Středa 19. prosince 1923

Žádosti o náhradu dlužno podati v měsíci lednu za uplynulý kalendářní rok u příslušného berního úřadu. Proti odmítnutí lze použíti těchže opravných prostředků jako při vyměřování daně."

104. Doplňovací návrh posl. Bubníka a soudr.:

V §u 26, odst. 1, řádek 8 za slovy "zemědělské rady" stůjž toto "a organisace spotřebitelské, jako Ústřední svaz Československých družstev".

105. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 37 budiž škrtnut a místo něho vloženo toto ustanovení:

"Prokáže-li podnikatel, že zboží, z něhož byla daň přepychová zaplacena státu dodavatelem nebo při dovozu jím samým, vyvezl do ciziny, může žádati o vrácení přepychové daně a v tomto případě se mu vrátí daň, jakou zaplatil svému dodavateli nebo celnímu úřadu.

Nárok na vrácení této daně zaniká, nebyla-li žádost podána během půl roku po vyvezení; podrobnější ustanovení budou vydána nařízením."

106. Pozměňovací návrh posl. Beutela, Uhla, Schweichharta a druhů:

§ 40 budiž škrtnut počínaje slovy: "Stíhání trestní . . ."

107. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 43, odst. 2 budiž změněn takto:

Slova "bez předchozí pohrůžky" buďtež vypuštěna a na jejich místo vloženo "po předchozí pohrůžce".

108. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 46, odst. 1 buďež škrtnuta slova "dále pak sdružení podnikatelů".

109. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 47 budiž doplněn tímto ustanovením:

"Prokáže-li poplatník, že z dodávky movitých věcí zaplatil poplatek podle stupnice poplatkových ustanovení buď hotově nebo kolkem, započítává se mu takto zaplacený řádný poplatek do daně podle tohoto zákona. Byla-li dodávka podle poplatkových předpisů od poplatku osvobozena, podléhá plné dani podle tohoto zákona."

110. Pozměňovací návrh posl. Horáka a druhů:

Odst. 11 §u 49 buď škrtnut a zaměněn následující větou:

"Zákon tento pozbude platnosti dnem 31. prosince 1924."

111. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

V §u 49, poslední odstavec budiž místo roku 1926 vloženo 1924.

112. Pozměňovací návrh posl. Dietla, R. Fischera a druhů:

V §u 49, odst. 11 budiž vřazeno na místo čísla 1926 číslo 1924.

113. Resoluční návrh posl. Bubníka a soudr.:

Ministru financí se ukládá, aby od daně z obratu osvobodil administrace denních časopisů, které předloží důkaz, že výnos insertní jejich části je nepatrný a vedlejší a že podmínkou jejich existence je pouze jejich odběr.

114. Resoluční návrh posl. Bubníka a soudr.:

Ministru financí se ukládá, aby při sestavování seznamů předmětů podléhajících dani přepychové a při vydávání všeobecných správních opatření, platících pro vyměřování a vybírání daně z obratu, vyslechl také zástupce organisací spotřebitelských.

115. Resoluční návrh posl. Bubníka a soudr.:

Ministru financí se ukládá, aby dodávky dělnických družstev konsumních zprostil daně z obratu v jejich styku s vlastními členy na podkladě žádostí doložených výkazem o hospodaření v posledním roce správním a stanovami.

116. Resoluční návrh posl. Bobka a druhů:

Vláda se vybízí, aby hotelové pokoje a poplatky za přenocování nepojímala již do seznamu předmětů podrobených dani přepychové.

117. Resoluční návrh posl. Bobka a druhů:

Vláda se vybízí, aby ze seznamu předmětů podrobených dani přepychové škrtla předměty pod položkou 154, 156, 164, uvádějící osvětlovací tělesa do 10 svíček.

118. Resoluční návrh posl. Bobka a druhů:

Vláda se vybízí, aby ze seznamu předmětů podrobených dani přepychové vyloučila skleněné zboží v ceně do 30 Kč za kus, uvedené pod položkou 327, 374.

119. Resoluční návrh posl. Kostky a druhů:

Vláda se vybízí, aby při seznamu předmětů podrobených přepychové dani uznala tyto zásady: Sanitní a hasičské automobily, dále hasičské nářadí, hadice, výzbroj hasičů a předměty užívané v ošetřovatelství nelze považovati za předměty podrobené přepychové dani.

120. Resoluční návrh posl. Patzela a soudr.:

Vláda se vybízí, aby připravila novelisaci zákona o obecních financích a při tom vhodně přihlížela k zásadě spravedlivého rozděleni daní na obce u podniků, při nichž sídlo podniku a provozovny podniku nejsou v témž místě.

121. Resoluční návrh posl. Patzela a druhů:

Vláda se vybízí, aby pokud možno nejdříve předložila návrh zákona o době přiměřeném zvýšení daně z obratu na burse (daně z obchodu s cennými papíry).

122. Resoluční návrh posl. Windirsche a druhů:

Ministerstvo financí jest povinno, aby pro dodávky, z vlastního hospodářství v zemědělských podnicích pocházející a sloužící k vlastnímu zásobení, stanovilo paušální sazby za osobu a rok. Při tom výši paušálních sazeb označí podle území berní správy v dohodě se zástupci zemědělství.

Místopředseda dr. Hruban: Přečtené návrhy jsou dostatečně podepsány a jsou předmětem jednání.

Dávám slovo panu referentovi posl. Práškovi k doslovu.

Zpravodaj posl. Prášek: Slavná sněmovno! Ve vykonané debatě přednesena byla celá řada výtek i také projevů odporu proti dani, která právě má býti projednávána. Já docela dovedu chápati, že proti dani vždy se najde odpor a že vždy jest jednání a hlasování o každé nové dani vytýkáno oposicí jako věc, která snad je nedosti dobře domýšlena, která je nedosti spravedlivá, a je žádáno, aby tyto věci byly odstraněny anebo jiným způsobem napraveny.

Především nejvíce se námitky otáčely kolem seznamu přepychových předmětů. Já nejednou jsem poukazoval ve své původní zprávě důvodové, že ve skutečnosti žádného oficielního seznamu přepychových předmětů nebylo a není a že také všechny zprávy novinářské, pokud se dotkly, kritisovaly a psaly o seznamu předmětů, podléhajících přepychové dani, byly více méně soukromé, že se jen zachytil snad některý připravovaný elaborát pro příslušné korporace, které o té věci měly jednat. Ale seznam dosud neexistuje. Bylo-li vytýkáno, že snad tento seznam přepychových předmětů má býti vydán vládním nařízením, tedy považoval bych to ne za špatnost, nýbrž spíše za přednost tohoto opatření, protože je potřeba, aby mohlo býti často jednáno o přepychových předmětech, které mohou býti dnes předmětem přepychu, zítra však předmětem denní potřeby a opačně, předměty denní potřeby mohou nabýti často ráz a charakter předmětů přepychových. Je potřebí, aby bylo dostatečně na to pamatováno, aby se tak mohlo státi pouhým vládním nařízením, kde ovšem zákonodárné sbory jsou dostatečně chráněny v § 55 osnovy, že musí býti při jednání o seznamu přepychových předmětů přibrány obchodní a živnostenské komory, zemědělské rady a kromě toho také příslušné korporace, jak jsem vytýčil, pokud se týká spotřebitelských organisací. Domnívám se, že nemůžeme paušálně vytýkati, že bychom dávali vládě příliš velkého zmocnění, kterého by snad mohlo býti zneužíváno ke škodě i daně samé.

Kol. posl. Dietl totéž vytýkal, pokud se týká seznamu přepychových předmětů. Pokud se týká dodávek dobročinných a vzdělávacích, není pravda, že tyto předměty jsou u nás tak zdaněny. Naopak pravda je, že v §u 4, čís. 19 je dáno osvobození, a já bych ještě to rozšířil a podotýkám, že právě při tomto osvobození k účelům vzdělávacím musí býti při sdělávání prováděcího nařízení a jednotného postupu při osvobození od těchto daní dbáno, aby bylo pamatováno na vyslovené přání, pokud se týká novin a časopisů, které sledují tendence vzdělávací. Je jistě správné, aby skutečně tam, kde je touha, aby vzděláním proniknuty byly co nejširší vrstvy lidové, tato práce vzdělávací nebyla ztěžována a hlavně nebyla zdaňována, a domnívám se, že také za tím účelem na to bylo pamatováno, aby v čís. 19 §u 4 toto osvobození mohlo býti uděleno.

Pokud se týká zdanění dovozu, toho ustanovení bude používáno, jak jsem již vytkl v generální rozpravě, jen ve výjimečných případech, a rozhodně vláda v žádném případě nemá toto ustanovení používati tam, kde jde o dovoz surovin potřebných naší výrobě a k výrobě zboží, jež se zase odtud vyváží. Já jsem již konstatoval, že toto zdanění dovozu bylo uděláno více na přání místních výrobců, aby odstraněna byla disparita, která se objevovala tím, že místní výrobky byly zdražovány daní, která se předpisovala, a naproti tomu dovezené výrobky od daně byly osvobozeny. Je potřebí, abychom to ještě zde konstatovali, že není úmyslem ztěžovati naši produkci, nýbrž naopak spravedlivě ji vyrovnati. Bylo zde stěžováno panem posl. Geršlem na nejasnost § 4, odst. 16, kde jde o osvobození samostatných mistrů, a tu, abych rozptýlil všechny pochybnosti o tomto ustanovení, velmi jasně konstatuji, že pokud se týká samostatných mistrů, kteří pracují od kusu a placeni jsou od podnikatele, který jim svěřuje suroviny k dalšímu zpracování, zde bezpodmínečné osvobození je a nebude padat na váhu, že by snad zbytek té suroviny nezpracovaný nebyl vrácen. Vrácení anebo nevrácení zbytku surovin nebude míti podstatného vlivu na daň, respektive na předpisování daně, a já proto také, abych rozptýlil tyto pochybnosti, konstatuji, že osvobození od daně bude všude, kde dotyčný mistr po domácku bude zpracovávat výrobky ze suroviny dodané mu od podnikatele, který je zase dále odvádí velkopodnikateli, a je placen od kusu, tedy takřka je v poměru výdělečném.

Pokud se týká výtek p. kol. Kostky, řekl jsem, že doposud žádný seznam předmětů denní potřeby není předložen, a co bylo předloženo obchodním a živnostenským komorám, byl pouhý nástin, na jehož základě mělo se jednati. Bylo věcí obchodních a živnostenských komor, aby hned v této věci zaujaly stanovisko, aby hned jasně odpověděly, jakým způsobem si přejí tuto úpravu.

Pan kol. Tománek stěžoval si na zdanění vína. Já bych rozšířil tuto věc, abychom měli souvislost, o otázku, kterou uvedl v rozpočtovém výboru p. kol. Patzel, totiž o otázku zdanění sýrů, moštů a ostatních věcí.

1%, které bylo stanoveno na zemědělské produkty, je tak nízké a nepatrné, že nemůže býti naprosto na nic jiného vztahováno, než na prvovýrobu v zemědělské produkci, avšak toto osvobození nemůže býti vztahováno na produkty, které budou teprve zpracovány z těchto zemědělských produktů. Zde není možno, abychom paušálně toto rozšíření učinili, a proto navrhuje rozpočtový výbor slavné sněmovně, aby nepřihlížela k žádným předloženým návrhům v tomto směru.

Pokud se týká osvobození drahých kovů, které vytýkal p. kol. Bubník, podotýkám, že osvobození toto platí pouze na drahé kovy, které jsou určeny pro ražení peněz, tedy k účelům čistě a výlučně státním, a proto nemůže býti mluveno o tom, že by bylo nějak nadržováno zámožným a bohatým vrstvám tím, že se drahé kovy od této daně osvobozují.

Pokud se týká směnek a šeků, tyto papíry zastupují v obchodním světě hotové peníze, jsou oběživem, nejsou v pravém slova smyslu předměty takovými, aby mohly býti zdaněny.

Pokud se týká cenných papírů, sdělil jsem p. kol. Bubníkovi v rozpočtovém výboru, že tyto papíry podléhají zvláštní bursovní dani, a že není proto myslitelno, abychom na ně uvalovali daň novou.

Pokud se týče jeho výtek, že tuky nejsou osvobozeny, konstatuji, aby bylo jasno, že veškeré tuky ať rostlinné či zvířecí jsou osvobozeny, podléhají totiž pouze 1%ní dani. Tím se také rozumí, že veškeré rostlinné výrobky jsou zahrnuty pod tuto 1%ní daň, ať jsou to tuky rostlinné nebo zvířecí.

Pokud se týká paušálování, dal jsem tuto věc, jak jsem slíbil, do důvodové zprávy a domnívám se, že skutečně na tuto úpravu rozpočtového výboru obsaženou v důvodové zprávě bude náležitě brán zřetel.

Pokud se týká samotné daně, na kterou p. kol. Horák poukazoval jako na daň tísnivou, nevyhýbal jsem se tomuto úskalí, a konstatuji, že skutečně tato daň je velice tísnivá a zatěžující. Měli jsme se rozhodnouti, máme-li dáti souhlas k této dani, nebo máme-li ji jiným způsobem přesunout. Nemohli jsme si jinak pomoci, nežli v zájmu státu, jeho rozvoje, žádat o její schválení. Není totiž myslitelno, abychom porušili svůj státní rozpočet, abychom otřásli celým naším hospodařením státním.

Vážená sněmovno! Tím jsem velice jasně odpověděl na některé věci, aby bylo pánům jasno, a aby byly rozptýleny pochybnosti o tendenci tohoto zákona.

Pokud se týká jednatelů, bylo zde poukázáno, že se stala chyba v samotné resoluci.

Já bych řekl, že "jednatelé" a "obchodní cestující" je pojem jeden a týž, že ty pojmy se naprosto kryjí, že je správně používáno v obchodním světě slova a termínu "jednatel" i "obchodní cestující". Ale já konstatuji výslovně, že tato úleva má se týkati obchodních jednatelů, ať už "obchodních cestujících" nebo "jednatelů", tedy těch, kteří pracují z příkazu obchodníka, přijímají příkazy, pracují za plat a odevzdávají získané objednávky zase velkopodnikateli. Tedy všechny tyto osoby jsou do smyslu tohoto zákona zahrnuty.

Pokud se týká důvodové zprávy, vytkla také velmi jasně i pojem mistrů. Domnívám se, že tím bylo vyhověno i přání p. kol. Horáka.

Jen bych mohl říci, že byla ode všech řečníků ve všech variantách vyslovována obava, že se vládě dává příliš široké zmocnění, příliš mnoho práva, které by si bylo přáti, aby bylo ponecháno sněmovně. Konstatuji, že vždy, pokud bude jednáno o provádění cestou nařizovací, musí se tak státi vládním nařízením a tím tedy jsou všechny tyto obavy vyloučeny.

Předložena byla celá řada návrhů i resolučních návrhů, které byly taktéž již předmětem jednání rozpočtového výboru, jenž po velmi zevrubné rozpravě nemohl doporučiti žádný z těchto návrhů k přijetí. Tedy ani já nemohu jinak než jako zpravodaj tohoto rozpočtového výboru vysloviti přání, aby tyto návrhy nebyly přijímány, právě tak jako nemohu doporučiti resoluční návrhy. Prosím ovšem, aby byl přijat resoluční návrh p. kol. R. Chalupy a soudr., schválený výborem rozpočtovým a vytištěný ve zprávě výborové.

Tím, vážená sněmovno, odpověděl jsem na jednotlivé výtky, které zde byly přednášeny a které nejsou takového rázu, aby mohly otřásti samou tendencí zákona a vyslovuj i přání, aby vážená sněmovna, přihlédajíc k důvodové zprávě i k důvodům zde předneseným, přijala osnovu zákona tak, jak rozpočtovým výborem byla přijata, beze změny. (Výborně!)

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Byl podán značný počet pozměňovacích, doplňovacích a resolučních návrhů. Poněvadž jest nutno návrhy tyto k hlasování upraviti, odkládám hlasování na dobu pozdější. (Hluk.)

Není námitky? (Nebylo.)

Námitky není, budeme tedy jednati o dalším předmětu pořadu. (Hluk.)

Pánové, prosím o klid. Já jsem enuncoval, proč se tak děje. Návrhy musejí býti upraveny k hlasování. Byly podány bezprostředně v poslední chvíli.

Budeme jednati o 2. odstavci pořadu:


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP