Úterý 10. ledna 1922

Začátek schůze ve 2 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Záruba.

218 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, inž. L. Novák, Staněk, Srba, Tučný, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 118. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Najmanovi, Hrizbylovi a Tausikovi pro neodkladné záležitosti. Na tento týden pí. posl. Karpíškové a Chalupníkovi z týchž důvodů.

Nemocí se omlouvají pp. posl. Mlčoch, Záruba, dr. Kafka, Schuster a Křepek.

Lékařské vysvědčení předložili pp. posl. Jan Černý (soc. dem.), Kaiser, Lehocký, Draxl, Roscher.

Volební soud v Praze sdělil pod čís. 167 své usnesení ze dne 17. prosince 1921, kterým odepřel ověření k volbě dr. Otty Hahna za člena posl. sněmovny a za jeho nástupce prohlásil Maxe Hoffmanna, odborného učitele v Dolním Tanvaldě, jenž při volbách zvolen byl náhradníkem téže strany na téže kandidátní listině.

Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 28. prosince 1921, č. 98.236/7-1921, sdělilo, že vydalo ověřující list poslanecký posl. Vendelínu Bartákovi, jenž usnesením volebního soudu určen jest za nástupce bývalého poslance Lajoše Surányiho, jehož volby volební soud neověřil.

Ježto prvý i druhý nově jmenovaný poslanec dostavil se do dnešní schůze a vy konal předchozí řízení, předepsané v § 6 jednacího řádu, vykonáme paragrafem tímto a ústavou předepsaný slib tím způsobem, že pan tajemník přečte ústavně předepsanou formuli slibu, a to pro pana posl. Maxe Hoffmanna v jazyku německém a pro pana posl. Vendelína recte Václava Bartáka v jazyku českém.

Po přečtení formule předstoupí ten který pan poslanec přede mne a vykoná slib po dáním ruky a slovem: "Slibuji", pokud se týče: "Ich gelobe".

Žádám pana tajemníka, aby přečetl německou formuli slibu, a to nejdříve pro posl. Hoffmanna a tento aby potom předstoupil a vykonal slib.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

"Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben".

Předseda: Pan posl. Hoffmann!

Posl. Hoffmann (podávaje předsedovi ruku - německy): Slibuji.

Předseda: Žádám o přečtení slibovací formule v jazyce českém pro p. posl. Bartáka. Je přítomen? (Hlasy: Není přítomen, přijde zítra!)

Není přítomen, vykoná tedy slib až ve schůzi příští.

Byly provedeny některé změny ve výborech; žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Do výboru pro průmysl, obchod a živnosti vyslal: klub poslanců čsl. sociálně demokratické strany dělnické posl. A. Nováka za posl. J. Bečko a posl. Albína Chalupu za posl. Karpíškovou; klub poslanců čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské posl. Pastyříka za posl. Mlčocha.

Klub poslanců der deutsch. christl.-soz. Volkspartei vyslal do výboru zahraničního na schůzi dne 10. ledna t. r. posl. Scharnagl a za posl. dr. W. Feierfeila.

Předseda: Předseda vlády předkládá některé věci. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda vlády předkládá:

přípisem ze dne 31. prosince 1921, č. 34.673/21 m. r., vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňují ustanovení živnostenského řádu o živnostech tiskových,

přípisem ze dne 2. ledna 1921, č. j. 36.699/21 m. r., sdělení, že předsednictvo min. rady předložilo senátu vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny úředních obvodů.

přípisem ze dne 9. ledna 1922, č. j. 411/22 m. r., vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí, stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky),

přípisem ze dne 9. ledna 1922, č. j. 440/22 m. r., vládní návrh zákona, jímž se upravuje poměr čsl. státní správy ku čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské,

přípisem ze dne 8. ledna 1922, č. j. 430/22 m. r., návrh usnesení o schválení obchodní smlouvy s Polskem.

Předseda: Předseda senátu N. S. R. Č. sdělil sem:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): Předseda senátu sdělil

přípisem ze dne 19. prosince 1921 k tisku 1114 sen., že senát přijal ve své 80. až 84. schůzi dne 14., 15., 16., 17. a 19. prosince 1921 státní rozpočet a finanční zákon pro rok 1922 tak, jak byly usneseny poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 20. prosince 1921 k tisku 1126 sen., že senát přijal ve své 84. a 85. schůzi dne 19. a 20. prosince 1921 osnovu zákona, kterým se mění částečně § 3 zákona ze dne 13. března 1919, č. 139 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, ve znění usneseném posl. sněmovnou;

přípisem ze dne 20. prosince 1921 k tisku 1132 sen., že senát přijal osnovu zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických ve znění usneseném posl. sněmovnou, ve své 85. schůzi dne 20. prosince 1921;

přípisem ze dne 20. prosince 1921 k tisku 1124 sen., že senát přijal ve své 84. a 85. schůzi dne 19. a 20. prosince 1921 osnov-u zákona o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické.

přípisem ze dne 20. prosince 1921 k tisku 1129 sen., že senát přijal ve své 87. schůzi dne 21. prosince 1921 osnovu zákona, ktorým sa upravuje právo premlčenia k vymeriavaniu a vymáhaniu daní a dávok v Podkarpatskej Rusi;

přípisem ze dne 21. prosince 1921 k tisku 1134 sen., že senát ve své 86. a 87. schůzi dne 20. a 21. prosince 1921 přijal osnovu zákona, ktorým sa predlžuje doba organizácie riadnych súdov prvej a druhej stolice, určená dľa §u 99 ústavnej listiny zo dňa 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., zákonom zo dňa 22. prosinca 1920, čís. 691 Sb. z. a n., pre obvody súdnych tabúl v Bratislave a v Košiciach (tisk 6244) a o peticii Sväzu československých súdcov v Prahe, čís. 1805 pet. posl. snem. tisk 1134, a 2 resoluce, navržené výborem, ve znění usneseném posl. sněmovnou;

přípisem ze dne 21. prosince 1921 k tisku 1130 sen., že senát ve své 85. a 87. schůzi dne 20. a 21. prosince 1921 přijal osnovu zákona, kterým se mění ustanovení § 1164 všeob. občan. zák., tak jak byl usnesen sněmovnou poslaneckou;

přípisem ze dne 21. prosince 1921 k tisku 1149 sen., že senát ve své 87. a 89. schůzi dne 21. prosince 1921 přijal osnovu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 18. března 1921, čís. 120 Sb. z. a n., o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 21. prosince 1921 k tisku 1143 sen., že senát ve své 87. a 88. schůzi dne 21. prosince 1921 přijal osnovu zákona, kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a mění se některá jeho ustanovení, ve znění usneseném posl. sněmovnou;

přípisem ze dne 21. prosince 1921 k tisku 1142 sen., že senát ve své 87. a 88. schůzi dne 21. prosince 1921 přijal osnovu zákona o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění tak, jak byla přijata sněmovnou poslaneckou;

přípisem ze dne 21. prosince 1921 k tisku 1138 sen., že senát přijal osnovu zákona, kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 21. prosince 1921 k tisku 1141 sen., že senát přijal osnovu zákona o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 21. prosince 1921 k tisku 1139 sen., že senát přijal ve své 87. a 88. schůzi dne 21. prosince 1921 osnovu zákona na změnu případně doplnění zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, a na zrušení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 289 Sb. z. a n., ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1161 sen., že senát přijal ve své 87. a 90. schůzi dne 21. prosince 1921 usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Tayerle, Roschera a soudr. na doplnění a změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1136 sen., že senát přijal v 87. a 89. schůzi 21. prosince 1921 osnovu zákona o vybírání zdravotní přirážky k přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1145 sen., že senát přijal v 87. a 89. schůzi dne 21. prosince 1921 osnovu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby upravila pensijní pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1156 sen., že senát přijal v 87- a 89. schůzi dne 21. prosince 1921 osnovu zákona, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro rok 1922, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou,

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1158 sen., že senát přijal ve své 87. a 88. schůzi dne 21. prosince 1921 osnovu zákona o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1160 sen., že senát ve schůzi 87. a 90. dne 21. prosince 1921 přijal osnovu zákona o prodloužení účinnosti zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1152 sen., že senát přijal ve schůzi 91. dne 22. prosince 1921 osnovu zákona, jímž se prodlužuje platnost čl. I., č. 3, 4 a 11 zákona ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 Sb. z. a n. z r. 1920, a opatření Stálého výboru N. S. R. Č. podle § 54 ústav. listiny ze dne 4. srpna 1920, č. 480 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva, a jímž se mění další jeho ustanovení, ve znění usneseném sněmovnou poslaneckou;

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1159 sen., že senát přijal ve své 91. a 92. schůzi dne 22. prosince 1921 osnovu zákona o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., o změně zákonů ze dne 30. března 1888, č. 33 ř. z., ze dne 20. listopadu 1917, č. 457 ř. z., ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., a ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. o nemocenském pojištění dělníků, ve znění usneseném sněmovnou poslaneckou;

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1162 sen., že senát přijal v 87. a 90. schůzi dne 21. prosince 1921 osnovu zákona, kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění, ve znění usneseném sněmovnou poslaneckou;

přípisem ze dne 22. prosince 1921 k tisku 1128 sen., že senát ve své 87. a 92. schůzi dne 21. a 22. prosince 1921 přijal osnovu zákona o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi;

přípisem ze dne 21. prosince 1921 k tisku 1131 sen., že senát - rokuje o zprávě ústavně-právního výboru o usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se lhůta stanovená v § 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, čís. 76 Sb. z. a n. prodlužuje do konce roku 1922 - usnesl se přejíti k dennímu pořadu, přijal však resoluci uvedenou ve zprávě výborové.

Předseda: Došly některé dotazy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Sedláčka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o poměrech na škole obecné v Šardicích.

Dotaz posl. Sedláčka, dr. Mazance a soudruhů ministru vnitra o předložení pensijního zákona pro četnictvo.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o neudržitelných poměrech na škole v Dolní Dobrouči.

Dotaz posl. Fr. Navrátila, Kaderky a soudr. ministru vnitra o vyřizování rekursů proti zabrání katolických kostelů příslušníky církve československé v Cholině, Chudobíně a Žerůvkách.

Dotaz posl. Davida ministru vnitra o potrestání četníků pro sbírky na Akční fond výkonného četnictva.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru nár. obrany, že byl odveden Alfred Wippler, tou dobou u čs. pěš. pluku č. 22 v Jičíně.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru nár. obrany o špatných poměrech, v nichž žijí na Slovensku němečtí nováčkové, kteří nastoupili vojenskou službu.

Dotaz posl. Simma a druhů ministrovi financí o nařízení vlády ze dne 1. dubna 1919. č. 167, o zákazu výplat cizozemských účtů vzniklých před 26. únorem 1919.

Dotaz posl. Knirsche a druhů ministrovi soc. péče o prodloužení ochranných opatření pro osoby, vracející se ze zajetí a o omezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

Dotaz posl. Windirsche a druhů ministru vnitra a pro zásobování lidu o rozdělení nucené obilní přirážky na německé obce okresu novopackého.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o nespravedlivém potrestání přednosty stanice v Sebuzíně.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru věcí zahraničních ve věci státní o občana Františka Arnošta Fritsche, působícího v Janově.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. ministrovi školstva a nár. osvety v záležitosti prepustenia učiteľa Mikuláša Fedora, riaditeľa mestskej katolíckej elementárnej školy chlapecklj v Levoči.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. ministrovi školstva a nár. osvety v záležitosti gravamenov maďarskej reformátskej školy v Gálszécsu a urazenia cirkevnej autonomie.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. ministrovi nár. obrany v záležitosti prenásledovania theologa Bartomeja Zoltána Bottka.

Dotaz posl. Al. Kříže ministru soc. péče ve věci Obecně prospěšného družstva v Bavorově.

Dotaz posl. Al. Kříže ministru veř. prací ve věci Obecně prospěšného družstva v Bavorově.

Interpelace posl. Bechyně, dr. Franke, dr. Lukavského, Malypetra, dr. Mazance a soudr. min. předsedovi o poměrech v Podkarpatské Rusi.

Předseda: Došly odpovědi na některé dotazy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce snem. tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď předsedy vlády a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na dotaz posl. Schälzkyho a druhů o přehmatu bytového úřadu v Bratislavě.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Laube o zákazu schůze konané dne 29. srpna 1921 čsl. stranou socialistickou v Liberci.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Rýpara a druhů, zda v brzké době budou vypsány obecní volby na Těšínsku.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Mazance a soudr. v záležitosti bezdůvodného zatčení katechety Arnošta Olivy ve Vysočanech.

Odpověď vlády na dotaz posl. Pelikána, Laube a soudr. o odstrkování drobných uchazečů o příděl půdy na Rosicku u Brna.

Odpověď ministra spravedlnosti a ministra soc. péče na dotaz posl. inž. L. Nováka o ochraně pachtovních smluv.

Odpověď ministra nár. obrany a ministra spravedlnosti na dotaz posl. Jančeka a druhů o umístění vojska po obcích v okolí Ružomberku.

Odpověď ministra vnitra a zemědělství na dotaz posl. Roudnického a soudr. o živelní pohromě v Chrástu, pol. okr. Blatná.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu v dohodě s ministrem spravedlnosti na dotaz posl. Udržala ve věci Ant. Jiskry, starosty v Sopotnici u Potštýna n. O.

Odpověď vlády na dotaz posl. Bergmana, dr. Matouška a druhů o zabezpečení odpočinkových požitků zaměstnanců velkého majetku pozemkového.

Odpověď vlády na dotaz posl. Bergmana, dr. Matouška a druhů o zabezpečení nároků zaměstnanců velkostatků ze smluv služebních a zaopatřovacích při schvalování trhových smluv státním pozemkovým úřadem.

Odpověď vlády na dotaz posl. Bergmana, dr. Matouška a druhů o zabezpečení nároků zaměstnanců velkého majetku pozemkového ze smluv služebních a zaopatřovacích.

Odpověď ministra soc. péče v dohodě se zúčastněnými ministry na dotaz posl. Pelikána o nedostatečném řešení otázky nezaměstnanosti zadáváním státních dodávek v Prostějově.

Odpověď ministra vnitra, ministra spravedlnosti a ministra soc. péče na dotaz posl. Pelikána a soudr. o bytových nepřístojnostech páchaných obecními správami na státních zaměstnancích.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Jos. Kříže o propouštění dělníků v Kralupech.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr. Noska o vydání prováděcího nařízení k zákonu proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních.

Odpověď vlády na dotaz posl. Mlčocha a druhů o zamýšleném zrušení okr. soudů ve všech místech, kde není okr. politické správy.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Bendy a druhů o nouzové podpoře pro pohořelé v Čičmanech.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Adámka a druhů o předpisování daně z příjmu za leta válečná.

Odpověď ministra zemědělství na dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. stran opatřování lesního steliva a jeho cen.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. o dlouhodobých pachtech na Boskovsku.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Noska a soudr. o nemožnosti užívati biografické licence, udělené Jednotě katolických tovaryšů v Praze.

Odpověď ministra veř. zdravotnictví a těl. výchovy na dotaz posl. Simma o poskytnutí subvence.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. dr. Luschky o porušení listovního tajemství berní správou ve Šternberku.

Odpověď ministra soc. péče na dotaz posl. Palme, Blatné a soudr. o tom, jak se nakládá s válečným poškozencem Richardem Grögerem.

Odpověď ministra soc. péče na dotaz posl. Schälzkyho, že podpora v nezaměstnanosti sráží se z renty válečných poškozenců, nedosahující 50% výdělečnosti.

Odpověď ministra nár. obrany na dotaz posl. dr. Lodgmana, že se odpírá z vojenské služby propustiti účetního četaře Josefa Sedláčka, nyní u pěš. pluku č. 7 v Nitře.

Odpověď ministra soc. péče na dotaz posl. Schälzkyho o sloučení zemských úřadoven I. a II. Všeobecného pensijního ústavu v Praze.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Schälzkyho a dr. Luschky, že byl zabaven period. časopis "Deutscher Volksfreund" ve Frývaldově.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Luschky o stížnosti obecní rady v Hevlíně n. D. proti činitelům okresní správy politické ve Znojmě.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány odpovědi na interpelace.

Zástup sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3221. Sbírka odpovědí:

I. ministrů nár. obrany, veř. prací a soc. péče na interpelaci posl. Draxla, dr. Vrbenského, Davida, dr. Patejdla a soudr., že se do práce nepřijímají legionáři a vojíni vracející se z vojenské služby (tisk 2452);

II. ministrů financí, zemědělství a správce ministerstva pro zásob. lidu na interpelaci posl. Šamalíka, Fr. Navrátila a soudr. za povolení a neprodlené dodání cukru za sníženou cenu pro opatření včelstev (tisk 2760);

III. ministra zemědělství a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na interpelaci posl. Svetlíka, Nagye a soudr. o ne udržitelných poměrech zemědělského dělnictva na Slovensku (tisk 2518);

IV. ministra nár. obrany na interpelaci posl. Merty a soudr. o ubití zběha v kasárnách v Nitře (tisk 2758);

V. vlády na interpelaci posl. Koudelky a soudr. o činnosti Hugo Stinnesa v Česko slovenské republice (tisk 2750);

VI. ministra pošt a telegrafů na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o užívání jazyků u poštovního šekového úřadu v Praze (tisk 2491);

VII. vlády na interpelaci posl. dr. Kafky a druhů o zákazu ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 10. prosince 1918, čís. 64 Sb. z. a n. (tisk 2373),

VIII. ministra nár. obrany, ministra školství a nár. osvěty, ministra soc. péče a ministra vnitra na interpelaci posl. Sychravové, Kubála a spol. o násilném vyhození učitelky Mišíkové z bytu v nočních hodinách bratislavským velitelem vojenské policie (tisk 2601),

IX. vlády na interpelaci posl. Hrušovského a soudr. ve věci protistátní akce maďarské v Československé republice (tisk 972),

X. vlády na interpelaci posl. Tománka a soudr. pro okradení státu o velké miliony špinavým obchodem s vlnou slovenskou (tisk 2289);

XI. předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Lukavského a soudr. o výkladu §§ 21 a 22 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 123 (pojem organisace politických stran) (tisk 2581),

XII. vlády na interpelaci posl. dr. Lehnerta a druhů o zavření krkonošských bud (tisk 2148),

XII. vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů, že dohled na německé průmyslové a odborné školy vykonávají inspektoři české národnosti (tisk 2727);

XIV. ministrů zemědělství a vnitra na interpelaci posl. Koudelky a soudr. o škodách, způsobených zvěří na zemědělské úrodě (tisk 2294),

XV. předsedy vlády a ministra veř. prací na interpelaci posl. Oktavce, Bečko, Čundrlíka a soudr. ohledně provedení zákona ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických a zákona ze dne 17. prosince 1 919, čís. 3 Sb. z. a n. ex 1920, o zvýšení odpočivných požitků státních zaměstnanců (tisk 2603);

XVI. předsedy vlády a správce ministerstva pro zásob. lidu na interpelaci posl. dr. Körmendy-Ékese a soudr. o jmenování československých stran na Slovensku hlavním komisionářem nákupu obilí (tisk 2770);

XVII. vlády na interpelaci posl. dr. E. Feyerfeila a druhů o poměrech při správě politického okresu kaplického (tisk 2587);

XVIII. ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o nevysvětlených policejních pátráních u přivrženců myšlenky U. D. C. (tisk 2397);

XIX. vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha, dr. E. Feyerfeila a druhů o postupu pozemkového úřadu při rozdělování zabraných statků (tisk 2667);

XX. vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů, jak okresní školní rada v Jilemnici nepříslušně postupuje proti německé soukromé škole v Benecku (tisk 2731);

XXI. ministra vnitra na interpelaci posl. Szentiványiho a soudr. v záležitosti požitků župních úředníků a zaměstnanců (tisk 2663);

XXII. vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o přehmatech, jichž se dopustilo obecní zastupitelstvo v Českém Šumburku nad Děsnou vůči učiteli tamější německé školy (tisk 2696);

XXIII. vlády na interpelaci posl. R. Berana a soudr. o neudržitelné praxi lichevních soudů (tisk 2809).

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3230. Sbírka interpelací:

I. posl. Hakena a soudr. vládě o tisícových transportech ruských uprchlíků určených k polním pracem v republice Československé;

II. posl. Hakena a soudr. min. nár. obrany o způsobu psaní časopisu ministerstva N. O. "Bratrství";

III. posl. Bezděka, Čuříka, Sedláčka a soudruhů ministru spravedlnosti o rozhodování porotního soudu v Brně;

IV. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. ministrovi nár. obrany o dislokácii a špatnom povýšovaní slovenského vojska v Čechách;

V. posl. Böhra, dr. W. Feierfeila, dr. Lodgmana, V. Marka, Jos. Fischera, Knirsche, Patzela, Böllmanna, dr. Kafky a soudruhů ministru veř. prací a ministru spravedlnosti, že se protiprávně používá překonaného císařského nařízení k nucenému vyvlastňování v severozápadním českém hnědouhelném území;

VI. posl. Kaisera a druhů ministrovi spravedlnosti a ministrovi vnitra o neodůvodněném zabavení časopisu "Budweiser Zeitung";

VII. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. financií o zadržovaní pôžitkov četnikom-pensistom, ich vdovám a sirotám,

VIII. posl. Toužila a soudr. ministru vnitra o konfiskační praxi;

IX. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů vládě, že Národní Jednota Severočeská překročila meze spolkových práv;

X. posl. Zierhuta a druhů min. předsedovi, že němečtí úředníci a zřízenci byli dosud vyloučeni při provádění pozemkové reformy;

XI. posl. Kaisera a druhů vládě o trýznivém pronásledování německých časopisů,

XII. posl. dr. Spiny a druhů správci min. pro zásobování lidu, že veřejný ústav pro hluchoněmé v Litoměřicích nebyl pojat do veřejného zásobování;

XII. posl. Borovzského, Tausika a soudr. ministru vnitra a min. předsedovi v záležitosti censurní praxe, potlačující kritiku činnosti vyžíračů republiky, kupováním veřejného mínění, zřizování státních podniků a nekontrolovaného hospodářství státními financemi,

XIV. posl. Hackenberga, Jokla, Häuslera a druhů min. nár. obrany o poměrech u lehkého dělostřeleckého pluku č. 12 v Užhorodě;

XV. posl. Kaisera a druhů min. vnitra o bezpříkladném a surovém chování vrchního četnického strážmistra Stěchy,

XVI. posl. Toužila a soudr. ministru vnitra o konfiskační praxi v Praze.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP