Středa 19. prosince 1923

Místo aby byl tento zákon prodloužen o jeden rok, v návrhu se mluví o třech letech, poněvadž vládní kruhy jsou téměř přesvědčeny, že z pracujících a tvořících středních stavů lze tuto daň nejsnáze a nejjistěji vybrati, kdežto velkokapitalistické keťasy a podloudníky, jichž je dnes zajisté ještě značné množství, nechávají upláchnouti, ba dokonce se o ně vůbec nestarají. Aby byly zachyceny daně u takových osob, na to se vůbec ani nepomyslí a již pan kol. Patzel předvedl zde čísly doložený příklad takových osob, které hrají na burse. Dále ctění řečníci, kteří mluvili přede mnou, poukázali již na různé nedostatky zákona a tak bych se mohl ještě zcela stručně zmíniti o některých věcech, které se nejvíce dotýkají právě stavu živnostenského a obchodnického. V § 9 zákona se jasně a zřetelně projevuje, že se má z daní spotřebních, cla atd. platiti ještě jedna daň, což se úplně rovná dvojímu zdanění. Při tom se zřetelně jeví snaha vlády, vyždímati z obyvatelstva na daních tolik, kolik jest možno, aniž se při tom uváží, že se tím celé hospodářské skupiny uvádějí v úplnou zkázu, což je státu nikoli ku prospěchu nýbrž naopak musí to vésti v budoucnosti k těžké újmě. § 10 sice zas dovoluje, aby se z důležitých životních potřeb platila daň pouze 1%, při čemž připomínám - týká se toho ostatně také můj dodatkový návrh v této věci podaný - že také všechny stavební hmoty, aby byl povzbuzen stavební ruch, měly by býti podrobeny jen 1% dani z obratu.

§ 12 návrhu zákona dovoluje sice, aby tato daň byla započítána příjemci nebo kupci, což jest zcela správné a u velkopodniků lze to snad bez obtíží provésti, kdežto v malých podnicích to jest nemožné. Vážené dámy a pánové! Stále ještě trvající hospodářská krise jakož i velká konkurence, která se tím způsobuje a z toho plynoucí nepatrná možnost výdělku nutí častěji drobného živnostníka, který jest puzen také tlakem zákazníků, aby slevoval tuto daň z obratu, která se v tomto případě ještě odečte od výdělku tak jako tak již nepatrného. Takoví poplatníci, kteří beztoho z uvedených důvodů musejí stanoviti ceny svého zboží co nejnižší, jsou přímo nuceni k takovým slevám, aby si udrželi své zákazníky, ba jsou dokonce úředníci vyměřující daně, kteří uzákonitého kupce nebo řemeslníka smlouvají 2% daň z obratu, ačkoli právě tito pánové by měli přesně znáti berní zákonodárství. Poplatník představuje vlastně přece jen výběrčího daní či exekutora finanční správy.

Zajímavé jest v zákoně, že obal přepychového zboží má také podléhati dani z přepychu, což zní přímo jako výsměch do celého světa. § 16 návrhu dovoluje, že v jistých případech zaměstnanec podniku může býti přidržován, aby vypovídal o obratu podniku" což nutno považovati za zcela nesprávné, poněvadž v případech, kdy zaměstnanec sám vystoupí nebo když je zaměstnavatelem z podniku propuštěn, mohl by úmyslně podávati o rozsahu podniku falešné zprávy. Všichni víme z prakse, co zla natropili dosud u úřadu vyměřujícího daně tak zvaní důvěrníci, jimž lid říká "špiclové". Proto se rozhodně ohražuji proti tomu, aby bylo užíváno osob, které projevují z jakéhosi důvodu antipatii k poplatníkům, činícím přiznání. V § 19 starého zákona, jakož i návrhu, jest podrobně vyloženo vytýkací řízení, jehož však finanční úřady I. instance vůbec neužívají. Přiznávajícím se nedostává vůbec žádného vybídnutí, což je nutno označiti jakožto zvůli či skandál při výkladu berního zákonodárství.

Ctěné shromáždění! Mám-li nyní promluviti několik slov o vlastním vyměřování daní, poukázal bych především na to, že finanční správa má u všech poplatníků ohromně vysoké daňové nedoplatky. Musíme se tázati: čím jsou způsobeny takové nedoplatky? Jest tím vinna finanční správa či poplatník sám? Tvrdím, a to plným právem, že je tím vinna jedině a pouze zdlouhavá práce berních úředníků, poněvadž daně jsou předpisovány teprve nyní po třech letech a jednotliví poplatníci nikdy neočekávali, že dostanou tak vysoké daňové předpisy. Není jim tudíž také vůbec možno, aby zaplatili velké daně, které jim byly nyní předepsány, a tak se hromadí velké daňové nedoplatky. Poplatník v německém území - to mohu tvrditi - jistě vždycky plnil své berní povinnosti. Platil své daně, není však s to, aby v nynější době platil tak vysoké doplatky. Žádný z těch poplatníků neočekával tak nesmírného zvýšení daňových předpisů a při tom musím upozorniti, že stát sice vybírá daně se zpětnou platností, avšak jednotliví živnostníci, obchodníci a příslušníci jiných povolání nemohou dodatečně uvaliti přiměřený díl daně na zboží prodané již před jedním nebo dvěma lety. Jednotlivé podniky a hospodářské skupiny které tím znovu upadají do dluhů, musejí tudíž utrpěti ztráty a ježto jest za nynějších poměrů možnost výdělku velmi těžká, jest nevyhnutelným následkem toho zkáza jednotlivých existencí. Nejprve se podkope hospodářská existence živnostníkova, pak existence jeho rodiny a až pak vyschne státu tolik berních zdrojů, jsem přesvědčen, že tím bude i sám stát poškozen. Toto daňové vykořisťování nebude státu v budoucnosti ku prospěchu, nýbrž jen ku škodě.

A na konec jeden nebo dva příklady. V jednom případě jsem se podrobně informoval o prostředním živnostníku, jak je velký jeho věcný majetek a shledal jsem, že celé jeho jmění lze nyní podle pravdy odhadnouti na 40.000 Kč. Tento člověk dostal nyní za dva či tři roky dodatečný předpis daně 100.000 Kč. Velectění pánové, táži se vás: Jak může stát, činí-li majetek skutečně jen 40.000 Kč, třebas to byla přednostní pohledávka v konkursu, žádati z toho ještě 100.000 Kč daní? Avšak takových případů jest u nás dosti značné množství. Finanční správa se spoléhá na tyto příjmy. Avšak tyto příjmy se nesejdou. Můžeme si představiti, jaké následky to bude míti pro finanční správu tohoto vlastně stále ještě tak slavného státu.

Druhý případ. U poplatníka, jehož zdroje příjmu byly prokázány a zjištěny, vezme se libovolně za základ částka ještě o 16.000 až 20.000 Kč vyšší a neuváží se, že onen muž, nemohl-li si vzíti peníze již odněkud zdaněné, musel si je vypůjčiti, jestliže měl úvěr, aby uhájil své živobytí. To bývá skutečně v mnohých případech, ba ve většině případů úmyslem jednotlivých úředníků, vyměřujících daně, kteří tím přímo ničí jednotlivce nebo oslabují hospodářskou sílu celých podniků. Nicméně dopouštívají se velmi vysocí berní úředníci také ještě chyb v sečítání, které dostupovaly často velké výše. A tvrdívají-li úředníci o poplatnících, že učinili úmyslně nesprávné přiznání, myslím, že je nutno také obráceně říci, že snad i na straně berních úředníků mohl by býti jakýsi úmysl.

Mohl bych s vámi o tom velmi mnoho vypravovati. Avšak vím, že všechna slova, která zde v této sněmovně promluvím, při úplné nechuti k této rozpravě, vyzní na prázdno, že nemáte o to vůbec zájmu. Jsem přesvědčen, že většina koalice, přijme také tento zákon tak, jak jest navržen.

Německá strana živnostenská, kterou zde zastupuji, pokud trvají v tomto státě takové poměry, pokud nebude stejně, spravedlivě a upřímně měřeno všem občanům tohoto státu, nemůže míti vůbec důvěry k této vládě a nebude také nikdy hlasovati pro takový zákon. (Souhlas na levici.)

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Nikdo není již přihlášen ke slovu, řečnická listina je vyčerpána, rozprava je skončena.

Byly podány pozměňovací návrhy. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

1. Návrh posl. Dietla, Hackenberga, Tauba a druhů:

Navrhujeme přechod k dennímu pořadu.

2. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr.:

§ 1 až 23 budiž škrtnut.

3. Doplňovací návrh posl. Dietla, Tauba, R. Fischera a druhů:

V 1. odst. §u 1 budiž po slovech "úplatné tuzemské dodávky (§ 2) a výkony (§ 3)" vložena tato věta:

"Při dodávkách zboží všeho druhu, konaných v tomto státě, dlužno vybírati daň jen při odevzdání zboží konečnému spotřebiteli, jenž nabývá toto zboží k vlastní potřebě."

4. Pozměňovací návrh posl. Tauba, Hackenberga a druhů:

V odst. 1 §i 1 buďtež škrtnuta slova: "Které dodávky a výkony se pokládají zu tu zemské, ustanoví nařízení".

5. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

K §u 1, odst. 1, bod 1 budiž připojena tato věta: "Dodávky z konsignačních skladišť nepokládají se za tuzemské dodávky podle tohoto ustanovení".

6. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

Odst. 1, §u 1, bod 2 budiž změněn takto:

"2. dovoz v případech stanovených nařízením bez zřetele na jeho úplatnost a na to, dováží-li kdo cizí či svůj vlastní předmět. Je-li dovoz zdaněn, pak jest první obrat tuzemského dovozce od daně osvobozen."

7. Eventuální pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 1, odst. 1 budiž změněn tak, že bod 2 tohoto odstavce se škrtá.

8. Pozměňovací návrh posl. Jokla, Heegera a druhů:

Odst. 2 §u 1 budiž škrtnut.

9. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr.:

Budiž v §u 1, odst. (3) v řádce 6 vynecháno od slova "totéž" až do slova "(výkony)".

10. Pozměňovací návrh posl. dr. Holitschera, Hirsche a druhů:

Odst. 3 §u 1 budiž škrtnut.

11. Pozměňovací návrh posl. Dietla, R. Fischera, Tauba a druhů:

Odst. 4 §u 1 má zníti:

"Daň dlužno platiti také tehdy, vezmou-li se bez úplaty předměty z vlastního podniku pro domácnost neb jiné nevýdělečné upotřebení neb pro zaměstnance podniku. K domácnosti se při tom počítají též osoby, které v domácnosti slouží mezi čeledí.

Dani není podrobeno, béře-li se něco z vlastního podniku k placení naturálních dávek.

Při naturální mzdě čeledi a služebných, tak při dodávkách potravin a jiných předmětů spotřeby ve vlastním podniku vyráběných a prodávaných, které dodávají podnikatelé svým zaměstnancům podle služební nebo pracovní smlouvy, předpokládá zákon vždy nejprve zdanitelnou dodávku z vlastního podniku (hospodářství výdělečného) do domácnosti podnikatelovy (hospodářství spotřebního) a pak teprve další dodávku z domácnosti podnikatelovy osobám shora zmíněným v poměru služebním; tato druhá dodávka dani nepodléhá."

12. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

Odst. 4 §u 1 budiž škrtnut.

13. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

Odst. 5 §u 1 se škrtá.

14. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

Odst. 5 §u 1 budiž škrtnut.

15. Pozměňovací návrh posl. dr. Jurigy a soudr.:

Hlava I, § 1, odst. 5 nechť je celý vynechaný.

16. Eventuální návrh posl. Windirsche a druhů:

V druhé větě 5. odst. §u 1 škrtá se slovo "též" a slovo "počítají" se nahrazuje slovem "nepočítají".

17. Doplňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

V §u 3 po slově "povoznictví" dlužno vložiti slova "s výjimkou příležitostných povozů v zemědělství".

18. Pozměňovací návrh posl. R. Fischera, Blatné a soudr.:

V §u 3 buďtež škrtnuta slova "zprostředkování práce".

Po slovech "pořádání představení a zábav jakéhokoliv druhu" dlužno vložiti "pokud se nekonají k vzdělávacím a dobročinným účelům".

19. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr. k §u 3:

V řádce 8 buďtež vynechána slova od "škol hudebních" do "výchovných". Ve 3. řádce zdola buďtež vynechána slova "pořádání představení".

20. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů:

V bodě 4 §u 4 budiž škrtnuto osvobození od daně obchodu s cennými papíry.

21. Doplňovací návrh posl. Patzela a druhů:

Bod 7 §u 4 dlužno doplniti takto:

"Osvětlování veřejných škol a úřadů a budov státu a veřejnoprávních svazků, kterých se neužívá k soukromému hospodářství."

22. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

Odst. 10 §u 4 budiž škrtnut.

23. Eventuální návrh posl. Bobka a druhů:

V odst. 10 §u 4 budiž 50.000 zvýšeno na 100.000.

24. Doplňovací návrh posl. Kirpalové, Deutschové a druhů:

V odst. 11 §u 4 buďtež po slovech "jakéhokoli druhu" vložena slova "pokud se nekonají k vzdělávacím a dobročinným účelům".

25. Doplňovací návrh posl. Patzela a druhů:

Bod 11 §u 4 doplňuje se takto: mimo případy uvedené v bodu 19, týkající se spolků obecně užitečných"

26. Doplňovací návrh posl. Patzela a druhů:

V bodě 12. § 4. buďtež před slova "nemocenské pokladny" vložena slova "veřejné nemocnice".

27. Pozměňovací návrh posl. Hirsche a druhů:

Odst. 13. §u 4 má nově zníti:

"Výkony kupeckých zástupců, které pracují jménem podnikatelů za provisi."

28. Doplňovací návrh posl. dr. E. Feyerfeila a druhů:

Mezi body 13 a 14 §u 4 budiž zařazen nový bod tohoto znění:

"Dodávky a výkony drobných živnostníků, kteří byli zařazeni do IV. třídy osob povinných daní výdělkovou."

29. Doplňovací návrh posl. Matznera, dr. E. Feyerfeila a druhů:

Mezi body 13 a 14 §u 4 budiž vloženo:

"Dodávky mléka členy družstva jejich zemědělským mlékařským družstvům a zemědělských výrobků všeho druhu zemědělským družstvům odběrním, prodejním, mlýnským a sýpkovým (družstvům skladištním), které dodávají jejich členové."

30. Pozměňovací návrh posl. Dietla, R. Fischera a druhů:

V odstavci 14 §u 4 buďtež vložena po slovech "zemědělské rady" slova "a svazů družstev výrobních a hospodářských".

31. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

V odstavci 14 §u 4 místo slov "se zmocňuje" dlužno vložiti slovo "musí".

32. Doplňovací návrh posl. Bubníka a soudr.:

K §u 4, odst. 14 c budiž připojen tento dodatek: "a dodávky družstev jejich členům".

V §u 4, odst. 14 budiž 5. řádek uveden v tomto znění na konci: "zemědělské rady a organisací spotřebitelů (Ústředního svazu československých družstev)."

33. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

K §u 4, odst. 14, bod a/ budiž připojeno:

"Rovněž aby upustil od daně z obratu při dovozu surovin, polotovarů, pomocných látek a výrobních prostředků."

34. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

V odst. 15. §u 4 slovo "může" nahrazuje se slovem "musí".

35. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr.:

V §u 4, odst. 15, v řádce 5 za slovo "podnikatelů" budiž uvedeno toto: "i spotřebitelů obmezující svou činnost na členy".

36. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

K §u 4 budiž připojen nový odstavec 20:

"Vyslovené obchody se ztrátou, pokud jsou dány potřebné záruky pro bezvadné vedení důkazu, jsou osvobozeny od daně z obratu."

37. Doplňovací návrh posl. Patzela a druhů:

§ 4 se doplňuje novým bodem 20: "obchody se ztrátou".

38. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 4 budiž změněn tak, že se mu připojuje jako bod 20 toto ustanovení: "podíly, potvrzené soudně v řízení vyrovnávacím nebo konkursním".

39. Doplňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

V čís. 1 §u 5 po první větě dlužno vložiti:

"Vyňaty jsou dodávky vody, plynu, elektrického proudu a pod. školám, nemocnicím, léčebným ústavům a jiným ústavům, sloužícím veřejnosti".

40. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr. k §u 6:

Budiž vynechána věta začínající "Okolnost" a končící "podnikatelské". Poslední věta budiž vřaděna takto:" Úmysl dosíci zisku jest podmínkou."

Odst. 2 budiž vynechán.

41. Eventuální doplňovací návrh posl. Bubníka a soudr. k §u 6:

Odst. 2 budiž doplněn takto: "a organisací spotřebitelských jako Ústředního svazu československých družstev".

42. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 6, odst. 1 budiž doplněn tímto ustanovením:

"Zájemnické svazy nebuďtež pokládány za podniky podle tohoto paragrafu."

43. Doplňovací návrh posl. Bubníka a soudr.:

V §u 7 budiž zařazen ještě alianea 4: "konsumní družstva dělnická".

V §u 7 budiž zařazen nový alianea 5: "administrace denních časopisů".

44. Doplňovací návrh posl. Patzela a soudr.:

§ 7 se doplňuje tímto novým odstavcem: "země okresy a obce co do plynáren, elektráren a vodáren".

45. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 7 budiž doplněn tímto bodem 4: "obchodní jednatelé, a to i tehdy, jsou-li samostatnými podnikateli".

46. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

Odst. 2 §u 8 budiž škrtnut.

47. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 8, odst. 3 budiž doplněn tímto ustanovením:

"Tato ustanovení se nevztahují na nájemnické svazy."

48. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

V § 8, odst. 8 budiž poslední věta škrtnuta.

49. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů:

V odst. 8 §u 8 budiž vynechána poslední věta.

50. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů:

V odst. 1 §u 9 buďtež vynechána slova: "a, co . . . . . vybírané při dodávce nebo výkonu".

51. Pozměňovací návrh posl. Schustera, dr. Holitschera a druhů:

První odstavec §u 9 budiž škrtnut počínaje od slov: "K úplatě tedy náležejí . . . ."

52. Doplňovací návrh posl. Windirsche a druhů k §u 9, odst. 3:

"Od zdanění jest však vyloučen obal nezbytně potřebný při zasílání potravin, píce a umělých hnojiv."

53. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 9, odst. 7 mění se takto:

"Je-li úplata nebo cena smluvena nebo udána v cizí měně nebo v obchodních mincích, přepočítávají se na tuzemskou měnu v kursu dne placení."

54. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

V odst. 1 §u 10 buďtež škrtnuta slova "plodin olejnatých, semen, chmele".

55. Pozměňovací návrh posl. Dietla, R. Fischera, Tauba a druhů:

Odst. 1 §u 10 má zníti:

"Daň činí 1% úplaty za zdanitelné dodávky a výkony, kde není úplaty, ceny při dodávkách zemědělských výrobků kromě plodin olejnatých, semen, chmele a cizozemského ovoce, dále při dodávkách výrobků mlýnských a pekařských, pak při dodávkách masa a masných výrobků kromě zvěřiny a ryb; u zvířecích a rostlinných tuků se vyměřuje daň jen z úhrnného výnosu."

56. Pozměňovací návrh posl. Tománka a soudr. k §u 10:

V 6. riadku 1. odstavca po slovách "mlýnských, pekařských" nech sa vsunie slovo "vína".

57. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr. k § 10:

Druhá věta odst. 1. budiž změněna takto:

"Dodávky zemědělských výrobků kromě plodin olejnatých, semen, chmele a cizozemského ovoce, dále dodávky výrobků mlýnských, pekařských a dodávky jedlých rostlinných i zvířecích tuků k užívání určených, masa a masných výrobků kromě zvěřiny jsou od daně osvobozeny."

58. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů:

V odst. 1 §u 10 budiž číslice 2% nahrazena číslicí 1%, následující číslice 1% nahrazena číslicí 1/2%.

Slova "a ryb" buďtež vynechána.

59. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

V §u 10, odst. 1 budiž daňová sazba snížena z 2% na 1%.

60. Eventuální návrh posl. Bobka a druhů:

Druhá věta odst. 1 §u 10 nechť zní takto:

"Při dodávkách surovin, polotovarů, zemědělských a lesních výrobků všeho druhu, dále při dodávkách mlýnských výrobků a všech jiných potravin činí daň 1% úplaty nebo ceny."

61. Pozměňovací návrh posl. dr. Raddy, dr. E. Feyerfeila a druhů:

V odst. 1 §u 10 buďtež škrtnuta slova "kromě zvěřiny a ryb".

62. Doplňovací návrh posl. Stenzla a druhů:

K odst. 1 §u 10 budiž dodáno:

"Veškeré stavební materiály jsou podrobeny 1%ní dani z obratu. Až nastanou normální bytové poměry, může ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem veř. prací a ministerstvem soc. péče po vyslechnutí obchodních a živnostenských komor, státní živnostenské rady a živnostenských organisací nařízením zrušiti tuto zvláštní výhodu."

63. Doplňovací návrh posl. dr. Raddy, dr. E. Feyerfeila a druhů:

Mezi odst. 1 a 2 budiž vložena věta:

"Za zemědělské výrobky se považují také sýr, víno, mošt a vosk, pokud přichází v úvahu dodávka těchto zemědělských výrobků prvním výrobcem."

64. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

Odst. 2 §u 10 má zníti:

"Cena dodaného obalu zboží jest u předmětů podrobených dani z obratu podrobena téže sazbě daně jako dodaný předmět. Toto ustanovení platí obdobně při dodávce nebo při vývozu předmětů podrobených přepychové dani jen tehdy, kdyby hmota, z níž obal je zhotoven, podle své povahy podléhala dani přepychové. Vývozní podniky požívají výhody, že jejich odběr obalů zboží od zdejších kartonáží a j. výrobců nebo obchodníků jest osvobozen od daně z obratu. Kdyby hned původní osvobození nebylo možné z ohledů kontrolních, mají vývozní podniky nárok na vrácení daně z obratu, kterou jim bylo zaplatiti při dodávkách obalů. Bližší upravuje nařízení."

65. Pozměňovací návrh posl. Kirpalové, Häuslera a druhů:

Druhý odstavec §u 10 budiž škrtnut.

66. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr. k §u 10:

V odst. 3 buďtež první dvě věty až do slova "vyrobeného" škrtnuty.

67. Pozměňovací návrh posl. Häuslera Schustera a druhů:

Odst. 3 §u 10 budiž škrtnut.

68. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 10 buďtež odst. 3 a 4 škrtnuty.

69. Pozměňovací návrh posl. Häuslera, Dietla, R. Fischera a druhů:

V §u 10 buďtež vložena slova: "Podnikatel jako poplatník jest povinen daň zvláště započítati" jako odst. 6.

70. Doplňovací návrh posl. Patzela a soudr.:

§ 10 budiž doplněn tímto odstavcem:

"Domácí sýr, domácí kondensované mléko, domácí vína a mošt se považují za zemědělské výrobky podle § 10 tohoto zákona."

71. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 11, bod 1 buďtež vypuštěna slova "převzetím dluhu, postupem pohledávky a pod."

72. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

§ 12 nechť zní:

"Při každé dodávce a výkonu jest poplatník povinen daň do účtu zvláště zaúčtovati.

Při odděleném zaúčtování paušalované daně jest se říditi zásadou čl. 13 prováděcího nařízení.

Výjimky lze činiti nařízením po poradě se zúčastněnými skupinami zájemců jen při prodeji v drobném."

73. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 12 budiž škrtnuta věta: "Podnikatel . . . . . účtovati zvláště" a na její místo vložena věta: "Podnikatel se má osobě, mající nárok na dodávky a úkony podléhající dani, o dani zvláště zmíniti."

74. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 13, odst. 1 budiž škrtnuta věta: "Nepodnikatel nemá nároku na vrácení daně, vrátí-li se kupní cena (§ 18)."

75. Pozměňovací návrh posl. Schustera, Hausmanna a druhů:

V odst. 1 §u 13 buďtež škrtnuta slova: "Nepodnikatel nemá nároku na vrácení daně, vrátí-li se kupní cena (§ 18)."

76. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

Odst. 3 §u 13 budiž škrtnut.

77. Pozměňovací návrh posl. Kaufmanna, Roschera a druhů:

Odst. 3 §u 15 budiž škrtnut.

78. Pozměňovací návrh posl. Dietla, Roschera a druhů:

§ 16, odst. 1 má zníti:

"Finanční orgány vykazující se úřední legitimací a řádným úředním rozkazem jsou oprávněny."

79. Pozměňovací návrh posl. Roschera, Jokla a druhů:

Odst. 2 §u 16 budiž škrtnut.

80. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

Odst. 2 §u 16 budiž škrtnut. Odstavce 3, 4 a 5 buďtež označeny jako odstavce 2, 3 a 4.

81. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

Poslední věta odst. 3 §u 16 budiž škrtnuta.

82. Eventuální návrh posl. Kostky a druhů:

Poslední věta odst. 3 §u 16 má zníti:

"K témuž cíli mohou finanční orgány vyslýchati vedoucí zaměstnance podniku, jimž nebyla dána výpověď."

83. Pozměňovací návrh posl. Windiersche a druhů k §u 16, odst. 5:

Po slovech "vydati v každém případě" se dodává "kolku prosté potvrzení, z něhož by byla patrna výše vypočítané daně z obratu."

84. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

Odst. 5 §u 16 budiž škrtnut.

85. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

Předposlední věta 1. odst. §u 17 má zníti:

"Uplatňované srážkové položky jest poplatník povinen prokázati na žádost berního úřadu."

86. Pozměňovací návrh posl. R. Fischera, Tauba, Dietla a druhů:

První věta odst. 6 §u 17 má zníti:

"Nepodá-li poplatník přiznání daňového do 14 dnů ode dne, kdy byl k tomu příslušným berním úřadem vyzván, zvýší se mu celková daň o 5%."

87. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 17, odst. 7 budiž změněn takto:

Za slova "daň platiti" budiž vložena věta: "Bylo-li zboží zničeno živelními pohromami, platí totéž ustanovení."

88. Pozměňovací návrh posl. Bobka a druhů:

V §u 17, odst. 7 budiž před poslední větu vložena věta: "Právě tak má poplatník nárok na vrácení daně, může-li bezvadně prokázati, že úplaty, na niž vydal účet, neobdržel."

89. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

Odst. 7 §u 17 budiž doplněn tímto ustanovením:

"Poplatníci, jimž bylo dáno povolení zmíněné v tomto odstavci, nejsou povinni platiti daň z obratu z pohledávek, o nichž jest věrohodně dokázáno, že jsou nedobytné."

90. Doplňovací návrh posl. Windirsche a druhů k §u 17, odst. 8:

"Pro ohodnocení takových nových předmětů, které přivážejí osoby z ciziny přijíždějící, platí udání ceny účtu cizozemského, vztahujícího se na tyto předměty. Pro přepočítání ceny, udané v měně ciziny, je podkladem notování devis předešlého dne."

91. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 18 budiž doplněn tímto ustanovením:

"Tato ustanovení se vztahují také na § 17, odst. 7."

92. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 19, odst. 8 budiž vypuštěno místo: "K tomuto cíli . . . rady" a na jeho místo budiž vloženo: "K tomuto cíli jest ministerstvo financí povinno dohodnouti se s ústředními sdruženími zájemníků a s obchodními a živnostenskými komorami nebo zemědělskými radami."

93. Doplňovací návrh posl. Bubníka a soudr.:

V §u 19, odst. 8 ve třetí větě budiž za slova "zemědělské rady" vřaděno "a organisaci spotřebitelů jako Ústřední svaz československých družstev."

94. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

§ 19, odst. 8 budiž změněn tak, že se mu připojí toto ustanovení:

"Paušalování daně lze zrušiti jen po slyšení ústředních sdružení zájemníků a obchodních a živnostenských komor nebo zemědělských rad."

95. Pozměňovací návrh posl. Dietla, Tauba a druhů:

V §u 19, odst. 8 dlužno po slovech "jsou příslušny" vložiti slova "Paušál nesmí přesahovati dvojnásobné výše platné daňové sazby."

96. Doplňovací návrh posl. Stenzla a druhů:

Po škrtnutí 3. věty v 1. odst. §u 20 budiž druhá věta doplněna takto:

"Zní-li platební rozkaz na větší částku proti úhrnu zaplacených čtvrtletních splátek (§ 20, odst. 2) a je-li podána námitka proti platebnímu rozkazu, nesmí se dříve upomínati až po ukončení stížnostního řízení; rovněž nesmí se za tuto dobu připočítávati úroky z prodlení. Vyměřovací úřad může na žádost poplatníka 30denní lhůtu prodloužiti."

97. Pozměňovací návrh posl. Dietla, Tauba, R. Fischera a druhů:

Poslední věta odst. 2 §u 20 budiž škrtnuta a nahrazena touto větou:

"Přeplatek budiž vrácen s úroky."

98. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

V §u 20, odst. 2 jest místo slov na konci odstavce "bez úroků" dáti slova "s úroky".

99. Pozměňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V odst. 3 §u 21 buďtež škrtnuta poslední slova "a naříkanou daň i zvýšiti".

100. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

Odst. 13 §u 21 nechť zní:

"Vrátí-li se zaplacená daň na stížnost zcela nebo z části, buďtež ode dne zaplacení do dne vrácení daně poplatníku nahrazeny z vrácené částky úroky, stanovené pro přímé daně."

101. Doplňovací návrh posl. Kostky a druhů:

V §u 22, odst. 1 budiž mezi 1. a 2. větu vložena věta:

"Daně se vracejí podle tohoto ustanovení zákona také tehdy, když vyvážený předmět zpracovaný nebo přepracovaný vývozcem má totéž označení zboží jako dříve."

102. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů:

V §u 22, odst. 4 buďtež škrtnuta slova "do jednoho roku po zaplacení".

103. Pozměňovací návrh posl. Tauba, Dietla, R. Fischera a druhů:

§ 22, odst. 5 má zníti:

"Z výtěžku daně z obratu obdrží ten, jehož roční úhrnný důchod nepřevyšuje 20.000 Kč, náhradu, žije-li ve společné domácnosti s osobou, o jejíž živobytí musí pečovati.

Náhrada činí při příjmech do 6.000 Kč 100 Kč, od 6.000 Kč do 14.000 Kč 75 Kč, od 14.000 Kč do 20.000 Kč 50 Kč.

Částky tyto se poskytují za každou osobu, žijící ve společné domácnosti s navrhovatelem a o kterou se stará. Je-li více než 2 osoby dávající podnět k náhradě, zvyšují se částky o 50%.

Předpoklady náhrad musejí trvati aspoň po 275 dní v kalendářním roce.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP