Čtvrtek 19. května 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 5 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Marek, dr. Spina.

240 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Beneš, dr. Burger, dr. Fatka, dr. Gruber, Hanačík, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Procházka, dr. Šusta.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 67. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na tento týden z důvodů rodinných udílím posl. inž. Bottovi, Nagymu, Krejčímu.

Dovolenou pro neodkladné zaměstnání udílím na dnešní schůzi posl. Hamplovi, Tayerlemu, dr. Vanovičovi, Koškovi, dr. Uhlířovi.

Nemocí se omlouvají posl. Kubál, Roscher.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Mašek.

O dovolenou do konce června žádá posl. Stodola za účelem zájezdu do balkánských zemí.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Navrhuji, aby mu tato dovolená udělena byla.

Kdo s ní souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená je udělena.

Došly tyto spisy:

Pan ministerský předseda oznámil sem přípisem č. 218 ze dne 25. dubna 1921, že president republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 25. dubna 1921 žádosti ministra zemědělství dr. Brdlíka za sproštění ze správy ministerstva pro zásobování lidu a pověřil touto správou ministra zdravotnictví dr. Procházku.

Podle přípisu ministerstva vnitra ze dne 31. března 1921 číslo 25.223/21, nastupuje podle ustanovení § 56 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 123 Sb. z. a n., na místo resignovavšího posl. dr. Stránského jako poslanec Josefa Rosolová, odborná učitelka v Králově Poli.

Paní posl. Rosolová dostavila se do dnešní schůze a vykoná slib podle § 22 úst. listiny a § 6 jedn. řádu.

Podle ustanovení těchto paragrafů dám přečísti formuli slibu a pí. poslanec předstoupí na předsednickou tribunu, podá mně ruku a slovem "slibuji" vykoná slib.

Žádám p. tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a pí. posl. Rosolovou, aby předstoupila a podala mně ruku se slovem "slibuji". (Poslanci povstávají.)

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte): Slibuji, že budu věrna republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda: Paní posl. Rosolová.

Posl. Rosolová (podávajíc předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: V klubech a výborech byly v přestávce provedeny některé změny. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub der Abgeordneten der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei vyslal do výboru zahraničního pro schůzi dne 14. dubna 1921 místo posl. Čermaka posl. Dietla, pro schůzi dne 21. dubna t. r. místo posl. dr. Czecha posl. Deutschovou.

Klub čsl. socialistů vysílá do výboru branného za posl. Sajdla posl. Hrizbyla, do výboru zahraničního pro schůzi dne 14. dubna t. r. za posl. dr. Uhlíře posl. dr. Bartoška a za téhož pro příští schůze posl. dr. Vrbenského.

Klub poslanců čsl. sociálně-demokratické strany dělnické vysílá do výboru sociálně-politického za posl. Sychravovou posl. Biňovce, do výboru zemědělského za posl. Čunderlíka posl. Bendu.

Poslanecký klub čsl. strany lidové vysílá do výboru sociálně-politického za posl. dr. Dolanského posl. Vrabce, do výboru zemědělského za posl. Tománka posl. Adámka.

Klub národně demokratický vysílá do výboru sociálně-politického za posl. Petrovického posl. inž. Nováka, do výboru zahraničního za posl. dr. Kramáře posl. dr. Rašína, do výboru sociálně-politického za posl. G. Navrátila posl. Petrovického, do výboru státně-zřízeneckého za posl. dr. Matouška posl. Navrátila G.

Klub poslanců strany sociálně-demokratické levice oznamuje, že přeměnil svůj název a jmenuje se: "Klub poslanců československé strany komunistické".

Předsedou klubu zvolen byl posl. dr. Šmeral.

Klub poslanců republikánské strany čsl. venkova vysílá do výboru ústavního místo posl. Vraného posl. dr. Medveckého.

Předseda: V imunitních věcech došly tyto spisy: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Žádost krajského soudu v Chebu, odděl. VII, č. j. č. Vr 541/21 ze dne 25. března 1921, za souhlas k vydání posl. Patzela za účelem přípravného šetření pro zločin podle § 65 a) tr. z.

Žádost okresního soudu ve Stodě, č. j. U 68/21-1 ze dne 22. března 1921, za souhlas k vydání posl. Leibla k trestnímu stíhání pro urážku na cti ve věci Jindřicha Schlaffera.

Žádost zemského trestního soudu v Praze, odděl. XVI b, č. j. Vr. XVI b 562/21 ze dne 6. dubna 1921, za souhlas k stíhání posl. Horáka pro přečin podle § 7 č. 3 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 Sb. z. a n.

Žádost státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 16. dubna 1921, č. St 680/21-4 za souhlas k stíhání posl. Hakena pro přečin podle § 305 trestního zákona.

Žádost lichevního soudu u okresního soudu v Šumperku odděl. V, ze dne 11. dubna 1921, č. j. U V 160/20-3, za souhlas k stíhání posl. Röttela pro přestupek podle § 7 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 Sb. z. a n.

Žádost téhož soudu ze dne 11. dubna 1921, č. j. Sp 39/20-2 za souhlas k stíhání posl. Röttela pro přestupek podle § 6 zákona ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n.

Žádost okresního soudu v Č. Budějovicích ze dne 20. dubna 1921, č. j. U V 503/21 za svolení k trestnímu stíhání posl. Roudnického pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 trest. zák.

Žádost soudní stolice v Beregsasu ze dne 22. dubna 1911, č. B 2583/20 za svolení k stíhání posl. Tausika pro zločin podle § 172 II. a 173 uh. tr. z.

Žádost okresního soudu pro trestní věci v Brně odd. III, ze dne 29. března 1921, č. j. U III 477/21-2 za souhlas k trestnímu stíhání posl. dr. Baerana následkem soukromé žaloby pí. Elsy Menschigové v Brně pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.

Žádost zemského soudu v Opavě, odděl. VIII, ze dne 21. března 1921, č. j. Vr VIII 477/21-4 za udělení souhlasu k stíhání posl. Jokla pro přečin podle § 305 tr. z. a pro přestupek podle § 308 tr. z.

Žádost zemského soudu v Opavě, odděl. VIII, ze dne 23. března 1921, č. j. Vr VIII 504/21-4 za souhlas k stíhání posl. dr. Luschky pro zločin podle § 99 tr. z.

Žádost krajského soudu ve Znojmě, odd. VII, ze dne 3. května 1921, Vr VII 585/21/2 za souhlas ke stíhání posl. dr. Hanreicha pro přečin a přestupek §§ 305 a 308 tr. z.

Žádost okresního soudu v Ústí n./L., odd. VI, ze dne 10. května 1921, č. j. U VI 302/21-1 za souhlas k trestnímu stíhání posl. Kaufmanna následkem obžaloby Frant. Baumheira v Kramlu č. 74 pro urážku na cti.

Předseda: Žádosti tyto přikazuji výboru imunitnímu.

Dne 20. dubna poštou tiskem bylo rozdáno.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1985. Zpráva výboru právního o usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona (tisk sen. 350), jímž se mění § 7 uvoz. zákona k obchodnímu zákonu ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z roku 1863, a § 5 zákonného čl. XXXVII. (obchodního zákona) z r. 1875 (tisk 1645).

Tisk 1988. Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. socialisačního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1364), kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty.

Tisk 2021. Zpráva rozpočtového výboru k usnesení senátu (tisk 1303), kterým bylo změněno usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 798), kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích.

Tisk 2022. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1542), jímž se mění některá ustanovení zákonů o solním monopolu.

Tisk 2023. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (tisk 1426), a o návrhu poslance Draxla, dr. Vrbenského a spol. (tisk 587) na zvýšení přídavku a mimořádného platu hornickým provisionistům.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Dne 20. dubna 1921 poštou tiskem rozeslány vládní návrhy:

Tisk 2002. Vládní návrh zákona, jímž se provádí § 105 ústav. listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.).

Tisk 2009. Vládní návrh zákona, kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo.

Dne 20. dubna 1921 byly poštou tiskem rozeslány a současně výboru iniciativnímu přikázány návrhy:

Tisk 1964. Návrh posl. dr. Černého, dr. Bartoška, dr. Dolanského, dr. Wintera a soudr. na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátního řádu.

Tisk 1967. Návrh posl. Schuberta a druhů na stavbu místní dráhy Bělá-Eisendorf (připojení na Eslerne v Bavorsku).

Tisk 1980. Návrh posl. Pechmanové, Buřívala, Pelikána a spol. na přeskupení poštovního úřednictva dopravního skupiny D do skupiny C státních úředníků.

Tisk 1981. Návrh posl. Koudelky, Ant. Černého a soudr., aby byl vydán zákon o převzetí velkostatků a majetku určeného v § 9 záborového zákona bez náhrady.

Tisk 1982. Návrh posl. Koudelky a soudr., aby město Kolín zařaděno bylo do vyšší třídy místních přídavků.

Tisk 1983. Návrh posl. dr. Haase, dr. Czecha a druhů na vydání zákona, jímž se mění a doplňují některá zákonitá ustanovení na ochranu nároků na zákonité výživné.

Tisk 1989. Návrh posl. Hillebranda, Čermaka, Kirpalové, dr. Haase a druhů na odstranění trestu smrti.

Tisk 1990. Návrh posl. Schälzkyho, dr. E. Feyerfeila a druhů na drahotní přídavky válečným poškozencům.

Tisk 1997. Návrh posl. Koudelky a soudr. aby městu Českému Brodu navráceny byly statky jemu po bitvě bělohorské protiprávně za pokutu skonfiskované.

Tisk 2008. Návrh posl. Koudelky a soudr., aby byla zrušena nažízení ze dne 1. července 1868, č. 81 ř. z., a nařízení ze dne 15. července 1868, č. 98 ř. z.

Tisk 2010. Návrh posl. inž. Kalliny a druhů, aby do návrhu na stavbu místních drah byly pojaty i trati místních drah Aš-Grün, Annathal-Rothava-Neydek, Suniperk - Přísečnice - Chrištofovy Hamry, Rýmařov-Šumberk a Frýdberk-Velké Kunčice-Sandhýbel.

Tisk 2014. Návrh posl. dr. Brunara a druhů na změnu ústavní listiny, pokud se týče ustanovení o imunitě členů ústavodárných těles.

Předseda: Dne 27. dubna 1921 poštou tiskem bylo rozesláno:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 2040. Vládní návrh zákona o výkonu vazby na politických provinilcích.

Tisk 2042. Vládní návrh zákona o tisku (zákon tiskový).

Tisk 2060. Vládní návrh zákona, kterýmž se mění a doplňují předpisy o 8hodinné době pracovní.

Tisk 2061. Vládní návrh zákona o vybírání zdravotní přirážky k přímým daním, státním přirážkám podléhajícím, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé.

Dne 27. dubna 1921 poštou tiskem rozeslána usnesení:

Tisk 2037. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona (tisk senátu 543) o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek (tisk sen. 682).

Tisk 2038. Usnesení senátu o usnesení poslanecké sněmovny N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona (tisk 1466), kterým se pozměňují ustanovení § 32 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství (tisk 1766).

Tisk 2039. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona (tisk senátu 544) o příslušnosti v záležitosti státních hranic a povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti (tisk senátu 681).

Tisk 2043. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu (tisk sen. 351) ve věci osnovy zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 469 Sb. z. a n. (tisk sen. 667).

Dne 27. dubna 1921 poštou tiskem rozeslány zprávy:

Tisk 2041. Zpráva výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk 799), kterým prodlužuje se lhůta v paragrafech 2 a 3 zákona ze dne 5. listopadu 1919, č. 599 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě notářství.

Tisk 2044. Zpráva výboru rozpočtového k návrhu posl. Daruly a spol. (tisk 1253) o poskytnutí stálé výpomoci obci Vrůtky, obydlené většinou státními zaměstnanci.

Tisk 2045. Zpráva výboru rozpočtového o návrhu posl. Böhra, Bobka, Hellera a soudr. (tisk 420) o škodách způsobených živelní pohromou v okresních šluknovském, frýdlandském a jabloneckém.

Tisk 2046. Zpráva I. rozpočtového výboru, II. sociálně-politického výboru o návrhu posl. Mašaty, Vraného, Křemena a spol. (tisk 733) na státní výpomoc obětem strašlivého požáru v Senožatech okres Humpolec.

Tisk 2047. Zpráva I. výboru kulturního, II. výboru rozpočtového o návrhu posl. Mlčocha, Vávry a spol. (tisk 421), aby ministerstvo školství a národní osvěty učinilo potřebné kroky k sestátnění obchodní akademie v Hořicích a poskytlo bezodkladnou okamžitou pomoc této.

Tisk 2059. Zpráva I. výboru zdravotního, II. výboru právního o návrhu posl. Purkyňové a soudr. (tisk 418) na změnu §§ 32 a 33 zákona o zamezování a potlačování nemocí sdělných ze dne 14. dubna 1913, č. 67 ř. z.

Tisk 2075. Zpráva zdravotního výboru o návrhu posl. dr. Holitschera, Palme, Kirpalové a soudr. (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Dne 27. dubna 1921 poštou tiskem rozeslány návrhy a současně přikázány výboru iniciativnímu:

Tisk 2051. Návrh posl. Johanise a soudr., aby za účelem zmírnění nezaměstnanosti a získání materiálu pro stavby státních budov zbourány byly městské hradby v Praze.

Tisk 2052. Návrh posl. G. Navrátila, dr. Lukavského, dr. Matouška, Špačka a soudr. na zřízení "Úřednické a zřízenecké komory".

Předseda: Dne 13. května 1921 bylo poštou tiskem rozesláno:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 2091. Vládní návrh zákona, kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921.

Tisk 2092. Vládní návrh zákona, jímž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných, povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí, stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n.

Tisk 2106. Vládní návrh zákona o sprostředkování práce.

Tisk 2107. Vládní návrh zákona, kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921.

Dne 13. května 1921 byly poštou tiskem rozeslány zprávy:

Tisk 2078. Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru kulturního o návrhu posl. Staňka, Vaculy, Nejezchleba-Marchy a soudr. (tisk 654) na vybudování hydrologického ústavu v Brně.

Tisk 2093. Zpráva výboru rozpočtového k resolučnímu návrhu posl. Schälzkyho a druhů k hlavám 4, 5 a 6 stavebních zákonů (tisk 1572).

Tisk 2097. Zpráva soc.-politického výboru o usnesení senátu (tisk 1436) o usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 30) o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských.

Tisk 2098. Zpráva soc.-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1543) o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.

Tisk 2103. Zpráva výboru rozpočtového o účetní závěrce za rok 1919 Nejvyššího účetního kontrolního úřadu republiky Československé.

Tisk 2115. Zpráva rozpočtového výboru o návrhu posl. Šamalíka a soudr. (tisk 1404) o převzetí části vkladů chudobných vkladatelů, příslušníků Československé republiky u poštovní spořitelny ve Vídni a vyplacení jich ve valutě československé.

Tisk 2116. Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu posl. Tučného a spol. (tisk 15), aby byl vydán zákon o převzetí poštovních kočí (postilionů) do stálé služby státní.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány těsnopisecké zprávy o 30. až 62. schůzi posl. sněmovny NSRČ.

Předseda: Přikazuji tyto vládní návrhy výborům: Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Výboru rozpočtovému:

Tisk 2009. Vládní návrh zákona, kterým se povoluje úvěr pro pořízeni první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo.

Tisk 2061. Vládní návrh zákona o vybírání zdravotní přirážky k přímým daním, státním přirážkám podléhajícím a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé (současně přikázán též výboru zdravotnímu).

Výboru právnímu:

Tisk 2040. Vládní návrh zákona o výkonu vazby na politických provinilcích.

Tisk 2042. Vládní návrh zákona o tisku (zákon tiskový).

Předseda: Navrhuji, aby výboru právnímu pro vládní návrh zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., (tisk 2002) stanovena byla ku podání zprávy lhůta 4 neděle a výboru soc.-politickému pro vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o osmihodinné době pracovní (tisk 2060) stanovena byla ku podání zprávy lhůta 14denní.

Kdo s navrženými lhůtami souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou povoleny.

Přikazuji tato usnesení výborům: Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Výboru ústavnímu:

Tisk 1905. Usnesení senátu N. S. o návrhu sen. dr. Karasa a soudr. na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (současně přikázáno též výboru rozpočtovému a soc.-politickému).

Výboru rozpočtovému:

Tisk 1937. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona stran směny nemovitého státního majetku.

Tisk 1938. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona stran zcizení státního nemovitého majetku.

Tisk 1943. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona o dopravních daních.

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 1942. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu ve věci osnovy zákona o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů.

Výboru dopravnímu:

Tisk 2039. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona o příslušnosti v záležitosti státních hranic a povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti.

Předseda (zvoní): Navrhuji, aby výboru právnímu pro

usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu ve věci osnovy zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona z 24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n. (tisk 1939) stanovena byla ku podání zprávy lhůta čtyř neděl;

usnesení senátu o vládním návrhu o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek (tisk 2037) stanovena byla ku podání zprávy lhůta 14 dnů;

usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu ve věci zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků a částečně se mění ustanovení zákona z 24. července 1919, č. 469 Sb. z. a n. (tisk 2043) stanovena byla ku podání zprávy lhůta 4 neděle;

výboru dopravnímu pro usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona, ktorým sa sriaďuje Riaditelstvo československej štátnej dunajskej plavby v Bratislave (tisk 1940), stanovena byla ku podání zprávy lhůta 14 dní;

výboru ústavnímu pro usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona, kterým se zavádí 24hodinové počítání času (tisk 1941), současně přikázané též výboru dopravnímu, stanovena byla k podání zprávy lhůta 8 dnů.

Kdo s navrženými lhůtami souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůty jsou schváleny.

Přikazuji tyto vládní návrhy jednotlivým výborům. Žádám, aby byly přečteny.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Výboru rozpočtovému:

Tisk 2091. Vládní návrh zákona, kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921 (současně přikázán též výboru dopravnímu).

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 2092. Vládní návrh zákona, jimž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n.

Výboru brannému:

Tisk 2107. Vládní návrh, kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Předseda: Presidium Nejvyššího účetního kontrolního úřadu republiky Československé předložilo návrh na svolení k překročení rozpočtu kapitoly V. na rok 1921 s odvoláním na ustanovení §§ 3, 4, a 13 zákona ze dne 20. března 1919, čís. 175 Sb. z. a n., a čl. III., odst. 3. finančního zákona pro rok 1921.

Přikazuji výboru rozpočtovému.

Předsednictvo ministerské rady zaslalo sem přípisem čís. 14.985/21 ze dne 9. května 1921 odpověď na resoluci, týkající se vystěhovaleckých obchodů.

Přikazuji výboru rozpočtovému.

Předsednictvo ministerské rady zaslalo sem přípisem čís. 10.597/21 ze dne 5. dubna 1921 odpověď na resoluci o konsulárních poplatcích.

Přikazuji výboru prozkoumání zprávy Stálého výboru.

Přistupujeme k odstavci prvnímu dnešního denního pořadu, jímž jest

1. druhé čtení osnovy zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, čís. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (tisk 1848).

Zpravodaji jsou pp. posl. Jan Černý a dr. Srdínko.

Přejí si páni zpravodajové slova ke druhému čtení? Jsou nějaké opravy nebo změny textové?

Zpravodaj posl. Jan Černý: Poukazuji na to, že v § 1, odst. 1. v deváté řádce shora za slovy "základního kapitálu" byla omylem tisku vypuštěna slova "elektrického podniku".

Prosím, aby v druhém čtení byl zákon v tomto smyslu doplněn tím, že tato dvě slova budou do zákona pojata.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP