Středa 17. listopadu 1920

Schůze zahájena ve 2 hod. 35 min. odp.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

192 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Fajnor, Husák, dr. Kovařík, dr. Šusta.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 22. schůzi poslanecké sněmovny.

Nemocí omlouvají se pro tento týden: posl. Zverec, Ulrich. Lékařské vysvědčení předložili posl. Darula a Rouček.

Dovolenou dostali ode mne poslanci: Scharnagl na 16. a 17., Navrátil Fr. na 17. a 18., Wittich a Kunst na tento týden.

Ministerstvo vnitra oznámilo přípisem ze dne 8. listopadu 1920 č. 68.059 7, že na místo posl. Stoupala, který se vzdal mandátu, nastupuje posl. Rudolf Malík, rolník v Žarošicích, a že mu vydán byl ověřující list. - Jest přítomen pan posl. Malík? (Hlas: Ano!)

Přípisem ze dne 13. listopadu 1920 č. j. 70.244/7 oznámilo totéž ministerstvo, že na místo odstoupivšího posl. Pallaufa nastupuje posl. Jan Uhl, soukromý úředník v Duchcově, a že mu vydán byl ověřující list. - Jest zde přítomen? (Hlas: Není!)

Ježto prvý z pp. poslanců, posl. Malík, se dostavil do schůze, přikročíme podle § 6 jedn. řádu ke slibu. Ten vykoná se tím způsobem, že dám přečísti formuli slibu, načež na mé vyzvání pan poslanec složí slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám pana tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a p. poslance Malíka, aby ke mně přistoupil k podání ruky a vykonání slibu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati její zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.˝

Poslanec Malík (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Došly některé návrhy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. Purkyňové a soudr. na změnu zákona ze dne 5. července 1912 č. 130 ř. z. o vojenském trestním řádu soudním.

Návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Stychové a spol. na vydání zákona o přiznání titulu "paní" ženám a neprovdaným matkám.

Předseda: Došly některé interpelace. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Interpelace posl. inž. Kalliny a soudr. k ministru sociální péče o nezákonných poměrech v dělnické Úrazové pojišťovně pro království České.

Interpelace posl. Josefa Mayera a druhů o zabavení budovy zimní hospodářské školy v Hradišti a o přeložení této školy do Hostinného.

Interpelace posl. Votruby, dr. Stránského, Šrámka, Šamalíka a soudr. stran zřízení okresní politické správy v Židlochovicích.

Interpelace posl. Hudce, Modráčka, Stejskala a soudr. k ministru spravedlnosti stran teroru proti svědkovi v Muňově procesu.

Interpelace posl. Langra, Sladkého, Drobného, Hrušovského a spol. k ministru zdravotnictví v příčině předání nemocničního pavilonu při veřejné nemocnici v Třebíči jeho účelu.

Interpelace posl. Schuberta, Kaisera, Zierhuta a druhů k ministru národní obrany, aby vydána byla novela k čs. brannému zákonu ze dne 19. března 1920.

Interpelace posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a druhů k ministerskému předsedovi, aby konečně vykonány byly volby do obecních zastupitelstev a do Národního shromáždění ve východním Slezsku a v okresu Hlučínském.

Interpelace posl. dr. Luschky, Schälzkyho a druhů k ministru vnitra o provádění jazykového zákona zemskou politickou správou ve Slezsku.

Interpelace posl. Kreibicha, Deutschové, dr. Czecha a druhů k ministerskému předsedovi a ke splnomocněnému ministrovi pro Slovensko pro vypovězení čs. státní občanky Hedviky Gyémántové (Diamantové) županem župy Nitranské.

Interpelace posl. Kostky, Kafky a soudr. k ministru pro zásobování lidu ve věci anket o hospodaření potravinami, konaných poslední dobou ministerstvem pro zásobování lidu.

Interpelace posl. dr. Lodgmana a soudr. k ministru vnitra o zabavení cestovního pasu zástupci ligy národů v Československu Korcovi v Karlových Varech.

Interpelace posl. dr. Lodgmana a soudr. k ministru veřejných prací o nouzi uhelné.

Naléhavá interpelace posl. Hausmanna, Schustera a soudr. k ministru sociální péče o tom, že nezaměstnaným stavebním dělníkům neposkytuje se státní podpory v nezaměstnanosti.

Interpelace posl. Petrovického, Veverky, Votruby a soudr. k ministru zásobování a ministerskému předsedovi, kdo je viníkem zmrznutí 731 vagonů zemáků.

Předseda: Byly podány některé dotazy. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Schälzkyho, dr. Luschky a druhů k ministru vnitra o vypovídání "cizinců".

Dotaz posl. Kovačiče a soudr. k ministru školství a k ministru veřejných prací stran novostavby státního ref. reálného gymnasia v N. Městě nad Váhem na Slovensku.

Dotaz posl. inž. Kalliny a soudr. k ministru financí o vyplácení odpočinkových požitků pensistům Rakousko-Uherské banky, kteří v čsl. republice mají sídlo a domovské právo.

Došly tyto odpovědi:

Odpověď ministrů vnitra, spravedlnosti a zemědělství na interpelaci posl. Leibla a soudr. o zneužívání zákona o přeměně obecního statku v obecní kmenové jmění (tisk. 431).

odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. dr. Brunara a soudr. o právu k volnému stěhování vysokoškolských posluchačů Československé republiky a Německé říše (tisk. 338).

Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. inž. Kalliny, Krause a soudr. stran okamžitého dosazení všech od převratu propuštěných železničních úředníků a zřízenců na jich dřívější místa (tisk. 211).

odpověď ministra financí na interpelaci posl. dr. Brunara a soudr. o dosazování legionářů k fin. stráži, jejich používání a chování se v pohraniční službě (tisk. 404).

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Schweicharta, Čermaka, Beutela a soudr. o hanebnostech českých vojáků v Děčíně a Podmoklech (tisk. 430).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány některé zprávy. Žádám o jich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk. 743. Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se určuje podle § 99 úst. list. z 29./2. 1920 č. 121 Sb. z. a n. d. org. řád. soudů I. a II. stol. a veškerých soudů vojenských.

Tisk 762. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona, kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku.

Tisk 784. Zpráva I. výboru právního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jez budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto vládní návrhy:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 721. Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci.

Tisk 722. Vládní návrh zákona o převzetí soukromých železnic do správy státní.

Předseda: V dnešní schůzi byly tiskem rozdány tyto návrhy:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 699. Návrh posl. Svetlíka, Daruly a soudr. na zrušení exekučných vypredaju nemovitostich na Slovensku behom války až do konca roku 1918.

Tisk 706. Návrh posl. Ulricha a soudr. na odstranění bytové krise.

Tisk 707. Návrh posl. Brožíka, Tayerle a soudr. o provozování a rozdělování uhelné těžby.

Tisk 712. Návrh posl. Hrušovského a spol. o upotrebení štátných klimatických léčebných miest pre mladež chudobných pracujících tried.

Tisk 716. Návrh posl. Rýpara a spol. na sestátnění dráhy Studenka-Štramberk a provedení přímého spojení mezi severní drahou a drahou Kojetín-Těšín místní drahou Štramberk-Veřovice.

Tisk 719. Návrh posl. Petrovického, Veverky, Votruby, G. Navrátila a soudr. na vydání zpátečních jízdenek ze všech stanic Československé republiky do Prahy.

Tisk 720. Návrh posl. G. Navrátila, dr. Matouška, dr. Lukavského, dr. Mazance a soudr. na úpravu vedlejších přídavků státních zaměstnanců.

Tisk 723. Návrh posl. Landové-Štychové, Sladkého, Drobného a soudr., aby mlýn čp. 218 a 303 v Karlíně, který je státním majetkem, byl odevzdán ministerstvu školství a toto aby zřídilo při mlýnu státní odbornou školu mlynářskou.

Tisk 724. Návrh posl. Staňka, Molíka, dr. Dolanského, Janalíka, Merty a soudr. na státní výpomoc poškozeným požárem v Třešti, okres Jihlavský na Moravě.

Tisk 725. Návrh posl. Sopka, dr. Hodži a Stodoly a spol. stran vystěhovalectví na slovenském východu.

Tisk 726. Návrh posl. Sopka, dr. Hodži, Stodoly a soudr. stran výpomoci pri vybudování bytov a hospodárských pribytkov po čas svetovej vojny rozrumených obcí severního Šaryša a Zemplina.

Tisk 727. Návrh posl. Sladkého, Landové-Štychové a spol., aby zrušen byl § 21. školní novely z 2./5. 1883, týkající se poskytování úlev v docházce školní.

Tisk 728. Návrh posl. Bráneckého a soudr. na reviziu zásobovací služby a osvobodenie malých rolnikov z rekvizičného systému na Slovensku.

Tisk 729. Návrh posl. dr. Matouška, dr. Rašína, dr. Meissnera, Stříbrného, Bradáče, Modráčka a soudr., aby vláda s největším urychlením provedla důsledky § 97. ústavní listiny podáním zvláštního návrhu zákona na úpravu služebních poměrů soudců.

Tisk 730. Návrh posl. Rýpara a spol. na zřízení nádraží, postavení nádražní budovy a rozšíření nádražní koleje železniční v Zubří u Vel. Meziříčí na Moravě.

Tisk 731. Návrh posl. Krepka, dr. Lodgmana, dr. Kafky, dr. Keibla a soudr. ve věci započtení služební doby, kterou úředníci, podúředníci a sluhové stát. správy ztrávili ve službě vojenské nebo jiné pomocné službě, do jich služebních let a postupu platového.

Tisk 732. Návrh posl. Trnobranského, Spatného a spol., aby pro sociální péči a pracující dorost zařaděna byla do státního rozpočtu na rok 1921 položka Kč. 2,000.000.

Tisk 733. Návrh posl. Mašaty, Vraného, Křemena a spol. na státní výpomoc obětem strašlivých požárů v Senožatech okres Humpolec.

Tisk 734. Návrh posl. Deutschové, dr. Haase, Roschera a soudr. na změnu zákona ze dne 20. února 1920 o požitcích válečných poškozenců.

Tisk 735. Návrh posl. Schuberta a soudr., aby bylo dovoleno sázeti tabák.

Tisk 736. Návrh posl. Křepka, dr. Lodgmana, Böhra, Junga, dr. Kafky a soudr. o Němcům nepřátelských událostech v Teplicích-Šanove, Liberci a Mor. Ostravě.

Tisk 741. Návrh posl. Adámka a soudr. na změnu zemského zákona král. Českého ze dne 2. dubna 1867 o ukládání mýt na veřejných erárních silnicích.

Tisk 744. Návrh posl. Bradáče, Berana a spol. na úpravu hospodářských a sociálních poměrů zemědělského lidu v Podkarpatské Rusi.

Tisk 451. Návrh posl. Purkyňové a a soudr. na změnu zákona ze dne 5./6. 1912 č. 130 ř. z. o vojenském trestním řádu soudním.

Tisk 752. Návrh posl. Černého, Prokeše, Chalupníka a soudr., aby do státního rozpočtu pro rok 1921 zařaděna byla částka 28,000.000 Kč. pro potřeby Slezska a Hlučínska.

Tisk 753. Návrh posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. na novelisaci zákona č. 91 z 19. 1 2. 1918 o osmihodinové době pracovní pro horníky.

Tisk 754. Návrh posl. Purkyňové a soudr. na změnu zákona ze dne 1. srpna 1895 č. 113 ř. z. (civilního soudního řádu).

Tisk 755. Návrh posl. Spatného, Trnobranského, dr. Bartoška a spol. na zrušení trestaneckých hřbitovů.

Tisk 756. Návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Landové-Štychové a spol. na vydání zákona o přiznání titulu "paní" ženám a neprovdaným matkám.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace:

Sněm. taj. dr. Říha (čte):

Tisk 703. Naléhavá interpelace posl. Hillebranda a soudr. na ministra národní obrany o krvavých událostech chebských.

Tisk 705. Interpelace posl. dr. Kubíčka a soudr. k ministru národní obrany a k ministru vnitra, týkající se bezodkladné repatriace ruských zajatců z tábora v Josefově.

Tisk 708. Interpelace posl. dr. Schollicha a soudr. na min. vnitra pro zastavení činnosti a zamýšlené rozpuštění slezského ochranného spolku Nordmark.

Tisk 737. Naléhavá interpelace posl. Cermáka, Hirsche, Hillebranda, Deutschové a soudr. na vládu o výtržnostech legionářů v Teplicích a Liberci dne 28. října 1920.

Tisk 738. Interpelácia posl. Bendu a spol. na ministra financí, obchodu a zásobování o neriadoch, odkrytých v Ústřednom družstvu v Bratislave.

Tisk 739. Interpelace posl. Suranyiho a soudr. na ministra zahraničí o poměru republiky Československé vůči Maďarsku.

Tisk 740. Interpelace posl. dr. Lukavského a soudr. na min. předsedu o podloudnictví cizích pojišťoven v našem státě, jak se zřejmě ukázalo při nedávných podvodech při vojenských dodávkách z ciziny.

Tisk 742. Interpelace posl. dr. Hanreicha, dr. Kafky, dr. Luschky a soudr. na ministra financí o šikanách okresní politické správy v Karlíně v jazykové praxi.

Tisk 745. Naléhavá interpelace posl. Lehnerta, Bocka, Windirsche, Kostky a soudr. na min. předsedu a min. vnitra o násilnostech spáchaných při schůzi legionářů 28./10. 1920 v Liberci.

Tisk 761. Interpelace posl. inž. Kalliny a soudr. na ministra sociální péče o nezákonných poměrech v dělnické Úrazové pojišťovně pro království České.

Tisk 763. Interpelace posl. Votruby a soudr. k správci ministerstva financí o stanovisku finanční správy o tom, započítává-li se jmění všech členů domácnosti do jmění 25.000 Kč. majitelů válečných půjček, které rozhoduje, zda jsou tito nuceni upsati IV. státní půjčku.

Tisk 766. Interpelace posl. Špatného, Trnobranského a spol. k ministru vnitra o ztracených spisech v ministerstvu vnitra, jednajících o protestu proti volbě starosty v Hostivaři.

Tisk 767. Interpelace posl. Votruby, dr. Stránského, Šrámka, Šamalíka o zřízení okresní politické správy v Židlochovicích.

Tisk 768. Interpelace posl. dr. Kafky a druhů k ministrům financí a železnic o výhodách širšímu obecenstvu při pořádání tělocvičných a sportovních cvičení.

Tisk 769. Interpelace posl. J. Mayera a soudr. k ministerskému předsedovi a ministru zemědělství o zabavení budovy zimní hospodářské školy v Hradišti a o přeložení této školy do Hostinného.

Tisk 776. Interpelace posl. Tučného, dr. Uhlíře a spol. k ministru obchodu o povolování dovozu textilních polotovarů do naší republiky.

Tisk 779. Interpelace posl. Krejčího a soudr. k ministru zemědělství o hromadném propouštění zemědělského dělnictva, zvláště v zemplinské župě.

Tisk 788. Naléhavá interpelace posl. Böllmanna, dr. W. Feierfeila, dr. Kafky, Knirsche, dr. Lodgmana a soudr. na ministra vnitra a spravedlnosti o protizákonných výtržnostech, spáchaných demobilisovanými legionáři v Teplicích dne 28. října 1920.

Tisk 789. Súrna interpelácia posl. dr. Jurigy, Tománka a spol. na ministra zásobovanie, financi, s plnú mocou pre správu Slovenska, pro tie neslýchane hriechy - kminstvá - ktoré zlí ľudia v Ústrednom Družstve v Bratislave popáchali.

Tisk 801. Naléhavá interpelace posl. Hausmanna, Schustra a soudr. k ministru sociální péče o tom, že nezaměstnaným stavebním dělníkům neposkytuje se státní podpora v nezaměstnanosti.

Tisk 764. Interpelace posl. Votruby a soudr. k Ministru pošt a ministru železnic o přijímání a dopravě cenných balíků v ceně přes 1000 Kč.

Tisk 765. Interpelace posl. Surányiho a soudr. na ministerského předsedu o nepřístojnostech občanských a vojenských úřadů v Podkarpatské Rusi, o protidělnickém jejich stanovisku, o iredentické působnosti, protizákonném uvěznění legionáře Nicsaje a zadržení invalidních a sirotčích podpor, o objektivní příčině iredentismu a o nelidském vydávání a podloudném předávání příslušníků Československé republiky Horthyovcům.

Tisk 782. Interpelácia posl. Hrušovského, Landové-Štychové a spol. na min. predsedu, ako správca min. vnútra vo veci strašných pomerov v ubikáciach slovenských vysťahovalcov v Prahe a vykorisťování ích agentmi dopravných spoločností.

Tisk 783. Interpelace posl. Dubického, Berana, Bradáče a soudr. k ministru financí, aby zaujal stanovisko k dosavadním komisím pro daň z příjmů a sdělil, zdali tyto komise rozhodovati budou také o dávce z majetku a přírůstku jmění.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 718. Odpověď předsedy vlády, ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Čuříka a soudr. o násilném přepadení dělníků v kloboučnické továrně Hücklově v Novém Jičíně na Moravě.

Tisk 747. Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci posl. J. Fischera a soudr. o výhradném používání jednojazyčných českých poštovních tiskopisů na Chebsku a v ryze německých krajinách.

Tisk 748. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Schuberta a soudr. o placení vojenské taxy vojenskými osobami, které konaly válečnou službu, aniž činně sloužily.

Tisk 749. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci posl. Wenzla a soudr. o přídělu kovářského uhlí a koksu pro zpracování kovů v politickém okresu děčínském:

Tisk 750. Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance dr. Mazance a soudr. o ochraně obyvatelstva při veřejných výkonech náboženských.

Tisk 758. Odpověď ministra zásobování na interpelaci posl. dr. Hanreicha, dr. Schollicha, inž. Kalliny, dr. W. Feierfeila a Schälzkyho o užívání německého jazyka ve styku se stranami.

Tisk 759. Odpověď správce Úřadu pro zahraniční obchod na interpelaci posl. dr. Hahna, dr. Schweichharta a soudruhů o korupci při udělování dovozních povolení.

Tisk 760. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Wenzela, Simma a soudr. o zabavení časopisu "Reformblatt für Gesundheitspflege" ve Warnsdorfu.

Tisk 785. Odpověď min. předsedy a min. vnitra na interpelaci posl. dr. Kafky, Kostky a soudr. o kontrolování porad říšského sjezdu německo - demokratické svobodomyslné strany policejními agenty.

Tisk 786. Odpověď min. železnic na interpelaci posl. Beutela, Grünznera, Hausmanna, Pohla, Schweichharta, Schustra a soudr. o snížení cen dělnických jízdních lístků.

Předseda: Došly tyto spisy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Okresní soud ve Svitavách dne 4. listopadu 1920 pod č. j. Z III 229/20 žádá o souhlas k trestnímu stíhání poslance Budiga a dr. Baerana pro zločin dle § 65 a přečin dle § 302 trest. zák.

Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 11. listopadu 1920 č. 70.269/2 navrhuje, aby poslanecká sněmovna projevila souhlas se stíháním posl. Svetlíka pro provozování kinematografu na odňatou koncesi.

Předseda: Žádosti tyto přikazuji výboru imunitnímu. Námitek není.

Došla některá vládní nařízení. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Vládní nařízení ze dne 30. října 1920 č. 595 Sb. z. a n. o změně příslušnosti pro rozdělování sody krystalové a zrušení přidělování mýdla a pracího prášku.

Vládní nařízení ze dne 25. října 1920 č. 602 Sb. z. a n. o prodloužení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců na rok 1921.

Předseda: Nařízení prvé přikazuji výboru zásobovacímu, nařízení druhé výboru sociálně-politickému. Námitek není.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Výbor vyšetřovací oznámil, že ve schůzi dne 12. listopadu zvolen byl místopředsedou posl. Myslivec, zapisovatelem posl. Aster.

Ve výboru vyšetřovacím nastaly tyto změny:

Klub poslanců národní demokracie vyslal posl. Špačka za dr. Matouška.

Klub der Abgeordneten des Bundes der Landwirte posl. Böllmanna za dr. Hanreicha.

Klub der Abgeordneten der deutschen christlich-sozialen Volkspartei posl. dr. Feierfeila za posl. Budiga.

Ve výboru sociálně-politickém nastoupil pro 16. t. m. z klubu der deutschen christlich-sozialen Volkspartei posl. Böhr za posl. Schälzkyho.

Ve výboru zásobovacím pro 17. t. m. z téhož klubu posl. Budig za posl. Scharnagla.

Ve výboru rozpočtovém z klubu der deutschen sozial-demokratischen Arbeiterpartei od 15. t. m. posl. Schäffer za posl. Kreibicha, posl. dr. Hollitscher za posl. Hausmanna, posl. Fischer za posl. Dietla, posl. Schweichhart za posl. Schäffra, a od 16. t. m. posl. Kaufmann za posl. dr. Hollitschera, posl. Jokl za posl. Schweichharta.

Ve výboru pro dopravu a veřejné práce z klubu čes. socialistů posl. Pechmanová za posl. Pelikána, z klubu soc.-demokratického posl. Habrman a Pocisk za Brodeckého a Kříže Jos., z klubu republikánské strany čsl. venkova posl. Beran za posl. Stodolu a posl. Malypetr za posl. Černého Jana.

Ve výboru zásobovacím z klubu čes. socialistů posl. Laube za poslance Draxla.

Předseda: Přikazuji tyto počátkem dnešní schůze rozdané návrhy výboru iniciativnímu. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 699. Návrh posl. Svetlíka, Daruly a soudr. na zrušení exekučných vypredaju nemovitostich na Slovensku behom války až do konca roku 1918.

Tisk 706. Návrh posl. Ulricha a soudr. na odstranění bytové krise.

Tisk 707. Návrh posl. Brožíka, Tayerle a soudr. o provozování a rozdělování uhelné těžby.

Tisk 712. Návrh posl. Hrušovského a spol. o upotrebení štátných klimatických liečebných miest pre mladež chudobných pracujúcich tried.

Tisk 716. Návrh posl. Rýpara a spol. na sestátnění dráhy Studénka-Štramberk a provedení přímého spojení mezi severní drahou a drahou Kojetín-Těšín místní drahou Štramberk-Veřovice.

Tisk 719. Návrh posl. Petrovického, Veverky, Votruby, G. Navrátila a soudr. na vydání zpátečních jízdenek ze všech stanic Československé republiky do Prahy.

Tisk 720. Návrh posl. G. Navrátila, dr. Matouška, dr. Lukavského, dr. Mazance a soudr. na úpravu vedlejších přídavků státních zaměstnanců.

Tisk 723. Návrh posl. Landové-Štychové, Sladkého, Drobného a soudr., aby mlýn čp. 218 a 303 v Karlíně, který je státním majetkem, byl odevzdán ministerstvu školství a toto aby zřídilo při mlýnu státní odbornou školu mlynářskou.

Tisk 724. Návrh posl. Staňka, Molíka, dr. Dolanského, Janalíka, Merty a soudr. na státní výpomoc poškozeným požárem v Třešti, okres Jihlavský na Moravě.

Tisk 725. Návrh posl. Sopka, dr. Hodži, Stodoly a spol. o vysťahovalectve na slovenskom východe.

Tisk 726. Návrh posl. Sopka, dr. Hodže, Stodoly a súdr. na výpomoc pri vybudovaní bytov a hospodárskych príbytkov po čas svetovej vojny rozrumených obcí severneho Šaryša a Zemplína.

Tisk 727. Návrh posl. Sladkého, Landové-Štychové a spol., aby zrušen byl § 21. školní novely z 2./5. 1883, tykající se poskytování úlev v docházce školní.

Tisk 728. Návrh posl. Bráneckého a súdr. na revíziu zásobovacej služby a osvobodenie malých roľníkov z rekvizičného systému na Slovensku.

Tisk 729. Návrh posl. dr. Matouška, dr. Rašína, dr. Meissnera, Stříbrného, Bradáče, Modráčka a soudr., aby vláda s největším urychlením provedla důsledky § 97 ústavní listiny podáním zvláštního návrhu zákona na úpravu služebních poměrů soudců.

Tisk 730. Návrh posl. Rýpara a spol. na zřízení nádraží, postavení nádražní budovy a rozšíření nádražní koleje železniční v Zubří u Vel. Meziříčí na Moravě.

Tisk 731. Návrh posl. Křepka, dr. Lodgmana, dr. Kafky, dr. Keibla a soudr. ve věci započtení služební doby, kterou úředníci, podúředníci a sluhové stát. správy ztrávili ve službě vojenské nebo jiné pomocné službě, do jich služebních let a postupu platového.

Tisk 732. Návrh posl. Trnobranského, Špatného a spol, aby pro sociální péči a pracující dorost zařaděna byla do stát. rozpočtu na rok 1921 položka 2,000.000 Kč.

Tisk 733. Návrh posl. Mašaty, Vraného, Křemene a spol. na státní výpomoc obětem strašlivých požárů v Senožatech, okres Humpolec.

Tisk 734. Návrh posl. Deutschové, dr. Haase, Roschera a soudr. na změnu zákona ze dne 20. února 1920 o požitcích válečných poškozenců.

Tisk 735. Návrh posl. Schuberta a soudr., aby bylo dovoleno sázeti tabák.

Tisk 736. Návrh posl. Křepka, dr. Lodgmana, Böhra, Junga, dr. Kafky a soudr. o Němcům nepřátelských událostech v Teplicích-Šanově, Liberci a Mor. Ostravě.

Tisk 741. Návrh posl. Adámka a soudr. na změnu zemského zákona král. Českého ze dne 2. dubna 1867 o ukládání mýt na veřejných erárních silnicích.

Tisk 744. Návrh posl. Bradáče, Berana a spol. na úpravu hospodářských a sociálních poměrů zemědělského lidu v Podkarpatské Rusi.

Tisk 746. Návrh posl. Buřívala, dr. Franke, Pechmanové, Sladkého stran osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance.

Tisk 751. Návrh posl. Purkyňové a soudr. na změnu zákona ze dne 5./6. 1912 č. 130 ř. z. o vojenském trestním řádu soudním.

Tisk 752. Návrh posl. Černého, Prokeše, Chalupníka a soudr., aby do státního rozpočtu pro rok 1921 zařaděna byla částka 28,000.000 Kč. pro potřeby Slezska a Hlučínska.

Tisk 753. Návrh posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. na novelisaci zákona č. 91 z 19./12. 1918 o osmihodinové době pracovní pro horníky.

Tisk 754. Návrh posl. Purkyňové a soudr. na změnu zákona ze dne 1. srpna 1895 č. 113 ř. z. (civilního soudního řádu).

Tisk 755. Návrh posl. Špatného, Trnobranského, dr. Bartoška a spol. na zrušení trestaneckých hřbitovů.

Tisk 756. Návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Landové-Štychové a spol. na vydání zákona o přiznání titulu "paní" ženám a neprovdaným matkám.

Tisk 757. Návrh posl. Tučného, dr. Franke, Zeminové a spol., aby byl vydán nový zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP