Pátek 24. června 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

239 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Fatka, dr. Gruber, Husák, dr. Kovařík, dr. Mičura, dr. Popelka, dr. Procházka, dr. Šusta; za min. financí odb. přednosta dr. Vlasák.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 69. schůzi poslanecké sněmovny.

Churavostí se omlouvá pro dnešní schůzi posl. dr. Černý.

Dovolenou na dnešní schůzi pro neodkladné záležitosti udílím posl. Sonntágovi, Szentiványimu a Tadlánkovi.

Žádost o dovolenou na dobu pobytu v Rusku podal posl. dr. Šmeral.

Navrhuji, aby mu tato dovolená byla udělena.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením dovolené, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Do dnešní schůze dostavili se poslanci legionářští. (Potlesk.)

Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 10. června 1921, čís. 44.937/7-1921, oznámilo sem jména legionářů - poslanců a náhradníků.

Žádám pana tajemníka, aby přípis přečetl.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Předsednictvu poslanecké sněmovny Národního shromáždění v Praze. Jelikož ve lhůtě do dne 5. června 1921 do 12. hod. polední, jež stanovena byla vyhláškou ministerstva vnitra ze dne 24. dubna 1921 o rozepsání voleb 4 poslanců sibiřských legionářů do poslanecké sněmovny N. S., uveřejněnou v Úředním listě republiky Československé č. 93 ze dne 24. dubna 1921, podána byla předsedovi ústřední volební komise pouze jediná kandidátní listina Čsl. obce legionářské, prohlásila ústřední volební komise při ministerstvu vnitra usnesením ze dne 8. června 1921 na základě ustanovení § 36 svrchu uvedeného nařízení vlády podle obdoby ustanovení § 27 řádu volení v obci první čtyři na kandidátní listině uvedené kandidáty bez volby za zvolené poslance sibiřských legionářů. Dle toho jsou zvoleni za poslance:

1. Dr. Josef Patejdl, ministerský rada v Praze,

2. Josef David, tajemník Čsl. obce legionářské v Praze,

3. Václav Jáša, řídící učitel v Morasicích u Mor. Krumlova,

4. Martin Orišek, učitel v Brezové, v župě nitranské na Slovensku.

Náhradníky zvolených poslanců jsou:

1. Václav Svoboda, tajemník na Král. Vinohradech,

2. Cyril Kunštátský, učitel v Uher. Hradišti.

Ministerstvo vnitra činí zároveň opatření za účelem vyplnění této skutečnosti a vydává zvoleným poslancům ověřovací listiny.

Předseda: Z poslanců právě jmenovaných dostavili se do dnešní schůze a vykonají slib tito pánové: dr. Josef Patejdl, Josef David, Václav Jáša, Martin Orišek.

Podle ustanovení § 22 ústavní listiny a § 6 jedn. řádu dám přečísti formuli slibu a pp. poslanci předstoupí druh za druhem na předsednickou tribunu, podají mně ruku a slovem "slibuji" vykonají slib.

Žádám p. tajemníka, aby přečetl formuli slibu a pp. poslance, aby každý předstoupil a podal mně ruku se slovem: "slibuji". (Poslanci povstávají.)

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati její zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda: Pan posl. dr. Josef Patejdl.

Posl. dr. Patejdl (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Josef David.

Posl. David (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Václav Jáša.

Posl. Jáša (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Martin Orišek.

Posl. Orišek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Výborně! Potlesk. - Poslanci usedají.)

Předseda: V klubech byly provedeny některé změny a podobně ve výborech.

Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců republikánské strany čsl. venkova delegoval do schůze sociálně-politického výboru dne 7. června 1921 za posl. dr. Blaho posl. dr. Vanoviče, do schůze dne 8. června 1921 za posl. dr. Blaho posl. Bráneckého, na schůzi dne 23. t. m. za posl. Dubického posl. Rychteru, do výboru dopravního za posl. Berana posl. Rychteru.

Klub poslanců čsl. národní demokracie vysílá do výboru živnostenského za posl. Votrubu posl. Veverku, do výboru soc.-politického na dobu od 1. do 13. června za posl. Petrovického posl. inž. Nováka a na dobu od 21. června opět posl. inž. Nováka za posl. Petrovického.

Klub čsl. socialistů vysílá do výboru zdravotnického za posl. Pelikána posl. Trnobranského, do výboru zahraničního za posl. dr. Vrbenského posl. dr. Uhlíře.

Klub posl. čsl. sociálně demokratické strany dělnické vysílá do schůze výboru zdravotnického dne 2. června t. r. za posl. Al. Kříže posl. Ant. Nováka, do schůze výboru kulturního dne 14. června t. r. za posl. Sychravovou posl. Ant. Černého, do schůze výboru soc.-politického za posl. Sychravovou posl. Astra, do schůze výboru dopravního za posl. Habrmana posl. Pociska, do schůze výboru kulturního za posl. Chalupníka posl. Prokeše.

Klub der Abgeordneten der deutsch. sozialdemokratischen Arbeiterpartei vysílá do výboru sociálně-politického za posl. Pohla posl. Schäfra, za posl. Roschera posl. Hausmanna, dne 8. června t. r. do výboru sociálně-politického za posl. Hausmanna posl. Pohla, do výboru rozpočtového za onemocnělého posl. Dietla posl. Fischera.

Klub poslanců čsl. strany lidové vysílá do výboru imunitního za posl. dr. Labaye posl. dr. Jurigu, do výboru iniciativního za posl. Rýpara posl. Janalíka, do výboru socialisačního za posl. Tománka posl. Koška, do výboru státně-zřízeneckého za posl. Hlinku posl. Roudnického, do výboru vyšetřovacího za posl. Vrabce posl. Tomíka, do výboru zdravotního za posl. Onderča posl. Adamovského, do výboru zemědělského za posl. Tomíka posl. Šamalíka, do výboru živnostenského za posl. Janalíka posl. Fr. Navrátila a za posl. Onderča posl. dr. Jurigu.

Klub poslanců komunistické strany Československa vysílá za posl. dr. Šmerala do výboru imunitního posl. Hakena, do výboru právního posl. Housera, do výboru ústavního posl. Mertu, do výboru dopravního za posl. Housera posl. Blažka.

Týž klub oznamuje, že posl. Teska přestal býti jeho členem.

Předseda klubu čsl. socialistů oznamuje, že posl. David a dr. Patejdl přihlásili se za členy klubu.

Předseda klubu poslanců čsl. sociálnědemokratické strany dělnické oznamuje, že posl. Jáša stal se členem klubu.

Rovněž tak předseda klubu poslanců strany republikánské oznamuje přistoupení posl. Oriška do klubu.

Předseda: Byly podány tyto interpelace:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Naléhavá interpelace poslance inž. Kalliny a druhů ministru spravedlnosti o neslýchané konfiskační praxi prvního státního zástupce v Chebu, Mayera, směřující obzvláště proti časopisu "Egerer Kreisblatt".

Předseda: Dále došly tyto návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda a dr. Haase, jímž se mění §§ 113, 114 a 117 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. a n., a zrušují omezení svobody shromažďovací a spolkové a svobodného projevu mínění.

Návrh posl. Geršla a soudr., aby změněna a doplněna byla právní ustanovení o přísežné formuli.

Předseda: Podány byly tyto dotazy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. dr. Körmendy Ékese ministru financí o platech slovenských státních pensistů.

Dotaz posl. dr. Baerana a druhů ministru obchodu o neodůvodněném odpírání dovozních povolení německým firmám.

Dotaz posl. dr. Luschky ministru vnitra, že u slezské zemské vlády bylo mnoho německých účetních úředníků při postupu pominuto.

Dotaz posl. dr. Luschky ministru financí o disciplinárním jednání, o něž nežádal berní správce Ladislav Kitlinski v Nov. Jičíně.

Dotaz posl. Krause a druhů ministru zahraničí o vynuceném přístupu čsl. státního příslušníka do francouzské cizinecké legie.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru financí o přeložení berních úředníků berního úřadu ve Vranově na Moravě.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru věcí zahraničních o ochraně zájmů čsl. státních občanů.

Dotaz posl. Simma, Patzela a soudr. ministru školství a národní osvěty o zřízení státního kursu pro učitele na občanských školách v Karlových Varech.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru pošt a telegrafů o přesazování poštovních úředníků.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru vnitra o odstrkování německých úředníků u slezské zemské vlády.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o pomíjení podúředníků při jmenování úředníky.

Dotaz posl. Blažka, Daruly a soudr. ministru železnic o šikanování železničních zřízenců nepohodlného politického přesvědčení.

Dotaz posl. dr. Hahna a druhů ministru zemědělství o přidělení pozemků městu Nové Město u Obrázku.

Dotaz posl. Knirsche a druhů o vládním návrhu zákona o úplném nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích.

Dotaz posl. Schälzkyho ministru veřejného zdravotnictví o sanování nemocničních financí.

Dotaz posl. Böhra ministru vnitra o zrušení nebo změně povolení, aby pojišťovny vybíraly drahotní příspěvek.

Dotaz posl. Böhra ministru vnitra, že jest nezbytně nutno, aby se zrušila povinná dopravní osvědčení zvláště do nouzových a drahotních okresů.

Dotaz posl. dr. Luschky ministru sociální péče, že p. Rudolf König, úředník okresního úřadu pro válečné poškozence v Opavě, dostal výpověď.

Dotaz posl. Toblera a druhů ministru vnitra o rdoušení tisku censurou.

Dotaz posl. Böhra předsedovi vlády o započtení vojenské služební doby při různých úřednických kategoriích.

Dotaz posl. dr. Bartoška a spol. ministru školství a národní osvěty ve věci Viktorie Sedláčkové, učitelky v Turnově.

Dotaz posl. Schälzkyho a druhů ministru sociální péče o uzavření fondů bývalých okresních pomocných pokladen válečných.

Dotaz posl. dr. Hahna a druhů ministru sociální péče o nepřístojnostech a šikanování při vyplácení podpory v nezaměstnanosti v okresu německo-jablonském.

Dotaz posl. Kostky předsedovi vlády jako ministru vnitra o vypsání obecních voleb v Rokytnici.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru pošt a telegrafů, že vrchní poštovní oficiál Hermann Bittman v Bialé nebyl převzat.

Dotaz posl. dr. Kafky předsedovi vlády jako ministru vnitra o zákazu velkoněmeckých, říšskoněmeckých a rakousko-německých barev.

Dotaz posl. Mayera a druhů ministru financí o výměně starých rakouských bankovek vojínům ze zajetí se vracejícím.

Dotaz posl. Mayera a druhů ministru národní obrany, že plzeňská evidence koní přidělila panu Jos. Buberlovi v Lázních Kunžvartě záložního koně.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru školství a národní osvěty o umístění české obecné a občanské školy ve Vrchlabí.

Dotaz posl. dr. Hahna a druhů ministru pošt, že prý byl zakázán časopis "Kommunismus".

Dotaz posl. dr. Kafky předsedovi vlády o postupu státního pozemkového úřadu.

Dotaz posl. dr. Baerana a druhů ministru národní obrany o protiprávném a nezákonném zadržení důstojnického majetku bývalého pluku polního dělostřelectva číslo 5.

Dotaz posl. Wenzela a druhů ministru vnitra o zasáhnutí do samosprávy obce Hřenska.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru vnitra o zadržení odpočivného četníkům na odpočinku Aloisu Křížovi a Adamu Siwanovi v Písku.

Dotaz posl. dr. Baerana a druhů ministru národní obrany ve věci býv. zvěrolékařského praporčíka Franze Kühnela, kterého koncem roku 1918 ztýrali a oloupili o majetek při zatčení čsl. hlídkou.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru školství a národní osvěty o soukromé škole v Českém Šumburku, politický okres Jablonec n. Nisou.

Dotaz posl. Schälzkyho, Budiga a druhů ministru financí o národnostním klíči zaměstnanců tabákových továren ve Svitavách, Jihlavě a Lanškrouně.

Dotaz posl. Hillebranda, Blatné a soudr. předsedovi vlády o vyhostění maďarského studenta Weisse.

Dotaz posl. Pociska a súdruhov ministru sociálnej pečlivosti a ministru verejných prác ohľadne sriadenia detského domova v Dolnej Malande pri Nitre.

Dotaz posl. Kleina, Sychravové, Witticha a soudr. ministrům vnitra a financí, jak provádí se nařízení vlády republiky Československé ze dne 13. září 1920, č. 532 Sb. z. a n.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru financí, že československé hraniční úřady ve Cmuntu zabavily částku Kč 1500.

Dotaz posl. Patzla a druhů ministru vnitra o tajných výnosech o udílení státního občanství.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru vnitra o odsouzení 26 osob podle "Prügelpatentu".

Dotaz posl. Schälzkyho, Bobka a druhů ministru školství a národní osvěty o přídavcích a nákupních přídavcích pro duchovní, kteří nedostávají doplňku na kongruu.

Dotaz posl. Laube, Tučného, Zeminové a soudr. ministru financí o poplatcích při provádění zákona o stavebním ruchu.

Dotaz posl. dr. Matouška a druhů ministru financí o neúměrném vyměřování a zbytečně krutém vymáhání daní.

Dotaz posl. Bergmana, dr. Matouška a druhů ministru sociální péče v záležitosti pojištěnců u náhradního ústavu zvaného "Pensionsfonds der Graf Waldsteinschen Angestellten des Christian Graf Waldsteinschen Realfideikommisses".

Dotaz posl. Bergmana, dr. Matouška a druhů vládě o zabezpečování nároků zaměstnanců velkostatků ze smluv služebních a zaopatřovacích při schvalování trhových smluv Státním pozemkovým úřadem.

Dotaz posl. Bergmana, dr. Matouška a druhů vládě o provedení § 73 náhradového zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., a úpravy správy fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, zřízeného u Všeobecného pensijního ústavu v Praze.

Dotaz posl. Bergmana, dr. Matouška a druhů vládě o zabezpečení nároků zaměstnanců velkého majetku pozemkového ze smluv služebních a zaopatřovacích.

Dotaz posl. Bergmana, dr. Matouška a druhů předsedovi vlády o zabezpečení odpočinkových požitků zaměstnanců velkého majetku pozemkového.

Předseda (zvoní): Dále došly tyto odpovědi:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Mlčocha a soudr. o velikém průtahu v placení živnostenských účtů státem.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Matouška a druhů o tom, jak byli jmenováni sčítací komisaři v Jablonci n. Nisou.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Laube ohledně neprovedeného převodu měšťanského statku města Sadské ve kmenové jmění obecní podle zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a nař.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Adámka a soudr. o předpisu daní zemědělcům.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Adámka o uvolnění peněz a o subvenci pohořelému V. Halamkovi, chalupníku ve Filipově u Hlinska.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Laube o žádosti městské rady v Mnichově Hradišti, aby v této stanici zastavovaly všechny rychlíky.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Laube o příznivé vyřízení žádosti legionáře A. Plavce z Hlubočep u Prahy.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Laube o zlepšení komunikačních poměrů kraje českodubského.

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Laube o stížnosti obce Krásnovsi a přidružených obcí do jednání konsorcia elektrárny v Dražicích.

(Předsednictví převzal místopředseda Buříval.)

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. Simma a soudr. o nákupu děl německých umělců pro Moderní galerii v Praze.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. Stejskala o stížnosti výkupních komisařů v Třebíči, že jim nebylo vyplaceno smluvené služné za měsíc prosinec 1920, jakož i příslušné premie.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotazy posl. Laube o nedostatečném zásobování moukou v semilském okresu a následkem toho hrozících dělnických demonstracích, jakož i o nedostatečném zásobování lidu v okresu semilském.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Laube o propuštění legionáře Jaroslava Vraštila v Mrklově u Jilemnice ze služeb čsl. finanční stráže.

Odpověď ministra spravedlnosti a vnitra na dotaz posl. Roučka, Buriána a soudr. o snaze zakrýti násilnosti spáchané četníky na zatčených v Oslavanech.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. dr. Lodgmana o výnosu železničního dopravního úřadu v Trutnově.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Votruby a soudr. o postavení můstkové vagonové váhy ve stanici Uherském Brodě.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Laube o připojení osady Brodce k Železnému Brodu.

Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na dotaz posl. Molíka a soudr. o poměrech na Znojemsku.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. Adámka a soudr. o sestavení okresní hospodářské rady v Chrudimi.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Laube o vyřízení žádosti občanů z Františkova, politický okres Jilemnice, za odloučení osady Františkova od obce Roketnice n. Jizerou.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Krause, že dodávání masa bylo zadáno výhradně jedině české firmě.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Krause o úpravě jména města Boru v seznamu poštovních úřadů.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr. Lodgmana o provedení trestního řízení proti bývalému rakouskouherskému majoru pro justiční službu Janu Simbürgrovi.

Odpověď ministra pro zahraniční obchod na dotaz posl. Böhra a druhů, jímž požaduje se úplně volný dovoz rýže, nevázaný ani povoleními.

Odpověď ministra s plnou mocou pro správu Slovenska na dotaz posl. Svetlíka a súdr. o vypovedání chudobných cudzincov na Slovensku.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Laube stran invalidy Františka Staňka.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Pelikána o objednávání hasících přístrojů "Minimax", cizozemských výrobků, pro potřebu tohoto oboru státní správy.

Odpověď ministra pověřeného řízením Úřadu pro zahraniční obchod na dotaz posl. Laube o zastoupení "Sdružení čsl. dřevopracovníků" v Praze v poradním sboru dřevařském při Úřadu pro zahraniční obchod.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Al. Kříže o podezřelých nákupech surového tabáku v cizině.

Odpověď ministra obchodu na dotaz posl. Laube o urychleném vyřízení žádosti Václava Hyšky v Železném Brodě za propůjčení kominické koncese v Podmoklicích.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Laube o přiznání výhody § 2 odst. 2 zákona z 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a n., pro zařazení soudního kancelisty Josefa Preclíka v Kunštátě do XI. hodnostní třídy po 4 létech.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. o pensi, resp. podpoře důstojníků, vojenských úředníků, poddůstojníků a jich rodin.

Místopředseda Buříval: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány těsnopisecké zprávy.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Těsnopisecké zprávy o 57. až 61. a 63. až 67. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze dne 18. února, 1., 3., 8., 11., 15., 16. března a 19. května 1921.

Místopředseda Buříval: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zápisy.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Zápis o 32., 36. až 49., 51., 53., 55., 58., 60. a 61. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze dne 14., 18., 19., 20. prosince 1920, dne 11., 13., 14., 18., 20., 25., 27., 28. ledna, 4., 8., 16. února, 1. a 8. března 1921.

Místopředseda Buříval: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 2180 (opravený). Zpráva výboru zemědělského o návrhu posl. Drobného, Langra, Sladkého, Hrušovského a spol. (tisk 189) na doplnění zákona č. 421 Sb. z. a n. ze dne 17. července 1919 o přeměně obecního statku ve kmenové jmění obecní.

Tisk 2288. Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 1773), kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků.

Tisk 2317. Zpráva kulturního výboru o návrhu posl. Rýpara a druhů (tisk 1456) na zřízení vyšší státní průmyslové školy s odborem elektrotechnickým, strojnickým a chemickým spolu se školou mistrovskou počátkem škol. roku 1921-22 v Karviné na Těšínsku.

Tisk 2329. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk 1938), kterým se vláda zmocňuje k zcizení státního nemovitého majetku.

Tisk 2330. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu o vládním návrhu (tisk 1937), kterým se vláda zmocňuje, aby směnila nemovitý majetek státní.

Tisk 2332. Zpráva výboru pro dopravu a veřejné práce o usnesení senátu (tisk 2039) o vládním návrhu zákona o příslušnosti v záležitosti státních hranic a povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti.

Tisk 2333. Zpráva výboru právního o usnesení senátu (tisk 2037) o vládním návrhu zákona o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP