Sobota 6. srpna 1921

8. zpráva výboru zdravotního o návrhu posl. dr. Holitschera, Palme, Kirpalové a soudr. (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 2075).

Zpravodajem jest pan posl. Kasík za omluvenou pí posl. Landovou-Štychovou.

Došel mne řádně podporovaný návrh posl. Slavíčka, Petrovického a soudr. na vrácení této osnovy výboru. Dám o něm hlasovati. Prosím, aby byl přečten.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Návrh posl. Slavíčka, Petrovického a spol. na vrácení zprávy o návrhu posl. dr. Holitschera, Palme, Kirpalové a spol. na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým tisk 1320.

"Vzhledem k tomu, že o návrhu posl. dr. Holitschera, Palme, Kirpalové a spol. tisk 1320 vzneseny byly určité pochybnosti, navrhují podepsaní, aby zpráva vrácena byla výboru zdravotnímu."

Místopředseda Buříval: Dám o tomto návrhu hlasovati.

Kdo souhlasí s právě přečteným návrhem p. posl. Slavíčka, Petrovického a soudr., aby tato zpráva byla vrácena výboru, nechť povstane. (Děje se.)

To je většina. (Odpor německých soc. dem. poslanců. Německé výkřiky: Sečísti hlasy!)

To je většina, návrh na vrácení je schválen.

Přistoupíme k 9. odstavci denního pořadu, jímž jest

9. zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1122), kterým se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus ustanovují válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) na rok 1921 a dočasně se zrušují ustanovení o přímých daních (tisk 2834).

Zpravodaj výboru rozpočtového je pan posl. Bobok. Uděluji mu slovo. (Něm. poslanci soc. dem. buší do lavic. - Německé výkřiky: Sečíst hlasy! Co jest se sčítáním hlasů?)

Zpravodaj posl. Bobok: Slavná snemovňa! (Hluk na levici. - Německé výkřiky.)

Místopředseda Buříval (zvoní): Prosím o klid! Konstatuji, kdyby páni z levice byli žádali o to, abych zjistil poměr hlasů, že bych byl tomuto přání vyhověl. (Výkřiky na levici.)

Prosím pana řečníka, aby se ujal slova.

Zpravodaj posl. Bobok (pokračuje): Slavná snemovňa! Z poverenia rozpočtového výboru dovoľujem si podať krátku zprávu o vládnom návrhu uverejnenom pod č. 2834. Vládny návrh zákona.... (Hluk. - Německé výkřiky.)

Místopředseda Buříval (zvoní): Prosím o klid! (Posl. dr. Hahn [německy]: Když neumíte počítati, tedy odstupte!)

Volám pana posl. dr. Hahna k pořádku! (Různé výkřiky na levici.)

Žádám pana zpravodaje, aby se ujal slova.

Zpravodaj posl. Bobok (pokračuje): Vládny návrh zákona upravuje válečné príražky k priamym daniam s výnimkou dane dôchodkovej pre Slovensko a Podkarpatskú Pus na rok 1921. Vládny návrh tento je len jedným ohniskom tých finančnych predloh, ktoré parlament teraz odhlasoval. (Různé výkřiky a hluk na levici.)

Místopředseda Buříval (zvoní): Prosím o klid. (Hluk.)

Zpravodaj posl. Bobok (pokračuje): Válečné príražky, ustanovené v tej výške, ktorú ustaľuje zákon zo dňa 17. února 1921, vynesený pod č. 132, zostaly v platnosti, vynímajúc dane dôchodkové a pozemkové, i na Slovensku.

Poneváč tento návrh zákona potrebám štátu vyhovuje a je potrebný, dovoľujem si ho odporučiť ctenému Národnému shromaždeniu k schváleniu. (Trvalý hluk na levici.)

Místopředseda Buříval (zvoní): Za účelem vysvětlení stavšího se nedorozumění přerušuji projednávání tohoto odstavce, jakož i schůzi na 10 minut.

(Schůze přerušena ve 2 hod. 22 min. odp. - opět zahájena v 5 hod. 10 minut odpoledne.)

Místopředseda Buříval (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi.

Podle § 35 jedn. ř. navrhuji, aby výboru zdravotnímu, kterému přikázán byl návrh p. posl. dr. Holitschera, Palme, Kirpalové a soudr. na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 1320), uložena byla lhůta jedné hodiny k podání nové zprávy.

Kdo s touto lhůtou souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Za tím účelem svolávám výbor zdravotní do obvyklé zasedací síně na 5. hod. 15 minut.

Přerušuji projednávání denního pořadu a končím schůzi. Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby příští schůze konala se dnes o 6. hod. večer s tímto

denním pořadem:

1. Nevyřízené odstavce dnešního denního pořadu,

2. Zpráva výboru zdravotního o vráceném jemu návrhu posl. dr. Holitschera, Palme, Kirpalové a soudr. (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 2075).

Není proti mému návrhu námitek? (Nebyly).

Nejsou, návrh jest schválen.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 5 hod. 12 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP