Středa 25. června 1924

Předseda: Schůze výboru zemědělského, svolaná na dnešek po schůzi plena, se odkládá a koná se zítra v 10 hod. dopol.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve čtvrtek dne 26. června t. r. ve 3 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4719), kterým se mění a doplňuje zákonný čl. I/1911 o civilním řízení soudním (tisk 4765).

2. Zpráva výborů ústavně-právního a zemědělského k vládnímu návrhu zákona (tisk 4046) o zrušení svěřenství.

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro zločin podle § 15, odst. 3, případně podle § 16, odst. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4660).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 305 tr. zák. event. přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4661).

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Košicích za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Tausika pre prečin podľa § 14, bod 5. zák. na ochranu republiky (tisk 4662).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Košicích za svolenie k trestnému stíhaniu posl. Mondoka pre prečin podľa § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4663).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti soudní stolice v Užhorodě za souhlas k trestnímu stíhání posl. Tausika pro zločin podle § 4, odst 1 čl. zák. XL z r. 1914, přečin podle § 172, odst. II, § 174 čl. zák. V z r. 1877, přečin podle § 1, § 2, § 3, odst. II, bod 1 a 2 čl. zák. XLI z r. 1914 a přestupek podle §§ 46 a 66 zák. přest. čl. zák. XL z r. 1879 (tisk 4664).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Tornali za vydání k trestnímu stíhání posl. Szentiványiho pro přestupek § 1 vlád. nařízení ze dne 9. června 1921, čís. 215 Sb. z. a n. (tisk 4679).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti adv. komory v Turčanském Sv. Martině za vydání k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého podle § 3 zák. čl. XXVIII z r. 1887 (tisk 4680).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti adv. komory v Turč. Sv. Martině za vydání k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého pro nesprávné pojmenování sídla svoji kanceláře: "Pozsony" (tisk 4681).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Plzni za vydání k trestnímu stíhání posl. Kreibicha pro přestupky §§ 14, 19 zák. shrom., § 312 tr. z. a § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky (tisk 4684).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy tiskem (tisk 4685).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Korlátha pro přečin rušení obec. míru podle § 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky (tisk 4629).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci za vydání k trestnímu stíhání posl. Matznera pro přečin podle § 14, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky (tisk 4630).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Kutné Hoře za vydání k trestnímu stíhání posl. Adamovského pro přečin podle § 11, č. 2 a § 14, č. 5 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 4686).

16. Zpráva výboru ústavně - právního o usnesení senátu (tisk 4615) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1494 a 1829) o osvojení.

17. Druhé čtení osnovy zákona o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství (tisk 4736)

18. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu projednány byly tyto osnovy zákonů:

a) osnova zákona o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí k nim jednak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalým po těchto osobách (tisk 4734),

b) osnova zákona o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učitelom škôl ľudových a občianskych a opatrovateľkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných církvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách (tisk 4733),

c) osnova zákona, kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně právovárečných měšťanstev ve společnosti akciové (tisk 4758),

d) osnova zákona, kterým se mění a doplňuje zákonný článek I/1911 o civilním řízení soudním (tisk 4765),

e) osnova zákona o zrušení svěřenství (tisk 4046).

Jest snad proti mému návrhu nějaká námitka?

(Po přestávce:)

Bylo mně sděleno se strany p. posl. Mikulíčka, že vznáší námitky proti mému návrhu, a to v tom smyslu, aby na pořad příští schůze bylo zařazeno také projednávání návrhu posl. Mikulíčka a soudr. na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, čís. 213 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů (tisk 4740).

Nemohu této námitce p. posl. Mikulíčka vyhověti z toho důvodu, ježto na pořad schůze mohou býti dány jen věci ve výborech hotové aneb předlohy, u nichž prošla lhůta stanovená sněmovnou podle §u 35 jedn. řádu, nikoli však věci, které ve výborech teprve čekají na projednávání a jejichž lhůta dosud neuplynula.

Pan posl. dr. inž. Botto žádá, aby na pořad příští, 280. schůze byla dána také zpráva výborů kulturního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4747) o zřízení protestantské fakulty bohoslovecké v Bratislavě.

O tomto návrhu p. posl. dr. inž. Botto dám hlasovati, jestliže p. posl. dr. inž. Botto na něm trvá.

Posl. dr. inž. Botto: Trvám.

Předseda: Pan navrhovatel trvá na svém návrhu. Budeme hlasovati.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na své místa. (Děje se.)

Kdo souhlasí s návrhem, aby na pořad příští, t. j. 280. schůze posl. sněmovny byla dána také zpráva výborů kulturního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4747) o zřízení protestantské fakulty bohoslovecké v Bratislavě, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je většina, návrh ten je přijat.

Jinak proti mnou navrženému dni a pořadu příští, 280. schůze námitek nebylo a jest tedy návrh můj přijat.

K pořadu mnou navrženému přistoupí ještě doplněk, přijatý k návrhu p. posl. dr. inž. Botto.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze v 9 hod. 55 min. večer.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP