Čtvrtek 11. září 1924

1. odst. §u 4 nechť zní:

"Další podmínkou odškodnění jest, že čisté jmění vlastníka válečných půjček nepřevyšuje 50.000 Kč a jeho důchod podrobený dani v roce 1923 nepřevyšuje 30.000 Kč."

V odst. 2 a 3 §u 4 budiž číslice "25.000" nahrazena číslicí "50.000".

7. Eventuální návrh posl. Patzela a druhů k §u 4:

Bude-li zamítnut návrh k §u 4, navrhuji, aby číslice 25.000 byla nahrazena číslicí 50.000.

8. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

V §u 4 budiž vždy částka "25.000 Kč" nahrazena částkou "50.000 Kč".

9. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů:

V § 4, odst. 2 poslední věta nechť zní takto: "Válečné půjčky se započítají do jmění pro tento účel 40% kursovní hodnoty."

10. První eventuální návrh posl. Tauba a druhů k §u 4:

Bude-li zamítnut návrh k §u 4, odst. 2, poslední věta, navrhujeme:

"Válečné půjčky se započítají do jmění pro tento účel 20% jmenovité hodnoty."

11. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

V §u 4 budiž číslice "40%" nahrazena číslicí "20%".

12. Druhý eventuální návrh posl. Křepka, Böhra, dr. Kafky, Stenzla a druhů:

V § 4, odst. 2 poslední věta má zníti takto:

"Válečné půjčky započítají se do jmění pro tento účel 30% jmenovité hodnoty."

13. Druhý eventuální pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů:

V §u 4, odst. 2 nechť poslední věta zní takto:

"Válečné půjčky započítají se do jmění pro tento účel 30% jmenovité hodnoty."

14. Druhý eventuální návrh posl. Tauba a druhů k §u 4:

Bude-li zamítnut první eventuální návrh k §u 4, odst. 2, poslední věta, navrhujeme:

"Válečné půjčky se započítají do jmění pro tento účel 30% jmenovité hodnoty."

15. Doplňovací návrh posl. Tauba a druhů:

V §u 4, odst. 4 budiž po slovech "podle §u 43 zákona o dávce z majetku" vloženo "a sdružení osob a podstaty majetkové, které slouží obecně prospěšným účelům".

16. Doplňovací návrh posl. Tauba a druhů:

Jako nový § 4 a) budiž připojeno:

"Osoby, které jsou sice povinny dávkou z majetku ze jmění přesahujícího 50.000 Kč, avšak prokáží, že jejich majetek v době složení válečných půjček k výměně za odškodňovací dluhopisy nepřesahuje 50.000 Kč, mají nárok na odškodnění.

Naproti tomu osoby, jejichž majetek ve chvíli uvedené v 1. odstavci přesahuje 100.000 Kč, nemají nároku na odškodnění."

17. Pozměňovací návrh posl. Křepka, Böhra, dr. Kafky, Stenzla a druhů:

§ 5 nechť zní:

"Ve všech případech jest podmínkou odškodnění, že vlastník válečných půjček nemá jich více než 150.000 K jmenovité hodnoty v době jich složení k výměně. Vyňaty z toho jsou korporace a ústavy uvedené v posledním odstavci §u 4."

18. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

V §§ 5 a 6 budiž číslice "100.000 K" nahrazena číslicí "200.000 K".

19. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů k §§ 5 a 6:

Číslice 100.000 budiž nahrazena číslicí 200.000.

20. Eventuální návrh posl. Patzela a druhů:

Bude-li zamítnut návrh k §§ 5 a 6, navrhuji, aby číslice 100.000 byla nahrazena číslicí 150.000.

21. Eventuální návrh posl. Křepka, Böhra, dr. Kafky, Stenzla a soudr.:

Navrhuje se, aby v § 5 číslice 100.000 K jmenovité hodnoty nahrazena byla číslicí 125.000 K jmenovité hodnoty.

22. Eventuální návrh posl. Patzela a druhů:

Navrhuje se, aby v §u 5 číslice "100.000 K nominální hodnoty" byla nahrazena číslicí "125.000 K".

23. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů k § 5:

Číslice "100.000" budiž nahrazena číslicí "125.000".

24. Doplňovací návrh posl. Patzela a druhů:

K §u 5 budiž připojen tento dodatek:

"U právnických osob uvedených v posledním odstavci §u 4 zvyšuje se nejvyšší částka držby jmenovité hodnoty válečných půjček na 250.000 K."

25. Doplňovací návrh posl. Tauba a soudr. k § 5:

Jako nový odstavec 2 budiž připojeno:

"Toto omezení se netýká osob uvedených ve 4. odst. §u 4."

26. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů k §u 6:

Číslice "25.000" budiž nahrazena číslicí "50.000" a číslice "100.000" číslicí "125.000".

Odst. 2 §u 6 budiž škrtnut, na místo něho budiž vložen nový odstavec 2, jenž zní:

"Za každé dítě, žijící ve společné domácnosti přednosty domácnosti, o něž má tento pečovati, zvyšuje se částka 25.000 vždy o 8000 a částka 125.000 vždy o 20.000 Kč."

27. Pozměňovací návrh posl. Křepka, Böhra, dr. Kafky, Stenzla a soudr. k §u 6:

Navrhuje se, aby v odst. 1 a 2 §u 6 číslice 100.000 K nominale nahrazena byla číslicí 125.000 K.

28. Eventuální návrh posl. Patzela a druhů k §u 6:

Navrhuje se, aby v 1. a 2. odstavci číslice "100.000 K" byla nahrazena číslicí "125.000 K".

29. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů:

V odst. 3 §u 7 a v první větě §u 8 buďtež slova "28. října 1918" nahrazena slovy "26. února 1919".

30. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů k §u 8:

Slova "mezi československými státními občany" buďtež škrtnuta.

31. Eventuální návrh posl. Tauba a druhů k §u 8:

Slova "mezi československými státními občany" buďtež nahrazena slovy "jestliže jedna z osob, mezi nimiž nastal převod majetku, byla nebo jest československým státním občanem".

32. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů k §u 12:

Slova od "jakož i lhůta" až do konce paragrafu buďtež škrtnuta.

33. Doplňovací návrh posl. Tauba a druhů k §u 12:

Jako § 12 a) budiž vloženo: "Válečné půjčky musí býti složeny k výměně za odškodňovací dluhopisy do 31. prosince 1925".

34. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

V §u 13 budiž v prvním odstavci číslice "3%" nahrazena číslicí "4%" a ve druhém odstavci rok "1925" rokem "1921".

K §u 13 budiž připojeno jako odst. 3:

"Odškodňovací dluhopisy vydané podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně důchodové".

Odůvodnění: Podle zákona ze dne 24. června 1920, č. 417, jsou vydané náhradní titry osvobozeny od daně důchodové. V duchu návrhu zákona jest zřejmo, aby také pro nové dluhopisy bylo ustanoveno osvobození od daně, jinak by došlo k rozporu, že by hospodářsky nejslabší vrstvy dostaly papíry podrobené dani důchodové, kdežto hospodářsky silnější vrstvy by dostaly papíry osvobozené od daně důchodové.

35. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů:

§ 13 nechť zní takto:

"Za válečné půjčky budou vydány 4%ní dluhopisy, slosovatelné, a to za každých 100 K jmenovité hodnoty válečných půjček 75 Kč jmenovité hodnoty odškodňovacích dluhopisů. Tyto dluhopisy se slosují ve 40 letech, a to od 1. dubna 1935 do roku 1974 bez újmy práva státu na konversi.

Tyto dluhopisy zúročí se od 1. července 1922.

Upisovatelé IV. státní půjčky, pokud vyměnili válečné půjčky za státní půjčky, mají nárok na výměnu dluhopisů, které jim byly kdysi vydány za dluhopisy podle tohoto zákona".

36. První eventuální návrh posl. Tauba a druhů:

Bude-li zamítnut návrh k §u 13, navrhujeme, aby § 13 zněl takto:

"Za válečné půjčky budou vydány 3 1/2 %ní dluhopisy, slosovatelné, a to za každých 100 K jmenovité hodnoty válečných půjček 75 Kč jmenovité hodnoty odškodňovacích dluhopisů. Tyto dluhopisy se slosují v 60 letech, a to od 1. dubna 1935 do roku 1994 bez újmy práva státu na konversi.

Tyto dluhopisy se zúročí od 1. července 1923.

Upisovatelé IV. státní půjčky, pokud vyměnili válečné půjčky za půjčky státní, mají nárok na výměnu dluhopisů, které jim byly kdysi vydány za dluhopisy podle tohoto zákona".

37. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů k §u 13:

Číslice "3%" budiž nahrazena číslicí "3 1/2 %".

V odst. 2 budiž číslo roku 1925 nahrazeno číslem 1921.

Slovo "neslosovatelné" budiž nahrazeno slovem "slosovatelné".

38. Pozměňovací návrh posl. Křepka, Böhra, dr. Kafky, Stenzla a druhů:

§ 13 nechť zní:

"Za válečné půjčky budou vydány 3 1/2 %ní slosovatelné a zabavitelné rentové dluhopisy, a to za každých 100 K jmenovité hodnoty válečných půjček 75 Kč jmenovité hodnoty odškodňovacích dluhopisů.

Tyto dluhopisy se zúročí od 1. ledna 1921".

39. Eventuální návrh posl. Křepka, Böhra, dr. Kafky, Stenzla a druhů:

Navrhuje se, aby § 13 byl přijat v tomto znění:

"Za válečné půjčky budou vydány 3%ní dluhopisy, slosovatelné, a to za každých 100 K jmenovité hodnoty válečných půjček 75 Kč jmenovité hodnoty odškodňovacích dluhopisů. Dluhopisy tyto budou umořeny v 90 letech, a to od 1. dubna 1935 do konce roku 2024.

Zúročení těchto dluhopisů počíná 1. července 1924; úroky jsou osvobozeny od daně důchodové (rentové). Při výplatě úroků, která počne po vydání dluhopisů s kuponovými archy, pomíjejí se zlomky haléřů.

Kdo do účinnosti tohoto zákona upsal IV. státní půjčku a prokáže, že by, neupsav IV. státní půjčky, měl nyní nárok na výměnu svých válečných půjček podle tohoto zákona, obdrží na žádost, podanou ve lhůtě, která bude určena nařízením, 3%ní dluhopisy podle tohoto paragrafu za 3 1/2 %ní dluhopisy vydané jemu na základě úpisu IV. státní půjčky."

(Předsednictví ujal se předseda Tomášek).

40. Eventuální návrh posl. Patzela a druhů:

Navrhuje se, aby § 13 byl přijat v tomto znění:

"Za válečné půjčky budou vydány 3%ní slosovatelné dluhopisy, a to za každých 100 K jmenovité hodnoty válečných půjček 75 Kč jmenovité hodnoty odškodňovacích dluhopisů. Dluhopisy tyto budou umořeny v 90 letech, a to od 1. dubna 1935 do konce roku 2024.

Zúročení těchto dluhopisů počíná 1. červencem 1924; úroky jsou osvobozeny od daně důchodové (rentové). Při výplatě úroků, která počne po vydání dluhopisů s kuponovými archy, pomíjejí se zlomky haléřů.

Kdo do účinnosti tohoto zákona upsal IV. státní půjčku a prokáže, že by, neupsav IV. státní půjčky, měl nyní nárok na výměnu svých válečných půjček podle tohoto zákona, obdrží na žádost, již jest podati ve lhůtě, která bude určena nařízením, 3%ní dluhopisy podle tohoto paragrafu za 3 1/2 % ní dluhopisy na základě úpisu IV. státní půjčky jemu vydané."

41. Druhý eventuální návrh posl. Tauba a druhů:

Bude-li zamítnut první eventuální návrh k §u 13, navrhujeme, aby § 13 byl přijat v tomto znění:

"Za válečné půjčky budou vydány 3%ní dluhopisy, slosovatelné, a to za každých 100 K jmenovité hodnoty válečných půjček 75 Kč jmenovité hodnoty odškodňovacích dluhopisů. Tyto dluhopisy se umoří v 90 letech, a to od 1. dubna 1935 do konce roku 2024.

Tyto dluhopisy se zúročí od 1. července 1924; úroky jsou osvobozeny od daně důchodové. Při výplatě úroků, která počne po vydání dluhopisů s kuponovými archy, pomíjejí se zlomky haléřů.

Kdo do účinnosti tohoto zákona upsal IV. státní půjčku a prokáže, že by, kdyby byl neupsal IV. státní půjčky, nyní měl nárok na výměnu svých válečných půjček podle tohoto zákona, dostane na žádost, již jest podati ve lhůtě, která bude ustanovena nařízením, 3%ní dlužní úpisy podle tohoto paragrafu za 3 1/2 %ní dlužní úpisy na základě úpisu IV. státní půjčky, které mu byly vydány."

42. Pozměňovací návrh posl. Křepka, Böhra, dr. Kafky, Stenzla a druhů k §u 14:

Navrhuje se, aby v odstavci druhém slova "do jednoho roku" byla nahrazena slovy "do dvou let."

43. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů k §u 14:

Navrhuje se, aby v odstavci druhém slova "do jednoho roku" byla nahrazena slovy "do dvou let."

44. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů k §u 14, odst. 2:

Slova "do jednoho roku" buďtež nahrazena slovy "do dvou let."


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP