Úterý 12. prosince 1922

Těsnopisecká zpráva

o 178. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 12. prosince 1922.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3881) o další výplatě drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku (tisk 3912)

Řeč zpravodaje posl. Johanise (za posl. dr. Wintera)

Řeč zpravodaje posl. Kasíka

Hlasování odloženo

Změněn pořad

5. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3869), kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců (tisk 3913)

Řeč zpravodaje posl. Ant. Nováka

Řeč zpravodaje posl. Kasíka

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce

Ad 1. Hlasování o zprávě výboru soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3881) o další výplatě drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku (tisk 3912)

Osnova přijata v prvém čtení

2. Druhé čtení osnovy zákona o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní (tisk 3891)

Zpravodaj posl. Špaček vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro rok 1923 (tisk 3861)

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Osnova přijata ve druhém čtení

4. Druhé čtení osnovy zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen (tisk 3872)

Zpravodaj posl. dr. Matoušek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

6. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3882) o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 3914)

Řeč zpravodaje posl. Johanise (za posl. dr. Wintera)

Řeč zpravodaje posl. dr. Matouška

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Hirsche

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Johanise

Doslov zpravodaje posl. dr. Matouška

Osnova přijata v prvém čtení.

Resoluční návrh posl. Hirsche přikázán soc.-politickému výboru.

7. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3885), kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (tisk 3915)

Řeč zpravodaje posl. Ant. Nováka

Řeč zpravodaje posl. Kasíka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Uhla

Řeč posl. Molíka

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Ant. Nováka

Doslov zpravodaje posl. Kasíka

Osnova přijata v prvém čtení

Přijaty resoluce

8. Zpráva výboru pro průmysl, živnosti a obchod a výboru rozpočtového o usnesení senátu ze dne 24. května 1922 (tisk 3585) k usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1313 a 1339) stran návrhu poslance Dietla a soudr. (tisk 2698) a návrhu poslance Patzela a soudr. (tisk 1844) na změnu §§ 85 a 100 hlavy I. zákona z 13. ledna 1913, č. 13 ř. z., a z 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., o dani výdělkové (tisk 3890)

Řeč zpravodaje posl. Slavíčka

Řeč zpravodaje posl. R. Chalupy

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Najmana

Doslov zpravodaje posl. Slavíčka

Doslov zpravodaje posl. R. Chalupy

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce

9. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 3238) o vládním návrhu zákona o právu původském (autorském) (tisk 3907)

Řeč zpravodaje posl. Roudnického.

Přijat návrh výboru na prodloužení lhůty

10. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu o vládním návrhu zákona (tisk 3884), jímž má býti novelisován zákon ze dne 19. ledna 1922, č. 29 Sb. z. a n., o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr (tisk 3906)

Řeč zpravodaje posl. Netolického

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Kostky

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Netolického

Osnova přijata v prvém čtení

Hlasováno o resolucích

11. Zpráva výboru ústavno-právneho k usneseniu senátu (tisk 3857) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1303 a 1457), ktorým zavádzia sa metrická miera pre právne pokonávania, listiny, knihové zápisy a operáty katastru pozemkovej dane na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (tisk 3908)

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Hlasování odloženo

12. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3336), kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v §u 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky) (tisk 3911)

Řeč zpravodaje posl. Biňovce

Hlasování odloženo

13. Zpráva výboru zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3791), kterým se předkládá Národnímu shromáždění úmluva mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské, uzavřená v Praze dne 17. prosince 1921 o provedení úmluvy ze dne 10. srpna 1920 o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů (tisk 3874)

Řeč zpravodaje posl. dr. Hajna

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Usnesení přijato v prvém čtení

Ad 11. Hlasování o zprávě výboru ústavno-právneho k usneseniu senátu (tisk 3857) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1303 a 1457), ktorým zavádzia sa metrická miera pre právne pokonávania, listiny, knihové zápisy a operáty katastru pozemkovej dane na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (tisk 3908)

Osnova přijata v prvém čtení

Ad. 12. Hlasování o zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3336), kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v §u 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky) (tisk 3911)

Osnova přijata v prvém čtení

Přerušeno projednávání pořadu schůze

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP