Pátek 23. února 1923

 

Začátek schůze v 11 hod. 20 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek

Místopředsedové: Buříval, inž. Botto, dr. Czech, dr. Hruban

Zapisovatelé: Špaček, Špatný

175 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Malypetr; ministři Bechyně, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, dr. Markovič, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: zástupci sněm. tajemníka Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 191. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně na 190. schůzi dne 20. t. m. udělil jsem dovolenou posl. Oktavcovi, Jar. Markovi a Svobodovi pro neodkladné zaměstnání. Dovolenou do 24. t. m. udělil jsem posl. Windirschovi pro nemoc v rodině.

Nemocí omlouvají se posl. Johanis, Špatný, Darula a Krepek, oba poslední dodatečně též pro schůzi minulou.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Borovszký.

Posl. dr. Ivan Hálek spolu s klubem poslanců republikánské strany čsl. zemědělského a malorolnického lidu oznámil, že vzdal se mandátu poslaneckého.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 22. února 1923, č. 13.524/23-7, že po posl. dr. Ivanu Hálkovi, jenž se vzdal mandátu poslaneckého, povolalo podle §u 56 rádu volení do poslanecké sněmovny za poslance Michala Karlovského, rolníka v Malé Viesce, župa Povážská, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Dále sdělilo přípisem ze dne 22. února 1923, č. 13.430/1923-7, že po zemřelém posl. ministru dr. Rašínovi, zvoleném ve volebním kraji IX. z kandidátní listiny národní demokracie, povolalo podle §u 56 rádu volení do poslanecké sněmovny za poslance Jana Kamelského, klempíře, redaktora a člena živnostenské rady v Praze IV., a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaní dostavili se do dnešní schůze, a ježto před tím ve sněmovní kanceláři podepsali slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. rádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, páni poslanci Karlovský a Kamelský přistoupí ke mně a podáním ruky a slovem "sľubujem" a "slibuji" vykonají slib.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl formuli slibu slovensky a česky a jmenované pány poslance, aby mezitím ke mně přistoupili k vykonání slibu. (Poslanci povstávají.)

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Sľubujem, že budem verný Československej republike a že budem zachovávať zákony a svoj mandát zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Posl. Karlovský (podávaje předsedovi ruku): Sľubujem.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Posl. Kamelský (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. soc.-demokratické strany dělnické vyslal do výboru živnostenského posl. Skotka za posl. Bečko; do výboru ústavně-právního posl. Jašu za posl. Hummelhanse; do výboru branného posl. Jar. Marka za posl. Hummelhanse.

Klub poslanců republikánské strany čsl. zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru ústavně-právního na schůzi dne 19. února posl. Rychteru za posl. R. Berana, na další schůze opět posl. R. Berana za posl. Rychteru; do výboru zemědělského posl. Bráneckého za posl. Dubického.

Klub slovenských ľudových poslancov vyslal do výboru ústavně-právního na schůzi dne 16. února posl. dr. Gažíka za posl. dr. Jurigu, na další schůze posl. dr. Kubiša za posl. dr. Gažíka.

Klub poslanců čsl. národní demokracie vyslal do výboru ústavně-právního posl. Dyka za posl. dr. Engliše.

Klub posl. čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské vyslal do výboru ústavně-právního posl. Najmana za posl. Anděla.

Klub poslanců "Deutsch-dem. Freiheitspartei" vyslal do výboru zahraničního posl. dr. Kafku za posl. Kostku.

Klub poslanců "Deutsche christl. soz. Volkspartei" vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Luschku za posl. Böhra.

Předseda: Žádám o sdělení došlých spisů.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Projevy účasti při úmrtí posl. ministra dr. Rašína zaslali:

Místní organisace čsl. národní demokracie v Hradci Králové.

Předsednictvo župní organisace čs. nár. demokracie v Hradci Králové.

Zemská živno-průmyslová jednota v Kroměříži.

JUDr. Rudolf Rolíček v Praze I.

Rektorát českého vysokého učení technického v Praze.

Městská rada v Blovicích.

Okresní správní komise v Neveklově.

Svaz Slovenského studentstva v Praze.

Místní organisace čsl. národní demokracie v Blovicích.

Sdružení posluchačů a absolventů českého učení pro službu konsulární a diplomatickou v Praze.

Odborové ústředí Československého Svazu úřednických a zřízeneckých organisací v Praze.

Spolek českých spisovatelů-beletristů "Máj" v Praze.

Pražské ústředí Svazu čsl. studentstva v Praze.

Přednosta okresní polit. správy v Hranicích.

Svaz československého důstojnictva v Praze.

Odbor Národní Jednoty Severočeské pro Žlutice a okolí.

Ústředna společenstev stavitelů v republice Československé v Praze.

Ústřední spolek českých kupců v Praze.

Předseda: Došly některé dotazy a odpovědi. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. Simma a druhů ministru post a telegrafů o jazykových přehmatech pardubického ředitelství pošt a telegrafů.

Dotaz posl. Simma ministru soc. péče o produktivní podpoře nezaměstnaných.

Dotaz posl. Kučery ministru nár. obrany o zabezpečení dělnictva a zaměstnanců na vojenském velkostatku v Božím Daru.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru pošt a telegrafů o zrušení tak zvaného nuceného vyplácení poštovních zásilek.

Dotaz posl. Patzela ministru vnitra o postupu chebské státní policie.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru nár. obrany o vyplácení odpočivných platů Lauře Neswadbové v Linci.

Dotaz posl. inž. Kalliny ministru pošt a telegrafů o propuštění řidiče Grimma z Karlových Varů.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru nár. obrany o vyplácení odpočivných platů Josefu Maschovi, kapitánu v z.

Dotaz posl. inž. Kalliny ministru soc. péče o invalidních rentách a zvláště o invalidní rentě Josefa Schlossera.

Dotaz posl. inž. Kalliny ministru soc. péče o invalidním důchodu Františka Hofmanna z Přísečnice.

Dotaz posl. inž. Kalliny ministru soc. péče o odbytném vdovám.

Dotaz posl. Schweichharta, Čermaka, Grünznera a druhů ministru železnic o neudržitelných nádražních poměrech v Podmoklech nad Labem.

Dotaz posl. Patzela, Wenzela a druhů ministru železnic, jak se chovala železniční správa při povodni v Ústí nad Labem.

Dotaz posl. Krause a druhů ministru nár. obrany, aby byl vojínům nahrazen občanský oděv, jenž se ztratil v rakouských posádkách.

Dotaz posl. inž. Junga ministru vnitra a ministru pro věci zahraniční o vypovězení rakouského státního občana Aloise Edera.

Dotaz posl. inž. Junga ministru post a telegrafů o potrestání poštovního zřízence pro jeho činnost jako zástupce obce.

Odpověď min. obchodu na dotaz posl. dr. Lodgmana o kominické koncesi Leopolda Wildburgera ve Cmuntě.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Schollicha o stavbě kasáren v Šenově.

Předseda: Ve 190 schůzi bylo tiskem rozdáno:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4003. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností, výboru rozpočtového a výboru pro dopravu a veřejné práce o VIII. mezinárodní parlamentní konferenci obchodní v Paříži.

Tisk 4001. Vládní návrh zákona, kterým se pozměňuje § 2 zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.

Tisk 4002. Vládní návrh zákona o telegrafech.

Tisk 4006. Vládní návrh zákona o státním soudě.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3998. Súrna interpellácia posl. Hlinku a spol. na ministrov vnútra a pravosúdia v záležitosti zhabania "Slováka" zo dňa 11. februára 1923, č. 33.

Tisk 4005. Súrna interpellácia posl. Tománeka a spol. na ministerského predsedu v záležitosti zhabania "Slováka" zo dňa 16. decembra 1922.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány interpelace i odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3967. Sbírka interpelací:

I. posl. dr. Lodgmana a druhů min. pro věci zahraniční, že prý Jindřich Skorpil byl zavlečen do francouzské cizinecké legie,

II. posl. Merty, Roučka, Buriana a soudr. min. spravedlnosti o konfiskační praxi na Moravě,

III. posl. Housera, Hakena, Warmbrunna a soudr. min. školství a nár. osvěty o příkazu, aby členové okres. školních výborů zachovávali úřední tajemství,

IV. posl. Najmana, Horáka a druhů min. zásobování o zdražení cukru,

V. posl. Pastyříka, Mlčocha, Vávry a druhů min. soc. péče o zadání objednávky ošacovací akce pro děti nezaměstnaných,

VI. posl. Najmana, Horáka a druhů min. financí o potravní dani z masa, placené venkovskými řezníky,

VII. posl. Simma a druhů min. pošt a telegrafů o jazykových přehmatech poštovních úřadů,

VIII. posl. Simma a druhů min. vnitra o přehmatech vrchlabské okres. politické správy,

IX. posl. Krause a druhů min. financí, zda peněžní vklady, uložené v Československu, budou se Čechům, žijícím ve Vídni, vypláceti nehledě k jejich státnímu občanství,

X. posl. Hellera a druhů min. vnitra, že politická expositura v České Kamenici sabotuje výnos pražské zemské politické správy,

XI. posl. Tausika a soudr. min. spravedlnosti o konfiskační praxi v Košicích,

XII. posl. Tománeka spol. ministru spravedlnosti v záležitosti zhabania časopisu "Slovenské Ľudové Noviny" pre úvodný článok "Andrej Hlinka", uverejnený v tomže časopise dňa 1. decembra 1922,

XIII. posl. J. Mayera a druhů min. vnitra a spravedlnosti o opětovných zabaveních časopisu "Deutscher Landruf",

XIV. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů vládě o zabavení článku v periodicky vycházejícím časopise "Deutsche Zeitung Bohemia",

XV. posl. Patzela a druhů min. spravedlnosti o zabavení spisu "Macht und Recht".

Tisk 3975. Sbírka odpovědí:

I. ministra s plnou mocou pre správu Slovenska na interpelláciu posl. Hrušovského a spol. vo veci konfiskovania plakátu, vydaného k 25. ročnému jubileumu československej strany socialistickej (tisk 3690/V),

II. min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. Simma a druhů o překládání učitelstva z trestu (tisk 3816/XIII),

III. min. vnitra na interp. posl. Simma a druhů o přehmatech, jichž se dopustili četníci v Jablonci n. Nisou (tisk 3853/III),

IV. min. vnitra a spravedlnosti na interp. posl. dr. Raddy, Pittingera a druhů o událostech ve znojemském obecním zastupitelstvu (tisk 3781/XXIII),

V. min. spravedlnosti na interp. posl. Buriana a soudr. o konfiskační praxi v Moravské Ostravě (tisk 3862/XIII),

VI. min. veř. prací na interp. posl. Tausika a soudr. o uzavření opálových dolů v Dubníku u Prešova (tisk 3862/XX),

VII. min. spravedlnosti na interp. posl. dr. Jurigy a druhů pro konfiskaci č. 193 časopisu "Slovák" z 27. srpna 1922 (tisk 3862/XVII),

VIII. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. Housera, Hakena, Warmbrunna a soudr. o bezdůvodném potrestání profesorů J. Kamenáře a V. Tučka v Prostějově (tisk 3853/XII),

IX. předsedy vlády na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o odpovědích na interpelace (tisk 3781/XII),

X. min. vnitra na interp. posl. dr. Lehnerta a druhů o dvoujazyčných místních tabulkách v libereckém okrese (tisk 3887/XI),

XI. min. vnitra na interp. posl. Schälzkyho a druhů o užití zbraně četníky v Darkovicích (tisk 3887 VII),

XII. min. vnitra na interp. posl. dr. Lehnerta a druhů o dvoujazyčných pouličních tabulkách v Mladé Boleslavi (tisk 3887/XII),

XIII. min. spravedlnosti na interp. posl. Tesky a soudr. o soustavném konfiskování časopisu "Jihočeský dělník" v Českých Budějovicích (tisk 3862/XVIII),

XIV. min. nár. obrany na interp. posl. dr. Brunara a druhů o výbuchu francouzských děl vzor 1897 (tisk 3853/XXIII),

XV. min. nár. obrany na interp. posl. dr. Brunara o ubytování mužstva 151. pluku na obranu proti letadlům v Bratislavě (tisk 3853/XXII),

XVI. min. nár. obrany na interp. posl. dr. Brunara a druhů o polní střelbě na ostro u Dobřan (tisk 3853/XIII),

XVII. min. spravedlnosti na interp. posl. Windirsche a druhů, že liberecký krajský soud nedbá jazykových předpisů (tisk 3853/VI).

Předseda: Ve 190. schůzi byly tiskem rozdány zápisy o 185., 187. a 188. schůzi posl. sněmovny.

Ve 190. schůzi byla tiskem rozdána těsnopisecká zpráva o 189. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána těsnopisecká zpráva o 190. schůzi posl. sněmovny.

Ve 190. schůzi byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu návrh.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4004. Návrh posl. dr. Lehnerta, dr. Raddy a druhů na změnu či doplnění některých ustanovení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n.

Předseda: Iniciativní výbor ve schůzi dne 16. února 1923 konané přikázal k rádnému projednání tyto návrhy: Žádám o jich přečtení.

 Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Výboru rozpočtovému:

Tisk 3946. Návrh posl. Pastyříka, Horáka, Mlčocha a druhů, aby dávku z majetku a z přírůstku na majetku bylo možno platiti těž IV. státní půjčkou.

Tisk 3970. Návrh posl. dr. Medingera a druhů na doplnění zákona ze dne 28. dubna 1922, č. 144 Sb. z. a n., o všeobecně dani výdělkové pro období 1922/23.

Tisk 3988. Návrh posl. Horáka, Najmana, Mlčocha, Pastyříka, Anděla, Vávry a soudr. na vydání zákona o nemocenském, invalidním a starobním pojištění živnostníků, malozemědělců, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (současně přikázán výboru soc.-politickému).

Výboru soc.-politickému:

Tisk 3947. Návrh posl. J. Fischera a druhů vládě na poskytnutí pomoci proti katastrofální nouzi v Krušnohoří pro špatnou sklizen, nezaměstnanost a zadlužení (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Tisk 3976. Návrh posl. Tauba, Schäfera, Pohla, Hackenberga a druhů na prodloužení účinnosti zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 489 Sb. z. a n., a na změnu zákonů o nemocenském pojištění dělníků.

Výboru kulturnímu:

Tisk 3964. Návrh posl. Koudelky, Bečko, A. Chalupy, Ulricha, A. Černého a soudr. o organisaci hospodářských škol lidových (současně přikázán výboru zemědělskému).

Tisk 3965. Návrh posl. Szentiványiho a súdr. o platnosti lekárskych diplomov v Československej republike, nadobudnutých na univerzitách v Maďarsku.

Tisk 3985. Návrh posl. Staňka, dr. Šrobára, Prokůpka, Berana, Dubického a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 29. ledna 1920, čís. 75 Sb. z. a n., jímž se zatímně upravuje organisace lidových škol hospodářských (současně přikázán výboru zemědělskému).

Výboru ústavně-právnímu:

Tisk 3971. Návrh posl. Windirsche, Böllmanna a druhů na změnu ustanovení čl. IX zákona ze dne 1. dubna 1921, č. 161 Sb. z. a n., o provádění pozůstalostních řízení notáři.

Výboru zemědělskému:

Tisk 3974. Návrh posl. dr. Kubíčka a spol. na ochranu a zvelebování chovu domácího zvířectva.

Výboru živnostenskému:

Tisk 3978. Návrh posl. Pastyříka, Mlčocha, Horáka a druhů na změnu § 151 živn. řádu (novela z r. 1907) (současně přikázán výboru soc.-politickému).

Tisk 3979. Návrh posl. Horáka, Najmana, Vávry a druhů na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek (současně přikázán výboru soc.-politickému).

Zamítnuty byly návrhy:

Tisk 3955. Návrh posl. dr. Schollicha a druhů o živelných škodách způsobených krupobitím v obcích Butovicích, Sedlnicích, i Bartošovicích, Hukovicích, Kunvaldu a Kujavech - zamítá se pro nerozřešení otázky úhradové.

Tisk 3990. Návrh posl. dr. Petersilky, Böhra a druhů, aby pěstounky materských - škol byly na roveň postaveny učitelkám ručních prací na obecných a občanských školách - zamítá se vzhledem k provedené úpravě.

Předseda (zvoní): Přikazuji výboru, imunitnímu tyto přípisy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Přípis kraj. soudu v Chebu ze dne 14. února 1923, č. Ns 359/22, jímž odvolává žádost za vydání k trestnímu stíhání posl. inž. Kalliny pro zločin podle § 65 a) tr. z. (č. 153 imunit.),

a žádost kraj. soudu v Mladé Boleslavi ze dne 19. února 1923, č. Ns 40/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Medingera pro přečin § 7 zákona o lichvě (č. 303 imunit.),

přípis zem. soudu pro záležitosti trestní v Brně ze dne 19. února 1923, čís. Vr VII 3019/22, kterým se odvolává žádost za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Baerana a dr. Brunara pro zločin § 65 a) tr. z. (č. 206 imunit.),

přípis kraj. soudu v Hradci Králové ze dne 19. února 1923, čís. Vr VII 2193/21, kterým se odvolává žádost za vydání k trestnímu stíhání posl. Hakena pro zločin § 58 b) tr. z. a přečin § 305 tr. z.,

žádost kárného senátu moravského vrchního zem. soudu v Brně ze 16. února 1923, čís. pres. 3691/13/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Brunara pro kárný přečin ve smyslu § 157 notářského řádu, jehož se dopustil řečí, pronesenou na veřejné schůzi v Nové Vsi dne 24. června 1922 (č. 304 imunit.),

žádost okres. soudu pro přestupky v Praze ze dne 20. února 1923, čís. U IV 137/23/2 za vydání k trestnímu stíhání posl. Stříbrného pro přestupek proti bezpečnosti cti ca. dr. Kusák (č. 305 imunit.).

Předseda (zvoní): Navrhuji, aby výboru soc.-politickému, jemuž přikazuji vládní návrh zákona, kterým se pozměňuje § 2 zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy (tisk 4001), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 8 denní,

dále výboru ústavně-právnímu, jemuž přikazuji vládní návrh zákona o telegrafech (tisk 4002), aby uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 8 denní,

a výboru ústavně-právnímu, jemuž přikazuji vládní návrh zákona o státním soudě (tisk 4006), aby uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 10 denní.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou přijaty.

Výbor ústavně-právní usnesl se požádati sněmovnu o prodloužení lhůty k podání zprávy k osnově zákona na ochranu republiky, a to o 5 dnů. Dám o tomto návrhu hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem na prodloužení lhůty o dalších 5 dnů, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je prodloužena.

Jednací zápisy o 189. a 190. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73 jednacího rádu a budou dle téhož paragrafu vytištěny.

Budeme jednati o poradu. Nejprve o odstavci prvém, jímž je:

1. Zpráva výboru rozpočtového k usnesení senátu (tisk 3969) o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1515 a 1530) k vládnímu návrhu zákona (tisk 3825), jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro rok 1923 (tisk 4000).

Zpravodajem je pan posl. dr. Nosek, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Slavná sněmovno! Osnova zákona, kterou dnes jest nám se zabývati, byla již jedenkráte předmětem projednávání poslanecké sněmovny Národního shromáždění. Dnes se vrací do plena jenom z formálních důvodů, a to proto, že při projednávání této zákonné osnovy ve výboru rozpočtovém vložen tam byl článek III, kterým původní jednotná struktura celé této osnovy byla pozměněna potud, ze není možno o zákoně říci, že by se vztahoval jenom na rok 1923. V názvu zákona však toto označení "pro rok 1923" zůstalo, senátem bylo pozastaveno a jeho usnesením bylo z nadpisu vymýceno. Aby bylo dosaženo jednotného usnesení obou sněmoven Národního shromáždění, projednává záležitost tuto sněmovna poslanecká dnes podruhé, a já na základě nového usnesení rozpočtového výboru doporučuji, aby také sněmovna poslanecká se připojila k usnesení senátu a aby tak osnova nabyla v každém směru znění jednotného. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme tedy hlasovati.

Prosím paní i pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

K této osnově nebyl podán pozměňovací návrh. Jde tedy pouze o schválení změny v nadpisu zákona, který poslanecká sněmovna již v tomto znění přijala. Proto míním dáti hlasovati o celé osnově, sestávající toliko ze 4 článků (I až IV), o nadpisu a úvodní formuli najednou.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Námitek nebylo.) Námitek není.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo tedy souhlasí s osnovou zákona, s jeho čtyřmi články I až IV, s jeho nadpisem a úvodní formulí ve znění zprávy výborově, kteréžto znění odpovídá předchozímu usnesení senátu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu tuto ve čtení prvém, a to ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu, které od původního usnesení poslanecké sněmovny lisí se toliko výpustkou v nadpisu zákona.

Druhé čtení dám na pořad schůze příští.

Tím jsme vyřídili první odstavec pořadu dnešní schůze.

Přikročíme ke druhému, jímž jest:

2. Druhé čtení ratifikačního usnesení, kterým schvaluje se obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou podepsaná v Lisaboně dne 11. prosince 1922 (tisk 3987 a k tisku 3987).

Zpravodaji jsou pp. posl. Netolický a dr. Dérer. Mají páni zpravodajové nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Netolický: Nikoli.

Zpravodaj posl. dr. Dérer: Rovněž nie.

Předseda: Budeme tedy hlasovati. Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala schvalovací usnesení také ve čtení druhém a vyřízen je odstavec druhý pořadu dnešní schůze.

Přistupujeme k odstavci 3, jímž jest:

3. Rozprava o naléhavých interpelacích ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti:

a) posl. Kučery, Tesky, Warmbrunna a soudr. (tisk 3977),

b) posl. Johanise, dr. Lukavského, dr. Noska, Slavíčka, Staňka a soudr. (tisk 3989),

c) posl. Schäfera, Rosche a, Pohla a druhů (tisk 3994),

d) posl. Dietla, Čermaka, R. Fischera a druhů (tisk 3992),

usnesená ve 187. schůzi dne 13. února 1923.

Než udělím slovo prvnímu řečníku, navrhuji podle usnesení presidia řečnickou lhůtu 30 minutovou s předpokladem, že na každého člena klubu připadají 3 minuty.

Je snad proti tomu námitka? (Nebylo námitek.)

Není jich, návrh můj je přijat.

Uděluji nejprve slovo navrhovatelům, a to v prvé radě p. posl. Kučerovi.

Posl. Kučera: Vážení pánové a dámy! Nebývalá bída zatíná své spáry do těla našeho chudého lidu. Těžká bolest, chvějící se vzdechy ustaraných matek, a pláč nenasycených dětí trpce doléhají na srdce všech, kdož přístupni jsou strastem zkrušeného lidu, a znějí jako obžaloba oněch, jichž srdce jsou proměněna v kámen odporně sobeckosti této doby. Zůstalo snem přání otců, aby v ruce našeho lidu se vrátila vláda jeho věcí. Dnes vládne karabáč bezohledného kapitalismu. Vrchních deset tisíc udržuje své panství a svoji krutovládu nad porobeným lidem.

V uplynulém týdnu shlédl jsem opětně poměry na českém jihu i v Podkrkonoší týž obraz bídy, jako v celé radě ostatních krajů této republiky. Do zubožených domácností práce zbaveného lidu posílám každého, kdo zapomíná na povinnosti vůči našemu proletariátu, kdo předstírá steré zájmy jiné, dokonce prý vyšší, než je péče o blaho širokých vrstev našeho obyvatelstva. Aspoň by se mohli zastyděti, kdož z lidu vyšli a mají k němu nyní s vysokého společenského žebříku tak daleko. Bídou rozvrácené domácnosti staly se peklem poctivému dělníku. A z tyranovládných míst se ještě ozývá: "Kdo jen hlesne, roubík sem!" Když jsme již před rokem usilovali, aby parlament zabýval se příčinami rostoucí bídy a zabránil, čemu se zabrániti dá, naše pilné interpelace většina vládní bezohledně zamítla. Nechtěla jednati o hrozivě vystupující hospodářské krisi. My měli na mysli slova presidenta Masaryka: "Světové i naše poměry vyžadují pronikavě sociální reformy. Demokratická rovnost vylučuje všeliké vykořisťování a panství třídní."

Když jste tak urputně vždycky pracovali proti revolučnímu zásahu lidu, chtěli jsme viděti aspoň ty reformy od vás. Ukazuje se však, že v kapitalistickém souručenství, za koalice s buržoasií, nejen pronikavé reformy, nýbrž reformy vůbec zůstanou Potěmkinovými vesnicemi - lid náš tomu říká: straky na vrbě. Kapitalistické ústředny dnes naléhají neustále: odbourati všechno sociálně-politické zákonodárství! Pro docílení hospodářské konsolidace tuto politiku také koalice sleduje a podporuje.

Docházíme dnes k jednání o naléhavých interpelacích o hospodářské krisi a nezaměstnanosti. Byli jsme znovu nuceni obrátiti se na vládu radou dotazů, jež dotýkají se neliberálního, ba i protizákonného jednání úřadů s nezaměstnanými. Vládní strany po podání naší interpelace dotazují se rovněž, jaká opatření proti krisi a nezaměstnanosti byla učiněna dosud a jaké j sou další úmysly vlády. Tento dotaz vládních stran je trochu kuriosní. Vy, kteří ve svých pětkách, patnáctkách a pětadvacítkách určujete celý postup a jednáte o každém puntíku vládních návrhů, vy do dnešního dne nevíte, co vláda udělala a jaké jsou její úmysly? Když jste to až dosud nevěděli, proč jste tedy již loni nepodporovali naše naléhavé dotazy, abyste se dověděli, co vláda dělá? Dnešní vláda - to jsou vedoucí lidé jednotlivých koalovaných stran. Vy navzájem podle svých prohlášení nesete za vše plnou odpovědnost. Chce býti vaše interpelace takovou "koperdekou", jíž byste se před veřejností přikryli? Nadarmo to děláte.

U nás i po stránce hospodářské žijeme pořád v ovzduší starého, pověstného českého Kocourkova, jak to sám Masaryk nazývával. Heslo "pracovat a šetřit" je slaboduché. Nemůže býti ani dnes národohospodářskou zásadou. Budou-li národové jenom vyráběti, nebudou-li konsumovati, budou-li šetřiti a chtíti spíše vyvážeti, kdo spotřebuje získané tovary? Výroba musí potom opětně váznouti. Většího oprávnění má tedy např. Havlíčkova zásada: "Hodně vydělati a hodně utratiti." Maloměšťáckými hesly neozdravíme ani u nás hospodářský život.

Od roku 1921 předpokládali páni z koalice brzký obrat k lepšímu v hospodářské situaci. Měli na mysli zázračný elixír deflační politiky, mnohoslibně napovídali, co vše se tím dosáhne, a na konto této deflační politiky snížili horentně státním zaměstnancům platy a ministerstvo soc. péče asistovalo při každém sporu mezi podnikateli a dělnictvem. Dělnictvu se cenovými indexy vždy "vědeckým" způsobem vypočítala životní míra s obdivuhodnou počtářskou přesností až na setiny procenta. Dělnictvo odcházelo od zelených stolů s růžovou perspektivou do budoucnosti v hlavě, ale s kapsou důkladně vyrabovanou. Socialističtí poslanci a sekretáři ve službách buržoasie dělali pravé divy. Nežli se zhypnotisovaní dělníci probrali ze státotvorného očarování, byl výdělek jejich v pekle. A prováděly se odvážné experimenty. Lidé, kteří se tolik vzpouzeli těmto sociálním experimentům, nazývajíce je skokem do tmy, nebáli se experimentů valutárních. Tímto napravováním československé měny zlomil se vaz veškeré naší výrobě. Na bursách zahraničních to československá koruna vyhrávala, doma jsme to však ve výrobě prohráli více než dokonale. Čím více koruna stoupala, tím více rostla u nás nezaměstnanost.

Nás život hospodářský, podléhaje všem vlivům světové hospodářské krise, byl touto neodpovědnou politikou koaliční zruinován ještě více. Továrna za továrnou zavírána a dělnictvo po desetitisících vyhazováno za vrata továren. Insolvence a konkursy rostly jako houby po dešti. Mnoho se svádělo na spekulaci. Spekulace ovšem nikdy nespí. Příležitost dělá vždycky zloděje. Vlastní zhoubou byl tu však celý systém finanční politiky sám. Zejména nedůsledné jeho provádění, zvláště ve směru daňovém a dopravním. Silná ruka dolů, blahovolnost nahoru: pěst proti dělnictvu, ohledy k bankovnímu kapitálu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP