Pátek 27. ledna 1922

Těsnopisecká zpráva

o 129. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 27. ledna 1922 večer.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluva

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru

Denní pořad:

1. Zpráva výboru zemědělského a ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 3369), kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového (tisk 3408)

Řeč zpravodaje posl. Mašaty

Řeč zpravodaje posl. Chalupníka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Zierhuta

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Mašaty

Zpravodaj posl. Chalupník vzdal se doslovu

Osnova přijata v prvém čtení

Hlasováno o resolucích

2. Hlasování o návrhu, aby zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu vyřízeny byly osnovy:

1. Zpráva výboru sociálně-politického a branného k vládnímu návrhu zákona (tisk 2424) o vojenských požitcích zaopatřovacích (tisk 3401).

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 969), jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Pod karpatskou Rus v Užhorodě (tisk 3400).

3. Zpráva výboru kulturního a rozpočtového k návrhu posl. Landové Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého, Slavíčka, Sajdla a spol. (tisk 1476), aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395).

4. Zpráva výboru sociálně-politického k vládnímu návrhu zákona (tisk 3366), jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi (tisk 3404).

5. Zpráva výboru dopravního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3337), jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (tisk 3405).

6. Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3364) o mimořádné župní přirážce na Slovensku (tisk 3406).

7. Zpráva výboru sociálně-politického k usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny N. S. R. Č. (tisk 3394) k návrhu posl. Biňovce, inž. Bečky, Dubického, Bezděka, Langra a soudr. na vydání zákona o stavebním ruchu.

8. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3387) o soupisu a úpravě předválečných právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči cizincům.

9. Zpráva výboru zemědělského a ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 3369), kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového (tisk 3408).

10. Zpráva výboru zahraničního a ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 2804), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění úmluva uzavřená v Paříži dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Československou o statcích, právech a zájmech soukromých (tisk 3283).

Místopředseda dr. Hruban odůvodnil pilnost

Zkrácené řízení přiznáno

3. Druhé čtení osnovy zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (tisk 3401)

Řeč zpravodaje posl. G. Navrátila

Zpravodajové posl. dr. Patejdl a Sajdl vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

4. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě (tisk 3400)

Zpravodaj posl. dr. Hnídek (za posl. dr. Medveckého) vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

5. Druhé čtení osnovy zákona upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395)

Zpravodajové posl. Landová-Štychová a Zeminová vzdaly se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

6. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi (tisk 3404)

Zpravodaj posl. J. Marek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

7. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se upravuje poměr československé státní správy ku československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (tisk 3405)

Zpravodaj posl. Votruba vzdal se slova

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Osnova přijata ve druhém čtení

8. Druhé čtení osnovy zákona o mimořádné župní přirážce na Slovensku (tisk 3406)

Zpravodaj posl. dr. Hnídek (za posl. dr. Medveckého) vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

9. Druhé čtení osnovy zákona o stavebním ruchu (tisk 3394)

Zpravodaj posl. Dubický vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

10. Druhé čtení osnovy zákona o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 (tisk 3413)

Zpravodaj posl. dr. Nosek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

11. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového (tisk 3408)

Zpravodajové posl. Mašata a Chalupník vzdali se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

12. Druhé čtení usnesení, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění úmluva uzavřená v Paříži dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Československou o statcích, právech a zájmech soukromých (tisk 3283)

Zpravodajové posl. dr. Uhlíř a dr. Hnídek vzdali se slova

Usnesení přijato ve druhém čtení

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trestního soudu v Praze za vydání posl. Jos. Kříže k trestnímu stíhání (tisk 3397)

Řeč zpravodaje posl. Koudelky

Návrh výboru přijat

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně, aby poslanecká sněmovna dala souhlas k trestnímu stíhání posl. Hakena (tisk 3398)

Řeč zpravodaje posl. Koudelky

Návrh výboru přijat

15. Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za svolení k trestnímu stíhání posl. dr. Al. Baerana

Ustanoven zpravodaj

Řeč zpravodaje posl. Nejezchleba-Marchy

Řeč posl. Křepka

Doslov zpravodaje posl. Nejezchleba-Marchy

Návrh výboru přijat

Věcná poznámka posl. dr. Lukavského

Proslov předsedy k této věcné poznámce

16. Zpráva výboru rozpočtového, výboru pro obchod, průmysl a živnosti a výboru dopravního ke zprávě posl. dr. Hodži a dr. Noska o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (tisk 3393)

Řeč zpravodaje posl. dr. Noska

Řeč zpravodaje posl. Slavíčka

Zpravodaj posl. inž. Bečka vzdal se slova

Přečten podaný doplňovací návrh

Usnesení výborů přijato

Doplňovací návrh přijat

Schůze skončena

Zmocnění předsednictva ke svolání příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP