Úterý 13. listopadu 1923

Předseda (zvoní): Návrhy tyto jsou dostatečně podporovány a jsou předmětem jednání.

Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je skončena.  

Uděluji závěrečné slovo panu zpravodaji posl. Geršlovi.

Zpravodaj posl. Geršl: Slavná sněmovno! Námitky, které přednesl pan dr. Haas, netýkají se sice ve své podstatě výboru pro průmysl, živnosti a obchod, ale dovoluji si upozorňovati, že výbor ten, projednávaje řečenou osnovu, pamatoval již na eventuelní námitky, které zde předneseny byly.

Právě paragrafem 12, který jest podkladem celého zákona, je příslušný soud vázán, že musí o nesprávném označení ve smyslu §§ 2 nebo 3 vyžádati si "znalecký posudek obchodní a živnostenské komory nebo zemědělské rady nebo příslušných odborných organisací". Tento termín byl vsunut do § 2 právě proto, aby také odborné organisace měly možnost u soudu podati znalecký posudek, jestliže škoda z jednání toho, kdo nesprávně zboží označil, povstala.

Jménem výboru pro průmysl, obchod a živnosti doporučuji přijetí návrhu pana posl. Staňka a soudr. Návrh pana posl. dr. Haase a soudr. doporučuji pak zamítnouti. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo druhému zpravodaji, panu posl. dr. Medveckému.

Zpravodaj posl. dr. Medvecký: Slávna snemovňa! Pozmeňovacie návrhy kol. dr. Haasa a druhov sú vedené trojakým smerom. Najprv sa žiada vo vládnom návrhu, aby prečiny a previnenia oproti nedodržaniu predpisov tohoto zákona boly stíhané len na súkromnú žalobu; tu žiada kol. dr. Haas a súdr. znenie, že by to stíhanie a žaloba mohla a mala sa diať na verejnú žalobu.

Tieto dva smery a spôsoby stíhania sú skutočne v rôznych zákonodarstvách rôznym spôsobom prevedené. Francúzske zákonodarstvo stojí na stanovisku, ktoré zastupuje a ktorého uplatnenie a uskutočnenie žiada u nás kol. dr. Haas. Madridská smluva stanoví tu na dvojaký spôsob, alternativu totiž, že by toto trestanie bolo prevedené buďto na súkromnú žalobu alebo na verejnú žalobu. Ústavne-právny výbor jednal o tejto otázke a postavil sa na stanovisko, že je o mnoho správnejšie v tomto prípade postaviť sa na stanovisko, že stíhanie pre nedodržanie týchto predpisov a pre porušenie tohoto zákona má byť prevedené len na súkromnú žalobu. A síce je to odôvodnené poprvé preto, že je o veľa bezpečnejšie pre toho poškodeného, aby on sám mal možnosť posúdiť, lebo sám najviacej vie chrániť svoje záujmy a sám vie najlepšie posúdiť, či je jeho právo pri označení pôvodu zbožia narušené a či nie. Tedy jeho právo je plne chránené, kdežto verejnou žalobou by sa stíhaním patričného previnenia a nedodržania týchto zákonných ustanovení museli byť poverení četníci, ktorí by sa o toto špecielné ustanovenie buďto nestarali alebo jestli by niekoho špecielne ambicionovali, tedy by to mohlo viesť k šikanovaniu kohokoľvek alebo tých ľudí, proti ktorým by mali bezpečnostní alebo policajní orgánovia namierené. Následkom toho nemôžem tedy doporučiť túto čiastku návrhu kol. dr. Haasa a druhov, ktorá smeruje na zmenu žaloby pre nedodržanie tohoto zákona.

Čo sa týka druhého návrhu kol. dr. Haasa, že by zamestnanec nemohol byť stíhaný pre trestný čin uvedený v §§ 7, 8 a 10, keď by to spáchal v službe alebo na rozkaz zamestnávateľa alebo jeho zmocnenca, ohľadne tohoto ústavne-právny výbor stojí na stanovisku, že jestli on jednal skutočne pod tlakom a z rozkazu toho patričného svojho zamestnávateľa, že ho ani súd v tomto prípade neodsúdi a že tu nejaká újma zamestnancovi sa stať nemôže. Ale nedrží to za primerané, aby toto ustanovenie bolo pojaté do tohoto zákona. Nedrží to za primerané preto, lebo o tom bude jednať tiež zákon, ktorý všeobecne o nekalej súťaži bude vydaný, a toto je len jedon zásadný zákon vynesený o stanovení zásad o ochrane pôvodu zbožia. A tak úplne stačí a vyhovuje aj úplne ochrane zamestnancov, že by to predbežne, dokiaľ ten zákon nebude vynesený, bolo ponechané k rozhodnutiu súdu.

Čo sa týče poslednej časti zákona §u 16, že o tom, či škoda vznikla, a o jej výške rozhoduje súd podľa svojho voľného uváženia, nad tým sa veľmi pozastavil kol. dr. Haas, kdežto úplne to odpovedá modernému smeru zákonodarstva a súdnictva, menovite keď sa to týka špecielne otázky škody. Otázka náhrady škody tiež v modernom zákonodárstve býva rozhodovaná podľa voľného uváženia súdu a pokiaľ sa týka výšky náhrady, prevedenie dôkazu je samozrejmé, že i v tomto prípade je viazaný súd tými dôkazmi, ktoré previesť môže podľa občianskeho poriadku a v ktorom ohľade pri dokazovaní rozhoduje tiež voľné uváženie a voľné skúmanie dôkazov, čo úplne odpovedá pravidlám občianskeho poriadku a súdnictva.

§ 17 nedoporučujeme k prijatiu, následkom toho pozmeňovací návrh kol. dr. Haasa a súdr. odporučujeme zamietnuť. Návrhy kol. posl. Staňka a súdr. odporučujeme prijať. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Míním dáti hlasovati tímto způsobem:

Nejprve bychom hlasovali o §§ 1 až 10 podle zprávy výborové. Není k nim pozměňovacích návrhů.

Pak bychom hlasovali o vsuvce za odst. 2 § 3, jak ji navrhují pp. posl. Staněk a soudr. Páni zpravodajové se tomuto návrhu přizpůsobují.

Pak bychom hlasovali o § 11, a to nejprve podle znění návrhu pp. posl. dr. Haase a soudr.; nebude-li toto znění přijato, hlasovali bychom podle zprávy výborové.

O § 12 bychom hlasovali podle zprávy výborové.

O § 13 nejprve dám hlasovati v úpravě navržené pp. posl. dr. Haasem a soudr. Nebude-li přijata, hlasovali bychom podle zprávy výborové.

O § 14 bychom hlasovali rovněž nejprve v úpravě navržené pp. posl. dr. Haasem a soudr., pak, kdyby nebyla přijata, podle zprávy výborové.

O § 15 bychom hlasovali podle zprávy výborové.

O § 16 dám hlasovati nejprve v úpravě navržené pp. posl. dr. Haasem a soudr.; kdyby nebyla přijata, podle zprávy výborové.

O § 17 rovněž nejprve v úpravě, navržené pp. posl. dr. Haasem a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové. O §§ 18 a 19 bychom hlasovali podle zprávy výborové.

O § 20 dám hlasovati nejprve v úpravě návrhu pp. posl. Staňka a soudr.; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 21 až 25, o nadpisu zákona, jakož i nadpisech jednotlivých částí a úvodní formuli, bychom hlasovali podle zprávy výborové.

Jsou snad proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nebyly.)

Není jich, budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Tedy nejprve hlasujeme o §§ 1 až 10 incl. podle zprávy výborové. Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. §§ 1 až 10 jsou přijaty podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o vsuvce za odst. 2 § 3, jak ji navrhují pp. posl. Staněk a soudr. Žádám, aby byla přečtena.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

V § 3, odst. 2 připojena budiž tato věta:

"Tento předpis se nevztahuje na odrůdová označení vína, nebude-li pro určité odrůdy nařízením jinak ustanoveno."

Předseda: Kdo souhlasí s touto vsuvkou, navrženou pp. posl. Staňkem a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh pp. posl. Staňka a soudr. na uvedenou vsuvku byl přijat.

O § 11 budeme hlasovati nejprve v úpravě navržené pp. posl. dr. Haasem a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

§ 11, budiž škrtnut a nahrazen tímto novým §em 11:

"Zaměstnanec nemůže býti stíhán pro trestné činy uvedené v §§ 7, 8 a 10, jestliže je spáchal vykonávaje svoji službu na rozkaz zaměstnavatele nebo jeho zmocněnce. V těchto případech odpovídá zaměstnavatel nebo jeho zmocněnec."

Předseda: Kdo souhlasí s § 11 v této formě, jak ji navrhují pp. posl. dr. Haas a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh pp. posl. dr. Haase a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí s § 11 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 11 je schválen podle zprávy výborové.

Budeme hlasovati o § 12 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 12 jest schválen podle zprávy výborové.

O § 13 budeme hlasovati podle návrhu pp. posl. dr. Haase a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

K odst. 1: Úvodní slova odst. 1 § 13 mají zníti: "Soud může v odsuzujícím rozsudku vysloviti, že . . ."

K odst. 2: Úvodní slova odst. 2 § 13 mají zníti: "Totéž může soud vysloviti také tehdy, nenáleží-li . . ."

K odst. 3: Slova "na návrh soukromého žalobce" buďtež nahrazena slovy: "na návrh veřejného žalobce nebo soukromého účastníka".

Předseda: Kdo souhlasí s § 13 v této formě, jak ji navrhují pp. posl. dr. Haase a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Haase a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o témž § 13 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 13 podle zprávy výborové jest schválen.

Teď budeme hlasovati o § 14. K němu je zde rovněž návrh pp. posl. dr. Haase a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

K odst. 1: Úvodní slova mají zníti: "Na návrh veřejného žalobce nebo soukromého účastníka může soud . . ."

K odst. 3: Odst. 3 budiž škrtnut a nahrazen tímto novým odstavcem: "Soud rozhoduje současně, kdo má hraditi útraty za uveřejnění."

Předseda: Kdo souhlasí s § 14 podle návrhu pp. posl. dr. Haase a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, § 14 v této formě, navržené pp. posl. dr. Haasem a soudr., je zamítnut.

Teď budeme o témž § 14 hlasovati podle zprávy.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 14 podle zprávy výborové je schválen.

Teď budeme hlasovati o § 15 podle zprávy výborové.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 15 podle zprávy výborové je schválen.

O § 16 budeme hlasovati nejprve podle návrhu pp. posl. dr Haase a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odst. 2 budiž škrtnut.

Předseda: Kdo souhlasí s § 16 v této úpravě, navržené pp. posl. dr. Haasem a soudr., nechť zvedne ruku (Děje se.)

To je menšina. Návrh pp. posl. dr. Haase a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o § 16 podle zprávy výborové. Kdo souhlasí s § 16 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, § 16 podle zprávy výborové je schválen.

O § 17 budeme hlasovati nejprve podle návrhu pp. posl. dr. Haase a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

§ 17 má býti změněn a zníti:

"Žaloba, aby bylo zanecháno nepřípustného označení nebo aby byl odstraněn stav odporující ustanovením tohoto zákona, nebo na náhradu škody může vždy býti podána, byla-li činnost spáchána zaměstnancem v provozu podnikatele, jen proti vlastníkovi (správci provozu) podniku, leč kdyby bylo dokázáno, že zaměstnanec spáchal tento čin bez vědomí zaměstnavatele nebo jeho zmocněnce."

Předseda: Kdo souhlasí s § 17, jak jej navrhují pp. posl. dr Haas a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina, § 17 podle návrhu pp. posl. dr. Haase a soudr. je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s § 17 podle zprávy výborové, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. § 17 je schválen podle zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o §§ 18 a 19 podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, §§ 18 a 19 jsou schváleny podle zprávy výborové.

O § 20 budeme hlasovati nejprve v úpravě, jak ji navrhují pp. posl. Staněk a soudr. Pan zpravodaj se k tomu přizpůsobil. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

V § 20, odst. 1 odpadniž věta: "pokud se nejedná o nárok na náhradu škody".

Předseda: Kdo souhlasí s § 20 v přečtené úpravě pp. posl. Staňka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se).

To je většina, § 20 je přijat v úpravě navržené posl. Staňkem a druhy.

Teď budeme hlasovati o §§ 21 až 25, o nadpisu zákona, nadpisech jednotlivých částí a úvodní formuli najednou podle zprávy výborové. Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se).

To je většina, §§ 21 až 25, nadpis zákona, nadpisy jednotlivých částí a úvodní formule jsou schváleny podle zprávy výborové.

Tím je osnova zákona přijata posl. sněmovnou ve čtení prvém.

Druhé čtení dám na pořad schůze příští.

Tím je vyřízen odstavec 1 pořadu dnešní schůze.

Přikročím ke druhému, jímž je:

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 3244). jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n.. o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (tisk 4272).

Zpravodajem je pan posl. dr Medvecký, jemuž uděluji slovo. 

Zpravodaj posl. dr. Medvecký: Slávna snemovňa! Počas vojny sa na Podkarpatskej Rusi, čiastočne i na Slovensku tak rozmnožily delikty, trestné činy, pochádzajúce z rôznych lúpeží, vrážd atď. a trestné pokračovanie v týchto záležitostiach bolo rôznymi okolnosmi tak sťažené, že po prevrate, keď prevzala štátnú správu, menovite justičnú správu, naša republika, nahodilo sa tam, menovite v Podkarpatskej Rusi, veľké množstvo nevyriešených takýchto trestných záležitostí. To zapríčinilo menovite nespokojnosť v obecenstve, samozrejme nespokojnosť tých delikventov, ktorí sedeli mesiace, ba roky vo vyšetrovacej väzbe a neprišli k tomu, aby o ich skutku mohol rozhodovať súd alebo podľa vtedajšich predpisov porota. Toto zťažovalo nielen súdne riešenie týchto záležitostí, ale i súdnu prácu v inom smere. Bolo tedy potreba tento zloriad odstrániť, aby tieto trestné záležitosti boly riešené, aby poprvé delikventi dostali zaslúžený trest alebo prípadne boli oslobodení a súčasne aby v celom tom kraji prestala tá právna neistota, ktorá sa následkom toho v celom okolí rozmáha. Toto zapríčinilo, že naše Národné shromaždenie svojim zákonom z 8. februára 1922, čís. 50 Sb. z. a n., vyzdvihlo pôsobnosť porôt ohľadom istých deliktov, menovite deliktov, ktoré tam boly najčastejšie, ktoré nemaly politického charakteru a ktoré vlastne sú obyčajne delikty pochádzajúce z veľmi nízkych úmyslov a ktoré vyvrcholily v lúpeže a vraždy. Následkom toho potom vyzdvihnutím pôsobnosti porôt bolo možné pri istom prísnejšom predpise súdneho pokračovania, totiž, že o tých obžalovaných nerozhodoval obyčajný trojčlenný senát, lež súd, pozostávajúci zo 4 sudcov a že v takom prípade, keď by sa z obžaloby dalo usudzovať na to, že patričný delikvent bude odsúdený na trest smrti, toto vyzdvihnutie poroty je neplatné. Následkom toho bolo možno docieliť, že väčšina týchto záležitostí bola v Podkarpatskej Rusi bez poroty obyčajnými súdmi, a to súdnymi stoliciami v Užhorode, Berehovej a Huste pojednávaná.

Vyzdvihnutie porôt týmto zákonom č. 50 z roku 1922 znelo na 2 roky, totiž do konca roku 1923. A teraz by toto vyzdvihnutie porôt v tých prípadoch nepolitických, ale v prípadoch vraždy a lúpeže malo prestať a mala by nastať zase kompetencia porôt. Aby však v budúcnosti sa tie prípady, ktoré povstaly počas války, neopakovaly znova a aby okolnosť, ktorú sa podarilo odstrániť týmto zákonom a ktorá okrem toho, že priniesla spravedlnosť ako poškodeným, tak odsúdeným, bol navržený taký spôsob, aby toto nebolo zase zmarené, podala vláda návrh zákona, podľa ktorého toto vyzdvihnutie kompetencie porôt nemá prestať 31. decembra 1923, lež ten zákon má byť ešte o 2 roky predľžený.

Je síce pravda, že jedna čiastka tých neurovnaných pomerov, totiž hlavne to množstvo nevyriešených trestných záležitostí pod účinkom zákona č. 50 z roku 1922, už prestala, ale týmto ešte nie je nahradené a docielené všetko, čo je v normálnom behu porôt potrebné, lebo ešte v Podkarpatskej Rusi schádza možnosť ľahkého, snadného sostavovania porôt pre nedostatok ľudí, ktorí by znali čítať a písať; okrem toho sú ešte ťažkosti s ubytovaním porotcov. Preto vláda podala návrh zákona o predľžení pôsobnosti porôt ešte na 2 roky. Ústavne-právny výbor pojednal tento vládny návrh zákona a uvážil všetky okolnosti a všetky námietky vyzdvihnuté so strany opozície oproti tomuto návrhu, že je to omedzovanie pôsobnosti porôt. Ale pri tom všetkom tento návrh zákona pokladá za odôvodnený, úplne správny a účelný nielen pre urýchlené a riadne vybavenie tých trestných záležitostí, ktoré sa vyskytujú, ale i pre bezpečnosť štátu a bezpečnosť práve toho kraja.

Z týchto dôvodov menom ústavne-právneho výboru navrhujem, aby vládny návrh zákona, ktorým sa predľžuje účinnosť zákona zo dňa 8. februára 1922, čís. 50 Sb. z. a n., o obmedzení pôsobnosti porôt na Podkarpatskej Rusi na 2 roky, totiž do 30. decembra 1925, bol prijatý. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Ke slovu se nikdo nepřihlásil.

Ježto není pozměňovacích návrhů, míním dáti hlasovati najednou o celé osnově zákona, obsahující toliko 2 paragrafy, nadpis zákona a úvodní formuli.

Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Není jich.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona s 2 paragrafy, s nadpisem zákona a úvodní formulí, ve znění navrženém p. zpravodajem, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu tuto ve čtení prvém.

Druhé čtení navrhnu na pořad schůze příští, následující po uplynutí zákonné lhůty.

Přerušuji projednávání pořadu a přikročím k ukončení schůze.

Předem však poznamenávám, že bude dnes nutno konati ještě jednu schůzi - tentokráte k účelu meritornímu - aby mohla býti včas vyřízena osnova zákona o premiových obchodech. Osnova tato jest mimořádně naléhavá, a poněvadž máme před sebou sezonu předvánoční, jest ve veřejném zájmu žádoucno, aby uzákonění osnovy stalo se ještě před vánočními svátky. Poněvadž musí se jí zabývati také ještě senát, jest nutno, aby poslaneckou sněmovnou byla s největším urychlením projednána.

Ostatně dostala v předešlé schůzi lhůtu, která uplynula již v pátek, sněmovna tedy má právo, dáti ji hned na denní pořad.

Končím schůzi a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala dnes za 5 minut, t. j. ve 2 hod. 30 min. s

pořadem:

Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností k vládnímu návrhu zákona (tisk 4273) o zákazu premiových obchodů předměty denní potřeby (tisk 4275).

Je snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí, návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze ve 2 hod. 25 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP