Úterý 18. října 1921

Začátek schůze v 11 hod. 30 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

234 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, dr. Mičura, inž. L. Novák, A u g. Novák, Srba, Staněk, Šrámek, dr. Šrobár, Tučný, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 86. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi čtvrtého zasedání.

Sděluji, že president republiky rozhodnutím ze dne 6. října t. r. prohlásil za ukončené jarní zasedání Národního shromáždění a rozhodnutím z téhož dne svolal Národní shromáždění... (Posl. Tausik: Protestuji proti porušení své poslanecké imunity! - Předseda zvoní.) Prosím o klid... k podzimnímu zasedání na den 18. října 1921 do jeho sídla Prahy.

Přípisem ministerského předsedy ze dne 27. září 1921, č. 3741/909 S bylo sem sděleno propuštění dřívější vlády a jmenování vlády nové. Přečtu příslušný přípis, v němž uvedena jsou jména nových ministrů, čímž zároveň představuji je sněmovně.

Dopis má toto znění (čte):

"Presidiu poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československého v Praze.

President republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 26. září 1921 žádosti vlády Černého za propuštění a jmenoval na to rozhodnutím stejného data na základě §§ 64 a 70 úst. listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., mne ministerským předsedou a opětně ministrem zahraničních věcí, ministra vnitra Jana Černého opětně ministrem vnitra (Německé výkřiky: Ústí n. L.!), vrchního ředitele bankovního úřadu Augustina Nováka ministrem financí, posl. dr Vavro Šrobára ministrem školství a národní osvěty, posl. dr Josefa Dolanského ministrem spravedlnosti, posl. inž. Ladislava Nováka ministrem obchodu a pověřil ho také řízením úřadu pro zahraniční obchod, posl. prof. Jana Šrámka ministrem železnic, posl. Al. Tučného ministrem veřejných prací, posl. Františka Staňka ministrem zemědělství, posl. Františka Udržala ministrem národní obrany, posl. Gustava Habrmana ministrem sociální péče, posl. dr Bohuslava Vrbenského ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, posl. Ant. Srbu ministrem pošt a telegrafů a pověřil ho také řízením ministerstva pro zásobování lidu, posl. dr Ivana Dérera ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy a ministra dr Martina Mičuru opětně ministrem bez portefeuille. (Výkřiky posl. Hlinky.)

Jmenovaní složili slib na ústavu do rukou presidenta republiky dne 27. září t. r.

O tom kladu si za čest presidium poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československého vyrozuměti. Ministerský předseda: Dr. Eduard Beneš v. r."

Volební soud přípisem ze dne 17. září 1921, č. 25, 26, 40 a 57/21 sdělil, že v sezení dne 17. září 1921 prozkoumal a ověřil volby poslanců:

1. Josefy Rosolové,

2. JUDr. Josefa Patejdla,

3. Josefa Davida,

4. Václava Jáši,

5. Martina Oríška.

Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 11. října 1921, č. 74.050/7-1921 oznamuje, že za Jana Toblera, jehož volbu volební soud usnesením ze dne 17. září 1921 neověřil, určilo nástupcem Jindřicha Daxera, bývalého evangelického faráře v Pezinku, a vydalo mu ověřující list.

Nemocí omlouvá se posl. Stodola asi na 3 týdny a přikládá lékařské vysvědčení, dále posl. Jan Černý (soc.-dem.) na 14 dní, jenž přikládá rovněž lékařské vysvědčení, a posl. Švehla.

Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám o jejich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Klub poslanců sociálně demokratických oznamuje volbu nového předsednictva: předseda Václav Johanis, místopředseda Rudolf Bechyně, jednatel Jaroslav Marek; členové předsednictva: Ferdinand Benda, Fr. Biňovec, Ant. Němec, Fr. Svoboda, Jaroslav Aster, Josef Stivín, dr. Lev Winter.

Klub čsl. národní demokracie vysílá do výboru dopravního posl. Votrubu za posl. inž. Nováka; do výboru iniciativního posl. dr. Rašína za posl. Dyka; do výboru rozpočtového posl. dr. Engliše za posl. Votrubu a posl. Petrovického za posl. dr. Rašína; do výboru socialisačního posl. Bergmana za posl. inž. Nováka a posl. G. Navrátila za posl. Špačka; do výboru soc.-politického posl. Petrovického za posl. inž. Nováka; do výboru ústavního posl. dr. Engliše za posl. Špačka; do výboru zahraničního posl. dr. Kramáře za posl. Špačka; do výboru zásobovacího posl. Votrubu za posl. Petrovického; do výboru zdravotního posl. Veverku za posl. dr. Hajna.

Klub strany živnostenské vysílá do výboru rozpočtového posl. Pastyříka za posl. Horáka, do výboru zahraničního posl. Pastyříka za posl. Anděla, do výboru kulturního posl. Horáka za posl. Drobného.

Klub poslanců strany lidové vysílá do výboru rozpočtového posl. Šamalíka za posl. dr. Dolanského.

Klub. čsl. socialistů vysílá do výboru socialisačního posl. Davida za posl. Tučného a posl. Draxla za posl. dr. Vrbenského; do výboru soc.-politického posl. Laube za posl. Tučného; do výboru zemědělského posl. Davida za posl. dr. Vrbenského.

Klub der deut. soz.-dem. Arbeiterpartei vysílá do výboru branného posl. Jokla za posl. dr. Holitschera; kulturního posl. Deutschovou za posl. Kirpalovou; právního posl. dr. Haase za posl. Hackenberga a posl. Heegera za posl. Pohla; rozpočtového posl. Dietla za posl. Hirsche a posl. dr. Czecha za posl. Fischera; ústavního posl. dr. Haase za posl. Schweichharta; vyšetřovacího posl. Uhla za posl. Tauba.

Klub strany komunistické vysílá do výboru dopravního posl. Tausika za posl. Blažka; imunitního posl. dr. Šmerala za posl. Hakena; právního posl. dr. Šmerala za posl. Housera; rozpočtového posl. Warmbrunna za posl. Kučeru; ústavního posl. Buriana za posl. dr. Hahna a posl. dr. Šmerala za posl. Mertu; vyšetřovacího posl. Mertu za posl. Tausika; zahraničního posl. Buriana za posl. Bubníka a posl. Kreibicha za posl. Skaláka; zemědělského posl. Koutného za posl. Kučeru.

Předseda: Došly tyto sankce presidentovy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Min. předseda sdělil přípisem ze dne 22. září 1921, č. 28.157, že pan president republiky dne 16. září podepsal zákon o úpravě cla na automobily a na motory k automobilům s připomenutím, že zákon tento dlužno novelisovati nebo co nejrychleji projednati připravovaný všeobecný návrh zákona o celním tarifu, ve kterém by se znovu řešila otázka cla na automobily a motory k nim.

Min. předseda přípisem ze dne 14. října 1921, č. 29.863 zaslal na vědomí opis přípisu kanceláře presidenta republiky, podle něhož pan president podepsal zákon ze dne 12. srpna 1921 o závodních výborech s připomínkou, že § 26 bylo by novelisovati před počátkem účinnosti zákona, která stanovena jest dnem 1. ledna 1922.

Min. předseda přípisem ze dne 15. září 1921, č. 27.500 sdělil rozhodnutí p. presidenta republiky ze dne 10. září 1921, kterým podle § 67 úst. list. vrací zákon o jmenování úředníků v kancelářské službě. Zároveň sdělil min. předseda, že vrácený zákon předložil senátu.

Min. předseda přípisem ze dne 14 září 1921, č. 27.526 sděluje, že p. president republiky vrátil zákon o částečných změnách zákona o osobních daních přímých, usnesený poslaneckou sněmovnou dne 30. června a senátem dne 12. srpna 1921. Rovněž tento vrácený zákon předložen byl senátu.

Předseda: Předsednictva došly tyto spisy:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Předseda vlády přípisem ze dne 17. října 1921, čís. 29.967/21 předkládá vládní návrh finančního zákona republiky Československé pro rok 1922.

Přípisem min. předsedy ze dne 25. srpna 1921, č. 24.535/21 m. r. se sděluje, že předsednictvo min. rady předložilo senátu k projednání a schválení vládní návrh zákona o nemocenském pojištění státních zaměstnanců.

Přípisem min. předsedy ze dne 27. srpna 1921, č. 26.244/21 m. r. se sděluje, že předsednictvo min. rady předložilo senátu k projednání a schválení vládní návrh zákona, kterým se upravuje povinnost vrátiti nebo vydati věci movité ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných.

Předseda: Od vlády republiky Československé došly tyto spisy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda vlády odvolává tyto vládní návrhy:

přípisem ze dne 7. října 1921, číslo 29.197/21 m. r. vládní návrh zákona o vytvoření reservy cizozemských platidel v Bankovním úřadě ministerstva financí za účelem upevnění kursu Kč. v cizině (tisk 639),

přípisem ze dne 7. října 1921, číslo 29.198/21 m. r. vládní návrh zákona, kterým se udílí povolení ke zcizení pozemků města Opavy (tisk 866 sen.),

přípisem ze dne 7. října 1921, číslo 29.199/21 m. r. vládní návrh zákona, kterým se uděluje obci liberecké povolení, aby převzala záruku za závazky liberecké spořitelny (tisk 818 sen.),

přípisem ze dne 7. října 1921, číslo 29.233/21 m. r. vládní návrh zákona o odčinění odsouzení vojenskými soudy (tisk 32),

přípisem ze dne 14. října 1921, číslo 29.773/21 m. r. vládní návrh zákona o změně sazeb daně z převodu statků a pracovních výkonů a dávky uhelné a údělech z daně z převodu statků a pracovních výkonů (tisk 638).

Předseda: Od předsednictva senátu N. S. R. Č. došla sdělení.

Zástupce sněm. tajem. Nebuška (čte):

Předsednictvo senátu N. S. R. Č. sdělilo, že senát přijal

osnovu zákona o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr,

osnovu zákona na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu,

osnovu zákona, kterým se povoluje zcizení několika pozemků města Frýdku,

osnovu zákona o pohřbívání ohněm, osnovu zákona, jímž se žádá povolení úvěru 10,000.000 Kč k tlumení moru a nákaz zvířecích (k tisku 939 sen.),

osnovu zákona o dani ze zapalovadel (k tisku 946 sen.),

osnovu zákona o povinném známkování chmele (k tisku 932 sen.),

osnovu zákona, jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích (k tisku 940 sen.),

osnovu zákona, kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921 (k tisku 941 sen.),

osnovu zákona, kterým se mění ustanovení § 96 zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých (k tisku 942 sen.),

osnovu zákona týkajícího se usnesení senátu o návrhu sen. dr. Karasa a soudr. na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (k tisku 925 sen.),

osnovu zákona, kterým se pozměňují ustanovení §§ 32, 33, 34, 35, 40, 45, 48 a 49 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství (k tisku 938 sen.),

osnovu zákona, kterým se zřizuje "Nadání Arnošta Denise" (k tisku 998 sen.),

osnovu zákona, ktorým sa mení niektoré ustanovenia zákonov o soľnom monopole (k tisku 1016 sen.),

osnovu zákona proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních vzhledem na návrh posl. Čuříka a druhů (k tisku 999 sen.),

osnovu zákona o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu, (k tisku 994 sen.),

osnovu zákona k návrhu posl. Bechyně, dr. Franke, dr. Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. na změnu zákona ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky (k tisku 997 sen.),

osnovu zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (k tisku 985 sen.),

osnovu zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů východočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (k tisku 986 sen),

osnovu zákona, kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (k tisku 992 sen.),

osnovu zákona o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za rok 1921 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (k tisku 1020 sen.),

osnovu zákona, kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky k jejich důchodům (k tisku 1010 sen.),

osnovu zákona na poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze (k tisku 1025 sen.),

osnovu zákona o záměně 6% státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky (k tisku 970 sen.),

osnovu zákona, kterým se blíže upravuje dávka (z majetku a přírůstku na majetku) u majetku zabraného (k tisku 971 sen.),

osnovu zákona, kterým se vydávají prozatímní ustanovení o veřejných notářích na Slovensku a Podkarpatské Rusi (k tisku 984 sen.),

osnovu zákona k návrhu posl. dr. Kramáře, dr. Lukavského, dr. Rašína a spol. na vydání zákona o zřízení úsporné komise parlamentní (k tisku 1000 sen.),

osnovu zákona o změně některých ustanovení zákona o osobních daních přímých, týkajících se daně důchodové a daně z příjmu (k tisku 1021 sen.),

osnovu zákona, jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za rok 1921 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (k tisku 1022 sen.),

osnovu zákona, kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní (k tisku 1026 sen.),

osnovu zákona o závodních radách (k tisku 1019 sen.),

osnovu zákona, ktorým sa pozmeňujú niektoré ustanovizne základného čl. I., z r. 1890, jednajúceho o verejných hradských (silniciach) a mýtach na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (k tisku 1013 sen.),

osnovu zákona, kterým se pozměňuje ustanovení § 5 zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku (k tisku 1012 sen.),

osnovu zákona stran státní výpůjčky na úhradu schodku z moučného hospodářství (k tisku 995 sen.),

osnovu zákona k návrhu posl. Tayerle, Geršla, Kleina a soudr. na změnu § 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., kterým nově upraveny válečné přirážky k poplatkům a změněna některá ustanovení o poplatcích,

dále k návrhu posl. Patzela, Knirsche a druhů na změnu zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., o poplatkové povinnosti (k tisku 1007 sen.),

osnovu zákona o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, č. 20 ř. z., a uher. zák. čl. LIII z r. 1907 (k tisku 1003 sen.),

osnovu zákona, jímž se mění některá ustanovení uherských zákonných článků o dani z příjmu (dôchodkové) - (k tisku 1023 sen.),

osnovu zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné (k tisku 1024 sen.),

osnovu zákona na změnu zákona o podpoře nezaměstnaných (k tisku 1017 sen.),

osnovu zákona na změnu zákona o dani z obratu a dani přepychové (k tisku 996 sen.),

osnovu zákona o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním (k tisku 1027 sen.),

osnovu zákona o prezatymnom zvýšení zaopatrovacích platov baníckych na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (k tisku 1018 sen.),

osnovu zákona k návrhu sen. Hucla, dr. Horáčka a spol. na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., o přímých daních osobních zvýšením odpočítatelného maxima za pojišťovací prémii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (k tisku 933 sen.),

osnovu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (k tisku 947 sen).,

osnovu zákona o dani z vodní síly (k tisku 1011 sen.),

osnovu zákona o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (k tisku 1015 sen.),

osnovu zákona o dani z obohacení a z převodu nemovitostí (k tisku 1006 sen.),

osnovu zákona, jímž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí, stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, čís. 625 Sb. z. a n. (k tisku 1008 sen.),

osnovu zákona k návrhu posl. Brodeckého a soudr., jímž se mění zákon ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a n., o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových (k tisku 1009 sen.),

osnovu zákona k návrhům posl. inž. L. Nováka, inž. Bečky a soudr. na vydání zákona o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory (k tisku 1014 sen.),

osnovu zákona k návrhu posl. Dubického, Koudelky, Drobného, Kaderky a soudr. jako členů subkomitétu pro vyřízení návrhů ve věci drobných zemědělských pachtů (k tisku 1002 sen.),

osnovu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou (k tisku 1001 sen.).

Předseda: Předsednictvo senátu N. S. R. Č. oznamuje dále:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 10. srpna 1921 k tisku 931 sen., že senát přijal ratifikační usnesení o vládním návrhu (tisk 834 sen.), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní smlouva mezi Československem a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců, sjednaná v Bělehradě;

ratifikační usnesení, kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění smlouva uzavřená v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou o státním občanství (k tisku 993 sen.),

přípisem ze dne 6. srpna 1921 k tisku 871 sen., že senát schválil vládní nařízení ze dne 25. února 1921, čís. 82 Sb. z. a n., o soudcovském příročí pro živnostníky poškozené válkou,

přípisy ze dne 10. srpna 1921, že senát schválil

vládní nařízení ze dne 9. června 1921, č. 215 Sb. z. a n., kterým vydána přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech (k tisku 893 sen.),

vládní nařízení ze dne 18. února 1921 o prodloužení promlčené lhůty pro některé pohledávky (k tisku 886 sen.),

přípisem ze dne 17. srpna 1921, že senát schválil usnesení poslanecké sněmovny ze dne 5. srpna 1921 ve příčině překročení státního rozpočtu na rok 1921.

Senát nepřijal osnovy zákona, jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou, aniž setrval na svém původním usnesení.

Předseda: Došla řada dotazů. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): Dotaz posl.

dr. Baerana a druhů ministru vnitra, že ve Stříbře bylo zakázáno pozdraviti mužský zpěvácký spolek "Schubertbund";

dr. Baerana a druhů ministru spravedlnosti o zabavení úvodníku časopisu "Südmährerblatt" a brněnského listu "Montagsblatt";

dr. Kafky ministru železnic o propuštění německých dělníků vrchní stavby severozápadní dráhy;

Al. Kříže ministru vnitra o úřadování u okresní politické správy ve Strakonicích a chování jednotlivých úředníků tohoto úřadu;

Schälzkyho a druhů předsedovi vlády a ministru s plnou mocí pro Slovensko o přehmatu bytového úřadu v Bratislavě;

Mlčocha o provádění revise u firmy Carl Budischowsky Söhne v Borovině;

Al. Kříže ohledně nedostatečného zásobování obyvatelstva v Horažďovicích a nepořádků v obilním ústavě ve Strakonicích;

dr. Körmendy Ékese ministerskému predsedovi vo veci obmedzovania poslaneckého práva kritiky, resp. neodôvodneného rozpúšťania ľudových shromáždení;

dr. Körmendy Ékese ministerskému predsedovi o sfalšovaní dát sčítania ľudu abaujturňanskej dediny Bidovce;

dr. Körmendy Ekese ministru pošt vo veci neoprávneného vyrubenia poštovného doplatku na štosskú továrňu nožovú Wlaszlovitsa Jozefa, všeobecne prospešnej spoločnosti;

dr. Körmendy Ékese ministerskému predsedovi vo veci podpory vojenských vdov a sirôt berežskej obce Fornoš;

dr. Körmendy Ékese a súdruhov ministru orby v záležitosti nehodného spôsobu, ktorým sa postupovalo proti vodným majstrom (vodákom) zamestnaným u úradu kulturného meričstva v Košiciach;

dr. Körmendy Ékese a súdruhov ministru vnútra v záležitosti násilenstva, ktorého sa dopúšťajú četnické orgány semseiské a hatkóczské proti obecenstvu kostol navštevujúcemu;

dr. Lelleye a súdruhov ministru školstva o tom, z akej príčiny neboly poukázané zálohy pensistom ressortu vyučovacieho v Nových Zámkoch;

dr. Lelleye a súdruhov ministru školstva v záležitosti samovoľného jednania spozorovaného pri udelovaní podpor rím.-kat. duchovenstvu;

dr. Bartoška a spol. ministrům vnitra a školství a národní osvěty o nezákonné praxi při vyřizování výstupů a přestupů církevních;

Rýpara a spol. ministru železnic, zda jest ochoten naříditi správě košicko-bohumínské dráhy a dráhy alpinské montanní společnosti, aby zřídily přechod nad kolejemi železničními před nádražím v Orlové;

dr. Lelleye ministru vnitra stran nezákonného jednání Ludvíka Bederky, policejního hejtmana v Nitře;

dr. Lelleye ministru školstva vo veci Valerie Klostrmanovej, štátnej opatrovnice v Lukacovciach;

Simma ministru pro zahraniční obchod o snížení celních sazeb při určitých objednávkách z ciziny;

dr. Lelleye ministru školstva vo veci rychlej vynáhrady škôd, ktoré ubytovanie vojska zapríčinilo rím.-kat. cirkvi v Parkanoch;

dr. Lelleye ministru verejných prác, prečo bola zadržaná podpora cestárom župy komárňanskej;

Simma ministru pro veřejné zdravotnictví o poskytnutí subvence něm. tělocvičnému spolku ve Vrkoslavicích, polit. okres Jablonec n. N;

dr. Luschky ministru financí o porušení listovního tajemství berní správou ve Šternberku;

Laube ministru vnitra o zákazu schůze dne 29. srpna t. r. v Liberci;

dr. Baerana a druhů ministru spravedlnosti o článku "Státní mravouka", uveřejněném v něm. lidovém týdenníku "Südmährerblatt";

dr. Baerana a druhů ministru spravedlnosti o článku "Jen žádné bezúčelné vyjednávání", uveřejněném v něm. lidovém týdenníku "Südmährerblatt";

Palme a druhů ministru financí o nedovoleném podloudnictví cizozemskými krajkami a vyšíváním;

dr. Schollicha ministru pošt o nedoručených dopisech firmy "Tiskárna Hosche-Schleifa";

dr. Schollicha ministru vnitra o sokolském sletu v Novém Jičíně;

dr. Schollicha ministru spravedlnosti, že předseda krajského soudu v Novém Jičíně půjčil sokolům umývadla z úřadoven;

dr. Luschky ministru školství a nár. osvěty, že četnictvo z rozkazu správce školy Christinka v Petřkovicích zamýšlelo rekvirovati obrazy.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP