Čtvrtek 25. listopadu 1920

Předseda (zvoní): Řečnický seznam jest vyčerpán, povšechná rozprava jest skončena. S podrobnou počneme ve příští schůzi.

Přerušuji projednávání dnešního denního pořadu a učiním ještě některá sdělení presidiální.

Nepřítomnost svou dneškem počínaje pro 4 schůze omlouvá nemocí posl. dr. Baeran. Nemocí pro dnešní schůzi omlouvá se posl. Tusar.

Byly provedeny některé změny ve výboru. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda klubu poslanců čsl. soc. demokratické strany dělnické vysílá do výboru sociálně-politického za posl. Ant. Nováka posl. Lehockého.

Předseda klubu poslanců čsl. Národní demokracie vysílá do výboru sociálně-politického na místo posl. dr. Matouška posl. Petrovického a do výboru branného místo posl. Špačka posl. Dyka.

Iniciativní výbor zvolil dne 25. listopadu 1920 předsedou posl. Hampla a místopředsedy posl. Malypetra a Tauba.

Předseda: Iniciativní výbor usnesl se ve schůzi dne 25. listopadu 1920 následující návrhy přikázati výborům: Žádám za jejich přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Výboru kulturnímu:

Tisk 159. Návrh posl. Rýpara, dr. Noska, dr. Jurigy a soudr. na doplnění zákona ze dne 23. května 1919 č. 274 Sb. z. a n. o úpravě služebních příjmů a výslužného učitelstva na veřejných školách obecných a občanských (měšťanských).

Tisk 239. Návrh posl. dr. Luschky a soudr. na zrušení oddílu E nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1929 č. 321 Sb. z. a n. o dosazení školní komise pro úpravu školství v Hlučínském území.

Tisk 253. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. na zřízení zemědělského odboru na německé technice v Brně.

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 159. Návrh posl. Rýpara, dr. Noska, dr. Jurigy a soudr. na doplnění zákona ze dny 23. května 1919 c. 274 Sb. z. a n. o úpravě služebních příjmů a výslužného učitelstva na veřejných školách obecných a občanských (měšťanských).

Tisk 282. Návrh posl. Pechmanové, Pelikána a spol., aby byl vydán zákon o přejímání a zařaďování býv. uherských stát. zaměstnanců do hodnostních tříd a platových stupňů státních zřízenců československých.

Výboru právnímu:

Tisk 177. Návrh posl. dr. Rašína a spol. na vydání směnečného řádu.

Tisk 261. Návrh posl. dr. Ed. Feyerfeila, dr. Brunara a soudr. na vydání zákona o přiznání titulu "paní" určitým neprovdaným osobám ženského pohlaví.

Výboru dopravnímu:

Tisk 186. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. a úpravu užívání jazyků na železnicích.

Tisk 193. Návrh posl. J. Kříže a soudr. na okamžité vypracování projektu stavby dráhy Tisovec-Muráň v župě gemerské na Slovensku.

Výboru zemědělskému:

Tisk 188. Návrh poslanců Drobného, Langra, Sladkého, Hrušovského a spol. na okamžité rozpuštění výboru zemědělské rady a vypsání nových voleb dle nového volebního řádu.

Tisk 189. Návrh poslanců Drobného, Langra, Sladkého, Hrušovského a spol. na doplnění zákona č. 421 ze dne 17. července 1 919 o přeměně obecního statku ve kmenové jmění.

Tisk 218. Návrh posl. Zierhuta, Spiny, Kaisera, Schuberta, Pittingera, Hellera a soudr. na vypracování řádu pro převod pozemků.

Tisk 252. Návrh posl. Schweichhardta, Jokla, Leibla, dr. Hahna a soudr. na změnu, zákona, jenž se tyká přeměny obecního statku v obecní kmenové jmění (zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.).

Tisk 278. Návrh posl. Palme, Hausmanna, Hackenberga a soudr., aby zemědělské smlouvy o drobném pachtu pozemků do 5 ha podřízeny byly ustanovením zákona o ochraně pachtýřů.

Tisk 285. Návrh posl. dr. Hahna, Hackenberga, Leibla, Schweichhardta a soudr., aby vláda předložila osnovu zákona o ochraně drobných pachtýřů.

Výboru ústavnímu:

Tisk 222. Návrh posl. dr. Kramáře, dr. Lukavského, dr. Rašína a spol. na vydání zákona o zřízení úsporné a vyšetřovací komise parlamentní..

Tisk 269. Návrh posl. dr. Brunara a soudr. na vydání zákona o ochraně jména.

Výboru soc.-politickému:

Tisk 237. Návrh posl. dr. Keibla a soudr. na zavedení povinného starobního pojištění dělníků a volného starobního pojištění živnostníků a rolníků.

Tisk 238. Návrh posl. Roschera, Schäfera, Hausmanna a soudr. stran péče o nezaměstnané.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 253. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. na zřízení zemědělského odboru na německé technice v Brně.

Tisk 268. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. na vrácení částek, zadržených při okolkování bankovek.

Tisk 282. Návrh posl. Pechmanové, Pelikána a spol., aby byl vydán zákon o přejímání a zařaďování býv. uherských státních zaměstnanců do hodnostních tříd a platových stupňů stát. zřízenců československých.

Předseda: Zamítnuty byly iniciativním výborem tyto návrhy:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 127. Návrh posl. Surányiho a súdruhov, aby priznané bolo právo asylu maďarským uprchlíkom na pôde republiky československej.

Tisk 174. Návrh posl. Patzela a soudr. na doplnění jednacího řádu.

Tisk 217. Návrh posl. dr. Hahna, Leibla, Schweichhardta, Heegera a soudr., týkající se změny nového zákona o pozemkovém úřadě.

Tisk 264. Návrh posl. dr. Spiny, Hellera, Röttela, Zierhuta, Pittingera a soudr. na zřízení prozatímního zvěrolékařského studia na lékařské fakultě německé university v Praze.

Předseda: Výboru imunitnímu přikazuji žádost okresního soudu v Tachově, odděl. II. ze dne 22. listopadu 1920 č. U 63/20 za souhlas k trestnímu stihání posl. Josefa Fischera pro přestupek spoluviny dle § 2 záborového zákona.

Končím schůzi a navrhuji, aby příští schůze se konala v úterý dne 30. t. m. o 11. hod. dopolední, s tímto

denním pořadem:

1. Rozprava o zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu finančního zákona pro rok 1921 (tisk 830). (Rozprava podrobná.)

2. Rozhodnutí o návrhu posl. Hellera a soudr. a posl. dr. Lodgmana, aby jejich návrhy tisk č. 63 a 76, které iniciativní výbor odmítl, byly meritorně projednány.

Jest snad proti tomuto návrhu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není, návrh jest přijat.

Končím schůzi.

Konec schůze ve 4 hod. 50 minut odpol.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP