Čtvrtek 19. ledna 1922

Těsnopisecká zpráva

o 122. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 19. ledna 1922.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny v klubech a výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru iniciativnímu

Imunitní záležitosti

Denní pořad:

1. Zpráva výboru kulturního o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 3282) stran zřízení ústavu Slovanského a ústavu Orientálního (tisk 3342)

Řeč zpravodaje posl. dr. Srdínka

Hlasování odloženo

2. Zpráva výboru zemědělského a ústavně-právního o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 3222) k vládnímu návrhu zákona (tisk 789 sen.) o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu terminových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 3347)

Řeč zpravodaje posl. Mašaty

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Stodoly

Řeč posl. dr. Jurigy

Zpravodaj posl. Mašata vzdal se slova

Řeč zpravodaje posl. dr. Medveckého

Osnova přijata v prvém čtení

ad 1. Hlasování o zprávě výboru kulturního k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 3282) stran zřízení ústavu Slovanského a ústavu Orientálního (tisk 3342)

Osnova přijata v prvém čtení

3. Zpráva výboru zemědělského k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 3318) o vládním návrhu zákona (tisk 1102 sen.), kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (tisk 3355)

Řeč zpravodaje posl. Mašaty

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Svetlika

Přečten pozměňovací návrh

Doslov zpravodaje posl. Mašaty

Osnova přijata v prvém čtení

Přijata resoluce

4. Zpráva výboru zahraničního, výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 3164), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní úprava o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsaná v Paříži dne 15. listopadu 1920 (tisk 3353)

Řeč zpravodaje posl. dr. Uhlíře

Řeč zpravodaje posl. Slavíčka

Řeč zpravodaje posl. dr. Matouška

Usnesení přijato v prvém čtení

5. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 3151), jímž se upravuje vyučování v naukách obchodních, moderních jazycích, krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji (tisk 3349)

Řeč zpravodaje posl. Sladkého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Veverky

Řeč posl. Pika

Řeč posl. Rosolové

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Sladkého

Osnova přijata v prvém čtení

Přijaty resoluce

6. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se omezuje podávání alkoholních nápojů (tisk 3169)

Řeč zpravodaje posl. Kasíka

Osnova přijata ve druhém čtení

7. Druhé čtení usnesení, kterým se schvaluje 1. smlouva obchodní a plavební, 2. závěrečný protokol k obchodní a plavební smlouvě s přílohami, 3. dohoda o výsadách a ulehčeních ve prospěch československého provozu v terstském přístavu, 4. úmluva právně-finanční, 5. protokol o stanovení úvěru Italie na účet vlády Československé za dodávky válečného materiálu a živin a 6. obchodní úmluva s protokolem, uzavřená dne 23. března 1921 v Římě mezi republikou Československou a královstvím Italským (tisk 3341)

Zpravodajové posl. Němec (za posl. Hrušovského) a Slavíček vzdali se slova

Usnesení přijato ve druhém čtení

Rozprava o naléhavé interpelaci posl. dr. Šmerala, Kreibicha, Hakena a soudr. ministru soc. péče, jak stranicky zaměstnavatelé v neprospěch dělnictva vykládají zákon o závodních výborech (tisk 3443)

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Tesky

Řeč ministra Habrmana

Řeč posl. Geršla

Řeč posl. Pelikána

Řeč posl. Kaufmanna

Řeč posl. dr. Matouška

Řeč posl. Pika

Řeč posl. Koška

Řeč posl. Langra

Poznámka posl. Pelikána

Jednání o tomto odstavci přerušeno

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výborům se lhůtou

Omluvy

Dovolené

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP