Čtvrtek 3. května 1923

 

Začátek schůze v 1 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

184 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři: dr. Beneš, dr. Markovič, inž. Novák, Stříbrný, Šrámek.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 206. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně pro minulou schůzi omluvil se nemocí posl. V. Mark.

Nemocí omlouvá se posl. Bobok.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Pittinger.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Kasíkovi pro neodkladné zaměstnání a posl. Špačkovi z téhož důvodu. Dovolenou na dnešní a zítřejší schůzi posl. Hlinkovi a posl. Tomikovi pro neodkladné zaměstnání.

Posl. dr. Kubíček oznámil přípisem ze dne 27. dubna 1923, že vzdal se mandátu poslaneckého.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 30. dubna 1923, č. 31.091/23-7, že po posl. dr. Kubíčkovi, jenž se vzdal mandátu poslaneckého, povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny za poslance Jana Valáška, domkáře v Roztokách, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaný dostavil se do dnešní schůze, a ježto před tím ve sněmovní kanceláři podepsal slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, pan posl. Valášek přistoupí ke mně a podáním ruky a slovem "slibuji" vykoná slib.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a jmenovaného p. poslance, aby ke mně přistoupil k vykonání slibu. (Poslanci povstávají).

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Posl. Valášek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají).

Předseda: Nastaly některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců čsl. národní demokracie vyslal do výboru rozpočtového posl. Purkyňovou za posl. Špačka.

Klub čsl. socialistů vyslal do výboru soc.-politického posl. Hugo Bergmanna za posl. Langra.

Klub posl. republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru ústavně-právního posl. Štolbu za posl. Macha; do výboru zemědělského posl. Vahalu za posl. Braneckého.

Předseda: Došly některé spisy, dotazy a návrhy. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Dotaz posl. dr. Noska, Rýpara, Roudnického ministru školství a nár. osvěty, že jednotlivé okr. výbory, správy škol a učitelé nezachovávají, nesprávně vykládají a používají ministerských výnosů a nařízení.

Dotaz posl. Zeminové a druhů ministrů zemědělství o propachtování půdy ze dvora Jaronovice, patřícího státnímu velkostatku Hodonín, několika bohatým jednotlivcům.

Dotaz posl. Szentiványiho a súdr. ministrom vnútra, školstva a nár. osvety a ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o priznání štátnej príslušnosti jednotlivým duchovným a učiteľom reformátskej cirkve na Slovensku a o ponechání učiteľa ľudovej školy v Poline na dosavádnom jeho mieste.

Návrh posl. Ulricha, A. Černého, Koudelky a soudr. na vydání zákona o drobných pachtech.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4117. Zpráva výborů branného, soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3963), jímž se mění po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků čs. vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n., a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., a prováděcího nařízení, vydaného k tomuto zákonu.

Tisk 4118. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4081), kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlavního města Prahy a povoluje se osvobození od domovní daně činžovní i přirážek k ní pro stavby v tomto obvodu.

Tisk 4119. Zpráva výboru imunitního o žádosti státního zastupitelství v Košicích za vydání posl. Tausika.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4076. Sbírka interpelací:

I. posl. Skaláka, Blažka a soudr. min. vnitra o konfiskaci letáčku, vydaného tiskárnou "Svoboda" na Kladně,

II. posl. dr. Jabloniczkého a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o protizákonném způsobu psaní jmen matrikáři,

III. posl. dr. Jabloniczkého a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o jazyku ve výpisech z matriky,

IV. posl. Vrabca, Šamalíka a spol. min. financií, vnútra, zemedelstva a pre správu Slovenska vo veci čím skoršieho založenia filiálky pre Slovensko Hypotečnej banky českej v Prahe,

V. posl. Roučka a soudr. min. vnitra o konfiskaci časopisu "Šlehy" v Brně,

VI. posl. Kučery a soudr. min. soc. péče ve věci nezaměstnaných,

VII. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. financií v zál. robotníkov a robotníčiek tabákovej továrne, ktorí udajne nie sú československými príslušníkmi,

VIII. posl. Palkovicha a súdr. min. vnútra a financií o nariadení, ktorým sa obecným notárom zakazuje nápomocnými byť obecenstvu pri odvolaniach vo veciach dávky z majetku,

IX. posl. Palkovicha a súdr. min. školstva a nár. osvety o jazyku matričných výpisov,

X. posl. dr. Luschky a druhů min. vnitra o zbavení úřadu starosty Frant. Eschela z Hodonic,

XI. posl. Toužila a soudr. na celou vládu ohledně neustálých konfiskací deníku "Rudé Právo" v Praze,

XII. posl. Hakena a soudr. na celou vládu ohledně konfiskací časopisu "Rudé Právo" v Praze,

XIII. posl. Toužila, Skaláka a soudr. min. spravedlnosti o konfiskaci úvodníku "Rudého Práva" ze dne 23. února 1923,

XIV. posl. dr. Raddy, dr. Lehnerta a druhů min. vnitra o chování místodržitelského rady Gugely nebo Gogely při vrchlabské okresní politické správě,

XV. posl. Tausika, Nagy, Svetlika a soudr. min. vnitra a min. s plnou mocí pro správu Slovenska o utajování násilných činů četnictva a policie na Slovensku a o nesprávném zodpovědění interpelace,

XVI. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. s plnou mocou pre správu Slovenska vo veci penzie býv. maďarských četníkov na odpočinku,

XVII. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. financií o zásobovaní obcí Bodrogského medziriečia blanketmi priznávky k dani dôchodkovej s textom československým.

Místopředseda dr. Hruban (převzav předsednictví zvoní): Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4065. Sbírka odpovědí:

I. min. školstva a nár. osvety na interp. posl. Szentiványiho a súdr. o konkurze vyhlásenom na niektoré neuprázdnené školské učiteľské miesta (tlač 3862/VII),

II. min. financí na interp. posl. Najmana, Anděla a druhů o nepřiměřeném předpisování daní (tisk 3887/III),

III. min. spravedlnosti na interp. posl. Merty, Roučka, Buriana a soudr. o konfiskační praxi na Moravě (tisk 3967/II),

IV. min. s plnou mocou pre správu Slovenska na interp. posl. dr. Budayho a spol. vo veci protizákonneho rozpustenia miestnych organizácií Slov. ľud. strany (tisk 3610/XV),

V. min. spravedlnosti na interp. posl. Tománka a druhů o zabavení časopisu "Slovenské Ľudové Noviny" pro úvodní článek "Andrej Hlinka", uveřejněný v tomže časopise dne 1. prosince 1922 (tisk 3967/XII),

VI. vlády na interp. posl. Zierhuta a druhů, že pražský státní pozemkový úřad nevydává německých tiskopisů (tisk 3862/XI),

VII. min. vnitra na interp. posl. Zierhuta a druhů, že opavská zemská správa zakázala plakáty svazu německých velkostatkářských úředníků (tisk 3917/X),

VIII. vlády na interp. posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů o státní příslušnosti obyvatelstva obcí, rozdělených mezi republiku Československou a Polsko (tisk 3520/I),

IX. min. financí na interp. posl. Grünznera, Blatné, Häuslera a druhů o přeřadění úředníků tabákové režie ze skupiny C a D do skupiny B a C státních zaměstnanců (tisk 3887/V),

X. min. vnitra na interp. posl. Skaláka a soudr. o konfiskaci časopisu "Svoboda" na Kladně (tisk 3995/XX),

XI. min. spravedlnosti na interp. posl. Tausika a soudr. o konfiskační praxi v Košicích (tisk 3967/XI),

XII. vlády na interp. posl. J. Mayera a druhů o událostech v Chebu dne 22. října 1922 (tisk 3816/VII),

XIII. min. vnitra a spravedlnosti na interp. posl. Schälzkyho a druhů o zabavení periodického tiskopisu "Deutscher Volksfreund" ve Frývaldově (tisk 3995/I),

XIV. min. spravedlnosti a vnitra na interp. posl. Matznera a druhů o zabavení časopisů "Jägerndorfer Zeitung" v Krnově a "Deutsche Post" v Opavě (tisk 3995/III),

XV. vlády na intero. posl. dr. Kafky a druhů o zabavení článku v periodicky vycházejícím časopise "Deutsche Zeitung Bohemia" (tisk 3967/XIV),

XVI. min. vnitra na interp. posl. inž. Kalliny a druhů o zabavení časopisu "Nordböhmisches Tagblatt v Děčíně a "Deutsche Tageszeitung" v Karlových Varech (tisk 3995/V),

XVII. min národní obrany a min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů o náhradě škod způsobených československým vojskem německé živnostenské pokračovací škole v Ústí n. L. (tisk 3785/II),

XVIII. vlády na interp. posl. Blažka, Warmbrunna, J. Kříže a soudr. o dubnové srážce drahotního přídavku státních zaměstnanců (tisk 4038),

XIX. min. financí na interp. posl. Tománka a spol. v záležitosti vyměřování a vymáhání daní v prievidzkém okrese (tisk 3887/IV),

XX. min. spravedlnosti a vnitra na interp. posl. Hlinky a spol. pro zabavení periodického tiskopisu "Slovák" č. 33 z 11. února

XXI. min. vnitra na interp. posl. dr. E. Feyerfeila a druhů o postupu pražské zemské správy politické ve věci německého překladu zemského zákoníka (tisk 3781/XXVII).

Tisk 4120. Odpověď vlády na naléhavou interpelaci posl. Koutného a soudr. o přeložení podúředníka tabákové továrny v Hodoníně Müllera (ti k 4113).

Místopředseda dr. Hruban: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán zápis o 201. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy. 

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4101. Návrh posl. Grünznera, Tauba a druhů na úpravu drahotních přídavků obecních a okresních zaměstnanců a pensistů a jejich pozůstalých.

Tisk 4114. Návrh posl. R. Chalupy, Ulricha a soudr. o ustanovení výše úrokové míry při zápůjčkách.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Výboru imunitnímu přikazuji přípis zem. soudu v Opavě ze dne 28. dubna 1923, č. Vr VIII 967/22/10, kterým se zastavuje trestní řízení proti posl. dr. Schollichovi pro přečin podle §§ 300 a 302 tr. z. a přestupku podle §§ 312 a 314 trest. zák. (č. 194 imunit.).

Jednací zápisy o 202., 203. a 204. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73 jedn. řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Výbor rozpočtový usnesl se požádati podle §u 35, odst. 2, jedn. řádu o prodloužení lhůty k podání zprávy o usnesení senátu k osnově zákona o neúčinnosti zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy platné při konversi hypotekárních pohledávek (tisk posl. sněm. 4112).

Sněmovna je schopna se usnášeti. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí, aby lhůta daná dne 27. dubna t. r. ve 205. schůzi posl. sněm. do 3. května t. r., prodloužila se o 6 dní, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Prodloužení lhůty o 6 dní jest povoleno.

Posl. Zavřel žádá o udělení dovolené do 15. května t. r. pro nemoc v rodině.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Přistoupíme k projednávání pořadu dnešní schůze.

Prvním odstavcem jest:

1. Zpráva výborů dopravního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 4073) o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany (tisk 4109).

Zpravodajem výboru dopravního je p. posl. Jar. Marek, zpravodajem výboru rozpočtového p. posl. Buříval.

Dávám slovo prvnímu zpravodaji za výbor dopravní p. posl. Jar. Markovi.

Zpravodaj posl. Jar. Marek: Paní a pánové! Na rozdíl od podobných předloh soudím - a dopravní výbor se mnou - že tentokrát ve sněmovně nebude strany, která by nevyslovila souhlasu s postupem státní správy, jakým převzata de facto již byla a pouze zákonným stvrzením dodatečně převzata bude místní dráha Počeradce-Vrskmany. Jde o malý kus trati, asi 17 1/4 km od Obrnic směrem na trať ústecko-teplickou. V místě je celá řada dolů hnědouhelných, takže tato poměrně malá trať lokální je daleko výhodněji položena, než je celá řada jiných; kdežto jinde vidíme, že je zapotřebí pomoci, že nemohou místní dráhy samy o sobě prosperovati, v tomto případě je to výjimka. Když se vynořila myšlenka sestátnění ústecko-teplické dráhy, musila také tato trať vzbuditi pozornost státní správy a proto zavčas předložena byla osnova o postátnění této dráhy. Poněvadž však prosperita malé této trati byla r. 1920, najmě pak v létech 1921-22 velmi dobrá, nebyla by státní správa udělala dobrý obchod, kdyby byla přistoupila k sestátnění podle koncesní listiny, podle jejíhož ustanovení ze sedmi roků posledních odečítají se dva nejnepříznivější a pak stanoví se ze zbylých pěti let průměr.

Pomýšlelo se na cestu jinou, a to tím, že vykoupili jsme dosud ještě nevylosované akcie této dráhy v úhrnné ceně 2,001.160 K. To stalo se již před koncem r. 1921, takže státní správa je vlastníkem již také čistých výtěžků z r. 1921-22. Tyto výtěžky byly tak značné, že byly by dávaly akcionářům ještě do r. 1971, tedy téměř 50 roků, velmi značnou rentu, snad až do 20% jdoucí. To byl také hlavní důvod, že přikročilo se k postupu druhému, že se vykoupily akcie. A nyní předstupuje státní správa železniční s návrhem zákona, aby cestou zákonodárnou její postup byl schválen.

Tentokráte nemusí sněmovna rozhodovati o otázkách personálních, poněvadž lokální trať tato provozována byla správou státní, a i tu získán bude určitý přebytek tím, že odpadne t. zv. společenská správa.

Dopravní výbor vzav v úvahu jednak položení trati, která nejenom že zaručuje, co dosud vynášela, jsouc ve správě soukromé, nýbrž rozvojem hnědouhelného průmyslu má naději na rozvoj ještě vyšší a také přirozeně vyšší výnos, neměl námitek proti osnově a doporučuje ji slavné sněmovně k přijetí tak, jak byla předložena.

Jenom závěrem chtěl bych se zmíniti o změně, kterou provedl výbor rozpočtový v §u 1. Změna ta je nahrazení tří slov "k tomu cíli" slovem "proto", čímž se smysl §u 1 neruší. Jako zpravodaj výboru dopravního se k této stylisaci rozpočtového výboru připojuji. (Potlesk.)

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Uděluji slovo zpravodaji výboru rozpočtového, panu posl. Buřívalovi.

Zpravodaj posl. Buříval: Jménem rozpočtového výboru chtěl bych promluviti několik slov o předloze, kterou právě projednáváme.

Co žádá osnova? Osnova zmocňuje vládu, aby nabyla pro stát místní dráhy Počeradce-Vrskmany. Jde o výkup zakoupením neumořených akcií a požitkových listů za částku 2,001.160 Kč. K úhradě tohoto výkupu použije se jednak volných fondů společností, jednak zisků za léta 1921 a 1922. Zbytek kupní ceny bude hrazen z úspor státního rozpočtu anebo z úvěrních operací.

Podnětem k výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany byl zřetel na národohospodářský význam této dráhy, v jejímž atrakčním obvodu leží hnědouhelné doly, jejichž bohatství nebylo možno využíti, ježto vybavení místní dráhy neodpovídalo požadavkům intensivní dopravy, a společnost, nemajíc vlastních prostředků k provedení investic, zdržovala připojení vleček uhelných dolů a tím brzdila hospodářský rozvoj obvodu této dráhy.

Proto podalo ministerstvo železnic v květnu 1921 osnovu zákona o sestátnění této místní dráhy na základě koncesní listiny. Při tom bylo podle známých provozních výsledků do konce r. 1919 předpokládáno, že bude přicházeti v úvahu minimální výkupní renta rovnající se 5 %nímu zúročení a umoření nominálního základního kapitálu, jenž byl koncesním protokolem resp. pozdějším dodatkem stanoven částkou 900.000 zl.

Předložená osnova zákona byla však vzata zpět, když po zjištění provozních výsledků za r. 1920, jež vykazovaly čistý zisk ve výši 1,024.258 Kč, bylo patrno, že následkem enormního vzestupu provozních příjmů zvýšila by se výkupní renta tak, že by zaručovala přibližně 20 %ní zúročení akciového kapitálu po dobu trvání koncese, t. j. do roku 1971.

Proto hledala státní správa jinou vhodnou cestu, jak by bylo lze nabýti místní dráhy pro stát způsobem výhodnějším.

Zahájené jednání s majiteli akcií společnosti místní dráhy vedlo k tomu výsledku, že v říjnu 1921 bylo lze získati veškeré dosud neslosované akcie v nom. hodnotě ŕ 400·- K za kurs 480·- K za kus a veškeré požitkové listy ŕ 40 Kč. Při tom celý čistý zisk za r. 1921 připadl již státu. Ježto dividenda a superdividenda činila r. 1921 48·- Kč, bylo vlastně za každou akcii placeno pouze 32·- Kč nad normální cenu.

Výhodnost tohoto způsobu nabytí místní dráhy potvrzuje ta okolnost, že značnou část kupní ceny, zaplacené za veškeré akcie, bude lze hraditi z volných reservních fondů a přebytků společnosti, jež počínaje rokem 1921 připadají státu jako výhradnímu vlastníku.

Volné fondy akciové společnosti činí

203.613 97 Kč

za rok 1921 odvedeno státní pokladně jako přebytek

224.553 18 Kč

takže částky

428.167 15 Kč

bude lze použíti k úhradě jmenované kupní ceny.

Mimo to bude k témuž účelu použito též výtěžků za r. 1922, které sice ještě nejsou známy, které však budou pravděpodobně dosahovati výtěžků z r. 1921, ježto první pololetí vykazuje provozní přebytek 267.620·- Kč.

Lze tedy počítati s tím, že z výtěžků dráhy bude okrouhle hrazena částka 600.000·- Kč, takže by zbývalo uhraditi okrouhle částku 1,400.000·- Kč, jež má býti hrazena z případných přebytků státního rozpočtu za r. 1923 a, nebude-li jich, z výtěžků úvěrových operací. 

Rozpočtový výbor se z té příčiny usnesl doporučiti, aby osnově této se dostalo legislativního schválení. (Potlesk.)

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, budeme hlasovati.

Prosím, aby se pánové a dámy posadili na svá místa. (Děje se.)

Pozměňovacích návrhů není. Předloha má toliko pět paragrafů, nadpis a úvodní formuli. Dám tedy hlasovati o celé předloze, nadpisu a úvodní formuli najednou. (Námitky nebyly.)

Není námitek.

Kdo souhlasí s celou osnovou, podle návrhu pánů zpravodajů, se všemi pěti paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, ať zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Osnova je schválena a tím poslanecká sněmovna přijala předlohu zákona v prvém čtení.

Druhé čtení dám na pořad příští schůze.

Budeme jednati o dalším předmětě pořadu dnešní schůze, jímž jest

2. Zpráva výborů zahraničního, živnostenského a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 4075), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva mezi republikou československou a královstvím Nizozemským, podepsaná v Haagu dne 20. ledna 1923 (tisk 4110).

Zpravodajem výboru zahraničního je pan posl. dr. Hnídek, zpravodajem výboru živnostenského je pan posl. Netolický, zpravodajem výboru rozpočtového za omluveného posl. Špačka jest předseda rozpočtového výboru p. posl. Bradáč.

Dávám slovo zpravodaji výboru zahraničního p. posl. dr. Hnídkovi.

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Slavná sněmovno! Obchodní smlouva s královstvím Nizozemským jest dalším krokem k úpravě zahraničních styků obchodních mezi naší republikou a cizinou.

Tato obchodní smlouva spočívá na základě nejvyšších výhod a na základě parity. Nejvyšší výhody týkají se státu třetího, parita, která je základem této smlouvy, týká se občanů našeho státu. Podle této obchodní smlouvy příslušníci obou smluvních stran, osoby fysické požívají, co se týče obchodů, živností, plavby, majetku, potom práv a zájmů, nejvyšších výhod. Mohou spravovati své záležitosti na území druhé strany buď sami osobně aneb prostřednictvím zástupce a podrobeni jsou přirozeně zákonům a nařízením země, ve které právě své záležitosti spravují. Parita pak jeví se v dávkách a poplatcích, totiž tím, že příslušníci toho kterého státu nepodléhají vyšším dávkám a vyšším poplatkům, než vlastní příslušníci státu. Co se týče akciových společností, mají táž práva jako vlastní občané, ovšem zachovávajíce zákony a nařízení země. Společnosti, které chtějí rozšířiti činnost na území státu druhého, musejí se nutně říditi zákony a nařízeními státu, ve kterém chtějí činnost zahájiti.

Společnosti, které již činnost zahájily, požívají, jak jsem již řekl, nejvyšších výhod. Nejvyšší výhody týkají se vývozu, dovozu, uložení do skladišť a průvozu zboží, placení cel, dávek a provádění celních formalit. Produkty a výrobky československého původu jsou připuštěny do Nizozemska a vice versa podle nejpříznivějšího tarifu a nejvyšších výhod, co se týče cla. Vyňaty jsou vzorky zboží. Toto ustanovení o nejvyšších výhodách je omezeno ustanoveními mírových smluv St. Germainské a Trianonské, známými články, podle kterých můžeme jednak s Rakouskem, jednak s Uherskem uzavříti zvláštní smlouvy na základě zvláštních výhod.

Ke smlouvě je potom připojen protokol, který byl nutný z toho důvodu, poněvadž do Nizozemska je volný dovoz, kdežto u nás máme ještě povolovací systém. Dokud tento povolovací systém u nás je, bylo nutno přece jenom jakousi přiměřenou rovnováhu do těchto věcí uvésti, a proto v protokole je uvedeno zboží, které může se dovážeti k nám z Holandska bez povolovacího řízení. Potom je ještě v příloze vyjmenováno zboží, které sice se může bez dovozního a vývozního povolení vyvážeti k nám, ale jen určitý kontingent, a konečně závazek blahovolného vyřizování případných dovozních žádostí. Tento protokol nabude platnosti zároveň se smlouvou.

Poněvadž je to krok velice důležitý, který upravuje poměry obchodní s cizinou, doporučuje zahraniční výbor, aby slavná sněmovna přijala usnesení tak, jak je doporučeno zahraničním výborem. (Výborně!)

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Dávám slovo zpravodaji výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností, p. posl. Netolickému.

Zpravodaj posl. Netolický: Slavná sněmovno! Se stanoviska našeho průmyslu, obchodu a živností lze tuto obchodní dohodu s Nizozemskem, která byla podepsána v Haagu dne 20. ledna 1923, vítati. Je to další článek řetězu, kterým upravují se vzájemné poměry obchodní a umožňuje se vývoz a obchodní spojení našeho obchodu, průmyslu a živností za hranicemi. Smlouva, jak bylo řečeno, spočívá na nejvyšších výhodách a jen vzhledem k tomu, že máme u nás povolovací řízení oproti zboží holandskému, jsou zde učiněny určité výhrady, jež se dělí na tři části: na dovoz úplně povolený, na kontingenty a v třetí části závazek blahovolného vyřizování případných dovozních žádostí.

Vzhledem k nynější krisi a nezaměstnanosti v našem průmyslu opakuji, že vítám tuto smlouvu, a doporučuji slavné sněmovně, aby se jí dostalo ústavního schválení. (Výborně!)

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Dávám slovo třetímu zpravodaji - a to výboru rozpočtového - p. posl. Bradáčovi.

Zpravodaj posl. Bradáč: Slavná sněmovno! Výbor rozpočtový usnesl se nečiniti námitek proti usnesení, které bylo předloženo, a doporučuje, aby zpráva výboru zahraničního a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností byla schválena. (Výborně!)

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Nikdo není ke slovu přihlášen, rozprava odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Schvalovací usnesení má toliko jeden odstavec. Dám tedy o něm hlasovati.

Kdo souhlasí se schvalovacím usnesením ve znění, jak bylo navrženo pány zpravodaji, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvalovací usnesení je schváleno ve čtení prvém.

Druhé čtení dám na pořad schůze příští.

Budeme jednat o dalším odstavci dnešního pořadu, jímž jest:

3. Druhé čtení usnesení, kterým schvaluje Národní shromáždění "Úmluvu a statut o svobodě transitu", sjednanou v Barceloně 20. dubna 1921 (tisk 4103).

Zpravodajem výboru zahraničního je pan posl. dr. Uhlíř, zpravodajem výboru dopravního pan posl. Votruba.

Mají páni zpravodajové nějaké textové změny?

Zpravodaj posl. dr. Uhlíř: Ne.

Zpravodaj posl. Votruba: Nikoliv.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Není opravných návrhů.

Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala schvalovací usnesení toto také ve čtení druhém.

Tím je pořad dnešní schůze vyřízen.

Ještě budeme hlasovati podle §u 69 jedn. řádu, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o interpelaci, označené za naléhavou, rozdané v předešlé 205. schůzi dne 27. dubna 1923. Jest to naléhavá interpelace posl. Koutného a druhů vládě o přeložení podúředníka tabákové továrny Müllera (tisk 4113).

Žádám, aby bylo přečteno záhlaví a petit této naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4113. Naléhavá interpelace posl. Koutného a soudr. vládě o persekučním přeložení podúředníka tabákové továrny v Hodoníně Müllera na denunciaci agrárního poslaneckého klubu.

Ptáme se:

1. Je vláda ochotna tento případ okamžitě vyšetřiti, přeložení Müllerovo odvolati a nahraditi eventuelní škody?

2. Chce vláda určitě a závazně prohlásiti, že sama bude šetřiti práv státních zaměstnanců ústavou a zákony zaručených?

3. Je vláda ochotna stíhati úředníky, kteří protizákonné přeložení Müllerovo provedli, jakož i ty, kteří ze své úřední povinnosti mu nezabránili?

4. Hodlá vláda rozhodně prohlásiti, že bude odmítati a stíhati nízká denunciační podání, byť by pocházela i od předsedů poslaneckých klubů vládních stran?

Místopředseda dr. Hruban: Podatelé navrhují, aby rozprava se zahájila v nejbližší schůzi.

Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ů 69, 65 a 68 jedn. řádu a aby rozprava tato zahájila se podle návrhu tazatelů v nejbližší schůzi, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem p. posl. Schusterovi a Jančekovi pro neodkladné zaměstnání.

Staly se nějaké změny v klubech a výborech. Žádám, aby byly sděleny.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru soc.-politického posl. Schäfera za posl. dr. Haase.

Místopředseda dr. Hruban: Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v pátek dne 4. května 1923 v 1 hod. odpol. (ve 13 hod.).

s pořadem:

1. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 4081), kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlavního města Prahy a povoluje se osvobození od domovní daně činžovní i přirážek k ní pro stavby v tomto obvodu (tisk 4118).

2. Druhé čtení osnovy zákona o výkupu místní dráhy Počeradce Vrskmany (tisk 4109).

3. Druhé čtení usnesení, kterým se schvaluje obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím zemským, podepsaná v Haagu dne 20. ledna 1923 (tisk 4110).

4. Zpráva výborů branného, soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3963), jímž se mění po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků československého vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n., a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad, stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., a prováděcího nařízení, vydaného k tomuto zákonu (tisk 4117).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti stát. zastupitelství v Košicích za vydání posl. Tausika (tisk 4119).

Jsou námitky proti navrženému pořadu? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 1 hod. 57 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP