Úterý 30. října 1923

Předseda: Podatelé navrhují, aby rozprava se zahájila dnes dne 30. října.

Odpověď na tuto interpelaci rozdána byla tiskem 4251/V.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu a aby rozprava podle návrhu podatelů zahájila se dne 30. října t. r., nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava uvedené interpelaci přiznána nebyla.

Dále je zde súrna interpellácia posl. Hancku a spol. o neštátnom učiteľstvu na Slovensku (tisk 4200).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4200. Súrna interpellácia posl. Hancku a spol. na vládu o pomeroch neštátneho učiteľstva na Slovensku.

1. Pýtam sa úctive vysokej vlády Československej republiky, má-li vedomie o smutných a škodlivých následkoch prevádzania tohoto nariadenia? A či je ochotná protizákonné toto opatrenie okamžite suspendovať?

2. Má-li vysoká vláda ďalej vedomie o tom, že je v obore ľudového školstva na Slovensku zavedená tajná kvalifikácia, od ktorej bez disciplinárneho vyšetrenia závislou sa činí poukazovanie platov učiteľstva?

Má-li vedomosť o tom, že je slovenské učiteľstvo týmto úplne na milosť a nemilosť nadriadených svojich inšpektorov vystavené, čo sa krikľave protiví demokratickému právnemu poriadku republiky?

Je-li vysoká vláda náklonná v tejto veci neodkladne zákonitého poriadku sjednať?

3. Čím odôvodňuje vláda republiky Československej stále odkladanie uzákonenia definitívnej platovej úpravy neštátneho učiteľstva na Slovensku, keď dôsledkom toho v administrácii školstva zavládol neslýchaný neporiadok a chaos, keď medzi učiteľstvom pre neriadne vyplácanie, alebo vôbec pre nevyplácanie požitkov vzrástla obrovská roztrpčenosť nespokojenosť a neistota, a možno povedať, že týmto odkladaním zapríčinená právna neistota v slovenskom školstve je hneď aj zárodkom už započatého rozkladu slovenského školstva. Zúfalý hmotný stav učiteľov naprosto znemožňuje verejnú výchovu a výučbu. Stav tento učiteľstvo aj nadmieru demoralizuje, čoho následky môžu byť pre republiku povážlivé a škodlivé.

Je-li ochotná vláda týmto na poli slovenského ľudového školstva zavládnutému úžasnému neporiadku uzákonením platovej úpravy a penzií 80 % slovenského učiteľstva uz raz koniec učiniť, a to rešpektovaním zákona z roku 1907, čl. XXVH., podľa zásad paritného zákona č. 274 Sb. z. a n. zo dňa 23. mája 1919, so zmenami podľa zákona zo dňa 13. júla 1922, č. 251 Sb. z. a n. a 394/1922?

4. Je-li vláda ochotná neodkladne postarať sa aj o to, aby jednorazová výpomoc vyplácaná bola aj tým niekoľkým hladom umierajúcim slovenským staropenzistom učiteľom, ktorí počas ich pôsobenia štátnej podpory nepožívali?

5. Má-li vláda vedomie o tom, že slovenských neštátnych učiteľov ešte aj v piatom roku jestvovania Československej republiky dľa maďarských zákonov nútia do penzie?

Pýtam sa úctive, je-li prípustné slovenských učiteľov ešte i dnes penzionovať dľa maďarských zákonov, keď dnes už viac nie Maďárii, ale Československej republike slúžia? Keď im vláda platy počas ich aktívnej služby do výšky platov štátnych učiteľov mimoriadnou drahotnou výpomocou doplňuje, prečože im nedoplní aj ich penzie mimoriadnou výpomocou vtedy, keď odchodia na odpočinok?

Myslím, že to do uzákonenia penzijnej úpravy k uspokojeniu verejnosti povinná a morálne je zaviazaná učiniť a to tým viac, lebo dáva to len tým pracovníkom, ktorí od prevratu pre tento štát úprimne a verne pracovali.

Je-li vláda ochotná toto opatrenie učiniť, čím by umožnila, aby starci, od slabosti klesajúci učitelia odísť mohli na dobre zaslúžený odpočinok?

6. Má-li vysoká vláda vedomie o tom, že množstvo slovenských učiteľov na základe bodu b) a c) §-u 2 horemenovaného vládneho nariadenia číslo 380/1922, ešte ani 1. júna 1923 od štátu haliera platu nedostalo? Jaké opatrenie zamýšľa vláda učiniť, aby platovej sekatúre a očividomému potieraniu cirkevných a obecných učiteľov už raz zabránené bolo?

7. Prečo neexekvuje vláda § 4 tohože vládneho nariadenia, ktorým sa v primeranej výške povoľuje mimoriadna drahotná výpomoc i pre učiteľov rehoľníkov a rehoľničky?

Je-li ochotná vláda túto mimoriadnu výpomoc tejto kategórie učiteľstva ihneď vyplácať?

Aký dôvod vie vláda uviesť k tomu, že sa rehoľným učiteľom a rehoľným učiteľkám i vzdor ustanovenia §-u 4 vládneho nariadenia č. 380 mimoriadna drahotná výpomoc doposiaľ nevyplácala?

Předseda: Zde není návrhu, kdy má býti rozprava zahájena. Dám tedy hlasovati po ze o zásadě.

Odpověď na tuto interpelaci rozdána byla také tiskem č. 4251/IV.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ů 69, 65 a 68 jedn. řádu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava uvedené interpelaci přiznána nebyla.

Dále je zde naléhavá interpelace posl. Hakena o řádění pražské policie proti pokrokovému studentstvu (tisk 4206).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4206. Naléhavá interpelace posl. Hakena a soudr. vládě o surovém a provokačním řádění pražské policie proti pokrokovému studentstvu.

Podepsaní se táží:

1. Jest si vláda vědoma všech důsledků, které soustavné provokace všech pokrokových živlů ve státě mohou vyvolati?

2. Jest si vláda vědoma své povinnosti bezodkladně propustiti všechny úředníky a policejní důstojníky, kteří k surovému zakročení pražské policie proti pokrokovému studentstvu dali pokyn?

3. Jest si vláda vědoma své povinnosti okamžitě propustiti všechny policajty a policejní zřízence, kteří provokovali a tloukli pokrokové studenty a jim nadávali?

4. Jest vláda ochotna propustiti okamžitě zatčené studenty a zastaviti trestní řízení proti nim?

5. Jest vláda ochotna dáti ihned náhradu všem pokrokovým studentům, jimž bylo provokačním vystoupením pražských policajtů ať jakýmkoliv způsobem ublíženo?

6. Jest vláda ochotna vysloviti v nejbližší schůzi poslanecké sněmovny své politování nad provokačním řáděním pražských policajtů?

7. Jest vláda ochotna v době co nejkratší podati poslanecké sněmovně zprávu o tom, jak těmto požadavkům bylo vyhověno?

Předseda: Zde jest navrženo, aby rozprava zahájena byla v dnešní schůzi.

Také odpověď na tuto interpelaci byla již rozdána, a to tiskem 4247/VI.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu, a aby tato rozprava zahájena byla v dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava této interpelaci přiznána nebyla.

Jest tu dále interpelace pp. posl. Kreibicha, Hakena, Tausika a soudr. o zneužívání úřední moci úřady (tisk 4209).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4209. Naléhavá interpelace posl. Kreibicha, Hakena, Tausika a soudr. vládě o zneužívání úřední moci úřady republiky ke korupci, znásilňování politického přesvědčení a porušování volební svobody.

Tážeme se:

1. Přiznává se vláda poctivě k dokladům námi předloženým?

2. Platí tento plán korupčních voleb pouze pro Podkarpatskou Rus, či je připraven i pro ostatní části republiky?

3. Hodlá vláda korupcí, znemravňováním voličů a znásilňováním úředníků a četníků prováděti volby až do konce?

4. Uznává vláda, že i pro ni platí zákon ze dne 26. ledna 1907, č. 18 ř. z., o ochraně volební svobody?

5. Co hodlá učiniti vláda na ochranu dobré pověsti státu tímto odhalením těžce poškozené

6. Uzná vláda, že po tomto odhalení je její povinností podati demisi?

Předseda: Navrhuje se k této naléhavé interpelaci zahájení rozpravy v dnešní schůzi.

Také na tuto interpelaci rozdána byla již odpověď a to tiskem 4251/VIII.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle zmíněných paragrafů našeho jednacího řádu, a aby rozprava tato byla zahájena v dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, tím rozprava interpelaci této přiznána nebyla.

Dále je zde naléhavá interpelace posl. Bubníka o hrubé porušení zákona generální prokuraturou a Nejvyšším soudem (tisk 4217).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4217. Naléhavá interpelace posl. Bubníka a soudr. ministru spravedlnosti o hrubém porušení zákona generální prokuraturou a Nejvyšším soudem.

Tážeme se pana ministra spravedlnosti, jako člena vlády, který má dbáti nad zachováváním těchto forem:

1. Jest Vám tento případ znám?

2. Jste ochoten naříditi podřízenému Vám generálnímu prokurátorovi, aby vznesl v tomto případě zmateční stížnost pro zachování zákona, jež by byla projednána před jiným senátem Nejvyššího soudu?

3. Jste ochoten naříditi podléhající Vám generální prokuratuře, aby dbala toho, aby demokratická, pokroková atd. republika Československá poskytla svým občanům aspoň tolik svobod, co jim ponechávalo reakční Rakousko, a aby tato republika šetřila právních zásad, jež platí po sta a tisíciletí?

4. Jste ochoten zaříditi, aby soudcové, kteří v tomto případě rozhodovali, byli poučeni o elementárních zásadách trestního práva?

Předseda: Pan posl. Bubník navrhuje, aby rozprava o této interpelaci zahájila se dnes.

Odpověď na tuto interpelaci rozdána byla tiskem 4251/I.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. ř., a aby rozprava tato podle návrhu pana poslance zahájena byla ve dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Je zde dále naléhavá interpelace p. posl. dr. Charváta a soudr. o porušení ústavy volebním soudem (tisk 4218).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4218. Naléhavá interpelace posl. dr. Charváta a soudr. vládě o porušení ústavy volebním soudem.

Podepsaní činí dotaz na vládu Československé republiky, jaké zaujímá stanovisko k vytknutému zneužití instituce volebního soudu a jakým způsobem chce bezpráví, které se stalo, napraviti, zejména zda jest ochotna, odepříti jakýkoli výkon tohoto zmatečného a po právu neplatného nálezu volebního soudu?

Předseda: Odpověď na tuto interpelaci rozdána byla tiskem 4251/VI. Také o této naléhavé interpelaci navrhuje se rozprava v dnešní schůzi.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava ve smyslu našeho jedn. řádu a aby rozprava tato byla zahájena v dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Této naléhavé interpelaci rozprava přiznána nebyla.

Konečně máme zde naléhavou interpelaci posl. inž. Kalliny a soudr. o postupu čsl. konsula v Londýně při udělování vis (tisk 4223).

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4223. Naléhavá interpelace posl. inž. Kalliny a druhů ministru zahraničních věcí a ministru zdravotnictví o postupu československého konsula v Londýně při udělování v stupních vis, který těžce poškozuje lázeňská místa.

Podepsaní táží se:

1. Vědí páni ministři o tomto postupu konsulátů?

2. Jsou ochotni ihned zavésti nutná šetření, aby zastavili tento postup podřízených úřadů těžce poškozující lázeňská místa?

3. Jsou ochotni ihned učiniti všechna opatření, aby příjezdu cizích lázeňských hostí státní úřady všemožně vycházely vstříc?

4. Jest pan ministr zahraničních věcí ochoten v tomto případě ihned naříditi československému konsulátu v Londýně, aby vstupní visum udělil?

Předseda: Pan posl. inž. Kallina navrhuje, aby byla zahájena rozprava v dnešní schůzi.

Také na tuto interpelaci rozdána byla odpověď tiskem 4251/VII.

Kdo tedy souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava ve smyslu uvedených paragrafů našeho jedn. řádu, a aby rozprava tato se zahájila v dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava interpelaci této přiznána nebyla. (Hluk. Předseda zvoní.)

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve středu, dne 31. října 1923 o 11. hod. dopol. s

pořadem:

1. Rozprava o vládním prohlášení učiněném ve schůzi 219.

2. Zpráva výboru pro průmysl, živnosti a obchod a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4084) o označování původu zboží (tisk 4155).

Je snad nějaká námitka proti mému návrhu? (Námitek nebylo.)

Námitek není. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 1 hod. 35 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP