Středa 27. června 1923

1. Návrh senátu, aby byly podle §u 78 jedn. ř. prodlouženy lhůty, ve kterých má senát podle §u 43 úst. listiny učiniti usnesení o těchto návrzích zákonů, přijatých poslaneckou sněmovnou:

a) zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastnění k úpravě asanačního obvodu hlav. města Prahy a povoluje se osvobození od domovní daně činžovní a přirážek k nim pro stavby v tomto obvodu (tisk 1638 sen.),

b) zákona o pravě služebních požitků čsl. vojska (tisk 1639 sen.),

c) zákona o vojenském kázeňském právu, kárném právu při porušení povinností stavovských a odnětí vojenské hodnosti a přeloženi do výslužby řízením správním (tisk 1640 sen.),

d) zákona, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny (tisk 1643 sen.),

e) zákona, kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací (tisk 1645 sen.),

f) zákona, jímž se upravuje způsob provádění voleb v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech) (tisk 1647 sen.),

g) zákona o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (tisk 1649 sen.),

vesměs o další 4 měsíce.

K slovu není nikdo přihlášen, návrh na odložení ani na přikázání výboru podán nebyl. Dám tedy o návrhu senátu - podle §u 78 jedn. řádu posl. sněmovny - hlasovati.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna jest schopna usnášeti se. 

Není-li námitek, dám hlasovati o prodloužení lhůty k projednání všech navržených a mnou přečtených usnesení poslanecké sněmovny senátem najednou. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomu není, budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Kdo souhlasí, aby byla senátu k projednání usnesení posl. sněmovny prodloužena lhůta o další 4 měsíce u těchto osnov:

a) zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastnění k úpravě asanačního obvodu hlav. města Prahy a povoluje se osvobození od domovní daně činžovní a přirážek k nim pro stavby v tomto obvodu (tisk 1638 sen.),

b) zákona o úpravě služebních požitků čsl. vojska (tisk 1639 sen.),

c) zákona o vojenském kázeňském právu, kárném právu při porušení povinností stavovských a odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (tisk 1640 sen.),

d) zákona, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny (tisk 1643 sen.),

e) zákona, kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací (tisk 1645 sen.),

f) zákona, jímž se upravuje způsob provádění voleb v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech) (tisk 1647 sen.),

g) zákona o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (tisk 1649 sen.),

prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh jest přijata lhůta o 4 měsíce u uvedených osnov zákonných je prodloužena.

Tím vyřízen je 1. odstavec pořadu dnešní schůze.

Přikročíme ke druhému, jímž je:

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na rok 1923 (tisk 4159).

Zpravodajem výboru rozpočtového je p. posl. dr. Engliš.

Má snad p. zpravodaj nějaké korektury?

Zpravodaj posl. dr. Engliš: Nikoli.

Předseda: Není tomu tak. Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen je odstavec 2. pořadu dnešní schůze.

Přikročíme ke třetímu, jímž je:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Füssyho a Bobka (tisk 4164).

Zpravodajem je p. posl. Konečný. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Vrchní státní zastupitelství v Košicích žádá přípisem ze dne 6. ledna 1922, č. j. 129/22, za vydání posl. Füssyho a Bobka k trestnímu stíhání pro přečin pobuřování podle § 173 uher. tr. zák. Podle trestního oznámení pronesli prý jmenovaní poslanci dne 15. října 1921 ve Špišské Nové Vsi na slavnosti křesťansko-sociální strany výroky, v nichž policejní kapitanát spatřuje projevy protistátní.

Imunitní výbor navrhuje, aby poslanecká sněmovna neprojevila souhlasu s trestním stíháním posl. Füssyho a Bobka pro jich, byť i ostrou kritiku politických poměrů.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo tedy souhlasí s návrhem pana zpravodaje, aby posl. Füssy a Bobek k trestnímu stíhání vydáni nebyli, nechť zvedne ruku. (Děje se.) 

To je většina. Tím poslanecká sněmovna se usnesla nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Füssyho a Bobka.

Přerušuji projednávání pořadu dnešní schůze. A poněvadž z důvodů formálních abychom mohli přiděliti výborům předlohy rozdané v této schůzi - bude nutno konati schůzi druhou, přikročím k ukončení schůze této.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala dnes za 5 minut s

pořadem:

1. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně za vydání ke stíhání posl. dr. Schollicha (tisk 4169).

2. Doplňovací volba přísedícího volebního soudu za zemřelého dr. Artura Skedla.

Jsou snad proti tomu námitky? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Schůze skončena ve 12 hod. 20 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP