata v prvém čtení

Ad 2. Hlasování o zprávě výboru rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 4943) zákona o výši daně z cukru (tisk 4954)

Osnova přijata v prvém čtení

4. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4928), kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách (tisk 4940)

Osnova přijata v prvém čtení

5. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností k vládnímu návrhu (tisk 4921) zákona o kožních aukcích (tisk 4936)

Osnova přijata v prvém čtení

6. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (tisk 4937)

Řeč zpravodaje posl. Dubického

Osnova přijata ve druhém čtení

7. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu (tisk 4935)

Zpravodajové posl. Petrovický (za posl. Kamelského) a posl. dr. Hnídek (za posl. dr. Medveckého) vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Hlasování o naléhavých interpelacích, rozdaných tiskem ve 311. schůzi:

Nepřiznána rozprava naléhavým interpelacím:

1. posl. dr. Czecha, Tauba, Hackenberga a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o nových redukcích německých obecných škol na Moravě (tisk 4979)

2. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o nových redukcích německých obecných škol na Moravě (tisk 4981)

Dovolené

Stanoven pořad příští schůze


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP