Úterý 11. ledna 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špatný, Kreibich.

202 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Burger, dr. Fajnor, dr. Gruber, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Šusta; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 40. schůzi poslanecké sněmovny.

Zahajuji ji bolestným sdělením (Poslanci povstávají.), že jednoho z nejlepších přátel naší republiky Československé, Arnošta Denise, není více.

Jak mám pod dojmem této zdrcující zvěsti podati zde vylíčení geniální a plodné činnosti muže dějinného významu, jakým Denis jest, jeho neocenitelných zásluh o naši republiku a celého rozsahu ztráty, která nás stihla jeho úmrtím?

Arnošt Denis byl profesorem dějin na pařížské Sorbonně V jinošských takřka letech přišel k nám s odkazem francouzských dějin, s nezkrotnou touhou rozmnožovati lidskou volnost, jemuž do smrti zůstal věren, a s celou vroucností mladého idealisty a nadšence zamiloval si naši vlast, tehdy zamlklou a znavenou po nezdařených pokusech o dobytí politické samostatnosti, její slavné dějiny a její tiché utrpení, a této své lásce zůstal věren do posledního dechu, on, geniální syn Francie, té Francie, která měla odvahu do hrobového ticha, v němž úpěla absolutismem zkrušená Evropa 18. věku, hlasitě vykřiknouti spásonosné heslo "Svoboda", která pro uhnětenou Ameriku měla nadšeného a odvážného Lafayetta a pro ujařmené Čechy velkého Denise.

Denis, objeviv národ utlačený, bránící se zoufalým úsilím takřka neodvratné záhubě v samém srdci Evropy, jež tehdy chvástala se liberalismem, počal s jedinečným zápalem burcovati svědomí civilisovaného světa, propagovati známost našich dějin a mravních, kulturních i hospodářských hodnot, vyvraceti předsudky, otvírati nám brány do světa a tím připravovati za hranicemi pochopení a půdu pro naše snahy osvobozovací, pro náš zápas za svobodu a pokrok, za zápas, pro nějž zvláště Francouz má pochopení. Tehdy byl to Denis-vědec.

Teprve světová konflagrace vylákala jej také na kolbiště politické a přiměla, aby činně zasáhl do obratů dějin, které dosud pouze studoval a tak úchvatně líčil. Historik jeho kvalit dobře postřehl, že světovou válkou uhodila osudová hodina, která rozhodne, zdali se uskuteční, či zda na vždy budou pohřbeny jeho dva životní ideály: odčinění potupy Francie z roku 1871 a vzkříšení československé samostatnosti.

Nemoha pro pokročilý věk vládnouti zbraní, tím vášnivěji vrhl se do boje břitkým svým pérem. Týmž pérem, kterým vylíčil chloubu našich dějin, dobu Husitskou, dobu nejhlubšího našeho národního pokoření po Bílé Hoře, "Konec samostatnosti české", a kterým nedostižně nakreslil znovuvzkříšení českého národa, bojoval vítězně za obnovení samostatnosti drahého mu českého národa, za "Vzkříšení Čech". A tak pravdu, kterou v dějinách hledal a hlásal Denis-historik, vedl k vítězství Denis-politik.

Pravda zvítězila a stříbrovlasému kmetu, když nedávno projížděl osvobozeným Alsaskem a vkročil na půdu svobodné republiky Československé, bylo dopřáno, prožíti vzácné a povznášející dojmy, jež budí uskutečnění tužeb a snů, pro které horoval jinoch a kterým zůstal věren i muž i stařec.

Než Denis nebyl pouze naším historiografem a předním bojovníkem za naši svobodu, Denis byl nám také vzácným, ryzím, nezištným přítelem. Těžko zodpověděti otázku, zdali větší byla jeho láska k rodné vlasti Francii, či k vlasti naší. Tím bolestnější a opravdu nenahraditelná jest ztráta, jež nás jeho úmrtím postihla.

Ujistili jsme jej, dokud dlel mezi námi, opětně a ujišťujeme jej i dnes bezmeznou vděčností a věrností. Než, co znamenají dnes slova ujišťování a slibů pro něho, jenž odešel k nesmrtelným?

Denis, jenž od té doby, co takřka do slova vyplnila se jeho věšteckou inspirací či geniem historika v závěrku "Čech po Bílé Hoře" předpověděná slova, platí za našeho národního věštce, zůstavil nám v poselství svém k národu českému, zaslaném dne 2. května 1919 v Odpověď na adresu tehdejšího revolučního Národního shromáždění, tuto věštbu i odkaz zároveň:

"Nastává skvělá budoucnost, budou-li pracovníci konati svou práci. Čechy jsou povolány postaviti se v čelo slovanských národů;... jsou světu povinny býti příkladem moudrosti a smělosti, demokratické šlechetnosti a soustavnosti, odvahy a rozumu. Nikdy žádnému národu nebyla vyhrazena úloha krásnější a nikdy žádný národ nebyl tak dobře připraven k úkolu tak skvělému. Též milovaná vaše Praha stane se opět tím, čím nejednou již byla: Nesmírným ohniskem světla a lásky!"

Přičiňme se, aby i tento odkaz a tato věštba došly splnění, - a tím jistě nejlépe uctíme a zvěčníme památku jeho a splatíme svůj velký dluh velkému nesmrtelnému Denisovi. (Výborně! Potlesk. - Poslanci usedají.)

Dovolenou pro neodkladné zaměstnání udílím na tento týden poslanci Tadlánkovi a dr. Haasovi; na dnešní schůzi posl. Vahalovi a Mikulíčkovi; na studijní cestu do Německa posl. Brožíkovi, Hamplovi a Němcovi; pro záležitosti rodinné poslanci Szentiványimu na tento týden.

Lékařské vysvědčení zaslal poslanec Krejčí.

Na schůzi 39. dodatečně se chorobou omlouvají posl. Nagy a Svetlík.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Socialisační výbor zvolil ve své schůzi dne 4. t. m. zapisovatelem posl. Tayerle.

Klub der Abgeordneten der deutschen sozial-demokratischen Arbeiterpartei vyslal do schůze socialisačního výboru na místo posl. Schäfera posl. Deutschovou;

klub čsl. socialistů vyslal do výboru kulturního pro schůzi dne 4. t. m. místo posl. Sladkého posl. dr. Uhlíře;

klub poslanců národní demokracie vyslal do výboru sociálně-politického za posl. dr. Matouška poslance Petrovického;

Klub der Abgeordneten der deutschen christl. soz. Volkspartei vysílá do výboru sociálně-politického místo posl. Bobka posl. Schälzkyho;

do téhož výboru vysílá Bund der Landwirte opětně posl. Schuberta;

klub posl. čsl. sociálně-demokratické strany dělnické vysílá do výboru státně-zřízeneckého na místo posl. Josefa Kříže posl. Sychravovou;

klub poslanců republikánské strany čsl. venkova vysílá do výboru rozpočtového na místo posl. dr. Srdínka posl. Sonntága.

Předseda (zvoní): Došly spisy: Volební soud oznámil sem přípisem ze dne 18. prosince 1920 ověření voleb poslanců Roberta Kunsta, Jiřího Krejčího, Rudolfa Malíka, J. Uhla a inž. Ladisl. Nováka.

Žádám, aby to bylo přečteno.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

"Volební soud ve svém sezení dne 18. prosince 1920 podrobil svému zkoumání ve smyslu paragrafu 8 číslo 2 a paragrafu 10 zák. ze dne 29. února 1920 číslo 125 Sb. z. a n. volitelnost náhradníků nastupujících za ubylé členy Národního shromáždění.

Ježto nebylo proti volbě podáno stížností a neshledány zákonné překážky volitelnosti, bylo ve schůzi plenární usneseno ověřiti volby:

1. Roberta Kunsta, bednáře v Bardiově nastupujícího za zvoleného Štěpána Feczko, jehož volbě dle usnesení volebního soudu ze dne 5. června 1920 číslo 3454 byla verifikace odepřena;

2. Jiřího Krejčího, cihlářského mistra v Trebišově, jenž nastupuje po vzdavším se poslanci Janu Vyparinovi, železničáři v Prešově, a vzdavším se jeho nejbližším náhradníkovi Janu Sebestyánu;

3. Rudolfa Malíka, rolníka v Žarošicích, jenž nastupuje po vzdavším se Viktoru Stoupalovi, tajemníku v Brně ;

4. Jana Uhla, soukromého úředníka v Duchcově, jenž nastupuje za zemřelého Josefa Seligera, redaktora v Teplicích-Sanově, a za vzdavšího se jeho nejbližšího náhradníka Frant. Pallaufa, tajemníka horníků v Ervěnicích;

5. Inž. Ladislava Nováka, ředitele strojírny v Praze, jenž nastupuje za vzdavšího se Františka Síse, šéfredaktora na Král. Vinohradech.

O tom dává se věděti po rozumu § 22 zák. ze dne 29. února 1920, číslo 125 Sb. z. a n., předsednictvu poslanecké sněmovny.

V Praze dne 18. prosince 1920.

Dr. Pantůček v. r."

Předseda: Došly některé dotazy.

Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. Záruby na ministra vnitra ve věci požáru v Bělé (u Horní Cerekve).

Dotaz posl. Kunsta a Tausika na ministra vnutra a ministra spravedlnosti s ohľadom súdobného pokračovania proti Ľudovi Koreňovi, bývalému policajnému kapitánovi mesta Bardiova, Šarišská župa.

Dotaz posl. Tausika a soudr. na ministra veřejných prací o úpravě osobních poměrů státních zaměstnanců na Slovensku.

Dotaz posl. Prokůpka a Berana na ministra vnitra o nepřístojnostech při přijímání dělnictva pro kampaň v cukrovaru v Radboři.

Dotaz posl. Uhla, Leibla, Hirsche a druhů ministerskému předsedovi o pohledávání lesních pozemků obcí Hroby.

Dotaz posl. Windirsche a druhů ministru sociální péče a ministru pro zásobování lidu o zrušení ohlašovny pro domácké pracovníky v okresu jabloneckém a chlebové dávce pro domácké pracovníky.

Dotaz posl. Samalíka ministru financí o bezohledném postupu okresní berní správy v Tišňově na Moravě.

Dotaz posl. Laube ministru pošt a telegrafů o jmenování telegrafických dělmistrů úředníky v Ml. Boleslavi se žádostí za vyhovění.

Dotaz posl. Laube ministru spravedlnosti o poměrech panujících v trestnici kartouzské, uveřejňovaných v časopise "Probuzení" v Jičíně, se žádostí o zakročení a zjednání nápravy.

Dotaz posl. Laube ministru pro zahraniční obchod v záležitosti zastoupení "Sdružení českoslov. dřevopracovníků v Praze." v českoslov. komisi dřevařské.

Dotaz posl. Laube ministru veřejných prací o přídělu uhlí pivovaru a sladovně ve Star. Benátkách.

Dotaz posl. Laube ministru veřejných prací o zvýšení státních subvencí nouzových staveb okres. silnic v horských okresích Železný Brod, Semily, Turnov, Mnich. Hradiště a Vysoké nad. Jiz.

Dotaz posl. Laube ministru železnic stran zpětného přijetí legionáře Jiřího Čížka do služeb českoslov. státních drah.

Dotaz posl. Laube ministru vnitra o vyřízení rekursu podaného proti obecním volbám 14. června 1919 v obci Kněžmostě u Mnichova Hradiště, úřadování dvou obecních představenstev, eventuelně dosazení správní komise a ochraně proti teroru politickému.

Dotaz posl. Laube ministru veřejných prací stran žádosti o znovuzahájení prací ve stříbrných, olověných a cínových dolech na Přibyslavsku, podané ministerstvu veřejných prací organisací československých socialistů v Pohledu u Něm. Brodu.

Dotaz posl. Laube ministru financí o splacení bezúročných půjček agrárním družstvům Libice a Hořátev z dob Rakouska.

Došly ty to odpovědi:

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Jos. Mayera a soudr. o odmítání německých podání u pražského obchodního soudu.

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz posl. Adámka a soudr. stran zadržení peněz při okolkování a jich neúrokování.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Roučka a soudr. o persekuci sociálnědemokratického hnutí (levice) v okresu vyškovském (Morava).

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Jar. Marka ve věci platů zaměstnanců ve vojenských táborech.

Prozatímní Odpověď ministra sociální péče na dotaz posl. Sladkého v záležitosti invalidy Antonína Horáka z Vysokého u Hranic.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Johanise a soudr. o poměrech na poštovním úřadě v Příbrami.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Nejezchleba-Marchy, Staňka, Mašaty a soudr. v záležitosti potrestání dlouhodobých pachtýřů na Třebíčsku, kteří byli odsouzeni za obsah stížnosti, podané ministerstvu spravedlnosti.

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. Sladkého o české odborné škole pro zpracování dřeva ve Slezsku.

Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra veřejných prací na dotaz posl. Krejčího ohledně škol na Slovensku.

Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz posl. Laube o podpoře lidové válečné kuchyni v Semilech.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. dr. Noska a soudr. o dlouhotrvajícím nevyřizování žádosti obce Oudoleňské o vyřazení z přespolního okresu poštovního úřadu v Borové u Přibyslavi a o zařazení do přespolního okresu poštovního úřadu v Sopotech.

Odpověď ministra sociální péče na dotaz posl. dr. Luschky, kým a jak jest spravováno jmění býv. Slezské zemské komise pro péči o vrátivší se vojíny v Opavě.

Předseda: Došly tyto vládní návrhy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Vládní návrh zákona, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920 č. 194 Sb. z. a n., jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé rakouskouherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili.

Vládní návrh zákona o změně některých ustanovení zákona o osobních daních přímých, týkajících se daně důchodové a daně z příjmu.

Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení uherských zákonných článků o dani z příjmu (dôchodkové).

Vládní návrh zákona o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených.

Vládní návrh na ratifikování smlouvy v příčině druhé skupiny ujednání, přijatých na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919.

Vládní návrh zákona o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové.

Vládní návrh zákona, kterým se upravuje dávka (z majetku a přírůstku na majetku) u majetku zabraného.

Vládní návrh zákona o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných.

Vládní návrh zákona o dani z obohacení a z převodu nemovitostí.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán vládní návrh. Žádám o jeho sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1190. Vládní návrh zákona o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek jakož i z poplatků přímo placených.

Předseda: Poštou tiskem rozdány byly dne 4. ledna 1921 interpelace. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1077. Interpelace posl. Šamalíka, Navrátila, Janalíka, Kopřivy, Rýpara a soudruhů min. zásobování o provádění systematického výkupu obilí bez předchozího snížení kontingentů na Moravě.

Tisk 1088. Interpelácia posl. Bečku, Bendu, Čundrlíka a spol. na ministra vnútra a spravedlnosti ohľadne protahovania vyšetrovania, potažme zistenia príčiny zmiznutia Tomáše Švedu, 43ročného robotníka, otca štyroch maloletých dietok.

Tisk 1089. Interpelace posl. Sajdla, Pechmanové a soudr. min. financí o jmenování berních úředníků.

Tisk 1100. Interpelace posl. dr. Lukavského, dr. Hajna a druhů na ministra školství a národní osvěty o nepřípustném jednání učitelky Brabcové v Chrudimi.

Tisk 1101. Interpelace posl. Skaláka a soudr. min. předsedovi o jednání orgánů ozbrojené moci na Kladensku.

Tisk 1102. Interpelace posl. Tesky a soudr. na ministra vnitra o hromadném zatýkání účastníků generální stávky.

Tisk 1103. Interpelace posl. Buřívala a spol. ministru železnic 1. o odepření náhrad dělmistrům za práci přes čas nad zákonitou dobu pracovní; 2. o odškodnění za spoluúčast dělmistrů při úředních prohlídkách parních kotlů.

Tisk 1104. Interpelace posl. Dubického a soudruhů na ministra veřejných prací o nedostatečném přídělu uhlí pro okresy Poděbrady a Král. Městec.

Tisk 1105. Interpelácia posl. Bečku, Oktávca, Čundrlíka, Ertla a spol. na ministra zemedelství o protizákonnom úradovaní štátneho lesného úradu v Starých Horách.

Tisk 1106. Interpelace posl. Křemena, Hálka a soudruhů na vládu o prémii za brambory z loňské sklizně dodané nad kontingent a za oves ze sklizně letošní dodaný nad kontingent.

Tisk 1110. Interpelace posl. Windirsche a druhů ministru zemědělství o šetřeních, nařízených okresní politickou správou v Liberci, o dozoru nad hospodařením mlékem.

Tisk 1111. Interpelace posl. dr. Bartoška, Langra a spol. ministru vnitra, spravedlnosti, školství a národní osvěty o persekuci učitele Josefa Kudena v Kunovicích na Moravě.

Předseda: Tiskem bylo rozdáno počátkem dnešní schůze.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Tisk 1135. Interpelace posl. Petrovického, dr. Hajna a soudr. na ministra školství a národní osvěty o nezahájeném dosud vyučování na pokračovací škole živnostenské v Hradci Králové.

Tisk 1145. Interpelace posl. Křepka, Böhra, dr. Lodgmana, inž. Junga, dr. Kafky a druhů celé vládě ve věci bývalých rak. neb rak.-uher. stát. zaměstnanců německé národnosti, kteří se stali mírovou smlouvou v St. Germainu českosl. občany a převratem byli přímo nebo nepřímo ohroženi ve své existenci.

Tisk 1146. Interpelace posl. Křepka, Böhra, dr. Lodgmana, inž. Junga, dr. Kafky a druhů celé vládě ve věci oněch bývalých rak, anebo rak.-uher. státních zaměstnanců něm. národnosti, kteří se stali mírovou smlouvou v St. Germainu českosl. státními občany a ve své existenci byli převratem r. 1918 beze své viny ohroženi a ve svém povolání poškozeni a kteří usilují o převzetí do služeb čsl. státu.

Tisk 1157. Interpelace posl. Dietla a soudr. ministru pro zásobování lidu o přemršťování cen koženého zboží.

Tisk 1158. Interpelace posl. dr. Baerana a soudr. ministru vnitra ve věci provádění zákona o státním občanství.

Tisk 1159. Interpelace posl. dr. Haase, Brožíka, Pohla a druhů ministrům zahraničních věcí, veřejných prací a sociální péče o tom, aby bylo převedeno pojištění horníků na Hlučínsku do Československé republiky.

Tisk 1178. Interpelace posl. Hackenberga a soudr. min. vnitra o tom, že se požaduje zřeknutí se invalidní renty jako podmínka při propůjčení státního občanství.

Tisk 1179. Interpelace posl. dr. Feyerfeila a druhů vládě o zoufalém stavu takových majitelů úrazových rent, kteří dostávají své renty od vídenské dělnické úrazové pojišťovny.

Tisk 1182. Interpelace posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů vládě o nezákonitém postupu vládního komisaře ve Frýdku.

Předseda: Dne 4. ledna 1921 byly tiskem poštou rozeslány zprávy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1098. Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona, jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého.

Tisk 1099. Zpráva imunitního výboru v záležitosti vydání posl. Tomíka ku trestnímu stíhání.

Předseda: Počátkem dnešní schůze tiskem byla rozdána zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (tisk 1191).

Počátkem dnešní schůze bylo tiskem rozdáno usnesení. Žádám, aby bylo sděleno.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1149. Usnesení sen. N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona (283 senát), kterým se mění ustanovení § 24 odst. 2 zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. z., o sestavení seznamů znalců v řízení, týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavění a provozování železnic.

Předseda: Dne 4. ledna byly poštou rozeslány odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1094. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Füssyho o protiprávně rekvirovaných hospodářských vozech.

Tisk 1112. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Dubického, Vraného, Mašaty a soudr. o provádění zákona ve příčině výkupu dlouholetých pachtů.

Tisk 1113. Odpověď ministra veř. prací na interpelaci posl. Bráneckého a soudr. v záležitosti hospodaření benzinem na Slovensku.

Tisk 1114. Odpověď ministra financí na interpelaci posl. Dubického, Berana, Bradáče a soudr., aby min. financí zaujal stanovisko k dosavadním komisím pro daň z příjmu a sdělil, zdali tyto komise rozhodovati budou také o dávce z majetku a přírůstku jmění.

Tisk 1115. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Hrizbyla, Tučného a spol. v záležitosti propouštění výpomocných zřízenců ze státních služeb.

Tisk 1116. Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. dr. Noska, Adámka a soudr. o neoprávněném používání dělnických legitimací některými cestujícími.

Tisk 1117. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Prokeše, Černého Jana, Chalupníka a soudr. v příčině zákona o ochraně majitelů pozemků proti škodám vzniklým dolováním.

Tisk 1118. Odpověď min. pro zásobování lidu na interpelaci posl. Bradáče, Dubického a spol. o započítání deputátního obilí do kontingentu.

Tisk 1119. Odpověď min. pošt a telegr. jakož i železnic na interpelaci posl. Pastyříka, Horáka a soudr. pro stálé zvyšování poplatků poštovních a dopravních.

Tisk 1120. Odpověď min. pro zásob. lidu na interpelaci posl. dr. Noska, Koška a soudr. ve příčině nadměrné drahoty textilního zboží.

Tisk 1129. Odpověď vlády na interpelaci posl. Hancka a spol. v záležitosti redukování úřednického personálu na Slovensku.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi:

Tisk 1128. Odpověď min. veř. prací na interpelaci posl. Bečko, Bendy, Oktávce v záležitosti prodejen stát. železáren v Podbrezové Živnostenské bance.

Tisk 1136. Odpověď min. předsedy spolu s min. soc. péče, veř. prací a vnitra na interpelaci posl. dr. Lukavského a soudr. o katastrofální situaci staveb. živností.

Tisk 1137. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. A. Chalupy, Biňovce, Ant. Černého a soudr. ve věci velké stávky na panství Křivoklátském, patřícím býv. knížeti Fürstenbergovi, nyní pod vnucenou správou Pozemkového úřadu.

Tisk 1138. Odpověď min. soc. péče na interpelaci posl. inž. Kalliny a soudr. o nedostatečnosti rent, vyplácených Všeob. pensijním ústavem.

Tisk 1139. Odpověď min. školství a národní osvěty na interpelaci posl. Roudnického a soudr. o výplatě náhrady za vyučování náboženství v přespočetných nižších třídách.

Tisk 1140. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Adámka, dr. Noska a soudr. o násilnostech při sjezdu katolické mládeže z vých. Čech v Luži dne 4./7. 1920.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1141. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Dubického, Bradáče a soudr. o udělování domovského práva obcemi zvláště německým cizincům.

Tisk 1142. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. dr. Srdínka, Berana, Křemena a spol. o neslýchaných násilnostech soc. demokratů proti venkovanům v okresu smíchovském.

Tisk 1143. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Skaláka a soudr. o zakročování pražské policie při veřejných projevech.

Tisk 1144. Odpověď min. školství a národní osvěty na interpelaci posl. Pika, Remeše a soudr. o zákonné úpravě živnostenského školství pokračovacího.

Tisk 1147. Odpověď min. předsedy jako správce min. vnitra na interpelaci posl. Hrušovského a spol. ve věci hromadného stěhování slovenského lidu do Ameriky.

Tisk 1184. Odpověď min. pro zásobování lidu na interpelaci posl. Hrizbyla, Tučného a spol. v záležitosti zrušení státní revisní kanceláře.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány těsnopisecké zprávy:

Těsnopisecká zpráva o 16. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze ve čtvrtek dne 4. listopadu 1920.

Těsnopisecká zpráva o 17. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze v pátek dne 5. listopadu 1920.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP