Úterý 15. dubna 1924

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Böhr, Kostka, J. Fischer, Stenzl a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jmenovaných pánů poslanců je zamítnut.

Teď budeme hlasovat o §§ 33, 34 a 35, k nimž není pozměňovacích návrhů, podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 33, 34 a 35 jsou s chváleny podle zprávy výborové.

O §u 36 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 36 je schválen podle zprávy výborové.

Teď je zde návrh pp. posl. Kostky a soudr. na připojení závěrečné věty k §u 36. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

55. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

K §u 36 budiž připojeno: "Při rovnosti hlasů rozhoduje mínění pro obžalovaného příznivější."

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem, jejž podali pp. posl. Kostka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. Kostky a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s § 37 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 37 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o §§ 38, 39, 40, k nimž není pozměňovacích návrhů, podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 38, 39 a 40 jsou schváleny podle zprávy výborové.

Pan posl. dr. Czech a soudr. učinili návrh na vsunutí nového §u 40 a). Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

56. Doplňovací návrh posl. dr. Czecha a druhů:

Mezi §§ 40 a 41 budiž vloženo jako nový § 40 a) toto ustanovení:

"§§ 487 až 494 trestního řádu a §§ 17 a 23 tiskového zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 6 ř. z. ex 1863, se ruší."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem §u 40 a), jak jej navrhují pp. posl. dr. Czech a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. dr. Czecha a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí s § 41 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 41 je schválen podle zprávy výborové.

K § 42 je návrh pp. posl. dr. Haase a soudr., žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

57. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase a druhů:

V §u 42, odst. 1 buďtež škrtnuta slova od "jest ho však" do "obviněnému příznivější".

Předseda: Kdo souhlasí s § 42 v této úpravě, jak ji navrhují pp. posl. dr. Haas a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. dr. Haase a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o § 42 podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s § 42 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 42 jest schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o nadpisu zákona a úvodní formuli podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Nadpis zákona a úvodní formule jsou schváleny podle zprávy výborové a tím poslanecká sněmovna osnovu tuto přijala ve čtení prvém.

Druhé čtení navrhnu na pořad schůze příští.

Máme ještě rozhodnouti o resoluci. Žádám za přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

58. Resoluce posl. Staňka, dr. Noska, dr. Lukavského, Slavíčka, J. Marka a soudr.:

Vláda se vybízí,

1. aby s urychlením vypracovala a poslanecké sněmovně předložila osnovu zákona o tisku,

2. aby upravila poměry novinářů po stránce kulturní, zejména zřízením novinářského školství,

3. aby pracováno bylo o úpravě sociálního postavení novinářů a jejich rodin.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným resolučním návrhem, jejž navrhují pp. posl. Staněk a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tento resoluční návrh je schválen a je vyřízen odst. 1 pořadu dnešní schůze.

Přejdeme ke 2. odstavci, jímž je:

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4518) o inkompatibilitě (tisk 4567).

Zpravodajem je p. posl. dr. Nosek, jemuž dávám slovo.

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Slavná sněmovno! Osnovou, kterou je se nám nyní zabývati, předkládá nám vláda pro naše zákonodárství jistou novotu, o které však není možno říci, že by byla naprostou novotou v zákonodárství vůbec. Jisté normy, které znamenají neslučitelnost jistých funkcí, jsou známy už v ústavě samé, a pokud se týče zákonodárství zahraničního, dovoluji si upozorniti na zákonodárství anglické, které již roku 1782 jisté zákony o neslučitelnosti členství v zákonodárných sborech s jinými funkcemi bylo prohlásilo. Jistě zákony o neslučitelnosti jsou také v republice francouzské a zná je také zákon uherský. Ústavně-právní výbor, prozkoumav vládní osnovu, shledal, že je úplně správnou zásada vládní osnovy podle níž nejsou vypočítány jednotlivé případy neslučitelnosti, že se lépe volí všeobecné abstraktní věty - a to z toho důvodu, že není jednoduše možno při životě hospodářském a politickém, velice rychle se vyvíjejícím, vystihnouti sebe geniálnějším výpočtem všechny případy, které v budoucnosti mohly by se vyskytnouti, a proto je správné, aby bylo ponecháno klidnému uvážení soudu, zdali ten který konkrétní případ spadá pod všeobecné normy, které zde jsou formulovány. Ovšem na druhé straně bylo nutno vzíti v úvahu, že nesmí býti zákon do té míry příkrý, aby vylučoval všechny osoby hospodářského života z možnosti býti právoplatnými členy zákonodárných sborů. Dostali bychom se tím do nežádoucího stadia, že bychom měli v parlamentě řemeslné politiky, aniž bychom měli lidi praktických zkušeností.

Když ústavně-právní výbor shledal, že zásady, ve kterých spočívá vybudování celé této osnovy, je možno pokládati za správné, přistoupil k projednávání jednotlivých ustanovení a celkem až na některé poměrně méně významné změny provedl úpravu, která jen v jednom směru je více pronikavou. Na konec §u 1 připojeno bylo ustanovení,- že nezakládá neslučitelnost ten případ, kdyby člen Národního shromáždění byl zároveň také členem správy nebo ředitelství, ne zrovna podniku obecního, ale takového, na kterém obec má určitý zájem na př. správní rady spořitelny nebo pod. Důsledkem této zásady byla analogická úprava §u 4.

Jistý doplněk připojen byl také k §u 3, kde se pamatovalo na ony případy, kde by člen Národního shromáždění opatrným způsobem sám nedal se přímo angažovati, tedy vlastní svou positivní činností nezakládal nějaký poměr neslučitelnosti, ale kdyby toho obratným způsobem využila osoba jemu blízko stojící, člen správy, anebo přední úředník příslušného podniku a on k tomu se shovívavě díval, jak jiný zneužívá jeho vlivného politického postavení za tím účelem, aby pro podnik, ve kterém je angažován, získal nějakých zvláštních výhod.

Nejpodstatnější a vpravdě pronikavá změna byla provedena při §§ 9 a 10, kde byla provedena úplná změna proti původní osnově, která navrhovala, aby výbor inkompatibilitní měl povahu soudu, aby mu to bylo zákonem zvlášť přiřknuto a aby i také členové sněmovny, kteří by byli členy inkompatibilitního výboru, v této své funkci měli postavení jako nezávislí soudcové. Důsledek tohoto původního nazírání byl ten, že by výroky všeobecnými výboru inkompatibilitního byl soud volební ve svém rozhodování v otázkách neslučitelnosti vázán. Tato zásada vázanosti soudního tribunálu na výroku parlamentního výboru byla opuštěna a v důsledku toho bylo uznáno za nevhodné, aby výboru pro neslučitelnost byl přiznán zvláštní charakter soudní. To je nejpodstatnější změna, která zde po této stránce byla provedena. Ovšem na druhé straně, když opuštěna byla zásada, že by sněmovní výbor měl míti povahu soudu, bylo nezbytno, aby byly odstraněny některé pochybnosti, doplniti určité věci v §u 14. Nemůže býti pochybnosti o tom, že řízení pro neslučitelnost není řízením trestním, ani řízením disciplinárním, pro které by bylo potřebí souhlasu sněmovny pro stíhání poslance v konkrétním případě, ale je dobře, aby zde nemohla vzniknouti ústavní pochybnost, jakkoliv je to nutno pokládati za řízení zvláštní, sui generis, že bylo výslovně pojato do osnovy zákona, že je potřebí ke stíhání poslance pro neslučitelnost souhlasu příslušné sněmovny.

Malá modifikace byla provedena ještě v § 17, kde je nutno připomenouti, že by při obnově mohly nastati případy, kdy by volební soud nemohl již plně provésti rehabilitaci postiženého. Je zajisté dostatečné, když se dostane očištění jemu i jeho rodině, když zase v očích veřejnosti bude dosazen v určité postavení, které mu jako poctivému člověku přísluší, ale není za všech okolností možno, aby také jeho funkce poslanecká nebo senátorská byla mu vrácena, zejména v těch případech, když by zatím již bylo uplynulo volební období, kdy není již možnosti, aby zase volební soud učinil ho členem nového zatím už zvoleného zákonodárného sboru.

Po této stránce nutno upozorniti na to, že v tištěné zprávě zpravodajově bylo na momenty právě zmíněné také již upozorněno. Jenom závěrem dovolil bych si zde všeobecně podotknouti: Tato osnova zavádí určité nové u nás dosud nevyzkoušené formy a musíme vysloviti naději, že od nich se očekává ozdravění poměrů v těch případech, kde nebylo dnes snad ještě všechno v pořádku. Naproti tomu však nutno zdůrazniti, že touto osnovou zákona nemá a jistě také nebude žádným způsobem bráněno členům zákonodárných sborů, aby vykonávali dozor nad správným chodem administrativy, jak k tomu mají nejen právo, ale také povinnost.

Vzhledem k tomu, že výbor ústavně-právní dosel k přesvědčení, že zásadní myšlenka osnovy zákona, jakož i její struktura po stránce legislatorní musí býti uznána za úplně správnou, navrhuji jménem ústavně-právního výboru, aby této osnově dostalo se ústavního schválení. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Sděluji, že za ministerstvo vnitra dostavil se k projednávání tohoto jakož i následujícího odstavce pořadu pan odborový přednosta dr. Bobek.

Byl mi podán návrh pp. posl. J. Marka, Staňka, Slavíčka, dr. Noska a dr. Lukavského na sloučení debaty o obou odstavcích 2 a 3. Žádám o přečtení návrhu.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Navrhujeme, aby se sloučila rozprava o odst. 2 a 3 pořadu (osnovy o inkompatibilitě a volebním soudě).

Předseda: Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí se sloučením obou těchto debat, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, návrh na sloučení debaty je přijat a ve smyslu toho přikročíme ihned k referátu o odstavci následujícím, o odst. 3 pořadu, jímž je:

3. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4519), kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě (tisk 4568).

Zpravodajem je p. posl. dr. Patejdl, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Slavná sněmovno! Podle § 13 osnovy zákona o inkompatibilitě rozhoduje volební soud nálezem o tom, zdali u určitého člena Národního shromáždění nastal případ neslučitelnosti. Logickým důsledkem přijetí tohoto ustanovení jeví se býti doplnění zákona o volebním soudě ze dne 29. února 1920 v ustanoveních o věcné příslušnosti, a sice tak, že se § 8, odst. 1, zákona o volebním soudě doplňuje odstavcem 5 toho znění, že volební soud "rozhoduje podle zákona ze dne . . . . . . . . . . . . . . . o tom, zdali u určitého člena Národního shromáždění nastal případ neslučitelnosti".

Stejně nutným důsledkem jeví se upravení organisace volebního soudu a jeho řízení v případech neslučitelnosti.

Sem spadá: vsunutí v § 9, odst. 1 za slova "podle § 13" slov "o neslučitelnosti podle zákona ze dne. . . . . . . . . . . . . . . . ", takže rozhodování volebního soudu o neslučitelnosti bude vyhrazeno schůzi plenární.

Složení volebního soudu upravuje se pro případ neslučitelnosti a i při rozhodování o ztrátě mandátu podle § 13, písm. b) odlišným způsobem od dosavadní organisace volebního soudu, a sice tak, že se pro tyto dva případy a pouze pro ně rozšíří plenum přibráním čtyř votantů z řady radů Nejvyššího správního soudu, počítajíc v to stálého referenta.

Tomu odpovídá vsuvka v §u 9 za odst. 1 nového odstavce druhého, upravujícího rozšíření plena volebního soudu způsobem shora uvedeným a stanovícího, že votanty i pořadí ve kterém nastupují, určí vždy na počátku roku kalendářního president volebního soudu.

Řízení pro případ rozhodování o neslučitelnosti upraveno jest vsunutými novými §§ 21 a), 21 b), 21 c), 21 d) a 21 e).

Z nich § 21 a) ustanovuje, že volební soud po předložení návrhu podle §u 14 zákona o neslučitelnosti provede z úřední moci potřebná šetření a dá členu Národního shromáždění, o kterého se jedná, příležitost, aby se vyjádřil.

§ 21 b) stanoví zásadu, že k rozhodnutí podle § 15 zákona o neslučitelnosti vyžaduje se náležitostí § 13, odst. 3, totiž přítomnosti nadpoloviční většiny všech přísedících (náhradníků) a všech 4 votantů, a dává předsedovi příslušné sněmovny právo, zúčastniti se jednání a přibrati si nebo za sebe vyslati plnomocníka.

§ 21 c) připouští možnost nálezu podle §u 15 zákona o neslučitelnosti o propadnutí částky obohacení ve prospěch chudinského fondu domovské obce.

§ 21 d) stanoví, že náklady řízení podle §u 21 a) a 21 b) nese stát, a stanoví vykonatelnost nálezu podle §u 21 c.

§ 21 e) rozšiřuje zákaz projednávání tiskem, platný pro trestní řízení, též na řízení volebního soudu o neslučitelnosti.

Kromě doplňků nutných v důsledku zákona o neslučitelnosti provádí vládní osnova některé změny v organisaci, kompetenci a řízení volebního soudu, které se podle dosavadních zkušeností jeví potřebnými.

Sem patří zavedení náhradníků za přísedící, přechodně nebo trvale zaneprázdněné. Náhradník volí se vždy za určitého přísedícího příslušnou sněmovnou.

Změna ta provedena jest vsuvkou v §u 1, odst. 1 za slova "přísedících" slov "stejného počtu náhradníků", novou úpravou odst. 1 §u 2, vsunutím za § 2 nového §u 2 a) novou úpravou § 3, posl. odst., v tom smyslu, že ubude-li některý přísedící, povolá president na jeho místo náhradníka za něj zvoleného a požádá poslaneckou sněmovnu, aby zvolila nového náhradníka.

Pro náhradníky platí vše, co zákon stanoví o přísedících; platí tedy i pro ně důvody neslučitelnosti podle § 3 zákona o volebním soudu.

Další změna spočívá ve volebním období přísedících a náhradníků volebního soudu: na místě původního období 10 let stanoví se, že volební období spadá v jedno s volebním obdobím poslanecké sněmovny § 2, odst. 1 osnovy. Změna ta odůvodněna jest tím, že volební soud souvisí úzce s politickými poměry, které vyžadují, aby změny způsobené novým složením poslanecké sněmovny připouštěly potřebné změny ve složení volebního soudu, což ovšem nevylučuje opětnou volbu přísedících nebo náhradníků.

Podstatnou novotou jest rozšíření plena volebního soudu pro 2 případy, a sice a) při rozhodování o ztrátě mandátu podle §u 13 b), a b) při rozhodování o neslučitelnosti. Přibráním 4 votantů z řady radů Nejvyššího správního soudu (§ 9, odst. 2, a § 21 b) má býti pro tyto závažné otázky zvýšena a co nejvíce zabezpečena nestrannost volebního soudu. K řadě přísedících, osob s právnickou zdatností ale politicky určitě vyhraněných, jež jeví se představiteli určitých politických stran, řadí se vysoká právnická kvalifikace radů Nejvyššího správního soudu bez politické vyhraněnosti, čímž zvýšen jest požadavek nestrannosti soudu.

Požadavku zvýšené kautely pro změnu judikatury volebního soudu vyhovuje nové znění § 5, odst. 3, do kterého se vsune nová věta, obsahující ustanovení, že má-li se učiniti usnesení odchylné od právního názoru dřívějšího usnesení, jest třeba, aby bylo přítomno aspoň o 1 přísedícího (náhradníka) více, než při dřívějším usnesení, a aby pro nové usnesení bylo odevzdáno o 1 hlas více, než pro dřívější usnesení, vždy však aspoň 3/5 hlasů všech přítomných.

Zásadní změnou jeví se změna v §u 13 lit. b) při rozhodování o pozbytí mandátu, přestal-li býti člen Národního shromáždění nebo župního zastupitelstva příslušníkem strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen, z důvodů nízkých a nečestných.

Změna záleží v tom, že místo znění "z důvodů nízkých a nečestných" dává se nové znění "z důvodů nízkých nebo nečestných"

Disjunktivní formulací má býti zabráněno slučování pojmu nízkosti s nečestností; chce se vyjádřiti, že jsou to pojmy různé a že určité důvody nečestnosti, vyskytnou-li se u některého člena, nemusí se považovati ještě za důvody nízké, kterážto poslední kvalifikace snižuje dobrou pověst dotčeného způsobem velice úhonným.

Námitku, že se tím zmenšuje samostatnost a neodvislost poslanecké funkce, možno vyvrátiti jednak s poukazem na shora uvedené a dále s poukazem na to, že při dosavadním systému volebním vázaných kandidátních listin jsou nositeli politického vlivu a politické zodpovědnosti jednotlivé politické strany.

Výbor ústavně-právní provedl ve vládní osnově některé změny. V této věci odvolávám se na tištěnou zprávu ústavně-právního výboru a navrhuji, aby slavná poslanecká sněmovna přijala osnovu vládní s těmi změnami, které byly provedeny ústavně-právním výborem. (výborně!)

Předseda (zvoní): Přerušuji projednávání těchto dvou odstavců pořadu. Společnou rozpravu o nich zahájíme ve schůzi zítřejší.

Přerušuji projednávání pořadu dnešní schůze vůbec a rozhodneme ještě hlasováním o interpelaci, označené za naléhavou, která rozdána byla ve včerejší 261. schůzi posl. sněmovny.

Jest to naléhavá interpelace posl. dr. Gátiho, Mondoka, Sedorjaka, Šafranka a soudr. vládě o odpovědi ministra vnitra na naléhavou interpelaci klubu poslanců komunistické strany o správních poměrech a volbách v Podkarpatské Rusi (tisk 4566). Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4566. Naléhavá interpelace posl. dr. Gátiho, Mondoka, Sedorjaka, Šafranka a soudr. vládě o odpovědi ministra vnitra na naléhavou interpelaci klubu poslanců komunistické strany o správních poměrech a volbách v Podkarpatské Rusi.

Nemůžeme si odepříti, abychom vás znovu nevyzvali k jasnému prohlášení:

1. Hodlá vláda okamžitě změniti protilidový persekuční a koloniální systém vládní v Podkarpatské Rusi?

2. Hodlá o svých úmyslech učiniti jasné prohlášení poslanecké sněmovně, abychom jí tváří v tvář na tomto foru pověděli mínění podkarpatoruského lidu o jejím dosavadním režimu?

Předseda (zvoní): Páni posl. dr. Gáti, Mondok, Sedorjak, Šafranko a soudr. navrhují, aby rozprava tato zahájena byla dne 15. dubna t. r., tedy ještě dnes.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava ve smyslu příslušných paragrafů našeho jednacího řádu, a aby rozprava o ní byla zahájena ještě dnes, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, rozprava této naléhavé interpelaci přiznána nebyla. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Mám ještě některá sdělení presidiální. Dodatečně udělil jsem dovolené na včerejší 261. schůzi posl. dr. Gátimu, Mondokovi, Sedorjakovi, Šafrankovi, Kunstovi, Tausikovi, Darulovi; na dnešní schůzi posl. Hamplovi, vesměs pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvili se posl. Warmbrunn a posl. Aster, na tento týden posl. Vraný.

Došly některé spisy. Žádám o jejich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. Krause ministrovi soc. péče, aby Františku Hanischovi, hostinskému v Hoffnungu, okres Německé Jablonné, byl vyplácen důchod;

posl. Patzela předsedovi vlády a ministru financí o zařazení měst do vyšších tříd místních přídavků.

Předseda: Mezi schůzí byl tiskem rozdán vládní návrh.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4583. Vládní návrh zákona o stíháni úplatkářství.

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4584. Interpelace posl. Slavíčka, J. Marka, Staňka, dr. Noska, dr. Lukavského a spol. ministrům veř. prací a soc. péče ve věci katastrofy na dolu "Gabriela" v Karvinné.

Předseda: Mezi schůzí byla tiskem rozdána naléhavá interpelace.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4585. Naléhavá interpelace posl. Pohla dr. Haase a druhů min. veř. prací o stále častějších nehodách a pohromách důlních.

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány tyto odpovědi:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4500. Sbírka odpovědí:

I. min. financí na interpelaci posl. dr. Lodgmana a soudr. o zdánlivém právním nástupnictví Bankovního úřadu ministerstva financí do dlužních pohledávek bývalé Rakouskouherské banky (tisk 4274/IX);

II. ministra nár. obrany na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o vyplácení invalidních pensí pensistům, bydlícím v cizině (tisk 4317/III);

III. min. vnitra na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů, že českolipská okresní politická správa zabavila obecní přirážky (tisk 4041/XXII);

IV. min. financí na interpelaci posl. dr. Luschky, Schälzkyho, Scharnagla a druhů o ohrožení odpočivných platů státních pensistů při cestách do ciziny (tisk 4317/XI);

V. min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. inž. Kalliny a druhů o činnosti školního inspektora Josefa Michla (ve školním okrese falknovsko-loketském) ve Falknově (tisk 4281/X);

VI. min. vnitra a spravedlnosti na interpelaci posl. J. Fischera a druhů o zabavení č. 86 periodického tiskopisu "Deutscher Landbote" (tisk 4281/VII);

VII. min. vnitra na interpelaci posl. dr. Raddy a druhů o úředním rozpuštění dobrovolného hasičského sboru ve Frýdku (tisk 4256/VI);

VIII. min. financí na interpelaci posl. dr. Jabloniczkého a druhů, že finanční ředitelství báňsko-bystřické nuceně vymáhá dávku z majetku (tisk 4256/XVII);

IX. min. vnitra na interpelaci posl. Beutela, Kirpalové, Grünznera a druhů o zabavení sociálně-demokratického deníku "Volksrecht", vycházejícího v Ústí n./L. (tisk 4405/I);

X. min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o projevech vládního zástupce (tisk 4381/III);

XI. min. vnitra na interpelaci posl. dr. Raddy a druhů o zastavení činnosti německé národní rady pro jihlavský jazykový ostrov (tisk 4256/X);

XII. min. železnic na interpelaci posl. J. Kříže a druhů o přesazování železničních zaměstnanců z důvodů národnostních (tisk 4329);

XIII. min. nár. obrany na interpelaci posl. Hakena a soudr. o volební agitaci mezi vojskem a zneužívání armády k stranické agitaci (4259);

XIV. predsedy vlády a min. školstva a nár. osvety na interpelaci posl. dr. Lelleyho a súdr. o bezpríkladnom terorizování učitelstva na Slovensku (tisk 4260);

XV. vlády na interpelaci posl. Nagyho a druhů o nespravedlivém postupu při přidělování půdy v Tanyi (tisk 4317/XVI);

XVI. min. vnitra na interpelaci posl. dr. Körmendy-Ékesa a soudr. o zrušení pensí pensistům města Košic, kteří bydlí v Maďarsku (tisk 4226/XI);

XVII. min. vnitra na interpelaci posl. dr. Luschky a druhů (tisk 4281/III) o maření volební svobody na Hlučínsku a na interpelaci posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a druhů (tisk 4274/XVII), že v některých obcích na Hlučínsku byly zastaveny volby do obecního zastupitelstva;

XVIII. min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. dr. Spiny a druhů (tisk 4385/XII) a interpelaci posl. Schustera a druhů (tisk 4405/VI) o utiskování německé dvoutřídní školy obecné v Čachrově tím, že presidium zemské školní rady stále pomýšlí na změny školních obvodů;

XIX. min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů ve věci profesora Bohdana Wurma (tisk 4317/XV);

XX. min. nár. obrany na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů, že se majetníkům pozemků sousedících s vojenskou střelnicí v Mostu neplatí smluvená náhrada za potíže v hospodaření na těchto polích (tisk 4323/V);

XXI. min. průmyslu, obchodu a živností na interpelaci posl. V. Marka a druhů o přesném provádění předpisů na ochranu stavebních živností (tisk 4385/X);

XXII. vlády na interpelaci posl. Patzela a druhů o starobním zaopatření úředníků a zřízenců velkostatků (tisk 4317/XXII).

Tisk 4586. Odpověď min. veř. prací a soc. péče na interpelaci posl. Slavíčka, J. Marka, Staňka, dr. Noska, dr. Lukavského a spol. (tisk 4584) ve věci katastrofy na dole "Gabriela" v Karvinné.

Tisk 4587. Odpověď min. veř. prací na interpelaci posl. Pohla, dr. Haase a druhů (tisk 4585) o stále častějších nehodách a pohromách důlních.

Předseda: Navrhuji podle usnesení předsednictva, aby se příští schůze konala zítra 16. dubna t. r. o 9 1/2 hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4518) o inkompatibilitě (tisk 4567).

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4519), kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě (tisk 4568).

3. Zpráva výboru zemedelského o vládnom návrhu zákona (tisk 4516), ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 192 4-1929 (tisk 4552).

4. Návrh, aby zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu byly projednány osnovy zákona:

a) o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (tisk 4569),

b) o inkompatibilitě (tisk 4567),

c) kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě (tisk 4568),

d) ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi i v ročných pastevných obdobiach 1924-1929 (tisk 4552).

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. dr. Jurigu pre prečin rušenia obecného mieru (tisk 4530).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Hlinku pre prečin pomluvy tlačou (tisk 4533).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro zločin podle § 65 a přečin podle § 308 tr. z. (tisk 4534).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Opavě za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Lehnerta pro přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4535).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za vydání k trestnímu stíhání posl. Jos. Mayera pro zločiny dle §§ 81, 152 a 155 b) a 85 a) tr. z. (tisk 4547).

Jsou snad nějaké námitky proti tomuto mému návrhu? (Nebyly.)

Není tomu tak, návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 8 hod. 50 min. večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP