Úterý 15. dubna 1924

Předseda (zvoní): K tomuto hlasování bylo vysloveno přání, abych dal hlasovati podle jmen. Přání tomuto vyhověti nemohu, ale poněvadž jistě žadatelům tane na mysli, aby se zjistil přesně počet hlasujících, nařídím sečtení hlasů. (Výkřiky poslanců komunistických.)

Vyzývám pana zapisovatele posl. Bradáče, aby spolu se sněm. tajemníkem dr. Říhou sečetli hlasy ve dvou úsecích pravých, vyzývám pana zapisovatele posl. Jar. Marka, aby spolu se zástupcem sněm. tajemníka dr. Mikyškou sečetli hlasy ve dvou úsecích středních a na presidiální estrádě, a konečně vyzývám pana zapisovatele posl. dr. Spinu, aby spolu se zástupcem sněm. tajemníka Nebuškou sečtli dva úseky levé. (Hluk. - Předseda zvoní.)

Kdo souhlasí s návrhy na přechod k dennímu pořadu přes tuto osnovu, jež podali pan posl. Burian a páni posl. dr. Czech a soudr., nechť vstane. (Děje se. - Různé výkřiky. - Předseda zvoní.)

Žádám o klid. (Hluk. - Předseda zvoní.) Znovu žádám o klid.

(Po sečtení hlasů):

Pro návrhy pana posl. Buriana a pp. posl. dr. Czecha a soudr. na přechod k dennímu pořadu přes projednávanou osnovu zákona vyslovilo se 81, proti němu 129 poslanců. To znamená, že pro návrh vyslovila se pouze menšina a jest tudíž zamítnut.

Přejdeme ke hlasování meritornímu na podkladě zprávy výborové a na podkladě podaných pozměňovacích a doplňovacích návrhů.

O §u 1 budeme hlasovati nejprve podle návrhu pp. posl. dr. Czecha a soudr. a posl. Schweichharta a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

3. Pozměňovací návrh posl. dr. Czecha a druhů:

§ 1, odst. 2 budiž škrtnut.

4. Pozměňovací návrh posl. Schweichharta a druhů:

V §u 1, odst. 3 buďtež škrtnuta slova "nebo 4. dal informace" až "s informací".

Předseda: Kdo souhlasí s § 1 podle právě přečtených návrhů pp. posl. dr. Czecha a soudr. a Schweichharta a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy pp. posl. dr. Czecha a soudr. a Schweichharta a soudr. jsou zamítnuty.

Teď budeme hlasovati o §u 1 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 1 jest schválen podle zprávy výborové.

O §u 2 budeme hlasovati nejprve podle návrhu pp. posl. Jokla a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5. Pozměňovací návrh posl. Jokla a druhů:

V §u 2, odst. 2 buďtež škrtnuta slova "bezplatně a".

Na konci odst. 2 budiž připojeno toto znění: "Úřad jest povinen zaplatiti listu i obvyklý poplatek insertů a hraditi listu veškerou škodu vzniklou uveřejněním urážlivé zprávy, pocházející od úřadu."

Předseda: Kdo souhlasí s § 2 tak, jak jej navrhují pp. posl. Jokl a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Jokla a soudr. je zamítnut.

Teď je zde druhý návrh na úpravu §u 2, jak ji navrhují pp. posl. Kostka a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

6. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 2, odst. 2 budiž škrtnuto slovo "bezplatně".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 2 podle návrhu pp. posl. Kostky a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Kostky a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s § 2 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. § 2 jest schválen podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s § 3 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina, § 3 jest schválen podle zprávy výborové.

Při §u 4 jest zde návrh pp. posl. Hackenberga a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

7. Pozměňovací návrh posl. Hackenberga a druhů:

V §u 4 buďtež škrtnuta slova "zřejmý" a "především".

Předseda: Kdo souhlasí s § 4, jak jej navrhují pp. posl. Hackenberg a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh. pp. posl. Hackenberga a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s § 4 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 4 jest schválen podle zprávy výborové.

O §u 5 budeme hlasovati nejprve podle návrhu pp. posl. Schäfera a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

9. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a druhů:

§ 5 budiž změněn takto: "Odpovědný redaktor je beztrestný, prokáže-li, že mu hrozilo propuštění ze služby nebo citelné hmotné poškození, kdyby byl zprávu neuveřejnil."

Předseda: Kdo souhlasí s § 5 v této formě, jak ji navrhují pp. posl. Schäfer a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Schäfera a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí s § 5 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 5 jest schválen podle zprávy výborové a tím současně bylo rozhodnuto o návrhu posl. Kostky a druhů na škrtnutí.

O odstavcích 1 a 2 §u 6 budeme hlasovati i podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím jsou odstavce 1 a 2 §u 6 schváleny podle zprávy výborové.

O odstavci 3 §u 6 budeme nejprve hlasovati podle úpravy, jak ji navrhují pp. posl. Kostka a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

10. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 6, odst. 3 nechť zní takto: "Za tento přestupek trestá se odpovědný redaktor, a to, zakládá-li obsah tiskopisu zločin, vězením od osmi dnů do tří měsíců, zakládá-li přečin, peněžitým trestem od 50 do 3000 Kč."

Alinea b) budiž škrtnuto.

Předseda: Kdo souhlasí s odstavcem 3 §u 6 tak, jak jej navrhují pp. posl. Kostka a soudr. nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Kostky a soudr. je zamítnut.

Teď je zde další úprava, kterou navrhují pp. posl. dr. Haas a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

11. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase a druhů:

Odst. 3, lit. a) §u 6 nechť zní takto: "peněžitým trestem od 50 Kč do 500 Kč."

Ostatní z odst. 3 se škrtne.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem, jejž podali pp. posl. dr. Haas a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Haase a soudr. je zamítnut.

Dále je zde návrh na úpravu tohoto odstavce, jejž podali pp. posl. Böhr a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

12. Doplňovací návrh posl. Böhra a druhů k §u 6:

Odst. 3, úvodní věta nechť zní takto: "Za tento přečin trestá se redaktor soudem, avšak nebyl-li ještě nikdy potrestán pro přečin nebo zločin, jen podmíněně."

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou odstavce 3, jak ji navrhují pp. posl. Böhr a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pana posl. Böhra a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o tomto odstavci 3 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odstavec 3 §u 6 jest schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o odstavci 4 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí. nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odstavec 4 je schválen podle zprávy výborové.

Teď je zde návrh na vsuvku, jak ji navrhují pp. posl. Jos. Fischer a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

13. Doplňovací návrh posl. J. Fischera a druhů:

Odst. 4 §u 6 nechť zní takto: "Za podmínek § 4 a jestliže se původce dobrovolně přihlásí, je odpovědný redaktor beztrestný."

Předseda: Kdo souhlasí s touto vsuvkou, jak ji navrhují pp. posl. Jos. Fischer a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Jos. Fischera a soudr. je zamítnut. (Výkřiky. - Předseda zvoní.)

Teď budeme hlasovati o §u 7, a to podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 7 je schválen podle zprávy výborové, a tím současně je zamítnut návrh pp. posl. Hackenberga a soudr. a Kostky a soudr. negativního rázu.

U §u 8 budeme hlasovati nejprve o návrhu pp. posl. Kostky a soudr. na škrtnutí odstavce 1.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. Kostka a soudr. na škrtnutí 1. odstavce §u 8, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Kostky a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o celém §u 8 v úpravě návrhů pp. posl. Hackenberga a soudr. a Uhla a soudr. Žádám o jejich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

17. Pozměňovací návrh posl. Hackenberga a druhů k §u 8:

V odst. 1 buďtež škrtnuta slova od "oznámí soud" do "prodloužiti".

V odst. 2 buďtež škrtnuta slova od " (2) Nebylo-li žádáno" až "mu daná".

Odst. 3 bude nyní odstavcem 2.

18. Pozměňovací návrh posl. Uhla a druhů k §u 8:

V odst. 2 buďtež slova "na 14 dnů" nahrazena slovy "na jeden měsíc".

Předseda: Kdo souhlasí s §em 8 podle návrhů právě přečtených, jež podali pp. posl. Hackenberg a soudr. a Uhl a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy pp. posl. Hackenberga a soudr. a Uhla a soudr. jsou zamítnuty.

Teď je zde úprava, jak ji navrhují pp. posl. Jos. Fischer a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

19. Pozměňovací návrh posl. J. Fischera a druhů:

V §u 8, odst. 1, poslední věta budiž místo čísla "osmi" vloženo číslo "čtrnácti".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 8, jak ji navrhují pp. posl. Jos. Fischer a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Jos. Fischera a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o §u 8 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí. nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 8 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 9 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 9 je schválen podle zprávy výborové.

U §u 10 je nejprve úprava, jak ji navrhují pp. posl. Kostka a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

20. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů k §u 10:

V odst. 1 budiž místo "14 dnů" vloženo "4 týdnů".

V odst. 2 budiž místo "14 dnů" vloženo "4 týdnů".

Odst. 3 budiž škrtnut.

Předseda: Kdo souhlasí s § 10 v této úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Kostka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Kostky a soudr. je zamítnut.

Teď je zde úprava téhož paragrafu, jak ji navrhují pp. posl. dr. Haas a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

21. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase a druhů:

V §u 10, odst. 1 budiž škrtnuto slovo "všechny".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 10, jak ji navrhují pp. posl. dr. Haas a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Haase a soudr. je zamítnut.

Teď budeme o §u 10 hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 10 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o §u 11 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 11 je schválen podle zprávy výborové a současně s tím jsou zamítnuty negativní návrhy pp. posl. Kostky a soudr. a Jokla a soudr. na škrtnutí.

Teď budeme hlasovati o §§ 12 až včetně 15, k nimž není pozměňovacích návrhů, podle zprávy výborové.

Kdo s těmito §§ 12 až včetně 15 souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 12 až 15 jsou schváleny podle zprávy výborové.

K §u 16 je návrh pp. posl. Kostky a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

24. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 16 budiž škrtnuta poslední věta.

Předseda: Kdo souhlasí s § 6 podle úpravy, jak ji navrhují pp. posl. Kostka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Kostky a soudr. je zamítnut.

Teď je zde k témuž paragrafu návrh pp. posl. Jokla a soudr. Budiž přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

25. Pozměňovací návrh posl. Jokla a druhů:

V §u 16 buďtež škrtnuta slova "na prvém místě" až "druhé stránky".

Předseda: Kdo souhlasí s § 16 v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Jokl a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Jokla a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o § 16 podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s § 16 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 16 je schválen podle zprávy výborové.

K § 17 je návrh pp. posl. Kostky a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

27. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů k §u 17:

V odst. 1 budiž místo slov "k odškodnému do deseti tisíc korun" vloženo "k odškodnému, jehož výše je přiměřena majetkovým poměrům odpovědného redaktora".

V odst. 2 buďtež škrtnuta slova "a budiž jemu" až do konce tohoto odstavce.

Předseda: Kdo souhlasí s § 17 v této úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Kostka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Kostky a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o témž § 17 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 17 je schválen podle zprávy výborové, a tím současně byl zamítnut negativní návrh pp. posl. Schweichharta a soudr. na škrtnutí tohoto paragrafu.

O §§ 18 a 19, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. §§ 18 a 19 jsou schváleny podle zprávy výborové.

K odst. 1 §u 20 je návrh pp. posl. Kostky a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

28. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů k §u 20:

V odst. 1 nechť konec zní takto: "uloží soud vydavateli periodického tiskopisu přiměřený peněžitý trest. Do výše peněžního trestu připouští se odvolání."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto odst. 1 §u 20 podle přečteného návrhu, jejž podali pp. posl. Kostka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Kostky a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o odst. 1 §u 20 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 20, odst. 1 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o odst. 2 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odst. 2 je schválen podle zprávy výborové a současně jsou vyřízeny negativní návrhy na škrtnutí, jež podali pp. posl. Kostka a soudr. a Jokl a soudr.

O §§ 21, 22, 23 budeme hlasovati v jednotné úpravě, jak ji podávají návrhy pp. posl. Jokla a soudr. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

31. Pozměňovací návrh posl. Jokla a druhů:

§ 21 budiž škrtnut.

32. Pozměňovací návrh posl. Jokla a druhů k §§ 22 a 23:

Odst. 4 §u 22 budiž škrtnut.

§ 23 budiž škrtnut.

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §§ů 21, 22 a 23, jak ji podávají přečtené návrhy pp. posl. Jokla a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy pp. posl. Jokla a soudr. jsou zamítnuty.

Teď budeme hlasovati odděleně o jednotlivých paragrafech. Nejprve o celém § 21 podle návrhu pp. posl. J. Fischera a soudr. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

33. Pozměňovací návrh posl. J. Fischera a druhů k §u 21:

V odst. 1 buďtež škrtnuta slova "a vlastníku" a dále slova "kteří za ně ručí rukou společnou a nerozdílnou".

Odst. 2 nechť zní takto: "Vydavatel ručí s odsouzeným původcem jen tehdy, byl-li odpovědný redaktor zproštěn podle § 5."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto přečteným návrhem na úpravu §u 21, jak jej podali pp. posl. Jos. Fischer a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Jos. Fischera a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati odděleně o odst. 1 §u 21 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odst. 1 §u 21 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o odst. 2 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odst. 2 §u 21 je schválen podle zprávy výborové a tím současně je rozhodnuto o negativním návrhu, jejž podali pp. posl. Kostka a soudr. na škrtnutí tohoto odstavce.

O §§ 22 a 23 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. §§ 22 a 23 jsou schváleny podle zprávy výborové.

U § 24 je úprava podle prvního návrhu pp. posl. dr. Haase a soudr. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

35. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase a druhů:

V §u 24 buďtež slova "4 až 8" nahrazena slovy "4 až 6 a 8".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným prvním návrhem, jejž podali pp. posl. dr. Haas a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tento návrh pp. posl. dr. Haase a soudr., týkající se úpravy § 24, je zamítnut.

Je tu dále druhý návrh téhož pana poslance. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

36. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase a druhů:

V §u 24 buďtež slova "10 až 13" nahrazena slovy "10, 12 a 13".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným druhým návrhem, jejž podali pp. posl. dr. Haas a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Druhý návrh pp. posl. dr. Haase a soudr. je zamítnut.

Dále je zde třetí návrh týchž pánů poslanců k témuž paragrafu. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

37. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase a druhů:

V §u 24 buďtež slova "17 až 19" nahrazena slovy "17, 19".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným třetím návrhem, jejž podali pp. posl. dr. Haas a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Také třetí návrh týchž pánů poslanců je zamítnut.

Dále je zde čtvrtý návrh týchž pánů poslanců k témuž paragrafu. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

38. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase a druhů:

V §u 24 buďtež slova "21 až 23" nahrazena slovem "22".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným čtvrtým návrhem, jejž podali pp. posl. dr. Haas a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Také čtvrtý návrh pp. posl. dr. Haase a soudr. je zamítnut.

Konečně je zde návrh pp. posl. Jokla a soudr. k témuž paragrafu. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

39. Pozměňovací návrh posl. Jokla a druhů:

V §u 24 buďtež škrtnuta slova "a, není-li znám" až do konce tohoto paragrafu.

Předseda: Kdo souhlasí s § 24 v této úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Jokl a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Jokla a soudr. je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s § 24 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 24 je schválen podle zprávy výborové.

O § 25 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 25 je schválen podle zprávy výborové a současně tím jsou zamítnuty návrhy pp. posl. Kostky a soudr. a posl. dr. Haase a soudr. na škrtnutí tohoto paragrafu.

Při §u 26 jsou návrhy na škrtnutí, jež podali pp. posl. Kostka a soudr. a Hackenberg a soudr.

Kdo souhlasí s návrhy na škrtnutí §u 26, jak je podali pp. posl. Kostka a soudr. a Hackenberg a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

Návrhy pp. posl. Kostky a soudr. a Hackenberga a soudr. jsou zamítnuty, poněvadž pro ně byla pouze menšina.

Teď budeme hlasovati meritorně, nejprve v úpravě prvého eventuálního návrhu, jejž podali pp. posl. Schäfer a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

44. První eventuální návrh posl. Schäfera a druhů k §u 26:

Bude-li zamítnut návrh na škrtnutí §u 26, navrhujeme:

Slova "dvou let" buďtež nahrazena slovy "jednoho roku".

Předseda: Kdo souhlasí s touto úpravou §u 26, jak ji navrhuje prvý eventuální návrh pp. posl. Schäfera a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Schäfera a soudr. je zamítnut.

Dále je zde druhý eventuální návrh pp. posl. Schweichharta a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

45. Druhý eventuální návrh poslance Schweichharta a druhů k §u 26:

Bude-li zamítnut návrh na škrtnutí §u 26, navrhujeme:

V odst. 1 budiž za slovem "odsouzen" vsunuto slovo "dvakrát".

Předseda: Kdo souhlasí s tímto druhým eventuálním návrhem, jejž podali pp. posl. Schweichhart a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Schweichharta a druhů je zamítnut.

Kdo teď souhlasí s §em 26 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 26 je schválen podle zprávy výborové.

O §u 27 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 27 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o návrhu, jejž podali pp. posl. dr. Czech a soudr. na škrtnutí §§ 28 až 37 včetně.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, jejž podali pp. posl. dr. Czech a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Czecha a druhů je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o jednotlivých paragrafech meritorně.

K § 28 je eventuální návrh pp. posl. Schweichharta a druhů. Budiž přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

47. Eventuální pozměňovací návrh posl. Schweichharta a druhů:

Bude-li zamítnut návrh na škrtnutí §§ 28 až 37, navrhujeme:

V §u 28, odst. 2 buďtež slova "pěti soudcům: z těchto pěti jsou dva přísedící z lidu, kmeti" nahrazena slovy "čtyřem soudcům; z těchto čtyř jsou dva přísedící z lidu, kmeti".

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným návrhem, jejž podali pp. posl. Schweichhart a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. Schweichharta a soudr. je zamítnut.

Teď jsou zde shodné návrhy pp. posl. Kostky a druhů a pp. posl. Böhra, J. Fischera, Kostky, Stenzla a druhů, týkající se paragrafu 28. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

48. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 28, odst. 2 nechť konec zní takto: "jde-li o přečin nebo zločin, šesti soudcům, z nichž tři jsou přísedící z lidu, kmeti".

49. Pozměňovací návrh posl. Böhra, J. Fischera, Kostky, Stenzla a druhů k §u 28:

Odst. 2, poslední věta nechť zní takto: "Jde-li o přestupek, přísluší konati hlavní přelíčení třem soudcům, jde-li o přečin nebo zločin, šesti soudcům; z těchto šesti jsou tři přísedící z lidu, kmeti."

Předseda: Kdo souhlasí s přečtenými shodnými dvěma návrhy, jež podali pp. posl. Kostka a soudr. a dále pp. posl. Böhr, J. Fischer, Kostka, Stenzel a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy tyto jsou zamítnuty.

Teď budeme hlasovati o §u 28 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 28 je schválen podle zprávy výborové.

O § 29 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 29 podle zprávy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 29 je schválen podle zprávy výborové.

U § 30 je při odst. 1 návrh pp. posl. Hackenberga a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

50. Eventuální návrh posl. Hackenberga a druhů:

Bude-li zamítnut návrh na škrtnutí §§ 28 až 37, navrhujeme:

V §u 30, odst. 1 buďtež slova "45letý" nahrazena slovy "30letý" a slova "dvě léta" slovy "jeden rok".

Předseda: Kdo souhlasí s odst. 1 §u 30 podle úpravy pp. posl. Hackenberga a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. Hackenberga a soudr. je zamítnut.

Kdo teď souhlasí s odst. 1 §u 30 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Odst. 1 §u 30 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovat o odst. 2 téhož paragrafu podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, odst. 2 §u 30 je schválen podle zprávy výborové a tím současně je zamítnut negativní návrh, jejž podali pp. posl. Schäfer a soudr.

K § 31 navrhují úpravu pp. posl. Uhl a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

52. Eventuální návrh posl. Uhla a druhů:

bude-li zamítnut návrh na škrtnutí §§ 28 až 37, navrhujeme:

V §u 31, odst. 1 buďtež škrtnuta slova "a jež považuje za zvláště způsobilé k tomuto úřadu".

Předseda: Kdo souhlasí s § 31 podle přečteného návrhu, jejž podali pp. posl. Uhl a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. Uhla a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí s § 31 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 31 je schválen podle zprávy výborové.

Teď je zde návrh pp. posl. Kostky a soudr. na nový odst. 4 tohoto paragrafu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

53. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 31 budiž připojeno jako odst. 4:

"Kmetovi náleží náhrada jízdného a v místě obvyklých útrat za zdržení v sídle soudu, jestliže v místě nebydlí. Není-li kmet ve stálém platovém poměru, náleží mu také přiměřená náhrada za ztrátu času."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto novým odst. 4, jejž navrhují pp. posl. Kostka a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. Kostky a soudr. je zamítnut.

O § 32 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 32 je schválen podle zprávy výborové.

Je zde dále návrh k témuž paragrafu pp. posl. Böhra, Kostky, Jos. Fischera, Stenzla a druhů na připojení závěrečné věty k §u 32, odst. 2. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

54. Doplňovací návrh posl. Böhra, Kostky, J. Fischera, Stenzla a druhů:

K §u 32, odst. 2 budiž připojeno jako poslední věta: "Třetího kmeta jako nestranného určí státní soud."


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP