Úterý 24. října 1922

Začátek schůze v 11 hod. 20 min. dopol.

Přítomni:

Předseda Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, inž. Botto, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

217 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři Bechyně, dr. Beneš, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, dr. Kallay, Malypetr, dr. Markovič, Novák, dr. Rašín, Srba, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 159. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi šestého zasedání.

Sděluji, že president republiky rozhodnutím ze dne 14. října 1922 za ukončené prohlásil zasedání Národního shromáždění a rozhodnutím z téhož dne svolal poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění k podzimnímu zasedání na den 24. října 1922 do jejího sídla v Praze.

Přípisem ze dne 8. října 1922, čís. 12.387 S, sdělil předseda vlády propuštění vlády dřívější a jmenování vlády nové.

Přečtu příslušný přípis, obsahující jména a funkce nových ministrů, a tím je zároveň představuji sněmovně.

Dopis má toto znění (čte):

"Presidiu poslanecké sněmovny Národního shromáždění R. Č. v Praze.

President republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 7. října 1922 žádosti vlády dr. Eduarda Beneše za propuštění a jmenoval nato rozhodnutím stejného data na základě §u 64 a 70 úst. listiny ze dne 29. února 1919, čís. 121 Sb. z. a n., mě předsedou vlády a poslance: dr. Eduarda Beneše ministrem věcí zahraničních, Jana Malypetra ministrem vnitra, dr. Aloise Rašína ministrem financí, Rudolfa Bechyně ministrem školství a národní osvěty, dr. Josefa Dolanského ministrem spravedlnosti, inž. Ladislava Nováka ministrem obchodu, Jiřího Stříbrného ministrem železnic, Antonína Srbu ministrem veřejných prací, dr. Milana Hodžu ministrem zemědělství, Frant. Udržala ministrem národní obrany, Gustava Habrmana ministrem sociální péče, Jana Šrámka ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, Aloise Tučného ministrem pošt a telegrafů, dr. Emila Frankeho ministrem pro zásobování lidu a dr. Ivana Markoviče ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy, a konečně župana dr. Josefa Kállaye ministrem.

Jmenovaní složili slib na ústavu do rukou presidenta republiky dne 7. října 1922.

O tom kladu si za čest presidium poslanecké sněmovny vyrozuměti. Předseda vlády: Ant. Švehla v. r."

K prohlášení za vládu se přihlásil jednak pan ministerský předseda, dále pan ministr zahraničních záležitostí a konečně pan ministr financí. Udělím jim slovo až po dnešních presidiálních sděleních.

Nejprve mám za svou povinnost vzpomenouti těch (Poslanci vstávají), kdož v prázdninách, jež máme za sebou, z řad našich odešli. Jsou to pp. poslanci Josef Pšenička a Milo Záruba.

Pokud se týče prvního, pan posl. Josef Pšenička 8. července zemřel náhle mladý ještě muž, narozený r. 1889 v Žitavě v Sasku - k němuž strana, jíž náležel, připínala největší naděje.

Už jako jinoch věnoval se se zápalem hnutí národní mládeže socialistické a jako vášnivý rozšiřovatel ideí antimilitaristických - ovšem za starého Rakouska - byl Rakouskem žalářován. O světové válce byl z prvních, kteří byli povoláni k vojsku. Ale už před vánocemi r. 1914 vzdal se na karpatské frontě Rusům a v zajetí přidružil se záhy k organisátorům československých legií na Rusi. Prof. Masarykem vyslán byl jako kurýr do vlasti. Vrátiv se zpět vyřídil v Rusku odpovědi z Čech Národní Radě. Když po revolučním převratu (bolševickém) chystal se znovu do vlasti, byl zatčen a uvězněn; teprve roku 1920 po diplomatickém zakročení otevřely se mu brány žaláře, ale i potom jen z největším nebezpečím podařilo se mu dostati se do naší republiky.

Na podzim roku loňského povolán byl do poslanecké sněmovny na uprázdněný mandát. Ve sněmovně byl členem výboru iniciativního, branného a zemědělského a ujal se několikráte slova, hlavně v debatě o dodatečném rozpočtu.

Členem sněmovny byl příliš krátce, než aby byl mohl síly své rozvinouti tak plně, jak se od něho dalo očekávati. Zásluhy jeho o československý stát nejsou však proto umenšeny a zasluhují trvalé paměti.

Těžkou ztrátou postižen byl parlament náš úmrtím dalšího člena poslanecké sněmovny, posl. Mílo Záruby, jenž ve čtvrtek dne 3. srpna 1922 dokonal svůj život v sanatoriu Veleslavínském.

Milo Záruba, farář v Jiřicích u Humpolce, již jako posluchač bohosloví všímal si veřejného života a projevoval velký zájem o politický ruch. Spolupracoval na založení Sdružení českých katolických zemědělců (r. 1904) a roku 1907 zvolen byl říšským poslancem v Rakousku v okrese Pelhřimov-Pacov. Na radě říšské patřil k nejagilnějším poslancům naší delegace a zabýval se zejména otázkami národo-hospodářskými.

Při volbě do Národního shromáždění Československé republiky byl v II. skrutiniu vyslán do poslanecké sněmovny, která pověřila jej funkcí zapisovatele. Ve sněmovně pilně se účastnil prací, jmenovitě ve výboru dopravním, zásobovacím a rozpočtovém a vydatně uplatňoval zde bohaté své zkušenosti. Byl zpravodajem zejména ve věcech berních a sociálních a projevy jeho, pronesené jmenovitě ve funkci zpravodajské, nesly se vždy tonem opravdovosti a vynikaly přesvědčivostí.

Poslancem Zárubou ztratili jsme svědomitého pracovníka, neúnavného v povinnostech, muže, jenž pro ušlechtilou a milou povahu těšil se oblibě všech, kdož jej znali.

Význačná činnost obou našich zemřelých spolukolegů zavazuje nás, abychom památku jejich zachovali ve vděčné paměti.

Již povstáním projevili jste úctu k zesnulým. To pokládám zároveň za samozřejmý souhlas s poctou, kterou jsem vzdal zesnulým a která pojata bude také do zápisu o schůzi. (Poslanci usedají.)

Posl. Kuneš Sonntág současně s klubem republikánské strany čsl. venkova oznámil přípisem ze dne 24. července 1922, že se vzdal mandátu poslaneckého.

Posl. Desider Kovačič z klubu čsl. sociálně - demokratické strany dělnické oznámil přípisem ze dne 14. října 1922, že nejsa s to pro chorobu vykonávati poslanecký mandát, se ho vzdává.

Ministerstvo vnitra oznámilo, že

1. za resignovavšího posl. Sonntága povolalo náhradníka Jakuba Haupta, jednatele zemského sdružení Domoviny a domkáře v Tovačově, a vydalo mu ověřující list (přípis ze 7. července 1922, čís. 53.202/7-22),

2. místo zemřelého posl. Záruby povolalo náhradníka Jana Pěnkavu, rolníka a hostinského v Kladrubech u Vlašimě, a vydalo mu ověřující list (přípis z 3. září 1922, č. 66.727/7-22),

3. místo zemřelého posl. Pšeničky povolalo náhradníka Františka Hlaváčka, továrního dělníka v Praze VIII., a vydalo mu ověřující list (přípis z 3. září 1922, č. 58.177/7-22).

Ježto jak pan posl. Haupt, tak pan posl. Pěnkava i pan posl. Hlaváček dostavili se do sněmovny a podepsali před tím v sněmovní kanceláři slibovací formuli, přikročíme k slibu podle §u 22 ústavní listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu a pp. poslanci přistoupíce ke mně, podáním ruky a slovem "slibuji" vykonají slib.

Žádám jmenované pány poslance, aby ke mně přistoupili a p. tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a to jazykem českým, ježto jmenovaní pp. poslanci přihlásili se k české národnosti. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Posl. Haupt (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Pěnkava (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Hlaváček (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Posl. Pěnkava spolu s klubem poslanců čsl. strany lidové oznámil, že jest členem klubu poslanců čsl. strany lidové.

Posl. Haupt spolu s klubem poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu oznámil, že jest členem tohoto klubu.

Posl. Vrabec oznámil přípisem ze dne 23. října 1922, že vystoupil z klubu slovenských ľudových poslancov.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem p. posl. Machovi pro neodkladné záležitosti, do 26. t. m. udělil jsem dovolenou posl. Schusterovi, do 27. t. m. posl. Hausmannovi pro neodkladné zaměstnání, na tento týden posl. Němcovi, Tayerlemu, Oktávcovi a dr. Keiblovi rovněž pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí na 3 schůze omlouvá se posl. dr. Mazanec.

Lékařské vysvědčení předložila pí. posl. Skaunicová.

Posl. dr. Šmeral žádá o udělení dovolené na dobu do vánočních prázdnin za účelem návštěvy kongresu v Moskvě.

Posl. Roscher žádá o udělení dovolené do 7. listopadu t. r. za účelem návštěvy konference Úřadu práce v Ženevě.

Dám o udělení těchto dovolených hlasovati.

Konstatuji, že sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí, aby žádané dovolené oběma pánům poslancům byly uděleny, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolené jsou uděleny.

Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců Republikánské strany čsl. venkova oznámil přípisem ze dne 4. července 1922, že na sjezdu konaném dne 29. června t. r. v Praze shodly se "Republikánská strana československého venkova", "Národní a rolnická strana" a "Strana slovenského malorolnického ľudu" pro další jednotnou práci politickou a přijaly název: "Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu".

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické oznámil přípisem ze dne 21. září 1922, že při klubovní schůzi dne 30. srpna t. r. zvolen byl předsedou posl. Johanis; místopředsedy posl. Bechyně a dr. Meissner; členy předsednictva posl. Aster, Benda, Biňovec, Lehocký, J. Marek, Němec, Stivín, Svoboda a dr. Winter.

Klub poslanců čsl. socialistů sdělil přípisem ze dne 20. října 1922, že od 18. října t. r. jest předsedou posl. Slavíček;

I. místopředsedou posl. Laube, II. místopředsedou posl. dr. Uhlíř; pokladní posl. Zeminová, jednatelem posl. Špatný.

Předseda: Imunitnímu výboru přikazuji tyto žádosti:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Žádost hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 23. června 1922, č. 7082, za vydání posl. Kubála pro přečin pobuřování podle § 172, odst. 1. tr. z. (č. 189 imunit.),

okr. soudu v Novém Jičíně ze dne 26. června 1922, č. U IV 328/22/5, za vydání posl. dr. Schollicha pro přestupek podle § 491 tr. z. (č. 190 imunit.),

okr. soudu pro přestupky v Praze ze dne 1. července 1922, č. U VI 807/22, za vydání posl. Najmana pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 191 imunit.),

kraj. soudu v Mostě ze dne 20. července 1922, č. Vr 878/22, za vydání posl. Knirsche pro zločin podle §§ 58 c), 65 a) tr. z. (č. 193 imunit.),

zem. soudu v Opavě ze dne 12. července 1922, č. Vr VIII 967/22/4, za vydání posl. dr. Schollicha pro přečin podle §§ 300 a 302 tr. z., jednak přestupek podle §§ 312 a 314 tr. z. (č. 194 imunit.),

kraj. soudu v Liberci ze dne 10. července 1922, č. Vr 601/22, za vydání posl. dr. E. Feyerfeila pro zločin podle §§ 58 a 65 tr. z. (č. 197 imunit.),

vrch. stát. zastupitelstva v Kosicích ze dne 26. července 1922, č. 7199/22, za vydání k trestnímu stíhání posl. Onderčo pro přečin urážky na cti podle § 2 čl. XLI z r. 1914 (č. 199 imunit.),

kraj. co trestního soudu v Litoměřicích ze dne 19. července 1922, č. Vr 1944/22, za vydání posl. Patzela pro zločin podle §§ 58 c), 65 a), b) tr. z. (č. 200 imunit.),

kraj. soudu v Chebu ze dne 19. července 1922, č. Ns 325/22/2, za vydání posl. dr. Baerana pro zločin podle § 65 a), b) tr. z., pro přečin podle § 300 tr. z. a čl. IV a pro přestupek podle čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. (č. 201 imunit.),

hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 29. července 1922, č. 8367/22, za vydání posl. Svetlíka pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, č. 1 a 2 z r. 1914 (č. 202 imunit.),

kraj. soudu v České Lípě ze dne 31. července 1922, č. Vr 619/22, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Keibla pro zločin podle § 65 lit. a), b) tr. z. a pro přečin podle §§ 300 a 302 tr. z. (č. 204 imunit.),

kraj. soudu v Uherském Hradišti ze dne 28. července 1922, č. Vr XI 943/22/3, za vydání k trestnímu stíhání posl. Zavřela pro svádění ke křivému svědectví za odměnu 10.000 Kč (č. 205 imunit.),

zem. trestního soudu v Brně ze dne 27. července 1922, č. Vr VII 3019/22, za vydání posl. dr. Baerana, dr. Brunara pro zločin rušení veřejného pokoje podle § 65 tr. z. (č. 206 imunit.),

okr. soudu v Jihlavě ze dne 27. července 1922, č. U III 764/22, za vydání k trestnímu stíhání posl. Merty pro urážku na cti (ca sekretář Havránek) - (č. 207 imunit.),

okr. soudu v Mariánských Lázních ze dne 8. srpna 1922, č. U 200/22/4 a U 272/22/1, za vydání posl. J. Mayera pro urážku na cti, spáchanou proti Josefu Hořejšímu, a z přestupku § 312, a posl. dr. Baerana společně pro přestupek §§ 2, 19 zákona ze dne 17. listopadu 1867 ř. z. (č. 208 imunit.),

vrch. stát. zastupitelstva v Košicích ze dne 8. srpna 1922, č. 7663, za vydání posl. Tausika pro přečin pobuřování podle § 172, odst. 2 (č. 209 imunit.),

kraj. soudu v Liberci ze dne 16. srpna 1922, č. Vr 805/22, za vydání posl. dr. E. Feyerfeila pro zločin podle §§ 85 c), 65 a) tr. z. (č. 210 imunit.),

kraj. soudu v Liberci ze dne 17. srpna 1922, č. Vr 798/22, za vydání k trestnímu stíhání posl. Kostky a dr. Lehnerta pro zločin podle § 65 tr. z., resp. § 300 tr. z. (č. 211 imunit.),

hlav. stát. zast. v Bratislavě ze dne 7. října 1922, č. 10787/22, za vydání posl. Bečko pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. 2 b), 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. z r. 1914 (č. 213 imunit.),

okr. soudu v Osoblaze ze dne 17. srpna 1922, č. U II 151/22/2, za vydání posl. dr. Baerana pro přestupek podle § 14 shromažď. zák. (č. 214 imunit.),

vrch. stát. zastupitelství v Kpšicích ze dne 21. srpna 1922, čís. 8022/22, za vydání k trestnímu stíhání posl. Čundrlíka pro přečin podle § 20 čl. XLI z r. 1914 (č. 215 imunit.),

hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 24. srpna 1922, č. 9234/22, za vydání posl. Tománka pro přečin pomluvy spáchané proti dr. Blahovi (č. 216 imunit.),

hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 24. srpna 1922, č. 9251/22, za vydání posl. Svetlika pro přečin pomluvy spáchané tiskem proti dr. Štefánikovi (č. 217 imunit.),

kraj. soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. srpna 1922. č. Vr 1043/22, za vydání posl. Kaisera pro přečin § 65 lit. b) tr. z. (č. 218 imunit.),

zem. soudu v Opavě ze dne 24. srpna 1922, čís. Vr VIII 1139/22/3, za vydání posl. dr. Schollicha pro zločin § 58 c) tr. z., pro přečin §§ 300, 305 tr. z., přečin podle čl. III zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z roku 1863, a přestupek §§ 491, 496 tr. z. čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 z roku 1863 (čís. 219 imunit.),

zem. soudu v Opavě z 28. září 1922, č. Vr VIII 1129/22/3, za vydání posl. Schälzkyho pro zločin podle § 65 tr. z. (č. 220 imunit.),

okr. soudu v Milevsku odděl. IV z 6. září 1922, č. U 260/22/2, za vydání posl. Adámka pro přestupek § 2 zákona shromažďovacího (č. 221 imunit.),

hlav. státního zastupitelství župy Abaujturnanské Košice ze dne 8. září 1922, č. 12.606/22, za vydání posl. Tausika pro přestupek § 76 tr. z. (č. 222 imunit.),

kraj. soudu v Mostě ze dne 6. září 1922, č. Vr 1625/22/2, za vydání posl. inž. Kalliny pro přečin podle § 305 tr. z. (č. 223 imunit.),

zem. soudu v Opavě, odděl. VIII., ze dne 31. srpna 1922, č. Vr VIII 1218/22/3, za vydání posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 305 tr. z. (č. 224 imunit.),

zem. soudu v Opavě ze dne 30. srpna 1922, odděl. VIII, č. Vr VIII 1087/22/3, za vydání posl. Jokla pro zločin podle § 58c) tr. z. a přečin podle § 302 tr. z. (č. 225 imunit.),

stát. zastupitelství v Nitře ze 7. září 1922, č. St 2174/22, za vydání posl. Tomika pro urážku N. S. podle §§ 2, 3, odst. 1, 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (č. 226 imunit.),

zem. soudu v Opavě ze dne 30. srpna 1922, č. Vr VIII 1133/22, za vydání posl. dr. Baerana pro zločin podle § 65 a) tr. z. a přečin podle § 302 tr. z. (č. 227 imunit.),

kraj. soudu v Novém Jičíně ze dne 1. září 1922, č. Ns IX 170/22, za vydání posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 300 tr. z. (č. 228 imunit.),

zem. trestního soudu v Praze, odděl. X. z 12. září 1922, č. Vr X 8511/22/2, za vydání posl. Zavřela pro zločin podle §§ 197, 200 tr. z. (č. 229 imunit.),

hlav. státního zastupitelství v Bratislavě ze dne 15. září 1922, čís. 10.006/22, za vydání posl. dr. Lelleyho pro přečin proti § 24, bod 3 zák. čl. XIV z roku 1914 (č. 230 imunit.),

kraj. soudu v Chebu ze dne 16. září 1922, č. Ns 340/22, za vydání posl. inž. Kalliny pro zločin podle §§ 65 a), 58 c) tr. z. (č. 231 imunit.),

vrch. státního zastupitelství v Kosicích ze dne 8. září 1922, č. 8413/22, za vydání posl. Kunsta pro přečin podle §§ 1, 3, odst. II., čís. 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (č. 232 imunit.),

zem. soudu v Opavě ze dne 8. září 1922, č. Vr VIII 1261/22, za vydání posl. dr. Brunara pro zločin podle § 65 a) tr. z. (č. 233 imunit.),

okr. soudu v Ml. Boleslavi z 21. září 1922, č. U III 686/21, za vydání posl. Dubického pro přestupek proti bezpečnosti cti proti Václavu Paroubkovi (č. 234 imunit.),

kraj. soudu v Ml. Boleslavi z 22. září 1922, č. Pr 7/22, za vydání posl. Dubického pro urážku na cti tiskem spáchanou proti Václavu Paroubkovi (č. 235 imunit.),

kraj. soudu v Mostě, odděl. XV, z 22. září 1922, č. Vr 1659/22, za vydání posl. inž. Kalliny pro přečin podle § 305 tr. z. a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. (č. 236 imunit.),

hlav. státního zastupitelství v Bratislavě ze dne 21. září 1922, č. 10.086/22, za vydání posl. Tománka pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (č. 237 imunit.),

kraj. soudu v Chebu ze dne 23. září 1922, č. Vr 1634/22/2, za vydání posl. V. Marka pro zločin podle § 101 p. s. t., §§ 5, 101 tr. z. (č. 238 imunit.),

ministerstva vnitra ze dne 25. září 1922, č. 70.308/22/2, za vydání posl. Koudelky pro přestupek doprav. řádu želez. podle § 96 pat. ze dne 16. listopadu 1851, č. 1 ř. z. z r. 1852 (č. 239 imunit.),

okr. soudu v Mor. Ostravě odd. VIII ze dne 25. září 1922, č. U VIII 925/22, za vydání posl. Chalupníka pro urážku na cti-žal. Ferd. Nádvorník (č. 240 imunit.),

okr. soudu pro přestupky v Praze odd. VI ze dne 29. září 1922, č. U VI 1093/22/1, za vydání posl. Sajdla pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 241 imunit.),

kraj. soudu v Liberci ze dne 2. října 1922, č. Vr 942/22, za vydání posl. dr. Baerana pro zločin podle § 65, přečin podle §§ 302 a 305 tr. z. a z přestupku podle § 312 tr. z. (č. 242 imunit.),

kraj. soudu v České Lípě ze dne 12. října 1922, č. Vr 809 22, za vydání posl. Hellera pro přečin § 305 tr. z. (č. 244 imunit.),

hlav. stát. zast. v Bratislavě ze dne 19. října 1922, č. 11.126/22, za vydání posl. dr. Jurigy pro přečin pobuřování podle II. odst. § 172 tr. z. (č. 245 imunit.),

kraj. soudu ve Znojmě ze dne 13. října 1922, č. Vr VII 1065/22, za vydání posl. dr. Schollicha pro zločin podle §§ 65, 58 tr. z., přečin §§ 279, 305 tr. z., přestupku podle § 312 tr. z. a §§ 14 a 19 shromažďovacího zákona (č. 246 imunit.),

hlav. stát. zastup. v Bratislavě ze dne 19. října 1922, č. 11.298/22, za vydání posl. Hlinky pro urážku na cti proti Juraji Bodnárovi, spáchanou tiskem (č. 247 imunit.),

zem. trestního soudu v Brně z 16. října 1922, č. Ns X 153/22, za vydání posl. dr. Baerana pro vyzvědačství podle § 67 tr. z. (č. 248 imunit.).

Předseda: Imunitnímu výboru přikazuji obnovené žádosti:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Obnovené žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 2. července 1922 č. 7046/22, za vydání posl. Tomika pro přečin pomluvy a urážky na cti podle §§ 1, 2, 3, bod 2 zák. článku XLI z r. 1914 (č. 192 imunit.),

hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 8. července 1922, č. 7349/22, za vydání posl. Jančeka pro přečin pomluvy (č. 198. imunit.),

hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 15. července 1922, č. 7776/22, za vydání posl. Svetlika pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, č. 1 zák. článku XLI z roku 1914 (č. 195 imunit.),

hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 29. července 1922, č. 8420/22, za vydání posl. Ertla pro přečin pomluvy spáchané tiskem podle §§ 1 a 3, odst. 2 čl. 1 a 2 zák. článku XLI z r. 1914 (č. 203 imunit.),

hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 18. srpna 1922, č. IV 561/1921, za vydání posl. dr. Budaye pro přečin pomluvy podle § 1 zák. článku XLI z r. 1914 (č. 212 imunit.).

Předseda: Dne 26. září 1922 byly poštou tiskem rozeslány tyto vládní návrhy: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška. (čte):

Tisk 3779. Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení Protokoly o změnách úmluvy o Společnosti národů, dané v Ženevě dne 5. října 1921.

Tisk 3791. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění úmluva mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské uzavřená v Praze dne 17. prosince 1921, o provedení úmluvy o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů ze dne 10. srpna 1920.

Tisk 3793. Vládní návrh zákona, jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c) zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých.

Tisk 3796. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění prozatímní smlouva uzavřená dne 6. června 1922 mezi Československou republikou a Ukrajinskou Socialistickou Sovětskou republikou.

Tisk 3797. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění prozatímní smlouva uzavřená dne 5. června 1922 mezi Československou republikou a Ruskou Socialistickou Federativní Sovětskou republikou.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3798. Vládní návrh zákona o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní.

Tisk 3799. Vládní návrh zákona o zvelebení Moravského Krasu.

Tisk 3804. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku a závěrečný protokol, podepsané v Ratiboři dne 12. dubna 1922.

Tisk 3810. Vládní návrh finančního zákona republiky Československé pro rok 1923, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP