Čtvrtek 31. března 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

255 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Beneš, dr. Gruber, Hanačík, Husák, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Šusta; odborový přednosta min. financí dr. Vlasák.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 66. schůzi poslanecké sněmovny, první schůzi třetího zasedání.

Sděluji, že došel přípis ministerského předsedy ze dne 23. března 1921, č. 10.575 tohoto znění: "President republiky rozhodnutím ze dne 23. března 1921 svolal poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění k zasedání na den 31. března 1921 do sídla Národního shromáždění v Praze."

Podle sdělení kanceláře presidenta republiky a ministerského předsedy republiky Československé president republiky rozhodnutím ze dne 21. března 1921 vyhověl žádosti správce ministerstva financí dr. Karla Engliše za propuštění z úřadu správce ministerstva financí a jmenoval ministrem financí dosavadního presidenta Zemského finančního ředitelství v Praze Vladimíra Hanačíka.

Podle přípisu ministerstva vnitra ze dne 12. března 1921, čís. 19.753/7 - 1921 nastupuje podle ustanovení § 56 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 123 Sb. zák. a nař., na místo resignovavšího poslance Vlastimila Tusara jako poslanec Josef Bubník, zástupce přednosty Úrazové pojišťovny dělnické v Praze.

Ve věci nastoupení posl. Bubníka došel přípis volebního soudu žádám o jeho přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Volební soud ve svém sezení dne 19. března 1921 podrobil svému zkoumání ve smyslu § 8 č. 2 a § 10 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 125 Sb. zák. a nař., volitelnost poslance Josefa Bubníka nastupujícího jako náhradníka za posl. Vlastimila Tusara, jenž se mandátu vzdal. Ježto nebylo proti volbě podáno stížností a neshledány zákonné překážky volitelnosti, bylo ve schůzi plenární usneseno ověřiti volbu Josefa Bubníka, zvoleného ze strany československé sociální demokracie ve volebním kraji I., ve kterém zvolen byl poslanec Vlastimil Tusar, jehož mandát se uprázdnil.

O tom se dává věděti po rozumu § 22 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 125 Sb. zák. a nař., předsednictvu poslanecké sněmovny.

V Praze, dne 19. března 1921.

Dr. Pantůček v. r.

Předseda: Pan posl. Bubník dostavil se do dnešní schůze k vykonání slibu podle § 22 ústavní listiny a § 6 jedn. řádu.

Podle ustanovení těchto paragrafů dám přečísti formuli slibu a pan poslanec Bubník předstoupí na předsednickou tribunu, podá mně ruku a slovem "slibuji" vykoná slib.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a pana poslance Bubníka, aby předstoupil a podal mně ruku se slovem "slibuji". (Poslanci povstávají.)

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Posl. Bubník (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Posl. dr. Stránský ohlásil, že vzdává se mandátu v poslanecké sněmovně N. S. R. Č.

Oznámení toto postoupil jsem ministerstvu vnitra k příslušnému řízení.

Nepřítomnost svou v dnešní schůzi omlouvají nemocí místopředseda dr. Czech, posl. Veverka a na 1 týden posl. Pastyřík.

V klubech a výborech byly provedeny některé změny. Žádám za jich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Do výboru ústavního vysílá klub národně-demokratický posl. Votrubu za posl. dr. Stránského.

Týž klub vysílá do výboru právního posl. Špačka za posl. dr. Stránského.

Posl. Bubník a předsednictvo klubu poslanců čsl. soc.-demokratické strany (levice) oznamují podle § 15, že poslanec Bubník je členem klubu poslanců čsl. soc.-demokratické strany (levice).

Předseda: Došly některé spisy ve věcech imunitních. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Žádost vrchného štátneho zastupiteľstva v Košiciach, čís. 1785 ze dne 15. března 1921 o udělení souhlasu k trestnímu stíhání posl. Surányiho pro přečin pomluvy a urážky na cti podle § 1, 2, kvalifikovaných podle § 4 zák. čl. XLI. z r. 1914 - k návrhu Lea Stattera, velkoobchodníka v Košicích.

Žádost zemského trestního soudu v Brně, čís. Vr XV 1665/21-3 ze dne 17. března 1921, za souhlas k stíhání posl. Budiga pro zločin podle § 65 a) trest. zák., přečin podle § 305 tr. z. a čl. III. (případně přestupek podle čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z roku 1863).

Žádost krajského soudu v Liberci, čís. Vr 245/21 ze dne 22. března 1921, za souhlas k stíhání posl. Bobka pro přečin podle § 305 trest. zákona.

Žádost zemského soudu v Opavě, čís. Vr VIII 128/21 ze dne 17. března 1921, za souhlas k stíhání posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 305 tr. z. a pro přestupky podle § 491 trest. zák. a čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862 ř. z. čís. 8 z roku 1863 a podle § 308 tr. z.

Žádost okresního soudu ve Frýštátě, čís. Ns VIII 24/2-21, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Tausika podle § 312 trest. zák. pro urážku ve službě jsoucího dozorčího orgánu.

Předseda: Žádosti tyto postupuji výboru imunitnímu.

Do schůze dostavil se nově jmenovaný pan ministr financí Vladimír Hanačík, jejž tímto představuji sněmovně.

Došly od vlády tyto spisy: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Presidium ministerské rady zaslalo sem přípisem ze dne 25. března 1921, č. j. 10.728/21 m. r. osnovu nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 22. prosince 1920, čís. 686 Sb. z. a n., o zřízení a působnosti Ředitelství státního dluhu v Praze.

Předseda: Postupuji výboru rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Presidium ministerské rady přípisem ze dne 15. března 1921, čís. 9254/21 činí sdělení k resoluci, jednající o příspěvku pěstitelů čekanky do fondu pro opatření strojených hnojiv, usnesené poslaneckou sněmovnou ve 37. schůzi dne 8. prosince 1920.

Předseda: Sdělení toto přikazuji výboru zemědělskému.

Byl podán návrh posl. Schuberta a druhů na stavbu místní dráhy Bělá-Eisendorf (připojení na Eslarn v Bavorsku).

Dále došly interpelace. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavá interpelace posl. dr. Schollicha a druhů ministru vnitra o nezákonném postupu okresní politické správy v Novém Jičíně při sčítání lidu.

Interpelace posl. Svobody, Brožíka, J. Marka a soudr. ministru veřejných prací o důlní katastrofě v Oslavanech.

Naléhavá interpelace posl. dr. Kafky a druhů ministru věcí zahraničních o posledních novinářských zprávách.

Naléhavá interpelace posl. dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, dr. Kafky, Knirsche a soudr. ministru věcí zahraničních o smlouvách, jež prý byly uzavřeny s Francií.

Naléhavá interpelace posl. dr. Hajna, dr. Lukavského, Švehly, Udržala, Staňka, Šrámka, Johanise, Laube, Najmana, Hudce a druhů ministru věcí zahraničních o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku.

Předseda: Dále byly podány dotazy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Sedláčka a druhů ministru vnitra o stranické agitaci v úředním listě okresní správy politické v Kyjově.

Dotaz posl. Laube ministru spravedlnosti o zařazení soud. kancelisty Josefa Preclíka v Kunštátě do XI. hodnostní třídy.

Dotaz posl. Laube ministru pro zásobování lidu o nedostatečném zásobování lidu v okresu semilském.

Dotaz posl. Krause ministru pošt a telegrafů, aby opravil jméno města Boru v seznamu poštovních úřadů ministerstva pošt a telegrafů.

Dotaz posl. Krause a druhů ministru vnitra o přiznání československého státního občanství býv. redaktoru J. Lindemayerovi v Trutnově.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru vnitra o žádosti H. Schmidta, nadporučíka v. v., o přiznání státního občanství v Československu.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru financí o žádosti K. Waltera, vrch. účet. rady v odborném účetním oddělení II. spolkového ministerstva financí ve Vídni, za převzetí do čsl. státní služby.

Dotaz posl. Krause ministru vnitra a národní obrany, jak četníci ve stanici Bezdězu a Bělé surově nakládali s chudými ženami, které jen z bídy žebraly o potraviny a pak bez nich musily se vrátiti k hladovým dětem.

Dotaz posl. Jokla ministru vnitra a ministru financí, jak trýznivě postupují okresní politická správa hlučínská a pohraniční orgány vůči pracujícímu obyvatelstvu okresu hlučínského.

Dotaz posl. Budiga, Schälzkyho a druhů ministru veřejných prací o stavbě silnice z Garschöntalu do Selce.

Dodatek k dotazu posl. Zeminové ministru financí o zadání trafiky v Louňovicích pod Blaníkem.

Dotaz posl. Čermaka, Hackenberga, Hillebranda a druhů ministru školství a národní osvěty o utlačování německé školy ve Fryšavě.

Dotaz posl. Laube ministru pošt a telegrafů o zastavení pošty povozné nařízením místního úřadu v Králově Městci.

Dotaz posl. Sladkého ministru vnitra o zastavení vyživovacích příspěvků následkem všeobecné demobilisace.

Předseda: Dále došly některé odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz posl. Deutschové a soudruhů o příhodách při prohlídce zavazadel v Břeclave.

Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelaci posl. Bečky, Bendy, Čundrlíka a spol. o protahování vyšetřování resp. zjištění příčiny zmizení Tomáše Švédy (tisk 1088).

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. o nezákonném rozvrhu okresního kontingentu obilního na jednotlivé zemědělské podniky (tisk 1502).

Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Matouška a soudr. o překládání úředníků ministerstev k soudům a od soudů ke státním zastupitelstvům (tisk 981).

Odpověď ministra sociální péče a veřejných prací na interpelaci posl. Modráčka a soudr. o vyřizování žádostí stavebních družstev (tisk 882).

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. inž. Junga a druhů o obilí, jež má dostati západní Slezsko.

Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz posl. Simma o tom, jak se opožděně provádějí úřední jednání.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Kafky a druhů o postupu českých četníků ze Štok při úředním jednání ve Šlapanově.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Patzela o nastoupení nováčků do Chebu.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Josefa Mayera a soudr. o událostech v Chebu při nastoupení nováčků.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Sladkého ve věci udělování státního občanství v Butovicích na Moravě.

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Roudnického a druhů o oddálení stavby úřední budovy v Třeboni.

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz posl. J. Marka v příčině zatěžování berních úřadů zbytečnými výkony, vyplývajícími z dosavadních předpisů.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. Langra o zadržení přídavků revisním orgánům při lichevním úřadě v Brně.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Aloise Kříže o chování se poštovního úřadu v Čes. Budějovicích při výpravě časopisu "Jihočech" tamtéž.

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. dr. Földessyho a soudr. o vyplacení 300.000 K mimořádné státní podpory městu Komárnu (tisk 1170).

Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. dr. Rašína, G. Navrátila a druhů o potřebě jihočeského ředitelství stát. drah v Čes. Budějovicích (tisk 1485).

Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. Svetlika a soudr. o krveprolití, zneužití ozbrojené moci na prospěch kapitálu a lhářského zpravodajství československé tiskové kanceláře (tisk 1658) a na interpelaci posl. Pociska a soudruhů o událostech krompašských (tisk 1678).

Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Lukavského a soudr. o podloudnictví cizích pojišťoven v našem státě (tisk 740).

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Laube o vyřízení rekursu podaného proti obecním volbám 14. (správně 15.) června 1919 v obci Kněžmostě u Mnichova Hradiště, úřadování dvou obecních představenstev, event. dosazeni správní komise a ochrany proti teroru politickému.

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. Trnobranského o vyučovací době na učňovské pokračovací škole v Plzenci.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. Rýpara a druhů, zda jest ochoten provésti uvolnění šrotovníků u zemědělců.

Odpověď vlády na interpelaci posl. Čermaka, Hirsche, Kaufmanna, Hillebranda, Deutschové a soudr. o výtržnostech legionářů v Teplicích a Liberci dne 28. října 1920 (tisk 737).

Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Böllmanna, dr. W. Feierfeila, dr. Kafky, Knirsche, dr. Lodgmana a soudr. o protizákonných výtržnostech demobilisovanými legionáři v Teplicích dne 28. října 1920 (tisk 788).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Baerana a soudr. ve věci provádění zákona o státním občanství (tisk 1158).

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Roudnického, Myslivce, dr. Noska a soudruhů o zásobovacích poměrech v okrese česko-krumlovském (tisk 829).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o národnostním složení sociálně-politického badatelského ústavu (tisk 1539).

Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Krause a soudr. o zabavení německých novin "Leipaer Zeitung" (tisk 411).

Předseda: Dne 24. března 1921 byla poštou tiskem rozeslána těsnopisecká zpráva o 29. schůzi posl. sněmovny NSRČ. v Praze ve čtvrtek dne 2. prosince 1920. Dne 24. března 1921 poštou tiskem rozeslány zprávy:

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1843. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živnosti o nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920 o zadávání státních dodávek a prací čís. 667 Sb. z. a n.

Tisk 1847. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci o vydání poslance dr. Lehnerta pro zločin podle §§ 58 c a 65 a, b, tr. zák.

Tisk 1848. Zpráva I. výboru dopravního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1612), jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, c. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.

Tisk 1849. Zpráva imunitního výboru o vydání posl. Hlinky.

Tisk 1877. Zpráva I. rozpočtového výboru, II. ústavného výboru o vládnom návrhu (tisk 1040) ohľadom mimoriadnej župnej prirážky na Slovensku.

Tisk 1878. Zpráva výboru právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 24. března 1920, č. 402 Sb. z. a n., o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími.

Předseda: Dne 24. března 1921 poštou tiskem odeslán dodatek k tisku 1660 týkajícímu se Státního účtu (pokladního) za listopad-prosinec 1918.

Dne 24. března 1921 byly poštou tiskem odeslány vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1865. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje úvěr k boji proti nákazám zvířecím, zvláště proti moru skotu.

Tisk 1866. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů.

Tisk 1898. Vládní návrh zákona o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění.

Předseda: Dne 24. března 1921 byly poštou tiskem odeslány návrhy a současně přikázány výboru iniciativnímu.

Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1817. Návrh poslanců Skaláka, Hakena, Toužila, Kučery, dr. Hahna a soudr. na vydání zákona o soustavě závodních rad.

Tisk 1819. Návrh posl. Špačka a druhů na zařadění města Frýdlantu na Ostravici do vyšší třídy místních přídavků.

Tisk 1826. Návrh posl. Patzela a druhů, aby byl předložen zákon o místních drahách.

Tisk 1842. Návrh posl. Udržala, Rychtery, Staňka, Sonntága, Bráneckého a spol. na vydání zákona o uvolnění obchodu s veškerými plodinami zemědělskými.

Tisk 1844. Návrh posl. Patzela a druhů na změnu §§ 85 a 100 první hlavy zákona ze dne 23. ledna 1914, ř. z. č. 13, o dani výdělkové.

Tisk 1850. Návrh posl. Prokeše, Chalupníka, Jana Černého a soudr. na zřízení českého reformního reálného gymnasia typu B v Bohumíně-nádraží (Šunychlu).

Tisk 1890. Návrh posl. Sladkého, Hrizbyla, Landové-Štychové a sp. o ochraně stavu hudebnického.

Tisk 1891. Návrh posl. dr. Uhlíře a spol. na přiměřené obeslání mezinárodní parlamentární konference obchodní v Lisaboně v květnu 1921.

Tisk 1896. Návrh posl. Stejskala a soudr. na zařadění poštovních úředníků skupiny C, kteří složili zkoušku správcovskou, do skup. B státních zaměstnanců.

Tisk 1897. Návrh posl. Drobného, Zeminové, Laube, dr. Bartoška, Spatného a spol. na novelisaci zákona ze dne 6. dubna 1920, č. 117 Sb. z. a n., o zavedení a vybírání obecních platů a dávek v obci hlavního města Prahy.

Předseda: Dne 24. března byly poštou tiskem rozeslány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1791. Interpelace posl. dr. Baerana a druhů ministrovi vnitra o zákazu schůze ve výročí založení Německé říše.

Tisk 1792. Interpelace posl. dr. Lodgmana a druhů vládě o postupu úřadů a státních činitelů proti obyvatelstvu České Celje a proti posl. dr. E. Feyerfeilovi.

Tisk 1793. Interpelace posl. Simma a druhů ministrovi železnic, aby byly stanoveny nákladní sazby pro důležitá průmyslová místa z jejich stanic.

Tisk 1794. Interpelace posl. dr. Baerana a druhů ministrovi spravedlnosti o tom, jak se na Moravě konfiskuje.

Tisk 1795. Interpelace posl. Budiga, Schälzkyho a druhů ministerstvu školství a národní osvěty o frišovské české menšinové škole.

Tisk 1800. Interpelace posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. ministru financí o náhradě srážek pensijních požitků slovenských veřejných zaměstnanců, činěných pod titulem poplatků za kolky na kvitance a daně.

Tisk 1801. Interpelace posl. Schweichharta, Leibla a Beutela ministru zemědělství o prodeji zabraného panství Liběchova n. L. Pozemkovým úřadem v Praze.

Tisk 1802. Interpelace posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. ministru vnitra, že zmařeno bylo utvoření organisace křesťansko-socialistické strany.

Tisk 1814. Interpelace posl. Špačka a druhů ministrům školství a vnitra, aby se urychlilo řízení pro opatření místností české měšťanské škole ve Fulneku.

Tisk 1815. Interpelace posl. Tesky a soudruhů ministerskému předsedovi, ministru vnitra a ministru spravedlnosti o konfiskační praksi.

Tisk 1816. Interpelace posl. Toužila a soudruhů ministru vnitra o konfiskační praksi.

Tisk 1820. Interpelace posl. dr. Bartoška a spol. ministru vnitra a celé vládě o surovém a protizákonném jednání četníka Dědečka z Bakova.

Tisk 1824. Interpelace posl. Housera, dr. Šmerala a soudruhů vládě o odluce církve od státu.

Tisk 1825. Interpelace posl. Staňka, Molíka a soudruhů ministru železnic o úpravě železniční sítě pro oblast jihovýchodních Čech a jihozápadní Moravy.

Tisk 1828. Interpelace posl. Buriana, Roučka a soudruhů na ministra spravedlnosti o konfiskaci "Rovnosti".

Tisk 1829. Interpelácia posl. Borovszkého a súdruhov na ministra vnútra v záležitosti konfiskačnej prakse na Slovensku.

Tisk 1869. Interpelácia posl. Hancku a spoločníkov vláde resp. ministrovi školstva a národnej osvety v záležitosti vyplácania núdzovej výpomoci učiteľstvu škol obecných a občianskych na Slovensku, vydržiavanych cirkvami a obcami, nakoľko požívajú štátnu podporu v smysle dosaváď platných uhorských zákonov.

Tisk 1870. Interpelácia posl. Svetlíka, Krejčího a súdruhov ministrovi sociálnej opatery a ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o nekonaní pečlivosti o vdovy a siroty po padlých vo vojne.

Tisk 1873. Interpelace posl. Koudelky a soudruhů ministerskému předsedovi o právním poměru rodu Lichtensteinského k republice Československé.

Tisk 1874. Interpelace posl. Berana, Bradáče, Vraného, J. Hálka a soudruhů ministrovi národní obrany o poskytnutí náhrady držitelům evidenčních vojenských koní před válkou.

Tisk 1875. Interpelace posl. dr. Matouška, dr. Lukavského, G. Navrátila, dr. Hajna, Špačka a druhů na všechna ministerstva o povýšení měst a míst v republice Československé do vyšší třídy místních přídavků.

Tisk 1876. Interpelace posl. Špatného, Trnobranského, Pechmanové a spol. ministru zdravotnictví o uzavírání a rušení lázeňských podniků.

Tisk 1880. Interpelace posl. Bergmana, Maška, Zavřela a druhů ministru národní obrany o stanovisku k náhradě za škodu, způsobenou odnětím erárních koní jejich uživatelům před válkou...

Tisk 1886. Interpelace posl. dr. Keibla a druhů ministru spravedlnosti, jak němečtí soudcové jsou z národnostních důvodů pronásledováni.

Tisk 1887. Interpelace posl. Skaláka a soudr. ministerskému předsedovi jakožto správci ministerstva vnitra o vypovězení Waltera Stöckera, člena říšského sněmu německého, z území republiky Československé.

Tisk 1888. Interpelace posl. Schweichharta, Grünznera a druhů ministru veřejných prací, že se sklářskému průmyslu v Boru, Kam. Šenově a okolí dodává nedostatečné množství uhlí.

Tisk 1889. Interpelace posl. Stanka, Bradáče, dr. Srdínka, Berana a soudr. ministerskému předsedovi jakožto ministru vnitra o postupu dozorčího úřadu pojišťovacího při podvodných volbách delegátů pojišťovny Praha.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP