Středa 19. prosince 1923

Předseda (zvoní): Všecky tyto návrhy jsou dostatečně podepsány a jsou předmětem jednání.

Ke slovu není nikdo dále přihlášen, debata je skončena.

Uděluji závěrečné slovo panu zpravodaji posl. Malíkovi.

Zpravodaj posl. Malík: Slavná sněmovno! Nejprve odpovím na otázku panu posl. Patzelovi, jenž se tázal, budou-li musiti váleční poškozenci vrátiti důchody, pokud jim byly vypláceny vyšší, ne tedy podle tohoto nového zákona. Na otázku tuto odpovídám, že ve všech případech, ve kterých váleční poškozenci požívali v r. 1924 a dalším důchod, ačkoli jim ve smyslu tohoto zákona nepříslušel, nebude na nich vymáháno vrácení těchto důchodů, byla-li výplata provedena jedině z té okolnosti, že tento zákon nemohl býti včas u těchto válečných poškozenců proveden.

Slavná sněmovno! Republice Československé nelze upříti, že vedena je od svého vzniku snahou následky světové války zahladiti, rány hojiti a pozůstalým obětem osud zmírniti a život usnadniti. Vzpomeneme-li si, jak dřívější monarchie rakousko-uherská macešsky honorovala válečné poškozence, musíme uznati, že náš stát pro válečné poškozence učinil vše, co za daných poměrů bylo a je možné. S čistým svědomím odmítám každé nařčení, zejména z řad oposičních, že by nynější koaliční majorita neměla dobré vůle vůči válečným poškozencům, invalidům, vdovám, sirotkům atd., že by neměla pochopení pro trpký osud všech těchto obětí světové války. (Výkřiky posl. Mikulíčka.) Všechny strany vládní koalice podaly jasné důkazy, že chtějí válečným poškozencům vydatně pomoci, zejména těm, kdož pomoci potřebují. Ministerstvo soc. péče jistě povinnost svou plní co nejsvědomitěji a zajisté i jiná ministerstva, pokud ovšem řeší otázku existence a osudu válečných poškozenců.

Stojí za povšimnutí, že do konce srpna 1923 bylo vyplaceno u nás na péči o válečné poškozence 1400 milionů. (Posl. Blažek: Ale během 4 roků bylo ušetřeno půl miliardy z rozpočtu!) Nyní jsou doplatky, pane kolego! Cifra tato mluví více než všechny řeči, které zde dnes byly k této předloze předneseny. Víme, že je řada osob, které na požitky dosud čekají, ač jim po právu patří, ale víme také, že je řada osob, které nejsou skutečnými válečnými poškozenci, jichž postavení je dnes daleko příznivější, než bylo před válkou, a přece berou požitky válečných poškozenců, v pravém slova smyslu tyjí z dobrodiní zákona na úkor těch, jimž válka krutě ublížila. Bylo by si přáti, aby tito nezasloužení, nepraví poškozenci byli z řad skutečných válečných poškozenců vyloučeni, aby peníz takto získaný mohl býti dán tam, kam patří, to jest těm, kteří po celý život trpí z ran a běd světovou válkou jim způsobených. Přejeme si ze srdce, aby válečným poškozencům vždy a všude vycházelo se co nejochotněji vstříc, ať již jde o udělení trafiky, biografu anebo jiné živnosti, ať již jde o příděl půdy při provádění pozemkové reformy anebo rychlé vyřízení žádosti, žádající zkapitalisování přiznané renty, aby válečný poškozenec měl potřebný kapitál k založení vlastní samostatné existence, zemědělské, obchodní, řemeslné atd.

Já jsem pevně přesvědčen, že značná většina našich válečných poškozenců věří v dobrou a poctivou vůli naši, věří dobré vůli této koaliční majority, věří v tento stát a snad jen nepatrné procento dává se unášet falešnými tóny, zaznívajícími z řad oposičních, které samy odpírajíce státu to, co potřebuje, žádají po něm velmi často to, co splniti nemůže, a činí tak ne u lásky k těm, o něž právě jde, nýbrž z úmyslů zcela jiných.

O pozměňovacích návrzích a resolučních návrzích, které zde byly přečteny, vyslovil se soc.-politický výbor, jak jsem se již zmínil ve svém úvodním slově, negativně a nezbývá mi tudíž nic jiného, než abych doporučil, aby tyto návrhy byly zamítnuty. Navrhuji, aby slavná sněmovna schválila vládní návrh zákona tak, jak je otištěn ve zprávě výboru soc.-politického. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji panu posl. dr. Medveckému.

Zpravodaj posl. dr. Medvecký: Slávna snemovňa! Len niekoľko poznámok na slová kol. Patzela, ktorý tvrdil, že pri tomto vládnom návrhu zákona nevidí tú štátnu politickú zásadu, tú ideu, ktorá vedie vládu a zákonodárstvo k vyneseniu tohoto zákona. Je to vlastne popieranie veľmi vážneho podkladu každého zákona, popieranie tak zvanej ratio legis. Ja môžem tvrdiť a chcem niekoľkými slovy dokázať, že toto dôležité a veľmi závažné tvrdenie, ktoré skutočne zasahuje do každého zákonodárstva, v tomto prípade neobstojí. Je to hlavne zrejmé, keď uvážime hospodárske príčiny, ktoré v tomto ohľade vedú vládu, a to hospodárske príčiny dvojakého druhu. V prvom rade, ako menej závažná okolnosť, bola uvažovaná tá, že ceny istých článkov klesly. To je jedon motív, ktorý tvorí príčinu k vyneseniu tohoto zákona. Hlavný motív, hospodárska príčina je však tá, že klesly mzdy, že klesly zárobky a následkom toho sa cifra, i ktorá je stanovená ako maximálny dôchod válečných poškodencov, sama automaticky redukovala. Poklesom mezd klesla dosiaľ stanovená cifra 6000 Kč iste o 1/6, takže sa dôchod, ktorý je týmto zákonom stanovený, automaticky snížil o 1/6, tedy na 5 tisíc Kč.

Že pri tomto zákone ratio legis existuje, toho najlepším dôkazom je, keď uvážime, čo by bolo, keby tento zákon vynesený nebol, keď prevedieme negatívny dôkaz. Keby tento zákon nebol vynesený, práve poklesom zárobkov, poklesom mezd by sa docielilo, že by kruh tých ľudí, ktorí sú na podporu odkázaní, vzrástol. Tak ako týmto zákonom ich kruh sa nezmenil práve preto, že ich zárobok klesol zo 6000 najmenej na 5000, podľa toho majú nárok ďalej. Keby tento zákon vyneseny nebol, podľa toho na každý pád kruh ľudí, ktorí na podporu boli odkázaní, by sa zväčšil. To je v dvojakom ohľade neprimerané a neodôvodnené. Zväčšením sa kruhu a počtu obyvateľstva, ktoré by malo nárok na podporu, rozšíril by sa počet tých, ktorí na podporu sú odkázaní, čo je samosebou sociálne nespravedlivé a neodôvodnené a je s druhej strany finančným zaťažením štátu, keby štát vrastom kruhu a počtu obyvateľstva bol prinútený vyplácať novým ľudom, ktorí dosiaľ nároku na podporu nemali, tú podporu, ktorú dosiaľ nedostávali. Týmto negatívným argumentovaním je dokázané, že tvrdenie kol. Patzela ohľadom tohoto zákona neobstojí, že je ratio legis na každý pád, aby sa kruh tých ľudí, ktorí podporu dostávajú, nezvýšil a aby sa takýmto spôsobom finančné zaťaženie štátu nezväčšovalo.

Čo sa týka pozmeňovacích návrhov, rozpočtový výbor zaujal stanovisko proti nim a ja nemôžem ináč, než doporučiť, aby tieto pozmeňovacie a rezolučné návrhy poslanecká snemovňa zamietla a prijala tento vládny návrh zákona tak, ako je vo zpráve soc.-politického a rozpočtového výboru udané. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se. - Výkřiky posl. Blažka. - Předseda zvoní.)

Žádám o klid. (Hluk na levici.)

Žádám znovu o klid.

Míním dáti hlasovati tímto způsobem:

Zákon má 2 články, nadpis a úvodní formuli.

O článku I budeme hlasovati nejprve ve shodné úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Schälzky a soudr., Patzel a soudr. a dr. E. Feyerfeil a soudr.

Nebude-li úprava tato přijata, rozhodneme o návrhu pp. posl. dr. Holitschera, Kirpalové a druhů na novou úpravu článku I.

Nebude-li tato úprava přijata, dám hlasovati podle prvého návrhu, jejž učinili pp. posl. Kučera a soudr.

Nebude-li ani tato úprava přijata, dám hlasovati podle event. návrhu pp. posl. Kučery a soudr.

Pak teprve bychom hlasovali podle zprávy výborové.

Nato by se hlasovalo o novém odstavci třetím, jehož připojení k článku I navrhují pp. posl. Kučera a soudr.

Potom o vsuvce nových dalších 4 článků, již navrhují rovněž pp. posl. Kučera a soudr.

Pak by se hlasovalo o článku II a úvodní formuli zákona podle zprávy výborové.

O nadpisu zákona nejprve podle znění návrhů pp. posl. Patzela a soudr.; nebude-li přijato, podle zprávy výborové.

Jsou snad nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování?

Posl. inž. Kallina (německy): Prosím o slovo.

Předseda: Pan posl. inž. Kallina má slovo.

Posl. inž. Kallina (německy): Navrhuji jmenovité hlasování o prvním návrhu.

Předseda: Návrh odporuje jednacímu řádu. Nedám o něm hlasovati.

Budeme tedy hlasovati nejprve o článku I v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Schälzky a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

1. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů:

Poslední věta odst. 1 §u 2 zákona ze dne 20. února 1920, č. 142, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39, nechť zní takto:

Toto ustanovení zůstává v platnosti až do 31. prosince 1924.

Předseda: Dále žádám o přečtení věcně shodného návrhu pp. posl. Patzela a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů:

Článek I má zníti:

Působnost § 2, odst. 1 zákona ze dne 25. ledna 1920, č. 39 Sb. z. a n., prodlužuje se do konce roku 1924.

Předseda: Žádám o přečtení dalšího shodného návrhu, totiž návrhu pana posl. dr. E. Feyerfeila a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

3. Pozměňovací návrh posl. dr. E. Feyerfeila, dr. Keibla a druhů:

Čl. I má zníti:

"Ustanovení §u 2, odst. 1 zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., prodlužuje se ve své platnosti až do 31. prosince 1924."

Předseda: Kdo souhlasí s úpravou článku I ve smyslu právě přečtených shodných návrhů pp. posl. Schälzkyho a soudr., pp. posl. Patzela a soudr. a pp. posl. dr. E. Feyerfeila a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy tyto jsou zamítnuty. (Výkřiky na levici.)

Teď budeme hlasovati o návrhu p. posl. dr. Holitschera, Kirpalové a druhů. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

4. Pozměňovací návrh posl. dr. Holitschera, Kirpalové a druhů:

Čl. I budiž změněn takto:

V §u 2, odst. 1 zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., budiž škrtnuta tato věta: "Ustanovení toto podrží platnost do 31. prosince 1923."

§ 2, odst. 3 budiž škrtnut.

§ 3 budiž škrtnut a nechť zní:

"Žijí-li s válečným poškozencem ve společné domácnosti osoby, k jejichž výživě válečný poškozenec podle tohoto zákona jest povinen přispívati a skutečně přispívá, zvyšuje se částka uvedená v §u 2 o 20 % za každou jednotlivou osobu, nejvýše však o 5000 Kč ročně."

§ 4 budiž škrtnut.

V §u 7 budiž číslo "2400" nahrazeno číslem "4800" a číslo "1800" nahrazeno číslem "3600".

V §u 8, odst. 1 budiž číslo "2400" nahrazeno číslem "4800".

V §u 8, odst. 2 budiž 20% nahrazeno 15%.

V §u 9, řádek 5 budiž číslo 50% nahrazeno 100%.

§u 12 budiž připojeno jako třetí odstavec toto ustanovení:

Stát dá válečným slepcům na jejich žádost vůdčí psy. Na jejich vydržování jest vypláceti válečným slepcům ročně přiměřenou paušalovanou částku.

V §u 17, odst. 1 budiž číslo "600" nahrazeno "1200" a "900" číslem "1800".

V §u 17, odst. 3 buďtež slova "přísluší příplatek 200 Kč ročně" vypuštěna a nahrazena tímto ustanovením: "přísluší 50% přídavek k základní rentě".

V §u 23 nahrazuje se "400" číslem "600".

V §u 25 nahrazuje se "2400" číslem "4800" a "400" číslem "600".

V §u 25a), odst. 1 budiž číslo "2400" nahrazeno číslem "4800" a v druhém odst. číslo "400" číslem "600".

V §u 26 budiž poslední věta škrtnuta.

Předseda: Kdo souhlasí s úpravou článku I, jak ji navrhují pp. posl. dr. Holitscher, Kirpalová a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o úpravě, jak ji navrhuje první návrh pp. posl. Kučery a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5. Návrh posl. Kučery a soudr.:

Článek I znějž takto:

"Nároky na požitky přísluší válečnému poškozenci, jehož roční příjem není větší než 6.000 Kč, je-li však vyšší příjem menší, nežli součet Kč 6000 a důchodu (§ 6), jenž by válečnému poškozenci jinak příslušel, jest mu přiznati důchod v částce doplňující tento součet."

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným prvním návrhem pp. posl. Kučery a soudr., prosím aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o druhém, eventuelním návrhu pp. posl. Kučery a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

6. Eventuelní návrh posl. Kučery a soudr.:

Bude-li zamítnut můj první pozměňovací návrh k čl. I, navrhuji toto:

Článek I znějž takto:

"Nárok na požitky přísluší válečnému poškozenci, jehož roční příjem není větší než 6.000 Kč; je-li však vyšší příjem menší nežli součet Kč 6.000 a důchodu (§ 6), jenž by válečnému poškozenci jinak příslušel, jest mu přiznati důchod v částce doplňující tento součet. Ustanovení toto podrží platnost do 31. prosince 1924."

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným druhým, eventuálním návrhem pp. posl. Kučery a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čl. I podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku, (Děje se.)

To je většina. Článek I podle zprávy výborové schválen. (Hluk. Výkřiky posl. Blažka.)

Prosím pana posl. Blažka, aby zachoval klid.

Teď budeme hlasovati o novém, třetím odstavci, jehož znění navrhují pp. posl. Kučera a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

7. Návrh posl. Kučery a soudr.:

Do článku I budiž připojen 3. odstavec tohoto znění:

"Ustanovení § 2, odst. 2, 3 a 4 zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona z 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., se zrušují."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto novým, třetím odstavcem, jak jej navrhují pp. posl. Kučera a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o vsuvce nových dalších 4 článků, jak to navrhují tíž páni poslanci. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

8. Návrh posl. Kučery a soudr. na vsunutí nových dalších čtyř článků:

Za čl. I budiž vsunut další nový čl. II tohoto znění:

"Ustanovení § 17 zákona z 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona u 25. ledna 1922, čís. 39 Sb. z, a n., zní takto:

(1) Důchod vdovský činí Kč 900 ročně. U vdov neb družek, jichž výdělečná schopnost jest snížena alespoň o 50%, anebo které pečují aspoň o dvě vlastní nezaopatřené děti mladší 16 let, činí důchod vdovský 1.350 Kč.

(2) Vdově neb družce, jež jest zcela neschopna k výdělku nebo překročila 55. rok svého věku, přísluší příplatek Kč 300 ročně.

Budiž vsunut další nový článek III tohoto znění:

"Odstavec 1 §u 23 zákona z 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona z 25. ledna 1922, čís. 39 Sb. z. a n., mění se takto:

(1) Sirotčí důchod činí Kč 600 ročně pro každé dítě."

Budiž vsunut další nový článek IV tohoto znění:

"Ustanovení § 24 zákona z 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., se zrušuje."

Budiž vsunut další nový článek V tohoto znění:

"Ustanovení §u 42 zákona z 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona z 25. ledna 1922, čís. 39 Sb. z. a n., se mění takto:

"K základním důchodům vyměřeným podle tohoto zákona v §§ 8, 17, odst. 1, §§ 23, 25 a 25a) jest vypláceti až na další 50% drahotní přirážky."

Předseda: Kdo souhlasí se vsunutím přečtených nových článků II až V, jak je navrhují pp. posl. Kučera a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, je zamítnuto.

Teď budeme hlasovati o článku II a úvodní formuli zákona podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Článek II a úvodní formule zákona jsou schváleny podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o nadpisu zákona podle znění návrhu pp. posl. Patzela a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

9. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů:

V titule zákona se slovo "stanoví" nahrazuje slovem "snižuje".

Předseda: Kdo souhlasí s návrhem, jejž podali pp. posl. Patzela soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o nadpisu zákona podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, nadpis zákona je schválen podle zprávy výborové.

Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém.

Teď nám zbývá rozhodnouti o resolucích, jež k ní byly podány.

Nejprve je tu 6 resolucí pp. posl. Kučery a soudr. Žádám o přečtení prvé.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

10. Resoluční návrh posl. Kučery a soudr.:

Ministerstvo soc. péče nechť uloží zemským úřadům pro péči o válečné poškozence, aby co nejrychleji skončily likvidaci a výplatu doplatků důchodů, na něž mají váleční poškozenci podle platných zákonných předpisů nárok. Současně budiž uloženo těmto úřadům aby co nejrychleji provedly zákon z 25. ledna 1922, čís. 39 Sb. z. a n.

Ministerstvu soc. péče se ukládá, aby o provedení této resoluce podalo sněmovně do tří měsíců podrobnou zprávu.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným resolučním návrhem pp. posl. Kučery a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, je zamítnut.

Žádám o přečtení druhého resolučního návrhu týchž pánů poslanců.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

11. Resoluční návrh posl. Kučery a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do měsíce předložila návrh zákona o povinném zaměstnání invalidů.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným resolučním návrhem pp. posl. Kučery a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, je zamítnut.

Třetí resoluční návrh týchž pánů poslanců.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

12. Resoluční návrh posl. Kučery a soudr.:

Ministerstvo soc. péče se vyzývá, aby znovu zvláštním výnosem upozornilo úřední lékaře, provádějící lékařské prohlídky válečných poškozenců, že není účelem nových lékařských prohlídek válečných poškozenců ani v intencích samotného ministerstva, aby procenta neschopnosti byla nespravedlivě snižována, neb jakákoliv jiná újma válečným poškozencům nespravedlivě činěna. Aby se nespravedlivé taxaci válečných poškozenců úředními lékaři v prohlídkovém řízení u okresních úřadoven předešlo, buďtež při odvoláních k zemským odvolacím komisím váleční invalidé, žádají-li o to, osobně předvoláváni a zde znovu podrobně prohlíženi.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným právě třetím resolučním návrhem pp. posl. Kučery a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

Čtvrtý resoluční návrh týchž pánů poslanců.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

13. Resoluční návrh posl. Kučery a soudr.:

Ministerstvu soc. péče se ukládá, aby dbalo, by při úřadech pro péči o válečné poškozence, pokud mají styk s válečnými poškozenci jiné národnosti, byli ustanovováni úředníci dokonale znalí jejich mateřského jazyka a všech zvláštností jejich sociálních poměrů.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto resolučním návrhem pp. posl. Kučery a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, je zamítnut.

Další jejich resoluční návrh.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

14. Resoluční návrh posl. Kučery a soudr.:

Ministerstvu soc. péče se ukládá, aby podalo zprávu, proč dosud nebyla vyplacena válečným poškozencům, bydlícím v Německu, náhrada za valutové ztráty, které utrpěli výplatou zářijového a říjnového důchodu v markách místo v čsl. korunách proti výslovnému ustanovení výnosu min. soc. péče ze dne 7. srpna 1923, č. j. 35.321/V 23.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto resolučním návrhem pp. posl. Kučery a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, je zamítnut.

Konečně šestý resoluční návrh týchž pánů poslanců.

Prosím o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

15. Resoluční návrh posl. Kučery a soudr.:

Ministerstvu soc. péče a ministerstvu železnic se ukládá, aby se do měsíce dohodly o způsobu zadávání nádražních knihkupectví a novinových prodejen válečným poškozencům. O tom budiž pak ihned podána zpráva sněmovně.

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, navrženou posl. Kučerou a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Teď je zde resoluční návrh posl. Schuberta a druhů. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

16. Resoluční návrh posl. Schuberta a druhů:

Vláda se vybízí, aby zemskému úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze v Karlíně uložila lhůtu 5 měsíců, v níž musí býti bezvadně provedeny všechny ještě neprovedené starší nároky na důchod příslušnými rozhodnutími.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto resolučním návrhem, jejž podali pp. posl. Schubert a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Tím je vyřízen odst. 2 pořadu dnešní schůze. Přikročíme k 3. odstavci, který s odst. 2 souvisí. (Hluk a různé výkřiky na levici.)

Prosím o klid.

Třetím odstavcem jest:

3. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu byla projednána osnova zákona, kterým se stanoví hranice příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, čís. 39 Sb. z. a n. (tisk 4377).

V tomto případě . . . (Výkřiky posl. Hillebranda. - Předseda zvoní.) Prosím o klid. Žádám p. posl. Hillebranda, aby zachoval klid. (Různé výkřiky. - Předseda zvoní.) Žádám znovu o klid.

V tomto případě jde o osnovu, kterou sněmovna přijala právě ve čtení prvém beze změny, a zkrácené projednávání má umožniti provedení druhého čtení ještě v dnešní schůzi, aby

usnesení sněmovní v čas mohlo býti dodáno senátu, což jest tím odůvodněnější, že jde o osnovu, která má prodloužiti platnost zákona, která by jinak skončila dnem 31. prosince t. r. (Hluk trvá.) Žádám znovu o klid.

Z toho důvodu navrhuji zkrácené projednávání této osnovy, na základě jehož mohli bychom ihned přikročiti ke čtení druhému.

Kdo tedy souhlasí, aby osnova zákona, kterým se stanoví hranice příjmů vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců, projednala se řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím tedy přiznáno zkrácené řízení a můžeme přistoupiti k druhému čtení této osnovy.

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se stanoví hranice příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, čís. 39 Sb. z. a n. (tisk 4377).

Zpravodajem výboru soc. politického je p. posl. Malík, zpravodajem za výbor rozpočtový p. posl. dr. Medvecký. (Výkřiky na levici. Výkřiky komunistických poslanců.) Prosím o klid.

Mají páni zpravodajové návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Malík: Není korektur.

Zpravodaj posl. dr. Medvecký: Korektúr niet.

Předseda: Návrhů není. Kdo tedy ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozdvihne ruku. (Děje se. - Výkřiky.)

To je většina, tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve druhém čtení a je vyřízen odst. 13 pořadu.

Přerušuji projednávání pořadu dnešní schůze.

Prve než přikročím k ukončení schůze, rozhodneme hlasováním podle §u 69 našeho jedn. řádu, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o interpelaci, označené za naléhavou, která rozdána byla ve 243. schůzi posl. sněmovny dne 14. prosince 1923.

Jest to súrna interpellácia posl. Hlinku a spol. o nesvedomitom konkurenčnom hnutí remeselníckych závodov z Čiech a Moravy na Slovensku (tisk 4365).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4365. Súrna interpelláci a posl. Hlinku a spol. ministru obchodu o nesvedomitom konkurenčnom hnutí remeselníckych závodov z Čiech a Moravy na Slovensku.

Pytáme sa pána ministra:

1. či je ochotný zamedziť túto nesvedomitú konkurenciu závodov z Čiech a Moravy na Slovensku?

2. či je ochotný už raz konečne dať uznať parlamentu zásadu, že na Slovensku všetka práca patrí Slovákom?

Předseda: Pan posl. Hlinka navrhuje, aby rozprava o této interpelaci se zahájila po Vánocích.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava a aby rozprava tato byla provedena po Vánocích, prosím, by zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Rozprava této interpelaci přiznána nebyla.

Chorobou omluvil se dodatečně na 241. až 245. schůzi posl. Bechyně; na dnešní a zítřejší schůze posl. dr. Engliš.

Dovolenou na dnešní schůze udělil jsem posl. Prokešovi a Tayerlemu; na dnešní a zítřejší schůze posl. Jánu Bečkovi; na schůze v tomto týdnu posl. dr. Jurigovi vesměs pro neodkladné zaměstnání.

Provedeny byly některé změny ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Braneckého za posl. Karlovského; klub poslanců čsl. soc.-demokratické strany dělnické posl. Lehockého za posl. Tayerle; klub posl. čsl. strany lidové posl. Čuříka za posl. Adamovského a posl. Bezděka za posl. dr. Noska; klub poslanců "Deutsche soc.-dem. Arbeiterpartei" posl. Pohla za posl. Kaufmanna, posl. Hackenberga za posl. Hausmanna a posl. Tauba za posl. Jokla.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru zemědělského posl. Hackenberga za posl. Uhla; do výboru rozpočtového posl. Hakkenberga za posl. Schustera a posl. Tauba za posl. dr. Holitschera.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu posl. dr. Srdínko za posl. Berana.

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4354. Sbírka interpelací:

I. posl. Pittingera, dra Raddy a druhů celé vládě o nuceném sloučení obce Dřevěných Mlýnů s Jihlavou,

II. posl. Schustera, Uhla, Dietla a druhů min. školství a nár. osvěty o zrušení německé školní expositury v Ouborsku v okrese klatovském a o zabavení její školní budovy pro nově zřízenou tamnější českou menšinovou školu,

III. posl. Kaufmanna, Hirsche, Deutschové a druhů min. školství a národní osvěty o shánění německých dětí pro českou menšinovou školu v Údlicích, v okrese chomutovském a vůbec o návštěvě českých menšinových škol dětmi německé národnosti,

IV. posl. J. Kříže a soudr. min. železnic o prodlužování pracovní doby železničních zaměstnanců kategorií staničních a jízdních,

V. posl. Hlinku a spol. na min. vnútra, pravosúdia v záležitosti zhabania Slováka zo dňa 27. novembra 1923, č. 258,

VI. posl. Boboka a spol. min. vnútra v záležitosti podomových obchodníkov,

VII. posl. dra Jurigu a spol. na min. vnútra a pravosúdia v záležitosti zhabania "Slovák"-a zo dňa 23. novembra 1923, č. 255,

VIII. posl. Hlinku a spol., na min. vnútra a pravosúdia, v zál. zhabania Slováka zo dňa 27. novembra 1923, č. 258.

Tisk 4359. Naléhavá interpelace posp. Tausika a soudr. vládě o konfiskaci "Ročenky slovenské chudoby".

Předseda: Výboru imunitnímu přikazuji tyto žádosti:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Žádosti:

soudní stolice v Užhorodě ze dne 6. prosince 1923, č. Vr 1394/22-14, předloženou prostřednictvím vrch. stát. zastupitelstva v Košicích ze dne 14. prosince 1923, č. 15.315/23, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Kunsta pro přečin podle §u 4, odst. II, zák. čl. LX z r. 1914 (č. 409 imun.),

hlav. stát. zastupitelstva v Bratislavě ze dne 13. prosince 1923, č. 14.275/23 (sedrie v Trenčíně ze dne 20. září 1923, č. 4566/23-2) za souhlas k trestnímu stíhání posl. Tausika

pro přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky a z přečinu rozšiřování poplašných zpráv podle § 18, č. 1, 2 a 3 a přečinu výzvy k trestným činům uvedeným v § 153 tr. z., podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na veřejném shromáždění dne 1. května 1923 v Trenčíně (č. 410 imun.),

sedrie v Nitře ze dne 4. prosince 1923, č. 7955/23-5, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 15. prosince 1923, č. 14.557/23 za souhlas k trestnímu stíhání posl. Tománka pro přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky při veřejném shromáždění dne 24. června 1923 v Broďanech (č. 411 imun.),

sedrie v Nitře ze dne 10. prosince 1923, č. B 8071/23-3, předloženou prostřednictvím hl. st. zastupitelství v Bratislavě ze dne 17. prosince 1923, č. 14.679/23 za souhlas k trestnímu stihání posl. Tománka a dr. Jurigy pro přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zákona ze dne 15. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 23. září 1923 ve Velkých Topolčanech (č. 412 imun.).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP