Pátek 27. ledna 1922

3. Druhé čtení osnovy zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (tisk 3401).

Zpravodaji jsou za výbor soc.-politický pan posl. G. Navrátil, za výbor branný pan posl. dr. Patejdl a za výbor rozpočtový p. posl. Sajdl.

Jsou nějaké textové změny?

Zpravodaj posl. G. Navrátil: Navrhuji dvě nepatrné tiskové změny v §§ 30 a 47, které byly již provedeny v exempláři, který jsem odevzdal presidiu.

Místopředseda dr. Hruban: Pan zpravodaj posl. G. Navrátil navrhuje dvě malé stylistické změny v §§ 30 a 47, jak již byly oznámeny presidiální kanceláři. Páni zpravodajové posl. dr. Patejdl a Sajdl vzdali se slova.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, jak byla přijata ve čtení prvém, s těmito malými opravami textovými také ve čtení druhém, ať zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím byla přijata tato osnova také ve čtení druhém.

Nyní budeme jednati o

4. druhém čtení osnovy zákona, jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě (tisk 3400).

Zpravodajem jest za výbor ústavněprávní za pana posl. dr. Medveckého pan posl. dr. Hnídek.

Má pan zpravodaj nějaké korektury?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Není změn.

Místopředseda dr. Hruban: Pan kol. dr. Hnídek nenavrhuje stylistické opravy neb změny.

Kdo tedy souhlasí s osnovou zákona, jak byla přijata poslaneckou sněmovnou ve čtení prvém, teď také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna schválila tuto osnovu ve čtení druhém.

5. Druhé čtení osnovy zákona, upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395).

Zpravodajem výboru kulturního jest pí. posl. Landová-Štychová, výboru rozpočtového pí. posl. Zeminová. Mají nějaké návrhy nebo stylistické opravy?

Zpravodaj posl. Landová-Štychová: Nikoli.

Zpravodaj posl. Zeminová: Ne.

Místopředseda dr. Hruban: Není tomu tak. Kdo tedy souhlasí, aby tato osnova byla také schválena ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve druhém čtení.

6. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi (tisk 3404).

Zpravodajem jest p. posl. J. Marek. Má pan zpravodaj nějaké návrhy na změnu?

Zpravodaj posl. J. Marek: Ne.

Místopředseda dr. Hruban: Není návrhů na změnu.

Kdo souhlasí s touto osnovou zákona, jak byla schválena ve čtení prvém, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna schválila tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

7. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se upravuje poměr československé státní správy ku československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (tisk 3405).

Zpravodajem výboru dopravního jest pan posl. Votruba, výboru rozpočtového pan posl. dr. Nosek. Mají páni zpravodajové nějaké opravy?

Zpravodaj posl. Votruba: Nikoli.

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Některé textové chyby jsou v opraveném textu, který jsem předložil presidiální kanceláři.

Místopředseda dr. Hruban: Pan zpravodaj dr. Nosek má některé nepatrné, čistě textové chyby, které jsou v tisku předloženém presidiální kanceláři.

Kdo tedy souhlasí ve druhém čtení s osnovou zákona, jak byla schválena sněmovnou ve čtení prvém, s opravami navrženými panem zpravodajem, ať zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím schválila poslanecká sněmovna tuto osnovu také ve čtení druhém.

8. Druhé čtení osnovy zákona o mimořádné župní přirážce na Slovensku (tisk 3406).

Za zpravodaje výboru ústavně-právního a výboru rozpočtového pana posl. dr. Medveckého jest zpravodajem pan posl. dr. Hnídek. Má pan zpravodaj nějaké opravy?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Není žádných změn.

Místopředseda dr. Hruban: Pan zpravodaj nenavrhuje změn ani oprav tiskových.

Kdo souhlasí ve druhém čtení s touto osnovou tak, jak byla schválena ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím schválila poslanecká sněmovna tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

9. Druhé čtení osnovy zákona o stavebním ruchu (tisk 3394).

Zpravodajem výboru sociálně-politického jest pan posl. Dubický. Má pan zpravodaj nějaké opravy nebo změny tiskové?

Zpravodaj posl. Dubický: Nemám oprav.

Místopředseda dr. Hruban: Pan zpravodaj nemá návrhu na opravu.

Kdo tedy souhlasí s osnovou zákona ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím osnova zákona, schválená ve čtení prvém, schválena je také ve čtení druhém.

10. Druhé čtení osnovy zákona o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 (tisk 3413).

Zpravodajem výboru rozpočtového jest pan posl. dr. Nosek. Má pan zpravodaj nějaké opravy?

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Korektur není.

Místopředseda dr. Hruban: Korektur není.

Kdo tedy souhlasí s osnovou zákona ve čtení druhém, tak jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím této osnově, schválené ve čtení prvém, dán byl souhlas a schválení také ve čtení druhém.

11. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového (tisk 3408).

Zpravodajem výboru zemědělského je pan posl. Mašata a zpravodajem výboru ústavně-právního je p. posl. Chalupník. Mají páni zpravodajové nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Mašata: Nemám.

Zpravodaj posl. Chalupník: Já rovněž ne.

Místopředseda dr. Hruban: Návrhů na korektury není.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, jak byla přijata ve čtení prvém, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím jest schválena tato osnova také ve čtení druhém.

Nyní máme

12. druhé čtení usnesení, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění úmluva uzavřená v Paříži dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Československou o statcích, právech a zájmech soukromých (tisk 3283).

Zpravodajem za výbor zahraniční je p. posl. dr. Uhlíř, za výbor ústavně-právní p. posl. dr. Hnídek. Není korektur ani změn tiskových?

Zpravodaj posl. dr. Uhlíř: Není.

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Nikoli.

Místopředseda dr. Hruban: Kdo souhlasí tedy ve čtení druhém se schvalovacím usnesením, jak bylo přijato poslaneckou sněmovnou při čtení prvém, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Nyní budeme jednati o dalším předmětu dnešního pořadu, o

13. zprávě výboru imunitního o žádosti zemského trestního soudu v Praze za vydání posl. Jos. Kříže k trestnímu stíhání (tisk 3397).

Zpravodajem jest p. posl. Koudelka.

Zpravodaj posl. Koudelka: Poslanec Jos. Kříž otiskl v časopise "Rudé Právo" ze dne 31. července 1921 leták nadepsaný "Železničářům" v článku pod nadpisem "Zapomněl mluviti pravdu"; obsahem tohoto letáku cítí se býti uraženi na své cti posl. Vilém Brodecký, redaktor v Žižkově, a Karel Beran v Žižkově, a proto tito dne 10. září 1921 učinili u Zemského trestního soudu v Praze návrh na zavedení trestního stíhání proti posl. Josefu Křížovi pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.

Z toho důvodu žádá Zemský trestní soud v Praze za vydání stíhaného poslance.

Obsahem inkriminovaného letáku viněni jsou žalobci, jakožto funkcionáři důležité organisace, z konání ziskuchtivého na úkor a ke škodě členstva organisace a z jiných ještě jednání, kterážto tvrzení jsou taková, že mohou žalobce snížiti v očích veřejnosti a i hmotně je poškoditi.

Ježto pak jest v zájmu čistoty veřejného života, aby napadeným byla umožněna obrana cti, stejně jako stíhanému, aby dokázal, že tvrzení jeho jsou pravdivá imunitní výbor navrhuje:

Slavná sněmovna nechť se usnese, aby stíhaný posl. Josef Kříž k trestnímu stíhání vydán byl. (Předsednictví se ujal předseda Tomášek.)

Obsahem inkriminovaného letáku otisknutého, jak dříve uvedeno, v periodickém tisku, v "Rudém Právu", cítí se pp. posl. Vilém Brodecký, redaktor v Žižkov, a Karel Beran v Žižkově uraženi na své cti, a ježto oba jmenovaní jsou funkcionáři velmi význačné organisace železničních zaměstnanců a ježto inkriminováni jsou z konání ziskuchtivého a nečestného a ježto je tu jaksi širší zájem, aby byl zjednán průchod pravdě se zřetelem na zájmy jedné i druhé strany, navrhuje imunitní výbor, aby žádosti zemského trestního soudu za vydání posl. Jos. Kříže bylo vyhověno a stíhaný poslanec vydán byl.

Prosím ke konci své zprávy, aby si vážení členové tohoto sboru opravili v předposlední řádce v předposledním odstavci zprávy výboru imunitního tiskovou chybu, kde má býti na místo "nejsou pravdivá" "jsou pravdivá". Prosím, aby se slavná sněmovna usnesla, jak jsem právě uvedl.

Předseda: K slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, budeme tedy hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání posl. Jos. Kříže, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání jmenovaného poslance a tím jest vyřízen 13. odstavec pořadu dnešní schůze.

Přikročíme ke 14. odstavci, jímž jest

14. zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně, aby poslanecká sněmovna dala souhlas k trestnímu stíhání posl. Hakena (tisk 3398).

Zpravodajem je pan posl. Koudelka, uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. Koudelka: Krajský soud v Novém Jičíně žádá podáním svým ze dne 24. května 1921, aby sněmovna vyslovila souhlas podle § 24 ústavní listiny s trestním stíháním posl. Hakena, stíhaného uvedeným soudem pro zločin podle § 58 lit. c) tr. zák.

Podle trestních spisů imunitnímu výboru předložených pronesl stíhaný posl. Haken řeč na veřejné schůzi, konané dne 30. ledna 1921 ve Vsetíně, jejíž obsah připojen jest ve spisech, a v níž měl se stíhaný dopustiti některých výroků, zakládajících skutkovou podstatu zločinu velezrady.

Imunitní výbor prozkoumav řeč, která v opise byla mu předložena, dospěl k přesvědčení, že jde o politický projev člena posl. sněmovny, chráněného v tomto případě imunitou, a ačkoliv v řeči jsou obsaženy některé výroky, které mohou vzbuditi pochybnost o tom, jsou-li věcné a oprávněné čili nic, přece jen imunitní výbor je toho názoru, že v tomto případě jde o projev politické povahy, při němž poslanec požívá zákonné ochrany. Navrhuje proto, aby žádosti krajského soudu v Novém Jičíně vyhověno nebylo a stíhaný poslanec Haken k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Předseda: K slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, by poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání p. posl. Hakena, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání jmenovaného pana poslance.

Tím je vyřízen odstavec 14. pořadu dnešní schůze a přikročíme k 15. jímž jest

15. zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za svolení k trestnímu stíhání posl. dr. Al. Baerana.

Zpráva tištěná nebyla podána, budě podána zpráva ústní. Zpravodajem stanovím pana posl. Nejezchleba-Marchu. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. Nejezchleb-Marcha: Slavná sněmovno! Předsednictvo poslanecké sněmovny oznámilo přípisem z dnešního dne čís. 2730 zemskému trestnímu soudu v Praze, že za jednání sněmovního posl. dr. Baeran hodil pumu naplněnou zapáchající látkou směrem k předsednickému stolku. Bomba rozbila se o předsednickou tribunu a způsobila takový zápach, že bylo nutno schůzi na delší dobu přerušiti.

Zemský trestní soud v Praze požádal podle § 24 ústavní listiny z 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., poslaneckou sněmovnu, aby dr. Baerana vydala pro zločin podle §§ 76, 78, 87 a 81 tr. zák., opíraje se o návrh státního zastupitelství v Praze ze 27. ledna 1922 číslo běžné St. 3426/22-1.

Imunitní výbor podrobil tuto záležitost bedlivému šetření a zjistiv, že posl. dr. Baeran překročil uvedeným činem meze politického a imunitního práva poslaneckého, navrhuje poslanecké sněmovně, by dala svolení k trestnímu stíhání jmenovaného poslance. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Přikročíme k debatě. Uděluji slovo řečníku zapsanému na straně "proti" panu posl. Křepkovi. (Hluk.) Prosím o klid.

Posl. Křepek (německy): Slavná sněmovno! Jménem německého parlamentního svazu mám prohlásiti:

Po politování hodné události dnes dopoledne a po prohlášení předsedy německé národní strany jsme očekávali, že sněmovna vezme na vědomí přímé chování strany pana dr. Baerana a přenechá vyřízení věci nejprve německé národní straně. Místo toho vidíme, že většinové strany učinily tuto věc předmětem trestního řízení a mají v úmyslu provésti je rychlostí, která zřejmě poukazuje na motivy pomstychtivé. (Souhlas na levici.) Vyslovujeme politování nad tímto postupem, neúčastníme se ho a odmítáme účastniti se dalšího jednání o návrhu imunitního výboru. (Výkřiky posl. Dyka. - Odpor a různě výkřiky na levici. - Němečtí poslanci opouštějí zasedací síň.)

Předseda: Ke slovu není nikdo již přihlášen, debata odpadá. Uděluji závěrečné slovo panu zpravodaji.

Zpravodaj posl. Nejezchleb - Marcha: Trvám na svém návrhu.

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. (Hluk trvá.) Prosím o zaujetí míst. (Výkřiky posl. Dyka. - Hluk.) Prosím znovu o klid.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, aby poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání pana posl. dr. Baerana, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna svolila k trestnímu stíhání jmenovaného pana poslance.

K věcné poznámce přihlásil se p. posl. dr. Lukavský. Uděluji mu slovo.

Posl. dr. Lukavský: Slavná sněmovno! Jménem parlamentní většiny tohoto zákonodárného sboru prohlašuji, že jsme s po vděkem přijali neohroženost, s jakou předseda této sněmovny při dnešní nanejvýš odsouzení hodné události setrval na svém místě. (Výborně! Potlesk.)

Projevujeme souhlas s tím, že přes útoky, jež ohrožovaly jeho osobní bezpečnost, neustoupil s místa, na které důvěrou většiny tohoto sboru byl povolán. (Výborně!) Vyslovujeme mu vřelé sympatie a upřímné díky za to, že ze všech sil hledí zachovati důstojnost této sněmovny, řádný průběh parlamentního jednání, a s houževnatostí jemu vlastní úzkostlivě zachovávaje jednací řád, pomáhá tvořiti tradici našeho mladého parlamentu, jež pro celý další vývoj našeho parlamentarismu a našeho státu má význam veliký. (Výborně!) Odsuzujeme s plnou rozhodností prostředky, jakých se používá od některých skupin tohoto sboru na tomto místě, jakých jsme byli bohužel svědky zvláště dnes. I ten, kdo snad nesouhlasí s postupem představitele této sněmovny, má voliti prostředky politického boje takové, jež by tomuto neznemožňovaly vykonávati úřad tak, jak mu zákon předpisuje. Žádáme jej, aby na cestě, po které usiluje uhájiti vážnost a čest této sněmovny, i nadále neoblomně setrval, a prohlašujeme, že jej v této snaze ze všech sil budeme podporovati v zájmu pravé demokracie a v zájmu našeho státu. (Výborně! Bouřlivý potlesk.)

Předseda: Vážené shromáždění! Paní a páni poslanci! Děkuji ze srdce za projev, který právě byl přednesen, a děkuji i za projev, který byl vyjádřen také potleskem celého Národního shromáždění. Dovolte však, abych k tomu připojil několik málo slov.

Ujišťuji vás, že projev takový jest samozřejmě jen způsobilý, aby mne posílil v tom odhodlání pevném a jasném, že na tom místě, na které mne postavila vůle vaše a vůle velké části tohoto shromáždění i té části, která dnes zde není přítomna, vytrvám a že povinnosti mně uložené splním až do posledního písmene. (Výborně! Bouřlivý potlesk.) Dovolte, abych při té příležitosti opakoval a zdůraznil to, co jsem řekl již při jiné příležitosti ve starém revolučním Národním shromáždění: Teroru se neustupuje! (Výborně! Potlesk.) Teroru neustoupím já a, jak jsem přesvědčen, ani vy, kdož jste si vědomi svých povinností, také neustoupíte teroru, ať jest s té nebo oné strany. (Výborně! Potlesk.) Teroru my jakožto zástupcové lidu ustoupiti nesmíme a nemůžeme proto, poněvadž teror je vlastně negací demokracie a parlamentarismu. (Výborně! Potlesk.)

Těchto několik slov jen chtěl jsem říci a děkuji vám znovu ze srdce za váš projev a ujišťuji vás, že to očekávání, které jste vyslovili, splním a že na tomto místě povinnosti, které jsou mně předepsány jednak jednacím řádem jednak i ústavou, do posledního písmene splním. (Výborně! Bouřlivý, dlouho trvající potlesk.)

Přikročíme k poslednímu odstavci denního pořadu, a to ke

16. zprávě výboru rozpočtového, výboru pro obchod, průmysl a živnosti a výboru dopravního ke zprávě posl. dr. Hodži a dr. Noska o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (tisk 3393).

Zpravodajem za výbor rozpočtový jest pan posl. dr. Nosek, za výbor pro obchod, průmysl a živnosti pan posl. Slavíček a za výbor dopravní pan posl. inž. Bečka.

Uděluji slovo zpravodaji za výbor rozpočtový, panu posl. dr. Noskovi.

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Slavná sněmovno! Jménem rozpočtového výboru dovoluji si podati docela stručnou zprávu o lisabonské mezinárodní parlamentní konferenci, která byla konána v květnu 1921. Tyto konference mají za účel, aby jednotliví delegáti různých národních shromáždění sblížili se na těchto mezinárodních konferencích a probírali různé otázky týkající se oborů hospodářských, obchodních a dopravních, a aby připravovali základnu pro jednotné zákonodárství, které by potom bylo prováděno vnitřními normami a tím způsobem sjednáván základ pro společné právo ve všech státech, které se jich zúčastnily.

Se stanoviska našeho státu dovoluji si zvláště zdůrazniti, že jest nesmírně důležité, aby náš stát Československý takových mezinárodních konferencí se zúčastňoval, poněvadž jako mladý stát má teď možnost, aby šířil správné poznání o skutečných poměrech tak, jak v našem státě se vyvíjejí, a abychom také nabývali podrobnější znalosti o poměrech v cizině. Po stránce formální dovoluji si informovati, že postup je takový, že jednotlivé otázky byly rozebírány v komisích, potom se konaly schůze plenární, kde se přijímaly resoluce, které potom příslušným vládám a parlamentům byly doporučovány ke schválení.

Já si dovoluji upozorniti, že zpráva tato, která byla projednávána zejména také obsáhlým způsobem ve výboru dopravním, byla též předmětem zevrubných projednávání ve výboru rozpočtovém. Doporučuji schváliti a vzíti na vědomí také všechny příslušné resoluce, na mezinárodních konferencích učiněné. Prohlašuji výslovně, že rozpočtový výbor se bezpodmínečně připojil i k dodatku této celé zprávy o mezinárodní konferenci v Lisaboně, který přičinil výbor pro průmysl, obchod a živnosti, a doporučuji, aby jak zprávu původní, podanou posl. dr. Hodžou a dr. Noskem, tak i připojený dodatek sněmovna vzala na vědomí. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo druhému zpravodaji za výbor pro obchod, průmysl a živnosti p. posl. Slavíčkovi.

Zpravodaj posl. Slavíček: Slavná sněmovno! Vzhledem k tomu, že zpráva je rozšířena, vytištěna a rozdána sněmovně, považuji za zbytečné zabývati se obsahem jejím. Jen chtěl bych upozorniti, že poslední konference jednala o velmi důležitých věcech, jak ze zprávy račte viděti. Byly tam otázky měny, otázky podílu dělnictva na zisku, otázky dopravnictví, dále zjednodušení celních formalit, pátým bodem byly obchodní úmluvy a smlouvy, šestým bodem bylo vyšší obchodní školství. Příští konference má se konati v Římě a já bych chtěl upozorniti slavnou sněmovnu na program, který jest velmi důležitý a rozsáhlý a jenž na prvé místo postavil: poslední problémy měny a zejména nestálost zlaté valuty, na druhé místo: unifikaci práva dopravního, na třetí místo: pojištění a úvěry pro vývozní obchod, na čtvrté místo: zmezinárodnění zákonodárství o úpadku, na páté: nutnost zachovati v případě války státům, nemajícím přímého přístupu k moři anebo majícím jen přístup nedostatečný, ekonomické výhody, jež jim patří, pokud jde o mezinárodní řeky - předmět to, o kterém jest referentem český delegát. Dále na šestém místě jest obchod vinařský, na sedmém: otázky omezení ve vývozním obchodu atd.

Vzhledem k tomu, že již letošního roku měla podle původních disposic tato VIII. Mezinárodní konference konána býti v Praze, vzhledem k tomu, že ostatní státy na konference tyto jsou velmi pečlivě připraveny a vyzbrojeny, a konečně proto, že se na konferenci bude jednati o otázce pro nás vysoce důležité, doporučuje výbor nejen schválení zprávy a dodatku, ale také se přimlouvá za zvolení zástupců pro konferenci římskou v květnu tohoto roku, o čemž návrh je již podán. Nemám více co dodati. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj za výbor dopravní posl. inž. Bečka se vzdává slova.

Ke slovu není nikdo přihlášen, žádám za přečtení podaných návrhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. dr. Lukavského, dr. Franke, dr. Mazance, Malypetra, dr. Meissnera a druhů:

Podepsaní činí tento doplňovací návrh:

Mezinárodní parlamentární konference obchodní v Římě, která má býti obeslána, nechť se zúčastní tito členové obou sněmoven: poslanci dr. Hodža, dr. Nosek, Slavíček a senátoři dr. Brabec a dr. Soukup.

Předseda: Návrh tento jest dostatečně podepsán a jest předmětem jednání.

Přistoupíme k hlasování. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Dal bych hlasovati tímto způsobem. Nejprve bychom hlasovali o návrhu výborových zpravodajů na schválení zprávy delegátů a dodatku k této zprávě, což všechno jest obsaženo v tisku 3393, a pak bychom hlasovali o doplňovacím návrhu p. posl. dr. Lukavského, dr. Franke, Mazance, Malypetra, dr. Meissnera a druhů.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich, budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s návrhem výborových zpravodajů, aby sněmovna projevila souhlas se zprávou o sedmé mezinárodní parlamentární konferenci obchodní pp. posl. dr. Hodži a dr. Noska jakož i s dodatkem výboru pro průmysl, obchod a živnosti k jich zprávě, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím vysloven byl souhlas se zprávou o sedmé mezinárodní parlamentární konferenci obchodní.

Kdo teď souhlasí s doplňovacím návrhem právě přečteným, aby mezinárodní obchodní parlamentární konference byla obeslána ze sněmovny poslanecké pány poslanci dr. Hodžou, dr. Noskem a Slavíčkem, a ze senátu pány senátory dr. Brabcem a dr. Soukupem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Také tento doplňovací návrh jest schválen.

Tím jest pořad dnešní schůze vyčerpán a přikročuji k ukončení této schůze, která pravděpodobně jest poslední tohoto čtvrtého zasedání poslanecké sněmovny.

Ukončují schůzi a navrhuji podle usnesení předsednictva, aby příští schůze bude-li toho potřebí - svolána byla písemně.

Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 11 hod. 50 min. večer.)

Konec 4. zasedání v I. volebním období.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP